Straipsnio ID: 314106 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows 2000 skirtos ?io straipsnio versijos ie?kokite 165214 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip Windows ?alinti MS-DOS re?imu vykdom? program? triktis.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Patikrinkite Ntvdm posistem?

Kai atsiranda problem? su MS-DOS re?imu veikian?iomis programomis, pirmiausia turite patikrinti Windows virtualiosios DOS ma?inos (NTVDM) posistem?. Galite naudoti Command.com paslaug? program?, kad patikrintum?te, ar tinkamai veikia NTVDM posistemis. Nor?dami paleisti Command.com atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?ra?ykite command.com, tada spustel?kite Gerai.
Tada turi atsidaryti komand? eilut?s langas. Jei tai tinkamai neveikia, vadinasi, atsirado problema su NTVDM posistemiu, ir reikia patikrinti ?iuos elementus:
 • Patikrinkite, ar failuose Config.nt ir Autoexec.nt, esan?iuose aplanke SystemRoot%\System32, n?ra nestandartini? parametr?.

  Naudokite REM operatori?, kad visus ?ra?us ?trauktum?te ? komentarus, i?skyrus ?iuos numatytuosius ?ra?us:
    Config.nt
    ---------
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
    files=20
  
    Autoexec.nt
    -----------
  
    lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\System32\Redir
    lh %SystemRoot%\System32\Dosx
    lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (tik tuomet, jei ?diegta CSNW)
    lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (tik tuomet, jei ?diegta CSNW)
  						
  T? pat? galite padaryti Autoexec.nt_ ir Config.nt_ i? Windows CD-ROM disko i?skleisdami ? aplank? %SystemRoot%\System32.
 • Paspauskite CTRL+SHIFT+ESC nor?dami paleisti u?duo?i? tvarkytuv?, u?darykite visas vykdomas programas ir ?sitikinkite, kad nevykdomas joks kitas NTVDM procesas.
 • U?drauskite visas paleisties metu paleid?iamas programas. Paleisties metu programos gali b?ti paleid?iamos i? dviej? viet?: paleisties grupi? ir registro eilu?i? Run ir RunOnce. ?ias vietas galite patikrinti tokiu b?du:
  1. Paleisties grup?s yra aplankai vietiniame stand?iajame diske. Jie yra toliau nurodytose vietose:
   • %SystemRoot%\Profiles\vartotojo_vardas\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Run ir RunOnce eilut?s yra registre po ?iuo registro raktu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • I?nagrin?kite NTVDM sistemos failus, esan?ius aplanke %SystemRoot%\System32. Per?i?r?kite ?iuos failus, patikrinkite dyd? ir dat? nor?dami ?sitikinti, kad j? versijos teisingos:
    Ntio.sys
    Ntdos.sys
    Ntvdm.exe
    Ntvdm.dll (tik Windows NT 3.1)
    Redir.exe
  					
 • Su NTVDM posistemiu susij? registro ?ra?ai yra:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   ?iame rakte saugomi Windows naudoti skirti aplinkos kintamieji i? Config.sys ir Autoexec.bat fail?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   ?iame rakte saugomos ?rengini? tvarkykl?s, naudojamos NTVDM seanso metu. ?iuos ?ra?us sukuria Windows s?ranka, kai diegiama ?renginio tvarkykl?.

