ID c?a bài: 314106 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 165214.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i MS-MS-DOS trên các chương tr?nh trong Windows.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m tra các h? th?ng ph? Ntvdm

Vi?c đ?u tiên đ? th? nghi?m khi b?n đang g?p v?n đ? v?i MS-MS-DOS trên chương tr?nh là h? th?ng con Windows Virtual DOS Machine (NTVDM). B?n có th? s? d?ng ti?n ích Command.com đ? th? nghi?m cho dù các h? th?ng ph? NTVDM đang ch?y đúng cách. Đ? kh?i đ?ng Command.com, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các B?t đ?u nút, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i Command.com, và sau đó b?m Ok.
Đi?u này nên b?t đ?u m?t c?a s? d?u nh?c l?nh. N?u đi?u này không làm vi?c đúng cách, sau đó, có m?t v?n đ? v?i h? th?ng con NTVDM, và b?n nên ki?m tra các kho?n m?c sau:
 • Ki?m tra các Config.ntAutoexec.nt t?p tin trong thư m?c SystemRoot%\System32 đ? cài đ?t không đúng tiêu chu?n.

  S? d?ng m?t tuyên b? REM đ?n nh?n xét ra t?t c? các m?c tr? các m?c m?c đ?nh sau đây:
    Config.nt
    ---------
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
    files=20
  
    Autoexec.nt
    -----------
  
    lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\System32\Redir
    lh %SystemRoot%\System32\Dosx
    lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (only if CSNW is installed)
    lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (only if CSNW is installed)
  						
  M?t cách khác đ? th?c hi?n vi?c này là đ? m? r?ng Autoexec.nt_ và Config.nt_ t? đ?a CD-ROM Windows thư m?c %SystemRoot%\System32.
 • Nh?n CTRL + SHIFT + ESC đ? b?t đ?u công vi?c qu?n l?, đóng m?i chương tr?nh đang ch?y mà đang ch?y, và đ?m b?o r?ng không có không có quá tr?nh NTVDM khác đang ch?y.
 • Ngăn ch?n m?i chương tr?nh ch?y lúc kh?i đ?ng. Các chương tr?nh có th? ch?y t? hai nơi lúc kh?i đ?ng: các nhóm kh?i đ?ng, và các đư?ng ch?y và RunOnce trong s? đăng k?. B?n có th? ki?m tra nh?ng nơi như sau:
  1. Nhóm Startup là thư m?c trên đ?a c?ng c?c b?. H? đang có trong nh?ng đ?a đi?m sau:
   • %SystemRoot%\Profiles\user_name\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Các đư?ng n?i Run và RunOnce là trong đăng k?, dư?i ky sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Ki?m tra NTVDM h? th?ng t?p tin trong thư m?c %SystemRoot%\System32. Ki?m tra các t?p tin sau đây và đ?m b?o r?ng h? là phiên b?n chính xác b?ng cách ki?m tra kích thư?c và ngày:
    Ntio.sys
    Ntdos.sys
    Ntvdm.exe
    Ntvdm.dll (Windows NT 3.1 only)
    Redir.exe
  					
 • M?c đăng k? có liên quan đ?n các h? th?ng ph? NTVDM là:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Phím này lưu bi?n môi trư?ng t? các t?p Config.sys và Autoexec.bat đ? s? d?ng trong Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Phím này c?t gi? các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c s? d?ng trong m?t bu?i NTVDM. Thi?t l?p Windows t?o ra các m?c khi tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c cài đ?t.

