Raksta ID: 314106 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 165214 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? nov?rst probl?mas MS-DOS re??ma programm?s sist?m? Windows.

PAPILDINDORM?CIJA

Apak?sist?mas Ntvdm p?rbaude

Ja radu??s probl?mas ar re??ma MS-DOS programm?m, vispirms j?p?rbauda Windows virtu?l? DOS datora (NTVDM) apak?sist?ma. Lai p?rbaud?tu, vai NTVDM apak?sist?ma darbojas pareizi, var izmantot Command.com util?tu. Lai start?tu Command.com, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet command.com un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
??di tiek start?ts komandu uzvednes logs. Ja tas nedarbojas pareizi, probl?ma ir saist?ta ar NTVDM apak?sist?mu, un ir j?p?rbauda ??di vienumi:
 • P?rbaudiet nestandarta iestat?jumus failiem Config.nt un Autoexec.nt, kas atrodas map? SystemRoot%\System32.

  Izmantojiet REM pazi?ojumu, lai iz?emtu visas ievadnes, iz?emot ??das noklus?juma ievadnes:
    Config.nt
    ---------
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
    files=20
  
    Autoexec.nt
    -----------
  
    lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\System32\Redir
    lh %SystemRoot%\System32\Dosx
    lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (ja instal?ts CSNW)
    lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (ja instal?ts CSNW)
  						
  To var ar? paveikt, izv?r?ot Autoexec.nt_ un Config.nt_ no Windows kompaktdiska map? %SystemRoot%\System32.
 • Nospiediet CTRL+SHIFT+ESC, lai start?tu uzdevumu p?rvaldnieku, aizveriet visas palaist?s programmas un p?rliecinieties, ka nedarbojas citi NTVDM procesi.
 • Nov?rsiet visu programmu palai?anu start?jot sist?mu. Start??anas laik? programmas var palaist no div?m viet?m: no start??anas grup?m un no re?istra rind?m Run (Izpild?t) un RunOnce (Vienreiz autom?tiski palaist) re?istr?. ??s vietas var p?rbaud?t ??di:
  1. Start??anas grupas atrodas lok?l? ciet? diska map?s. T?s atrodas ??d?s viet?s:
   • %SystemRoot%\Profiles\lietot?ja_v?rds\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Rindas Run (Izpild?t) un RunOnce (Vienreiz autom?tiski palaist) atrodas re?istr? ??d? re?istra atsl?g?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Izp?tiet NTVDM sist?mas failus map? %SystemRoot%\System32. Apskatiet t?l?k nor?d?tos failus un p?rliecinieties, vai tie ir pareizi, p?rbaudot to lielumu un datumu:
    Ntio.sys
    Ntdos.sys
    Ntvdm.exe
    Ntvdm.dll (tikai sist?mai Windows NT 3.1)
    Redir.exe
  					
 • Ar NTVDM apak?sist?mu saist?tie re?istra ieraksti ir ??di:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   ?? atsl?ga saglab? vides main?gos no Config.sys un Autoexec.bat failiem izmanto?anai sist?m? Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   ?? atsl?ga saglab? ier?ces draiverus, kas tiek izmantoti NTVDM sesij?. Windows uzst?d??anas programma izveido ??s ievadnes, ja ir instal?ts ier?ces draiveris.

