Kaip spr?sti problemas, susijusias su ne?inomais ?renginiais, kurie rodomi ?rengini? tvarkytuv?s s?ra?e sistemoje ?Windows XP?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314464 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows 2000? versij? skaitykite 244601.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?rengini? tvarkytuv?je pateikiamas vis? kompiuteryje su ?Windows XP? ?diegt? ?rengini? s?ra?as. Per?i?r?dami ?renginio informacij? ?rengini? tvarkytuv?je galite pasteb?ti ?rengin?, prie kurio ?alia geltono klaustuko nurodoma Ne?inomas ?renginys. Kod?l ?is ?renginys yra nurodytas kaip ne?inomas, nustatyti gali b?ti sunku, nes yra keletas prie?as?i?, d?l kuri? taip ?ymima. ?iame straipsnyje aptariamos galimos prie?astys, d?l kuri? ?rengini? tvarkytuv?je rodomas ne?inomas ?renginys.

Daugiau informacijos

Pagrindin? ?ym?jimo Ne?inomas ?renginys rodymo ?rengini? tvarkytuv?je prie?astis yra netinkamai veikiantis ?renginys. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atsisi?skite atnaujint? ?renginio tvarkykl?.

Jei norite, kad sistema ?Windows? atpa?int? j?s? ?rengin?, pasinaudokite pateikiamais b?dais.

1 b?das: ?Windows? naujinimas

Apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je ir patikrinkite, ar svetain?je automati?kai aptinkama atnaujinta ?renginio tvarkykl?. ?diekite visas rekomenduojamas tvarkykles.
http://www.windowsupdate.com

2 b?das: atsisi?skite ir ?diekite naujausias tvarkykles i? interneto

Atsisi?sdami tvarkykl? i? interneto, jei nurodomos kelios ?Windows? versijos, atsisi?skite ?Windows XP? skirt? tvarkykl?. Pasinaudokite viena i? toliau pateikiam? parink?i?:
 • Jei ?rengin? gavote su kompiuteriu, apsilankykite kompiuterio gamintojo svetain?je.
 • Jei ?rengin? ?dieg?te ?sigij? kompiuter?, apsilankykite ?renginio gamintojo svetain?je.
 • Apsilankykite ?renginio gamintojo svetain?je, jei ?renginys buvo i? anksto ?diegtas j?s? kompiuteryje, o kompiuterio gamintojas nepateikia atnaujintos tvarkykl?s.
Gamintojo svetain?je ie?kokite skyriaus Tvarkykl?s arba Atsisiuntimai ir ?renginio pavadinimo. Atsisi?skite ir ?diekite ?Windows XP? skirt? tvarkykl?.

Skyrius patyrusiems vartotojams

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo centru. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus

Ne?inomo ?renginio rodymo ?rengini? tvarkytuv?je prie?astys

 • N?ra ?renginio tvarkykl?s: Jei n?ra ?renginio tvarkykl?s, ?rengini? tvarkytuv?je jis rodomas kaip Ne?inomas ?renginys ir yra perkeliamas ? skilt? Kiti ?renginiai. Taip da?nai nutinka universaliosios nuosekliosios magistral?s (USB) bei elektros ir elektronikos in?inerijos instituto (IEEE) 1394 sud?tiniams ?renginiams. Be to, ?rengini? tvarkytuv?je per?i?rint ?renginio ypatybes gali b?ti rodoma b?sena Klaidos kodas 1 arba Klaidos kodas 10.

