Nán l?i các đ?i tư?ng có th? v?n c?n sau khi b?n mang theo m?t máy ch? out-of-date toàn c?u vào c?a hàng tr? l?i tr?c tuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314282 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n mang l?i tr?c tuy?n đi?u khi?n vùng ho?c toàn c?u máy ch? c?a hàng đ? đư?c offline cho m?t th?i gian dài, b?t k? sau đây v?n đ? có th? x?y ra:
 • Thư đi?n t? không đư?c chuy?n giao cho m?t ngư?i s? d?ng mà ngư?i s? d?ng đ?i tư?ng đ? đư?c di chuy?n gi?a các tên mi?n. Sau khi b?n mang l?i cho tên mi?n l?i th?i b? đi?u khi?n ho?c c?a hàng toàn c?u máy ch? tr? l?i tr?c tuy?n, c? hai trư?ng h?p c?a ngư?i s? d?ng đ?i tư?ng xu?t hi?n trong các c?a hàng toàn c?u. C? hai đ?i tư?ng có cùng đ?a ch? thư đi?n t?, V? v?y, thư đi?n t? không th? đư?c chuy?n giao.
 • M?t trương m?c ngư?i dùng không c?n t?n t?i v?n c?n xu?t hi?n trong các danh sách đ?a ch? toàn c?u.
 • M?t nhóm ph? quát mà không c?n t?n t?i v?n c?n xu?t hi?n trong m?t m? thông báo truy c?p c?a ngư?i dùng.
Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u đi?u khi?n vùng ho?c toàn c?u máy ch? c?a hàng đ? đư?c offline cho dài hơn giá tr? c?a Tombstone Thi?t l?p tr?n đ?i.

NGUYÊN NHÂN

Đi?u khi?n vùng (trong đó có th? là m?t c?a hàng toàn c?u máy ch?) đó là gián tuy?n lâu hơn giá tr? c?a đ?i Tombstone thi?t l?p (giá tr? m?c đ?nh là 60 ngày) có th? ch?a các đ?i tư?ng đ? b? xóa b? trên b? đi?u khi?n vùng ho?c c?a hàng toàn c?u các máy ch? khác. Ngoài ra, tombstones cho các đ?i tư?ng có th? không c?n t?n t?i. Khi b?n mang l?i cho nh?ng l?i th?i đi?u khi?n vùng tr? l?i tr?c tuy?n, nó không th? đư?c thông báo v? xóa đ?i tư?ng. N?u b?t k? c?a các đ?i tư?ng l?n, h? đư?c kích ho?t l?i trong ph?n c?n l?i c?a các tên mi?n.

Đ?i tư?ng nán l?i nhân r?ng thành đ?c/ghi đ?t tên b?i c?nh, hành vi tiêu chu?n (l?ng nhân r?ng nh?t quán) là dành cho các đi?u khi?n vùng đ? tái t?o các đ?i tư?ng mà không ph?i là đ? nh?n đư?c hi?n di?n trong cơ s? d? li?u đ?a phương (DIT). Các đ?i tư?ng đư?c nhân r?ng sau đó quay l?i ngu?n g?c domain controller, m?t cách hi?u qu? tái t?o các đ?i tư?ng đ? b? xóa. N?u đ?i tư?ng không nên t?n t?i trong Active Directory ? t?t c? (ví d?, n?u các gi?i thi?u đ?i tư?ng đ?i l?i b?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n l?i th?i), b?n có th? xoá các các đ?i tư?ng v?i công c? tiêu chu?n (như ADSIEdit ho?c dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy vi tính-theo).