Patikrinkite specifines programos problemas

?ios funkcijos neveikia Windows XP:
 • Palaikomos visos MS-DOS funkcijos, i?skyrus u?duo?i? perjungimo API (taikomojo programavimo s?saja) funkcijas.
 • Nepalaikomos blok? re?imo ?rengini? tvarkykl?s. Nepalaikomi blok? ?renginiai, tod?l taip pat nepalaikomos ir MS-DOS ?vesties/i?vesties valdikli? (IOCTL) API, dirban?ios su blok? ?renginiais, ir SETDPB funkcijos.
 • Pertraukties 10 funkcija 1A gr??ina 0; visos kitos funkcijos perduodamos ? pastovi?j? atmint? (ROM).
 • Nepalaikomos pertraukties 13 i?kviestys, naudojan?ios u?draust? disk? prieig?.
 • Pertrauktis 18 (ROM BASIC) generuoja prane?im?, kad ROM BASIC nepalaikoma.
 • Pertrauktis 19 ne i? naujo paleid?ia kompiuter?, o ?variai u?daro esam? virtuali?j? DOS ma?in? (VDM).
 • Nepalaikoma pertrauktis 2F, dirbanti su programos DOSKEY i?kvietimais (AX = 4800).
 • Nepalaikomos Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) funkcijos 2, 3, 4, 5, 8, E ir F.
 • 16 bit? Windows posistemis x86 kompiuteryje palaiko i?pl?stinio re?imo programas, ta?iau nepalaiko 16 bit? virtualaus ?renginio tvarkykli? (VxDs). Posistemis ne x86 kompiuteryje imituoja Intel 40486 instrukcij? rinkin?, kuris kompiuteriui leid?ia vykdyti i?pl?stinio re?imo programas, pvz., Microsoft Visual Basic, suma?into instrukcij? rinkinio kompiuteriuose (RISC).
Tai rei?kia, kad Windows nepalaiko 16 bit? program?, kurios reikalauja neribotos prieigos prie aparat?ros. Jei j?s? programa to reikalauja, ji neveiks Windows NT, Windows 2000 ar Windows XP.

Toliau turite patikrinti, ar Autoexec.nt ir Config.nt fail? parametrai yra teisingi. Visada i?bandykite numatytuosius parametrus, kurie buvo i?vardyti ?iame straipsnyje. Kai kurioms programoms reikia, kad Config.sys ar Autoexec.bat failai paleist? specialius parametrus ar tvarkykles. Jei tai ir yra prie?astis, yra du b?dai, kaip inicijuoti ?iuos failus paleid?iant program?:
 • Config.nt ir Autoexec.nt failuose, esan?iuose aplanke %SystemRoot%\System32, ?ra?ykite ?ias eilutes.
 • Sukurkite naujus Config.nt ir Autoexec.nt failus, kurie bus vykdomi paleid?iant ?i? program?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Sukurkite failus ir ?ra?ykite juos su pl?tiniu .nt kitame nei %SystemRoot%\System32 aplanke (paprastai ?ie failai ?ra?omi tame pa?iame aplanke kaip ir programa).
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite darbalauk?, perkelkite pel?s ?ymekl? ant parinkties Naujas, tada spustel?kite Nuoroda.
  3. Lauke ?veskite elemento viet? ?veskite vis? mar?rut? iki failo, kur? norite paleisti, tada spustel?kite Toliau.
  4. Lauke ?veskite nuorodos pavadinim? ?veskite nuorodos pavadinim?, tada spustel?kite Baigti. Tokiu b?du darbalaukyje bus sukurta nauja nuoroda.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nauj? nuorod?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
  6. Skirtuke Programa spustel?kite Windows, kad b?t? atidarytas dialogo langas, skirtas Autoexec ir Config fail? mar?rutui.
  7. ?veskite vis? mar?rut? iki fail?, kuriuos suk?r?te, tada abiejuose dialogo languose spustel?kite Gerai.
  Spustelint ?i? piktogram? bus paleid?iami specialiai ?iai programai skirti Autoexec ir Config failai. Parametrams galioja tie patys i?vardyti apribojimai kaip ir MS-DOS re?imu dirban?ioms programoms.
Programos ypatyb?se yra ir kit? parametr?. Jei j?s? programa veikia netinkamai, patikrinkite visus skirtukus ir ?sitikinkite, kad programos parametrai nustatyti pagal gamintojo specifikacijas. Jei programa vis dar neveikia, susiekite su programos pardav?ju nor?dami ?sitikinti, kad Windows program? palaiko.

Nor?dami gauti papildomos informacijos spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
171940 MS-DOS taikom?j? program? ?vesties/i?vesties operacijos kreipiasi ? diskeli? ?rengin? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
156687 NTVDM klaid? prie?astimi gali b?ti CONFIG.NT ar AUTOEXEC.NT ?ra?ai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
102418 NTVDM klaida: Disk? ?renginyje n?ra disko (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
142026 Klaida: ?Pasl?pta WOW VDM konsol?? vykdo 16 bit? DOS program? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314106 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. lapkri?io 9 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot KB314106

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com