  Pastaba Daugelis USB ir IEEE 1394 ?rengini? tinkamai veikia be papildom? ?rengini? tvarkykli?, nes jie sukonfig?ruojami naudojant sistemoje ?Windows? esan?ias ir ?iems magistrali? tipams skirtas tvarkykles. Ta?iau papildom? ?renginio tvarkykli? reikia, jei ?renginys neatitinka nustatyt? ir turim? ?Windows? klas?s tvarkykli?. Jei magistral? negali atpa?inti ?renginio, jis laikomas sud?tiniu ?renginiu ir apie tai prane?ama ?rengini? tvarkytuvei.
 • Naudojat?s ?Microsoft Windows 98? arba ?Microsoft Windows 95? ?renginio tvarkykle: Sistemoje ?Windows XP? negalite naudoti virtualiosios ?renginio tvarkykl?s (.vxd) fail?, kurie paprastai naudojami ?Windows 98? arba ?Windows 95? tvarkykl?se. Jei bandysite jas ?diegti kompiuteryje su sistema ?Windows XP?, ?rengini? tvarkytuv?je gali b?ti rodomas ne?inomas ?renginys. Taip paprastai nutinka, kai ?renginio tvarkykl?s gamintojas netinkamai atskiria ?ias dvi tvarkykles arba mano, kad sistemoje ?Windows XP? gali b?ti naudojami ?Windows 98? arba ?Windows 95? .vxd failai.
 • Neatpa?intas ?renginio ID: Kiekvienas aparat?ros ?renginys turi special? identifikatori?, kur? naudoja funkcija Prijungti ir leisti. ?is identifikatorius gali b?ti trij? tip?, pavyzd?iui, pardav?jo ID, ?renginio ID, posistem?s ID, posistem?s pardav?jo ID arba taisymo ID. Jei n?ra ?renginio ID arba kompiuteris su ?Windows XP? neatpa??sta ?renginio ID, ?rengini? tvarkytuv?je jis gali b?ti rodomas kaip ne?inomas.

  Pastaba Tokius ?renginius gali sukurti programin?s ?rangos programos, kurioms reikia virtuali? ry?i? su aparat?ra. Be to, ?renginiai, sujungiantys magistrali? tipus, pavyzd?iui, ?renginio tvarkykl?, kuri leid?ia lygiagre?iajam prievado ?renginiui imituoti SCSI arba AT priedo paket? s?sajos (ATAPI) magistral?, ?rengini? tvarkytuv?je irgi rodomi kaip ne?inomi.
 • Sugadinta aparat?ra arba programin?-aparatin? ?ranga: D?l sugadintos aparat?ros arba programin?s-aparatin?s ?rangos ?rengini? tvarkytuv?je ?renginys gali b?ti rodomas kaip Ne?inomas ?renginys. Tik programinei ?rangai skirtos ?renginio tvarkykl?s nerodo ?renginio ID, tod?l n?ra ?prastinio b?do, kaip ?iuos ?renginius ?diegti. Kai kurie gamintojai ?rengin? ?diegia naudodami ?InstallShield? diegimo program? arba pana?? b?d?. Atminkite, kad kitokiais b?dais ?diegta programin? ?ranga gali b?ti nevisi?kai pa?alinama, kai ?renginys pa?alinamas i? ?rengini? tvarkytuv?s. Tod?l gali tekti patikrinti registr? ir ?sitikinti, kad buvo pa?alinti visi ?ra?ai.

Trik?i? diagnostika patyrusiems vartotojams

Programin?s ?rangos problem? sprendimas
Pasinaudokite vienu i? pateikiam? b?d? ir nustatykite, ar ne?inomas ?renginys rodomas d?l programin?s ?rangos:
 • Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu

  Nors ir ne 100 procent? patikima, ta?iau kompiuterio paleidimas saugiuoju re?imu gali b?ti vienas lengviausi? b?d? nustatyti, ar ?renginys rodomas kaip ne?inomas d?l programin?s ?rangos.

  Nor?dami paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu, paleisdami kompiuter? i? naujo paspauskite klavi?? F8. Pasirod?ius meniu I?pl?stin?s ?Windows? parinktys RODYKLI? klavi?ais pasirinkite Saugusis re?imas, tada paspauskite ENTER. Jei ?rengini? tvarkytuv?je ne?inomas ?renginys neberodomas, tik?tina, kad ne?inomas ?renginys n?ra aparat?ra.
 • Patikrinkite paleisties aplank?