Nó r?t d? dàng đ? lo?i b? các đ?i tư?ng nán l?i đ? đ?c/ghi đ?t tên b?i c?nh. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? lo?i b? các đ?i tư?ng nán l?i có đ? xu?t hi?n trong danh m?c toàn c?u (và do đó ch?-đ?c) đ?t tên ngôn ng? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? tombstone, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216993H?u ích k? cu?c s?ng sao lưu tr?ng thái h? th?ng Active Directory
Đ? bi?t thêm v? các đ?i tư?ng nán l?i trong đ?c/ghi b?n sao c?a đ?t tên ngôn ng? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317097Các đ?i tư?ng nán l?i ngăn ch?n sao chép thư m?c ho?t đ?ng x?y ra

GI?I PHÁP

Trong Windows Server 2003 và m?i hơn, b?n có th? lo?i b? các đ?i tư?ng nán l?i b?ng cách s? d?ng l?nh "repadmin /removelingeringobjects". S? đ? th?o lu?n trong ph?n "Thông tin thêm" v?n c?n t?n t?i trong h? đi?u hành m?i hơn và v?n c?n có th? h?u ích cho trouble-shoot hành vi b?t ng? c?a s? repadmin.

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Chú ý Trư?c khi cài đ?t hotfix này, đ?c toàn b? "More Thông tin"ph?n trong bài vi?t này. Ph?n "Thông tin thêm" ch?a thông tin quan tr?ng v? làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng hotfix này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ------------------------------------------------------------
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4685   123,664 Adsldp.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4762   130,320 Adsldpc.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4016   62,736 Adsmsext.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4797   356,112 Advapi32.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4797   41,744 Basesrv.dll
  11-Dec-2001 03:33 5.0.2195.4571   82,704 Cmnquery.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4141   133,904 Dnsapi.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4379   91,408 Dnsrslvr.dll
  11-Dec-2001 03:33 5.0.2195.4534   41,744 Dsfolder.dll
  11-Dec-2001 03:33 5.0.2195.4534   156,944 Dsquery.dll
  11-Dec-2001 03:33 5.0.2195.4574   110,352 Dsuiext.dll
  16-Jan-2002 22:16 5.0.2195.4814   521,488 Instlsa5.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4630   145,680 Kdcsvc.dll

  27-Nov-2001 01:33 5.0.2195.4680   199,440 Kerberos.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4829   708,880 Kernel32.dll
  04-Sep-2001 17:32 5.0.2195.4276   71,024 Ksecdd.sys
  09-Jan-2002 19:50 5.0.2195.4814   503,568 Lsasrv.dll
  09-Jan-2002 19:50 5.0.2195.4814   33,552 Lsass.exe
  08-Dec-2001 01:05 5.0.2195.4745   107,280 Msv1_0.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4594   306,960 Netapi32.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4686   359,184 Netlogon.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4797   476,432 Ntdll.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4827   916,240 Ntdsa.dll
  15-Jan-2002 09:34 5.0.2195.4839  1,688,192 Ntkrnlmp.exe
  15-Jan-2002 09:36 5.0.2195.4839  1,687,744 Ntkrnlpa.exe
  15-Jan-2002 09:36 5.0.2195.4839  1,708,480 Ntkrpamp.exe
  15-Jan-2002 09:34 5.0.2195.4839  1,665,856 Ntoskrnl.exe
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4827   388,368 Samsrv.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4583   128,784 Scecli.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4600   299,792 Scesrv.dll
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4600   48,400 W32time.dll
  06-Nov-2001 20:43 5.0.2195.4600   56,592 W32tm.exe
  16-Jan-2002 22:07 5.0.2195.4827   125,712 Wldap32.dll
				
Chú ý Hotfix này đ? đư?c thay th? b?i m?t s?a ch?a rollup. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
326797M?t s? hotfixes Windows 2000 Active Directory có th? gây ra m?t cu?c xung đ?t v?i S326797 cho Windows 2000

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này thêm h? tr? đ? lo?i b? các đ?i tư?ng nán l?i. Th? t?c này yêu c?u objectGUID đi?u khi?n vùng có m?t b?n sao đ?c/ghi c?a đ?i tư?ng, và objectGUID c?a đ?i tư?ng chính nó. N?u b?n ph?i lo?i b? nhi?u hơn m?t đ?i tư?ng, xác đ?nh cho dù b?t k? c?a các đ?i tư?ng đang ? trong m?t m?i quan h? cha/con (b?n có th? xác đ?nh đi?u này t? các đ?i tư?ng phân bi?t tên). N?u đây là trư?ng h?p, đ? xóa các đ? cho t?t c? các đ?i tư?ng con s? b? xóa trư?c khi các đ?i tư?ng ph? huynh c?a h?.

