Identifikator ?lanka: 314106 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na operativni sistem Microsoft Windows 2000 pogledajte 165214 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se re?avaju problemi sa programima zasnovanim na MS-DOS-u u operativnom sistemu Windows.

DODATNE INFORMACIJE

Testiranje Ntvdm podsistema

Prva stvar koju treba testirati kada imate problema sa programima zasnovanim na MS-DOS-u jeste podsistem Windows Virtual DOS Machine (NTVDM). Uslu?ni program Command.com mo?ete da koristite da biste testirali da li podsistem NTVDM ispravno funkcioni?e. Da biste pokrenuli program Command.com, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte command.com, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ovo bi trebalo da pokrene prozor komandne linije. Ako ovo ne funkcioni?e ispravno, postoji problem sa podsistemom NTVDM i trebalo bi da proverite slede?e stavke:
 • Proverite da li u datotekama Config.nt i Autoexec.nt u fascikli SystemRoot%\System32 postoje postavke koje nisu standardne.

  Koristite instrukciju REM da biste zanemarili sve stavke osim slede?ih podrazumevanih stavki:
    Config.nt
    ---------
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
    files=20
  
    Autoexec.nt
    -----------
  
    lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\System32\Redir
    lh %SystemRoot%\System32\Dosx
    lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (samo ako je instaliran CSNW)
    lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (samo ako je instaliran CSNW)
  						
  Drugi na?in da ovo uradite jeste da prebacite datoteke Autoexec.nt_ i Config.nt_ sa Windows CD-ROM-a na fasciklu %SystemRoot%\System32.
 • Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+ESC da biste pokrenuli menad?er za zadatke, zatvorite sve pokrenute programe i uverite se da nisu pokrenuti neki drugi NTVDM procesi.
 • Spre?ite pokretanje svih programa prilikom pokretanja. Prilikom pokretanja programi se mogu pokrenuti sa dva mesta: iz grupa za pokretanje i redova ?Run? i ?RunOnce? u registratoru. Ova mesta mo?ete da proverite na slede?i na?in:
  1. Grupe za pokretanje su fascikle na lokalnom ?vrstom disku. One se nalaze na slede?im lokacijama:
   • %SystemRoot%\Profiles\user_name\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Redovi ?Run? i ?RunOnce? nalaze se u registratoru, pod slede?im klju?em registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Istra?ite NTVDM sistemske datoteke u fascikli %SystemRoot%\System32. Proverite slede?e datoteke i uverite se da su u pitanju ispravne verzije tako ?to ?ete proveriti veli?inu i datum:
    Ntio.sys
    Ntdos.sys
    Ntvdm.exe
    Ntvdm.dll (samo u operativnom sistemu Windows NT 3.1)
    Redir.exe
  					
 • Stavke registratora koje su povezane sa NTVDM podsistemom su:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Ovaj klju? skladi?ti promenljive okru?enja iz datoteka Config.sys i Autoexec.bat za upotrebu u operativnom sistemu Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Ovaj klju? skladi?ti upravlja?ke programe ure?aja koji se koriste u NTVDM sesiji. Instalacija Windowsa kreira ove stavke kada se instalira upravlja?ki program ure?aja.