  Jei manote, kad ?renginys rodomas kaip ne?inomas d?l konkre?ios programos, patikrinkite kompiuterio paleisties aplank? ir pasi?i?r?kite, kurias programas yra sukonfig?ruota paleisti paleid?iant kompiuter?. Paleisties aplank? rasite toliau nurodytoje stand?iojo disko vietoje, kai C yra diskas, kuriame ?diegta sistema ?Windows?, o vartotojo profilis yra j?s? vartotojo profilis:
  C:\Dokumentai ir parametrai\vartotojo profilis\Paleisties meniu\Programos
 • Naudokite sistemos informacijos ?rank?

  Sistemos informacijos ?rank? galima naudoti norint nustatyti ne?inomo ?renginio rodymo prie?ast?.

  Nor?dami naudotis sistemos informacijos ?rankiu ir per?i?r?ti kompiuterio paleisties metu paleid?iam? program? s?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite msinfo32, tada spustel?kite Gerai.
  2. I?pl?skite Programin?s ?rangos aplinka, tada dukart spustel?kite Paleisties programos.

   Parodomas kompiuterio paleisties metu sukonfig?ruot? paleisti program? s?ra?as.

   Patikrinkite, ar ?vyki? ?urnale n?ra klaid?, susijusi? su bet kuria i? ?i? program?. Jei randate ?vyk?, susijus? su ?iame s?ra?e esan?ia programa, pa?alinkite program?. Atminkite, kad, programai suk?rus ne?inom? ?rengin?, neb?tinai tai rodo, kad neveikia programa, nebent ?renginys paleid?ia ?i? program?.

  Nor?dami naudotis sistemos informacijos ?rankiu ir per?i?r?ti problemas kelian?i? ?rengini? s?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite msinfo32, tada spustel?kite Gerai.
  2. I?pl?skite Komponentai, tada dukart spustel?kite Probleminiai ?renginiai.

   Kompiuteryje ?diegt? ?rengini?, kurie gali kelti problem?, s?ra?as parodomas i?samios informacijos srityje:
   • Stulpelyje ?renginys nurodomas bendrasis ?renginio pavadinimas arba su juo susijusios ?renginio tvarkykl?s pavadinimas.
   • Stulpelyje PNP ?renginio ID nurodomi ?renginio ID, pavyzd?iui, periferini? komponent? s?sajos (PCI) ID, ISA ID, kai kuri? kit? tip? magistrali? ID arba ne?inomas tipas.
   • Stulpelyje Klaidos kodas nurodomas klaidos kodas, susij?s su konkre?ia problema. Da?nai ?rengini? tvarkytuv?je nurodytas klaidos kodas padeda nustatyti, d?l ko buvo sukurtas neatpa?intas ?renginys. Pavyzd?iui, jei kompiuteris parodo klaidos prane?im? ?Bloga ?renginio tvarkykl? arba jos n?ra?, dalyje Probleminiai ?renginiai atsi?velgiant ? ?renginio tip? gali b?ti rodomi trij? tip? ?ra?ai:
    • PCI PnP ?renginio ID:

     ?renginio pavadinimas | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Klaidos kodas
    • ISA PnP ID:

     ?renginio pavadinimas | ?\PNP0000\0
    • Bloga arba nesuderinama ?renginio tvarkykl?:

     ?renginio pavadinimas | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Per?i?r?kite fail? ?Setupapi.log?

  Jei ?renginio pavadinimas turi reik?m?, pagal faile ?Setupapi.log? esan?i? informacij? nustatykite ne?inomo ?renginio prie?ast?. Pagal numatytuosius parametrus failas ?Setupapi.log? yra aplanke %SystemRoot%.

  Kartais nurodytas ?renginio pavadinimas gali b?ti klaidinantis. Pavyzd?iui, ?rengini? tvarkytuv?je ?renginys gali b?ti pateikiamas kaip nuoseklusis ?renginys, o i? tikr?j? jis n?ra susij?s su nuosekliuoju prievadu. Taip paprastai nutinka, kai b?na prieinamas dalinis Prijungti ir leisti ID, o ?rengini? tvarkytuv? j? supranta kaip nuosekl?j? ?rengin?. Taip gali nutikti d?l suderinamo ?renginio nurodyto ID. Tai taip pat galite i?spr?sti surad? paleisties program?, kuri veikia netinkamai.