Cách t?t nh?t đ? xác đ?nh trong ph?m vi mà m?t đ?i tư?ng c? (và t? đó đ? xác đ?nh tên c?a đi?u khi?n vùng có m?t đ?c/ghi b?n sao c?a đ?i tư?ng) là đ? thi?t l?p tên phân bi?t c?a các đ?i tư?ng. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách t?m ki?m cho tên (ho?c b? ph?n c?a tên) c?a các trùng l?p danh sách ngư?i dùng, nhóm ho?c phân b? b?ng cách s? d?ng công c? Ldp.exe t? các Công c? h? tr?:
 1. B?t đ?u Ldp.exe.
 2. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i.
 3. G? tên c?a m?t danh m?c toàn c?u. Lo?i3268 như là c?ng mà k?t n?i. Nh?p vào Ok.
 4. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c. G? thông tin đăng nh?p h?p l? n?u ?y nhi?m hi?n th?i c?a b?n không đ? đ? truy v?n toàn b? n?i dung vào c?a hàng toàn c?u. Nh?p vào Ok.
 5. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Cây. G? tên g?c r?ng, phân bi?t. Nh?p vào Ok.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào g?c r?ng cây danh sách, và sau đó Nh?p vào Tìm kiếm.
 7. T?o m?t b? l?c c?a các h?nh th?c sau đây:
  ([thu?c tính]=[giá tr?])
  Thay th? d? li?u thích h?p cho [thu?c tính] và [giá tr?]. Ví d?, đ? t?o ra m?t b? l?c đ? tr? l?i k?t qu? nơi các sAMAccountName thu?c tính có giá tr? đư?c thi?t l?p m?t trương m?c ngư?i dùng tên là "testuser", lo?i (sAMAccountName = testuser) trong các Bộ lọc h?p. Các CN, các userPrincipalName, các sAMAccountName, các Tên, các thư, và cácSN thu?c tính là ?ng c? viên t?t cho vi?c t?m ki?m m?t đ?i tư?ng ngư?i dùng. Đ?i v?i nhóm đ?i tư?ng, s? d?ng CN, sAMAccountName, ho?c Tên. Lưu ? r?ng b?n có th? s? d?ng d?u sao (*) trong các [giá tr?] trư?ng n?u c?n thi?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cú pháp l?c Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa746475.aspx
 8. Nh?p vào Subtree như ph?m vi t?m ki?m.
 9. Nh?p vào Tuỳ chọn. Trong các Tùy ch?n t?m ki?m h?p tho?i, di chuy?n đ?n cu?i đi?u khi?n thu?c tính.
 10. Ph? thêm objectGUID; vào danh sách. Nh?p vào Ok.
 11. Nh?p vào Ch?y ch?y truy v?n.
 12. Xem k?t qu?. B?n ph?i xác đ?nh nào c?a các hi?n th? các đ?i tư?ng c?n đư?c lo?i b? t? các c?a hàng toàn c?u. M?t trong nh?ng d?u hi?u cho th?y b?n có t?m th?y m?t đ?i tư?ng x?u là đ?i tư?ng không t?n t?i trên m?t b?n sao đ?c/ghi c?a b?i c?nh đ?t tên.
 13. N?u nó là c?n thi?t, rephrase truy v?n và ch?y nó m?t l?n n?a.
 14. N?u b?n đ? xác đ?nh đ?i tư?ng nán l?i, lưu ? c?a nó tên phân bi?t và objectGUID.
Sau khi b?n l?y tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng, xác đ?nh các tên mi?n trong đó nó đ? đư?c đ?t b?ng cách xem xét các "dc =" là m?t ph?n c?a các tên phân bi?t. Ví d?, tên mi?n cn =FirstName Th?, cn = ngư?i dùng, dc =name1, dc =name2, dc = com là name1.name2. com. Ti?p theo, xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng cho vùng (nó c?ng có th? là m?t c?a hàng toàn c?u máy ch?).