Ki?m tra các v?n đ? đ?c trưng cho chương tr?nh

Các ch?c năng sau đây không làm vi?c trong Windows XP:
 • T?t c? các ch?c năng MS-DOS ngo?i tr? công vi?c chuy?n đ?i API (giao di?n l?p tr?nh ?ng d?ng) ch?c năng đư?c h? tr?.
 • Block ch? đ? đi?u khi?n thi?t b? không đư?c h? tr?. Kh?i thi?t b? không đư?c h? tr?, do đó, ki?m soát MS-DOS I/O (IOCTL) API cho đ?i phó v?i các thi?t b? kh?i và ch?c năng SETDPB không đư?c h? tr?.
 • Gián đo?n 10 ch?c năng 1A tr? v? 0; t?t c? các ch?c năng khác đư?c truy?n đ?n b? nh? ch? đ?c (ROM).
 • Các cu?c g?i ng?t 13 đ?i phó v?i truy c?p b? c?m đ?a không đư?c h? tr?.
 • Ng?t 18 (ROM BASIC) t?o ra m?t thông báo nói r?ng ROM BASIC không đư?c h? tr?.
 • Ng?t 19 không kh?i đ?ng l?i máy tính, nhưng s?ch đóng c?a hi?n t?i ?o DOS machine (VDM).
 • Ng?t 2F, v?i DOSKEY chương tr?nh callouts (AX = 4800), không đư?c h? tr?.
 • Microsoft CD-ROM ph?n m? r?ng (MSCDEX) hàm 2, 3, 4, 5, 8, E, và f không đư?c h? tr?.
 • H? th?ng con Windows 16-bit trên m?t x 86 máy tính h? tr? tăng cư?ng các chương tr?nh ch? đ?; nó không, tuy nhiên, h? tr? 16-bit thi?t b? ?o Driver (VxDs). Các h? th?ng ph? trên m?t máy tính không - x 86 gi? l?p Intel 40486 t?p l?nh, cho phép máy tính ch?y ch? đ? nâng cao chương tr?nh, ch?ng h?n như Microsoft Visual Basic, ngày gi?m instruction set máy vi tính (RISC).
Đi?u này có ngh?a r?ng Windows không h? tr? 16-bit chương tr?nh yêu c?u không b? gi?i h?n truy c?p vào ph?n c?ng. N?u chương tr?nh c?a b?n yêu c?u này, chương tr?nh c?a b?n s? không làm vi?c trong Windows NT, Windows 2000 ho?c Windows XP.

Ti?p theo b?n c?n ki?m tra xem li?u các t?p tin Autoexec.nt và Config.nt thi?t l?p là đúng. Luôn luôn c? g?ng thi?t l?p m?c đ?nh đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này. M?t s? chương tr?nh c?n thi?t đ?t đ?c bi?t ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? ch?y trong t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat. N?u đây là trư?ng h?p, có hai l?a ch?n cho kh?i t?o các t?p tin khi b?n b?t đ?u chương tr?nh c?a b?n:
 • Nh?p nh?ng d?ng này trong t?p tin Config.nt và Autoexec.nt trong thư m?c %SystemRoot%\System32.
 • T?o m?i t?p tin c?u h?nh và Autoexec đ? ch?y khi kh?i đ?ng chương tr?nh này. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?o t?p và ti?t ki?m cho h? v?i .nt ph?n m? r?ng trong m?t thư m?c khác hơn là %SystemRoot%\System32 (nh?ng t?p tin này đư?c thư?ng lưu trong thư m?c tương t? như chương tr?nh).
  2. Nh?p chu?t ph?i vào máy tính đ? bàn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m L?i t?t.
  3. Trong các G? v? trí c?a m?t hàng đó h?p, g? đư?ng d?n đ?y đ? đ?n t?p tin mà b?n mu?n ch?y, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trong các G? tên cho l?i t?t này h?p, g? vào tên cho l?i t?t và sau đó nh?p vào K?t thúc. Đi?u này t?o ra m?t shortcut m?i trên bàn làm vi?c.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các phím t?t m?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  6. Trên các Chương tr?nh tab, b?m vào Windows đ? m? m?t h?p tho?i cho đư?ng d?n đ?n t?p Autoexec và c?u h?nh.
  7. Nh?p đư?ng d?n đ?y đ? đ? các t?p tin mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Ok trong c? hai h?p tho?i.
  Cách nh?p vào bi?u tư?ng này ch?y Autoexec và c?u h?nh t?p đ? ch? đ?nh cho chương tr?nh. Các thi?t đ?t này có th? h?n ch? tương t? như nh?ng ngư?i đư?c li?t kê cho các chương tr?nh MS-MS-DOS trên.
Không có các thi?t đ?t khác trong thu?c tính c?a chương tr?nh. N?u chương tr?nh c?a b?n là không làm vi?c đúng, h?y ki?m tra t?t c? các tab và đ?m b?o r?ng cài đ?t chương tr?nh đư?c thi?t l?p đ? đ?c đi?m k? thu?t c?a nhà s?n xu?t. N?u chương tr?nh này v?n không ho?t đ?ng, liên h? v?i đ?i l? bán chương tr?nh đ? đ?m b?o r?ng chương tr?nh đư?c h? tr? trên Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171940MS-DOS ?ng d?ng I/O ho?t đ?ng làm cho truy c?p vào ? đ?a m?m
156687 M?c trong CONFIG.NT ho?c AUTOEXEC.NT có th? gây ra NTVDM l?i
102418 NTVDM l?i: không có không có đ?a trong ? đ?a
142026 Err: '?n giao di?n đi?u khi?n c?a WOW VDM' ch?y 16-bit hay DOS app
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314106 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot kbmt KB314106 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314106

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com