  Atminkite, kad tik pa?alin? ne?inom? ?rengin? i? ?rengini? tvarkytuv?s problemos nei?spr?site, jei ne?inomo ?renginio prie?astis yra programa. Turite pa?alinti program? ir i? naujo paleisti kompiuter?. Jei kompiuter? paleidus saugiuoju re?imu ne?inomas ?renginys vis tiek rodomas ?rengini? tvarkytuv?s s?ra?e, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb?, kad ji pad?t? pa?alinti ?rengin?.
Aparat?ros problem? sprendimas
Nor?dami nustatyti ne?inomo ?renginio prie?ast?, naudokit?s vienu i? nurodyt? b?d?:
 • Pa?alinkite aparat?ros ?renginius i? kompiuterio

  Po vien? pa?alinkite aparat?ros ?renginius, kol ?rengini? tvarkytuv?je nebebus rodomas ne?inomas ?renginys. Atminkite, kad naudodami ?? b?d? galite u?trukti, be to, jis ne visada patikimas.
 • Nustatykite, ar ?renginio tvarkykl? yra pasira?yta skaitmeniniu b?du

  Kai diegiant ?renginio tvarkykl? ?Windows? nustato, kad ji n?ra pasira?yta skaitmeniniu b?du, gali b?ti parodytas ?sp?jamasis prane?imas ir parinktis, leid?ianti at?aukti arba t?sti diegim?. ?is prane?imas parodomas tik tada, kai kompiuteris yra sukonfig?ruotas rodyti ?sp?jamuosius prane?imus, kai diegimo programa bando ?diegti ?renginio tvarkykl? be skaitmeninio para?o.

  Pastaba Skaitmeniniu b?du pasira?yta ?renginio tvarkykl? gali vis tiek b?ti rodoma ?rengini? tvarkytuv?je kaip ne?inomas ?renginys.

  Daugiau informacijos apie tvarkykli? pasira?ym? sistemai ?Windows? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
?rengini? tvarkykli?, kuriose n?ra skaitmeninio para?o, diegim? galite blokuoti. Vadovaukit?s ?iomis rekomendacijomis, jei norite i?vengti nuolatini? kompiuterio veikimo sutrikim?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite control sysdm.cpl ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? Aparat?ra.
 3. Dalyje Tvarkykl?s spustel?kite Tvarkykli? pasira?ymas, tada spustel?kite Blokuoti ? niekada nediegti nepasira?yt? tvarkykli? programin?s ?rangos.
 4. Du kartus spustel?kite Gerai.
Nor?dami per?i?r?ti kompiuteryje ?diegtas ?rengini? tvarkykles, kurios n?ra pasira?ytos skaitmeniniu b?du, naudokite vien? ?i? b?d?:
 • Per?i?r?kite fail? ?Setupapi.log?

  Ie?kokite pana?i? ? toliau pateikiamus ?ra?us:
  Failas (C:\Windows\inf\ntapm.inf) n?ra pasira?ytas skaitmeniniu b?du, nepaisoma tvarkykl?s datos.
  Diegiamas skyrius epatapi_inst i? C:\dokumentai ir parametrai\vartotojo vardas\mano dokumentai\nuosekliojo prievado bandomosios tvarkykl?s\epatapnt.inf
  ?degta nepasira?yta arba netinkamai pasira?yta tvarkykl? (C:\dokumentai ir parametrai\vartotojo vardas\mano dokumentai\nuosekliojo prievado bandomosios tvarkykl?s\epatapnt.inf), skirta nuosekliajam ATAPI adapteriui. Klaida 0xe000022f: tre?iosios ?alies INF n?ra skaitmeninio para?o informacijos.
  Failas C:\dokumentai ir parametrai\vartotojo vardas\mano dokumentai\nuosekliojo prievado bandomosios tvarkykl?s\epatapnt.mpd kopijuojamas ? C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  ?degta nepasira?yta arba netinkamai pasira?yta tvarkykl? (C:\dokumentai ir parametrai\vartotojo vardas\mano dokumentai\nuosekliojo prievado bandomosios tvarkykl?s\epatapnt.mpd), skirta nuosekliajam ATAPI adapteriui. Klaida 0xe000022f: tre?iosios ?alies INF n?ra skaitmeninio para?o informacijos.
 • Naudokite failo para?o tikrinimo ?rank?