Ch?y các repadmin /showreps tên DC l?nh (nơi tên DC là tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n b?n v? trí). Repadmin.exe đư?c bao g?m v?i các công c? h? tr?. T? đ?u ra, Lưu ? đi?u khi?n vùng objectGuid:
C:\>repadmin /showreps m?t s?-DC
C?a b?n-Site\some-DC
DSA Options: (không có)
objectGuid: d1fa2207-ae85-466f-88fd-908f1c623ea7
Cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này trên t?t c? các máy ch? danh m?c toàn c?u có nán l?i các đ?i tư?ng. Các hotfix không ph?i là yêu c?u v? b? đi?u khi?n tên mi?n b?n xác đ?nh là có đ?c/ghi b?n sao c?a đ?i tư?ng nán l?i, tr? khi chúng c?ng là các máy ch? danh m?c toàn c?u có ch?a các đ?i tư?ng nán l?i. M?i máy ch? toàn c?u danh m?c vào đó b?n đ?nh đ? ch?y xóa thao tác ph?i có k?t n?i m?ng đ?n tên mi?n b? đi?u khi?n mà b?n xác đ?nh.

Đ?i v?i vài đ?i tư?ng

N?u b?n có ch? m?t vài đ?i tư?ng và toàn c?u catalog, làm theo các các bư?c đ? xóa các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng Ldp.exe:
 1. Đăng nh?p vào m?i danh m?c toàn c?u có các hotfix cài đ?t (và có ch?a m?t b?n sao c?a đ?i tư?ng nán l?i) b?ng cách s? d?ng Qu?n tr? doanh nghi?p thông tin đăng nh?p.
 2. B?t đ?u Ldp.exe và k?t n?i v?i c?ng 389 trên tên mi?n đ?a phương b? đi?u khi?n (đ? l?i các Máy chủ h?p có s?n ph?m nào).
 3. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c. Đ? t?t c? các ô tr?ng (b?n đ? đăng nh?p như là m?t Qu?n tr? doanh nghi?p).
 4. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 5. Đ? l?i các DN h?p có s?n ph?m nào.
 6. Trong các Thu?c tính h?p, lo?iRemoveLingeringObject.
 7. Lo?i <> như các giá tr?.
 8. Ph? thêm GUID c?a b? đi?u khi?n tên mi?n b?n thu đư?c t? l?nhrepadmin /showreps dcname trư?c đó.

  Chú ý Trong ví d? này, dcname là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? mà các có th? ghi đư?c đ?t tên b?i c?nh c?a đ?i tư?ng nán l?i.
 9. Ph? thêm > :<>. Không b? qua các không gian.
 10. G?n ti?p GUID đ?i tư?ng nán l?i.
 11. Ph? thêm >.
 12. Giá tr? đ?y đ? nên trông gi?ng như:
  <guid=85dd0fee-de1b-461c-b9c0-27e9e8249484>:<guid=eeeb70e5-4501-4895-a572-94a87e8f8ac7> </guid=eeeb70e5-4501-4895-a572-94a87e8f8ac7></guid=85dd0fee-de1b-461c-b9c0-27e9e8249484>
 13. B?m vào các Thay th? ho?t đ?ng, và sau đó nh?p vào Nh?p trên giao di?n. Bây gi? các l?nh xu?t hi?n trong các Nh?p c?nh danh sách.
 14. Nh?p vào Ch?y ch?y theo yêu c?u. Bên ph?i c?a c?a s? Ldp.exe ch?a k?t qu? c?a yêu c?u. Nó s? gi?ng tương t? như này:
  *** G?i s?a đ?i...
  ldap_modify_s (ld, '(null)', [1] attrs);
  L?n "".

