Kaip pa?alinti Linux ir ?diegti Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314458 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows 2000 versij? ?io straipsnio ?r. 247804.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje paai?kinama, kaip pa?alinti Linux darbinis sistemos i? savo kompiuterio ir ?diegti Windows XP. ?iame straipsnyje daroma prielaida, kad Linux jau yra ?diegtas j?s? kompiuterio stand?iajame diske, kad Linux gimtoji ir Linux swap pertvaros yra naudojamos (kuri yra nesuderinama su Windows XP), ir tai n?ra laisvos vietos stand?iajame diske kair?.

Pastaba: Windows XP ir Linux gali egzistuoti kartu tame pa?iame kompiuteryje. U? papildomos informacijos, ?i?r?kite savo Linux dokumentus.

Daugiau informacijos

Diegti Windows XP kompiuteryje, kuri yra Linux ?iuo metu ?diegta (ir darant prielaid?, kad norite pa?alinti Linux), jums turi rankiniu b?du i?trinti pertvaros naudoja Linux operacin? sistema. ? Suderinamiems skaidinyje gali b?ti automati?kai kuriamos per ? diegdami Windows XP.

Svarbu: prie? atlikdami ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus, patikrinkite, ar kad jums tur?ti ?krovos disko ar bootable Linux operacin? sistema, CD-ROM, nes ?iuos veiksmus visi?kai pa?alinti Linux operacin?s sistemos i? kompiuterio. Jei J?s ketinate atkurti operacin?s sistemos Linux v?liau, tikrina, ar J?s taip pat turite funkcin?s atsargin? kopij? visus saugomos informacijos, j?s? kompiuterio. Be to, turite tur?ti piln? versij?, Windows XP naudoti ?? diegimo metu. Jei j?s ketinate naudoti Windows XP versijos naujinimo CD-ROM, turi b?ti akcij? Windows produkto kompaktinio disko. ?diegimas i? to Atnaujinti Windows XP skaitom?j? CD papra?ys j?s? kompaktinio disko.

Linux fail? sistemos naudoja Superbloku disko skaidinio prad?ioje nustatyti pagrindinio dyd?io, formos, ir fail? sistema.

Linux operacin? sistema paprastai ?diegta skaidinyje tipo 83 (Linux gimtoji) arba 82 (Linux swap). Linux boot manager (LILO) galite konfig?ruoti, kad i? bet kurios vienos, ?iose vietose:
 • Stand?iojo disko Master Boot Record (MBR)

  - ar -
 • Linux disko ?akniniame aplanke
Fdisk ?rank? kartu su Linux galima panaikinti, pertvaros. (Yra kit? komunalini? paslaug?, kurios veikia taip pat, pvz., Fdisk i? MS-DOS 5.0 ir v?lesn?se versijose arba panaikinti skaidinius metu, diegimo procesas.)

Nor?dami i? savo kompiuterio pa?alinti Linux ir ?diekite Windows XP, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Pa?alinkite gimtoji, apsikeitimo ir ?krovos skaidiniai naudoja Linux:
  1. Paleiskite savo kompiuter? su Linux s?rankos diskelio, tipo Fdisk Komandin? eilut?, o tada paspauskite ?VESKITE.

   Pastaba: pagalbos naudojant ?rank? Fdisk, ?veskite m Komandin? eilut?, o tada paspauskite ?VESKITE.
  2. Tipo p ? komand? eilut?, ir tada paspauskite ENTER, nor?dami Rodyti skaidinio informacij?. Pirm?j? element? s?ra?e yra standusis diskas 1, pertvar? 1 informacija, ir antras punktas s?ra?e yra standusis diskas 1, pertvar? 2 informacija.
  3. Tipo d ? komand? eilut?, ir tada paspauskite ENTER. Tada paklaus, disko numeris, kur? norite i¹trinti. Tipo 1, ir tada paspauskite ENTER, Nor?dami naikinti skaidinio numeris 1. Kartokite ?? veiksm?, kol visi disko skaidiniai buvo panaikinti.
  4. Tipo w, ir tada paspauskite ENTER, kad ra?yti ?i? informacij? skirsni? lentel?. Klaidos prane?im?, gali b?ti sukurtas (nes informacija yra para?yta skirsni? lentel?), ta?iau jie netur?t? b?ti reik?minga ?iuo metu nes kitas ?ingsnis yra paleisti i? naujo, kompiuter? ir tada ?diegti nauj? operacin? sistem?.
  5. Tipo q ? komand? eilut?, ir tada paspauskite ENTER, kad mesti Fdisk ?rankis.
  6. ?terpti arba ?krovos diskel? arba ? ?krovos Windows XP skaitom?j? CD, ir tada paspauskite CTRL + ALT + DELETE perkrauti savo kompiuterio.
 2. Vadovaukit?s instrukcijomis ekrane ?diegti Windows XP.