  Failo para?o tikrinimo ?rankis nurodo visas nepasira?ytas tvarkykles, kurios yra ?diegtos j?s? kompiuteryje. Jis sukuria fail? ?Sigverif.txt log?, kuris yra aplanke %SystemRoot%. Fail? galite per?i?r?ti bet kuria teksto rengykle (pvz., programa Tekt? doroklis). Nor?dami naudotis failo para?o tikrinimo ?rankiu ir per?i?r?ti skaitmeniniu b?du nepasira?yt? tvarkykli? s?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite sigverif, tada spustel?kite Gerai.
  2. Spustel?kite I?samiau, spustel?kite skirtuk? Ie?ka, tada spustel?kite Ie?koti kit? skaitmeniniu b?du nepasira?yt? fail?.
  3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? prie ?traukti poaplankius, tada spustel?kite Nar?yti.
  4. Suraskite ir pasirinkite aplank? %SystemRoot%\System32\Tvarkykl?s, du kartus spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Paleisti.
  Per?i?r?kite s?ra?? ir, prireikus daugiau informacijos, kaip gauti atnaujint? skaitmeniniu b?du pasira?yt? tvarkykl?, susisiekite su tvarkykl?s gamintoju.
USB ?renginiai, sukurti pagal ankstesnes USB specifikacijos versijas, gali sukurti netikrus ?renginius, kurie bus rodomi prijungus ?rengin? ir dings j? atjungus. Be to, ?renginys gali veikti puikiai, ta?iau gali b?ti sukurtas nesusietas ne?inomas ?renginys. Taip paprastai nutinka d?l programin?s-aparatin?s ?rangos, kuri yra pasenusi arba netinkamai sukonfig?ruota. Tokiu atveju kreipkit?s ? ?renginio gamintoj?, kad gautum?te atnaujint? programin?-aparatin? ?rang?.

Netikras ?renginys gali pasirodyti, jei Prijungti ir leisti ?rengin? ?diegsite rankiniu b?du, ta?iau jis jau bus anks?iau aptiktas ir ?diegtas kompiuterio. ?i? problem? galite i?spr?sti panaikindami netikr? ?rengin?.

Pana?ios problemos ir sprendimai patyrusiems vartotojams

Daugiau informacijos, kaip naudoti sistemos ?Windows XP? ?rengini? tvarkytuv? ir tvarkyti ?renginius, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
283658 Kaip tvarkyti ?renginius ?Windows XP?
307970 Kaip sistemoje ?Windows XP? konfig?ruoti ?renginius naudojant ?rengini? tvarkytuv?
304514 Kaip sukonfig?ruoti ?rengini? tvarkytuv?, kad b?t? rodoma i?sami informacija
310126 ?rengini? nesuderinamumo su ?rengini? tvarkytuve problem? sprendimas
283361 ?rengini? tvarkytuv?je vis tiek rodomas pa?alintas ?renginys
310123 Sistemos ?Microsoft Windows XP Professional? ?rengini? tvarkytuv?s sukurt? klaid? kod? paai?kinimas
Daugiau informacijos apie sistemos informacijos ?rank? rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
308549 ?Windows XP? sistemos informacijos (Msinfo32.exe) ?rankio apra?ymas
300887 Kaip naudotis sistemos informacijos (MSINFO32) perjungtuvais
Daugiau informacijos, kaip spr?sti ?Msconfig? ?rankio problemas, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
310560 Kaip sistemoje ?Windows XP? spr?sti konfig?racijos klaidas naudojant sistemos konfig?ravimo priemon?
Jei ?ia i?vardyti straipsniai jums nepadeda i?spr?sti problemos arba jei pastebite po?ymius, kitokius nei apra?ytieji ?iame straipsnyje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com
Tada ? lauk? Ie?koti pagalbos ?ini? baz?je (?B) ?ra?ykite gauto klaidos prane?imo tekst? arba problemos apra??.

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314464 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 2.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com