Đ?i v?i nhi?u đ?i tư?ng

N?u b?n có nhi?u v?t th? xoá và nhi?u danh m?c toàn c?u các máy ch?, nó có th? d? dàng hơn đ? s? d?ng các k?ch b?n sau đây:
 1. Dán văn b?n sau dư?i đây vào m?t t?p tin m?i có tên Walkservers.CMD trong m?t thư m?c m?i:
  cho /f condition ? (máy ch?-list.txt) do walkobjects condition
 2. Dán văn b?n sau vào m?t t?p tin tên Walkobjects.cmd:
  cho /f "delims = @" condition ? (đ?i tư?ng-list.txt) do cscript //NoLogo MODIFYROOTDSE.VBS %1 "%% tôi" >> update-%1.log


  Chú ý Đây là m?t d?ng l?nh duy nh?t. Ng?t d?ng đư?c chèn ? đây cho d? đ?c.
 3. Dán văn b?n sau vào m?t t?p tin tên Modifyrootdse.VBS:
  '********************************************************************
  '*
  '* File:    MODIFYROOTDSE.VBS
  '* Created:   January 2002
  '* Version:   1.0
  '*
  '* Main Function: Writes Active Directory information to clean up 
  '* objects as per: Q314282.
  '* Usage: Modifyrootdse.vbs <TargetServer> <GUID PAIR>
  '* Parameter are fed into the script using a pair of batch files.
  '*
  '* Copyright (C) 2002 Microsoft Corporation
  '*
  '********************************************************************
  
  OPTION EXPLICIT
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objDomain
  Dim ObjValue, strServerName, adsLdapPath 
  Dim i
  
  'Get the command-line arguments
    if Wscript.arguments.count <> 2 Then
     Print "Invalid Number of Parameters. Use with WalkServers.CMD and WalkObjects.CMD"
    WScript.quit
  End If
  
    strServerName = Wscript.arguments.item(0)
    ObjValue = Wscript.arguments.item(1)
  
    adsLdapPath = "LDAP://" & strServerName & "/RootDSE"
  
    Set objDomain = GetObject(adsLdapPath)
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "Error opening ROOTDSE. Error number is: " & Err.Number & ". Error description is: " & Err.Description & "."
    Set objDomain = Nothing
      WScript.quit
    End If
  
    objDomain.Put "RemoveLingeringObject", ObjValue
    objDomain.Setinfo
  
    If Err.Number = 0 Then
      WScript.Echo "Object " & ObjValue & " was removed."
  Else
      WScript.Echo "Object " & ObjValue & " could not be removed. Error number is: " & Err.Number & ". Error description is: " & Err.Description & "."
    End If
  WScript.Quit
  						
  LƯU ?: N?u b?n b?t đ?u Modifyrootdse.vbs b?ng tay, h?y ch?c ch?n đ? kèm theo trong báo giá đánh d?u các tham s? nào ch?a kho?ng tr?ng.

 4. T?o m?t danh sách t?t c? các máy ch? danh m?c toàn c?u ch?a các đ?i tư?ng nán l?i. Đ?t tên máy ph?c v? trong m?t t?p tin máy ch?-list.txt trong cùng m?t c?p. S? d?ng các tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n đ? tránh h?u t? DNS t?m ki?m.
 5. Thêm c?p GUID mà b?n có đư?c trư?c đó trong này th? t?c đ? t?p tin đ?i tư?ng-list.txt. Thêm m?t trong nh?ng c?p trên m?i d?ng. S? d?ng các cú pháp sau đây:
  <guid =="" dc="" guid="">:<guid =="" object="" guid=""> </guid></guid>
  M?t m?c nh?p m?u trông tương t? như sau:
  <guid=85dd0fee-de1b-461c-b9c0-27e9e8249484>:<guid=eeeb70e5-4501-4895-a572-94a87e8f8ac7> </guid=eeeb70e5-4501-4895-a572-94a87e8f8ac7></guid=85dd0fee-de1b-461c-b9c0-27e9e8249484>
  ? đây, giá tr? đ?u tiên là GUID c?a b? đi?u khi?n có th? ghi tên mi?n đư?c s? d?ng đ? xác nh?n r?ng đ?i tư?ng g?c không c?n t?n t?i. Giá tr? th? hai là GUID c?a đ?i tư?ng nán l?i đ? đư?c g? b?.
 6. Ch?y t?p tin đi b?-servers.cmd. Các k?ch b?n t?o ra m?t đăng nh?p t?p tin đư?c đ?t tên theo Update-tên máy ch?log cho m?i h? ph?c v? toàn c?u danh m?c đư?c li?t kê trong t?p tin máy ch?-list.txt. Các t?p tin log ch?a m?t d?ng cho m?i đ?i tư?ng là đ? xóa.
Lưu ? r?ng các l?i trong các t?p tin đăng nh?p không cho nh?t thi?t ph?i bi?t m?t v?n đ? b?i v? các đ?i tư?ng nán l?i không t?n t?i trên toàn c?u t?t c? danh m?c các máy ch?. Tuy nhiên, thông báo l?i c?a các h?nh th?c "ho?t đ?ng t? ch?i" hay "chi?n d?ch l?i"cho th?y m?t v?n đ? v?i các GUIDs ho?c v?i cú pháp c?a các giá tr?. N?u các l?i này x?y ra, xác minh các kho?n m?c này:
 • H?y ch?c ch?n r?ng đi?u khi?n vùng GUIDs các đúng GUIDs cho b? đi?u khi?n vùng ch?a m?t b?n ghi c?a tên mi?n mà ch?a các đ?i tư?ng.
 • Đ?m b?o r?ng đ?i tư?ng GUIDs xác đ?nh các đ?i tư?ng nán l?i trong danh m?c toàn c?u (ch? có đ?c) đ?t tên ngôn ng? này.
 • Xác minh r?ng các hotfix đư?c cài đ?t trên t?t c? các tên mi?n b? đi?u khi?n và máy ch? toàn c?u danh m?c mà b?n s? d?ng trong th? t?c này. Ki?m ch?ng r?ng b?n kh?i đ?ng l?i các máy ch? sau khi b?n cài đ?t các hotfix.