  Diegimo procesas padeda jums sukurti atitinkam? pertvaros j?s? kompiuteryje.

Linux skirsn? lenteli? pavyzd?ius

Vieno SCSI disko

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
				

Kelis SCSI disk?

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
  /dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)
				

Vieno IDE disko

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
				

Daug IDE diskai

  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
  /dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
				
Be to, Linux pripa??sta daugiau kaip 40 kitame skaidinyje tip?, ?skaitant ?iuos:
 • RIEBAL? 12 (tipas 01)
 • RIEBAL? 16 > 32 M pirmin?s (tipo 06)
 • RIEBAL? 16 prat?stas (tipo 05)
 • RIEBAL? 32 w/o LBA pirmin?s (tipo 0b)
 • RIEBAL? 32 w/LBA pirmin?s (0c tipo)
 • RIEBAL? 16 w/LBA (tipo 0e)
 • RIEBAL? 16 w/LBA prat?stas (tipo 0f)
Atkreipkite d?mes?, kad yra kit? b?d?, kaip pa?alinti Linux darbinis sistem? ir ?diegti Windows XP. Ankstesni? metodas yra ?trauktas ? ?? straipsn? d?l prielaidos, kad Linux operacin? sistema yra jau veikim? ir n?ra daugiau vietos stand?iajame diske. Metodais keisti skaidini? dyd?iams su programin? ?ranga, skirta valdyti pertvaros. Disko skaidymo programin? ?rang?, gali b?ti nestabilum? Windows XP diegim?. Microsoft nepalaiko Windows XP diegimo pertvaros manipuliuoti tokiu b?du.

J?s taip pat galite naudoti MS-DOS versija 5.0 arba v?lesn?s ?krovos disk?, Microsoft Windows 95 Startup disk? arba Microsoft Windows 98 paleisties disk?, kuriame yra Fdisk naudingumo pa?alinti EKS- sistema nuo stand?j? disk? ir ?diegti kit? operacin? sistem?. Kai j?s paleisti Fdisk ir keliuose diskuose yra ?diegta j?s? kompiuteryje, j?s esate apdovanojo penkias pasirinkimus; Naudokite parinkt? 5 pasirinkti standusis diskas, kuriame yra ? skaidinys turi b?ti i?brauktas. Po to (arba jei turite tik vien? stand?j? disk?), pasirinkite 3 variantas)I?trinti skaidin? arba login? DOS disk?), ir tada pasirinkite parinkt? 4)Naikinti ne DOS skaidin?). Jums tur?t? tada pamatyti ne-MS-DOS pertvar?, kur? norite naikinti. Paprastai, Linux operacin? sistema turi du ne-MS-DOS skirsnius, bet ten gali b?ti daugiau. Po galite panaikinti vien? skaidin?, atlikti tuos pa?ius veiksmus panaikinti bet kitomis atitinkamomis ne-MS-DOS pertvaros.

Papildomos informacijos apie tai, kaip naudoti Fdisk naudingumo, spustel?kite Per?i?r?ti straipsn? toliau straipsnio numer?, Microsoft ?ini? baz?je:
255867 Kaip naudoti ?rank? Fdisk ir disko formatas ?rankis arba perskirstyti stand?j? disk?
Kai panaikinate skaidiniai, galite sukurti pertvaros ir ?diegti operacin? sistem?, kuri norite. Galite sukurti tik vien? pagrindin? skaidin? ir i?pl?stiniame skaidinyje su keli loginiai diskai i? naudojate Fdisk i? MS-DOS versija 5.0 ir v?lesn?s Windows 95 ir Windows 98. ? Maksimalus FAT16 pirmin? skaidin? dydis yra 2 gigabait? (GB). Did?iausia FAT16 loginio disko dydis 2 GB.

Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
105074 MS-DOS 6.2 atitvar? klausimai ir atsakymai
Kai diegiate Windows XP, Linux particij? galima pa?alinti ir naujas skaidini? kurti ir formatuoti vis? reikiam? fail? sistemos tipas diegimo proceso metu. Windows XP leid?ia jums sukurti daugiau nei vien? pirmin? skaidin?. Windows XP atpa??sta FAT32 fail? sistema. Diegiant Windows XP, galite sukurti labai didelis FAT32 disko. FAT32 disk? galima konvertuoti ? NTFS po ?rengimo baig?, jei reikia.

D?l papildom? informacija apie kaip su alternatyvi? OS ?krova su Windows XP, spustel?kite straipsnio numer? ?emiau ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
306559 KAIP: Sukurti keli? ?krov? sistem? su sistema Windows XP
 

Savyb?s

Straipsnio ID: 314458 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbsetup kbmt KB314458 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 314458

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com