Programmu specifisko probl?mu p?rbaude

Sist?m? XP nedarbojas ??das funkcijas:
 • Visas MS-DOS funkcijas, iz?emot uzdevumu p?rsl?g?anas API (lietojumprogrammas interfeisa) funkcijas, kas tiek atbalst?tas.
 • Netiek atbalst?ti blo??t? re??ma ier?ces draiveri. Netiek atbalst?tas blo??t?s ier?ces, t?p?c netiek ar? atbalst?ti MS-DOS ievadizvades kontroles (IOCTL) API, kas veic darb?bas ar blo??t?m ier?c?m, un netiek atbalst?tas SETDPB funkcijas.
 • P?rtraukums Interrupt 10 funkcija 1A atgrie? 0; visas citas funkcijas tiek nodotas tikai las?majai atmi?ai (ROM).
 • P?rtraukums Interrupt 13 zi?o, ka netiek atbalst?ta piek?uve aizliegtam diskam.
 • P?rtraukums Interrupt 18 (ROM BASIC) izveido zi?ojumu, kur? teikts, ka ROM BASIC netiek atbalst?ts.
 • P?rtraukums Interrupt 19 nerestart? datoru, bet piln?b? aizver pa?reiz?jo virtu?lo DOS ma??nu (VDM).
 • Netiek atbalst?ts p?rtraukums Interrupt 2F, kas veic darb?bas ar DOSKEY programmas remark?m (AX = 4800), netiek atbalst?ts.
 • Netiek atbalst?tas Microsoft kompaktdiska papla?in?jumu (MSCDEX) funkcijas 2, 3, 4, 5, 8, E un F.
 • 16 bitu Windows apak?sist?ma x86 dator? atbalsta uzlabot? re??ma programmas; tom?r t? neatbalsta 16 bitu virtu?l?s ier?ces draiverus (VxDs). Apak?sist?ma dator?, kas nav x86, emul? Intel 40486 instrukciju kopu, kura ?auj dator? palaist uzlabot? re??ma programmas, piem?ram, Microsoft Visual Basic, ar samazin?tas instrukciju kopas datoriem (RISC).
Tas noz?m?, ka sist?ma Windows neatbalsta 16 bitu programmas, kam ir vajadz?ga neierobe?ota piek?uve aparat?rai. Ja j?su programmai ir nepiecie?ama ??da piek?uve, t? nedarbosies sist?m?s Windows NT, Windows 2000 vai Windows XP.

P?c tam j?p?rbauda, vai Autoexec.ni un Config.nt faila iestat?jumi ir pareizi. Vienm?r izm??iniet noklus?tos iestat?jumus, kas nor?d?ti iepriek? ?aj? rakst?. Da??m programm?m ir vajadz?gi ?pa?i iestat?jumi vai draiveri, lai t?s palaistu Config.sys vai Autoexec.bat fail?. ??d? gad?jum?, lai ?os failus inicializ?tu, start?jot programmu, ir divas iesp?jas:
 • Ievadiet ??s rindas Config.nt un Autoexec.nt failos map? %SystemRoot%\System32.
 • Izveidojiet jaunus Config un Autoexec failus, lai tos palaistu, start?jot ?o programmu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Izveidojiet failus un saglab?jiet tos ar papla?in?jumu .nt cit? map?, nevis %SystemRoot%\System32 (?ie faili parasti tiek saglab?ti vien? map? ar programmu).
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz darbvirsmas, nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz Sa?sne.
  3. Lodzi?? Ierakstiet vienuma atra?an?s vietu ierakstiet pilnu ce?u uz failu, kuru v?laties palaist, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  4. Lodzi?? Ierakstiet ??s sa?snes nosaukumu ierakstiet sa?snes nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt. ??di darbvirsm? tiek izveidota jauna sa?sne.
  5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz jaun?s sa?snes un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  6. Z?mn? Programma noklik??iniet uz Windows, lai atv?rtu dialoglodzi?u un nor?d?tu ce?u uz Autoexec un Config failiem.
  7. Ierakstiet pilnu ce?u uz izveidotajiem failiem un p?c tam abos dialoglodzi?os noklik??iniet uz Labi.
  Noklik??inot uz ??s ikonas, tiek palaists programmai nor?d?tais Autoexec un Config fails. Uz ?iem iestat?jumiem attiecas tie pa?i ierobe?ojumi, kas nor?d?ti MS-DOS re??ma programm?s.
Programmas rekviz?tos ir citi iestat?jumi. Ja programma nedarbojas pareizi, p?rbaudiet visas z?mnes un p?rliecinieties, vai programmas iestat?jumi ir uzst?d?ti atbilst?gi ra?ot?ja specifik?cijai. Ja programma joproj?m nedarbojas, sazinieties ar programmas ra?ot?ju, lai p?rliecin?tos, vai sist?ma Windows atbalsta ?o programmu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
171940 MS-DOS lietojumprogrammas ievadizvades darb?bas, ko izraisa disketes piek?uve (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
156687 Ievadnes CONFIG.NT vai AUTOEXEC.NT izrais?t?s iesp?jam?s NTVDM k??das (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
102418 NTVDM k??da: diskdzin? nav diska (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
142026 K??da: 'WOW VDM apsl?pta konsole', kas darbojas ar 16 bitu vai DOS lietojumprogrammu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314106 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot KB314106

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com