Thông báo l?i khi ch?y Walkservers.cmd đ? s?a đ?i các nhi?u v?t th? t?n t?i môi trư?ng

Đ?i tư?ng <guid=ae856ce5-839a-4e44-b2fb-f37082ca2555>: <guid=514f7510-451a-4297-8129-9b4c8ab79axx>có th? không đư?c g? b?. S? l?i là:-2147016672. Mô t? l?i là:.</guid=514f7510-451a-4297-8129-9b4c8ab79axx> </guid=ae856ce5-839a-4e44-b2fb-f37082ca2555>

Nguyên nhân

L?i này x?y ra v? các k?ch b?n đư?c đi?u hành ch?ng l?i GUID đi?u khi?n vùng không ch?a m?t phân vùng có th? ghi có ch?a các đ?i tư?ng nán l?i. Ki?m ch?ng v? trí nán l?i đ?i tư?ng c?a các công c? Ldp.exe.

Ví d?

Trong ví d? sau đây, đ?i tư?ng nán l?i gây ra các thông báo l?i s? đư?c g? b? n?m ? tên mi?n corp.company.local. Tuy nhiên, <guid=ae856ce5-839a-4e44-b2fb-f37082ca2555>t? các đ?i tư?ng-list.txt t?p tin đư?c liên k?t v?i b? ki?m soát mi?n trong mi?n company.local mà không có m?t phân vùng có th? ghi cho corp.company.local.</guid=ae856ce5-839a-4e44-b2fb-f37082ca2555>
ldap_search_s(ld, "DC=company,DC=local", 2, "(cn=User*)", attrList, 0, &msg)
Result <0>: (null)
Matched DNs: 
Getting 4 entries:
>> Dn: CN=User\, Joe,OU=Exec,OU=Corporate Users,DC=corp,DC=company,DC=local
	1> canonicalName: corp.company.local/Corporate Users/Exec/User, Joe; 
	1> cn: User, Joe; 
	1> description: CEO; 
	1> displayName: User, Joe; 
	1> distinguishedName: CN=User\, Joe,OU=Exec,OU=Corporate Users,DC=corp,DC=company,DC=local; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 
	1> objectGUID: 814226ed-3414-4193-b96d-3a5ea4bf9351; 
	1> name: User, Joe; 
>> Dn: CN=User\, Joe,OU=Migration,DC=corp,DC=company,DC=local
	1> canonicalName: corp.company.local/Migration/User, Joe; 
	1> cn: User, Joe; 
	1> description: Disabled Account; 
	1> displayName: User, Joe; 
	1> distinguishedName: CN=User\, Joe,OU=Migration,DC=corp,DC=company,DC=local; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 
	1> objectGUID: 514f7510-451a-4297-8129-9b4c8ab79axx; 
	1> name: User, Joe; 
Có đư?c GUID m?t máy ch? tên mi?n corp.company.local b?ng cách ch?y l?nh sau:
repadmin /showreps Tên DC
Trong l?nh này, Tên DC là m?t gi? ch? cho tên b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n corp.company.local. Thay đ?i GUID trong t?p tin đ?i tư?ng-list.txt đ? phù h?p v?i GUID c?a b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n corp.company.local. Trong ví d? này, các t?p tin đ?i tư?ng-list.txt s? xu?t hi?n như:
<GUID=c4fd9c30-b433-40a1-a862-9fdf1f804dc8> : <GUID=514f7510-451a-4297-8129-9b4c8ab79a7c>
GUID đ?u tiên là GUID c?a b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n corp.company.local. GUID th? hai là GUID đ?i tư?ng nán l?i t? vi?c t?m ki?m Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Khi b?n ch?y đi b?-servers.cmd, l?nh s? bây gi? thành công mà không có l?i-2147016672.