Provera problema koji su specifi?ni za program

Slede?e funkcije ne rade u operativnom sistemu Windows XP:
 • Sve MS-DOS funkcije, osim ?to su podr?ane funkcije API-ja (programski interfejs aplikacije) za promenu zadataka.
 • Upravlja?ki programi ure?aja za re?im blokova nisu podr?ani. Blok ure?aji nisu podr?ani tako da API-ji MS-DOS U/I kontrole (IOCTL) koji rade sa blok ure?ajima i SETDPB funkcijama nisu podr?ani.
 • Funkcija 1A ?Prekid 10? vra?a vrednost 0. Sve druge funkcije se prosle?uju memoriji samo za ?itanje (ROM).
 • Pozivi ?Prekid 13? koji su povezani sa zabranom pristupa disku nisu podr?ani.
 • Funkcija ?Prekid 18? (ROM BASIC) generi?e poruku u kojoj se navodi da ROM BASIC nije podr?an.
 • Funkcija ?Prekid 19? ne pokre?e ra?unar ponovo, ali ?isto zatvara trenutnu virtuelnu DOS ma?inu (VDM).
 • Funkcija ?Prekid 2F?, koja je povezana sa obla?i?ima programa DOSKEY (AX = 4800), nije podr?ana.
 • Funkcije 2, 3, 4, 5, 8, E i F Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) nisu podr?ane.
 • 16-bitni Windows podsistem na 86-bitnom ra?unaru podr?ava programe u pobolj?anom re?imu. Me?utim, on ne podr?ava 16-bitne upravlja?ke programe virtuelnog ure?aja (VxD). Podsistem na ra?unaru koji nije 86-bitni emulira Intel 40486 skup instrukcija, ?to dozvoljava da ra?unar pokre?e programe u pobolj?anom re?imu, na primer Microsoft Visual Basic na RISC ra?unarima.
Ovo zna?i da Windows ne podr?ava 16-bitne programe koji zahtevaju neograni?eni pristup hardveru. Ako program ovo zahteva, on ne?e raditi u operativnim sistemima Windows NT, Windows 2000 ili Windows XP.

Zatim bi trebalo da proverite da li su postavke datoteka Autoexec.nt i Config.nt ispravne. Uvek isprobajte podrazumevane postavke koje su navedene ranije u ovom ?lanku. Neki programi zahtevaju posebne postavke ili upravlja?ke programe da bi se pokrenuli pomo?u datoteka Config.sys ili Autoexec.bat. Ako je ovo slu?aj, postoje dve opcije za pokretanje ovih datoteka prilikom pokretanja programa:
 • Unesite ove redove u datoteke Config.nt i Autoexec.nt u fascikli %SystemRoot%\System32.
 • Kreirajte nove datoteke Config i Autoexec koje ?e se pokretati pri pokretanju ovog programa. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kreirajte datoteke i sa?uvajte ih sa oznakom tipa datoteke .nt u fascikli koja nije %SystemRoot%\System32 (ove datoteke se obi?no ?uvaju u istoj fascikli kao i program).
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Pre?ica.
  3. U polju Otkucajte lokaciju stavke otkucajte punu putanju do datoteke koju ?elite da pokrenete, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  4. U polju Otkucajte ime za ovu pre?icu otkucajte ime za pre?icu, a zatim kliknite na dugme Zavr?i. Ovo kreira novu pre?icu na radnoj povr?ini.
  5. Kliknite desnim tasterom mi?a na novu pre?icu, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  6. Na kartici Program izaberite stavku Windows da biste otvorili dijalog za putanju do datoteka Autoexec i Config files.
  7. Otkucajte punu putanju do datoteka koje ste kreirali, a zatim u oba dijaloga kliknite na dugme U redu.
  Ako kliknete na ovu ikonu, pokrenu?e se datoteka Autoexec i Config navedena za program. Ove postavke podle?u istim ograni?enjima koja su navedena za programe zasnovane na MS-DOS-u.
U okviru svojstava programa postoje druge postavke. Ako program ne funkcioni?e ispravno, proverite sve kartice i uverite se da su postavke programa pode?ene u skladu sa specifikacijom proizvo?a?a. Ako program i dalje ne radi, obratite se prodavcu programa da biste se uverili da je program podr?an u operativnom sistemu Windows.

Za dodatne informacije kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
171940 U/I operacije MS-DOS aplikacije izazivaju pristup disketi (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
156687 Stavke u datotekama CONFIG.NT ili AUTOEXEC.NT mogu izazvati NTVDM gre?ke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
102418 NTVDM gre?ka: U disk jedinici nema diska (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
142026 Gre?ka: ?Skrivena WOW VDM konzola? pri pokretanju 16-bitnih ili DOS aplikacija (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Nezavisne proizvode o kojima se govori u ovom ?lanku proizvode preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314106 - Poslednji pregled: 3. novembar 2006. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot KB314106

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com