Thông báo l?i 87 khi lo?i b? nán l?i các đ?i tư?ng trong môi trư?ng

L?i này có th? x?y ra khi b?n t?m th?y các đ?i tư?ng trong th?c t? không xu?t hi?n trên t?t c? các DCs mà máy ch? lưu tr? NC, nhưng "repadmin /removelingeringobjects" không lo?i b? chúng. Đi?u này có th? là m?t t?nh hu?ng khi m?t trung tâm DC sao chép các đ?i tư?ng m?i, nó t?o ra v?i GCs, nhưng không ph?i v?i đ?c-ghi b?n sao trong tên mi?n riêng c?a m?nh. Ví d?:
Các đ?i tư?ng siêu d? li?u vào m?t GC:

Loc.USN có ngu?n g?c t? DC Org.USN Org.Time/Date Ver thu?c tính
=======                          =============== ========= =============        === =========
143543261 d20f71f3-6147-4f80-a0c2-470541ef09e6 104742409 2011-04-18 11: 46: 541 objectClass

Up-To-Dateness Vector c?a m?t RW-b?n sao:
d20f71f3-6147-4f80-a0c2-470541ef09e6 @ USN 104583382 @ Time 2011-04-17 03: 07: 40

Up-To-Dateness Vector c?a m?t GC:
d20f71f3-6147-4f80-a0c2-470541ef09e6 @ USN 104762881 @ Time 2011-04-18 16: 22: 04

-> DC t?o b?n sao sau khi đ?i tư?ng v?i DCs trong tên mi?n riêng c?a m?nh b?t đ?u th?t b?i, nhưng nó v?n c?n nhân r?ng v?i GCs trong các tên mi?n khác.

L?i này đư?c tr? l?i ch? trong hai trư?ng h?p:
-Đ?i tư?ng có trong tài li?u tham kh?o DC.
-Đ?i tư?ng là quá tr? (so v?i giá tr? hi?n t?i TSL) đ? nán l?i.Đây là trư?ng h?p ? đây.

Cách ti?p c?n là đ? cho đ?i tư?ng tr? thành th?c s? nán l?i (tu?i vư?t ra ngoài TSL) và sau đó lo?i b? chúng b?ng cách s? d?ng đo?n m? trong bài vi?t này. B?n c?n ph?i đ?t "Cho phép sao nhân b?n v?i phân k? và tham nh?ng bó dài lâu" trên t?t c? các DCs trong r?ng đ? đ?m b?o nhân r?ng có th? x?y ra.
N?u b?n không th? gi?i quy?t các l?i trong các t?p tin đăng nh?p b?ng cách s? d?ng nh?ng phương pháp này, b?n có th? g?p m?t v?n đ? khác nhau. Liên h? Microsoft d?ch v? h? tr? m?t s?n ph?m đ? đư?c tr? giúp thêm.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Các Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes trong khi kh?i đ?ng l?i ch? m?t l?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 314282 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdirservices kbfix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB314282 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314282

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com