Mô t? đ? chu?n b? trư?c khi b?n liên h? v?i Microsoft sau khi b?n rceive m?t tin nh?n "Stop m? l?i 0x0000001e" trên m?t màn h?nh màu xanh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314103 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem các 129845.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? th? t?c mà s? h? tr? b?n trong vi?c xác đ?nh nguyên nhân c?a m?t tin nh?n STOP trư?c khi b?n liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft.

Khi x?y ra m?t l?i d?ng (m?t gây t? vong l?i h? th?ng) trong Windows, Windows vào ch? đ? g? l?i cho m?c đích g? r?i. M?t màn h?nh màu xanh xu?t hi?n và thư?ng hi?n th? thông tin tương t? như thông báo l?i sau:
D?NG 0x0000001e (c000009a 80123f36 02000000 00000246)
H?t nhân unhandled ngo?i l? c000009a t? 8123f26
Đ?a ch? 80123f36 có căn c? t?i 80100000 - Ntoskrnl.exe

THÔNG TIN THÊM

Báo cáo l?i

Windows XP cung c?p m?t tính năng g?i là báo cáo l?i cho phép b?n t?i lên thông tin cho Microsoft khi l?i x?y ra. Thông tin này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v?n đ? g? b?n đang g?p ph?i trong Windows XP. S? d?ng tính năng báo cáo l?i có th? ti?t l? thông tin chi ti?t v? nguyên nhân c? th? c?a các l?i mà b?n g?p ph?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? báo cáo l?i trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310414 Làm th? nào đ?: C?u h?nh và s? d?ng báo cáo l?i trong Windows XP

Kho tàng ki?n th?c

Cơ s? ki?n th?c Microsoft có nhi?u bài vi?t gi?i thích l? do cho m?t thông báo c? th? d?ng. Các bài vi?t thư?ng xuyên đ? ngh? m?t gi?i quy?t v?n đ? ho?c m?t cách đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?.

Trên các trang Web c?a Microsoft, b?n có th? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c cho thông tin v? m?t thông báo c? th? d?ng. Khi b?n thi?t l?p m?t t?m ki?m, s? d?ng ít h? th?p l?c phân s? đ?u tiên như m?t thu?t ng? t?m ki?m. Ví d?, trong ph?n tóm t?t tác gi? c?a m?t tin nh?n STOP, h? th?p l?c phân s? đ?u tiên là "0x0000001e." B?n c?ng có th? s? d?ng tên t?p tin đư?c xác đ?nh ("Ntoskrnl.exe" trong các minh ho?) và s? th?p l?c phân khác như đi?u ki?n t?m ki?m.

B? nh? "B?i"

B?n có th? thi?t đ?t Windows đ? ti?t ki?m d?ng thông báo thông tin vào m?t t?p tin "Ben". N?u b?n c?n liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft, có m?t b?i ch?a t?p tin s? giúp b?n cung c?p cho các chuyên gia h? tr? nh?ng thông tin c? th? c?n thi?t đ? xác đ?nh các v?n đ?.

Theo m?c đ?nh, ti?t ki?m d?ng thông báo thông tin vào m?t t?p tin đư?c kích ho?t trong Windows XP. Ba lo?i b? nh? b?i có s?n:
 • M?t b? nh? nh? dump (64 kB), mà đư?c ghi vào thư m?c %SystemRoot%\Minidump. T?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng ph?i là kích thư?c t?i thi?u 2 megabyte (MB).
 • M?t h?t nhân b? nh? dump, mà đư?c ghi vào thư m?c %SystemRoot%\Memory.dmp. T?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng ph?i là ít nh?t là 50 đ?n 800 MB trong kích thư?c, tùy thu?c vào s? lư?ng b? nh? RAM.
 • K?t xu?t b? nh? đ?y đ?, mà đư?c ghi vào thư m?c %SystemRoot%\Memory.dmp. T?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng ph?i đ? l?n đ? gi? t?t c? các RAM v?t l? plus 1 MB.
Lo?i m?c đ?nh k?t xu?t b? nh? là k?t xu?t b? nh? nh?. Đ? thay đ?i ho?c xem thi?t đ?t lo?i k?t xu?t b? nh?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào H? th?ng, sau đó b?m các Nâng cao tab.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t trong các Startup and Recovery khu v?c.
 4. Xem ho?c thay đ?i lo?i k?t xu?t b? nh? dư?i Ghi thông tin g? l?i.

Memory.DMP ho?c t?p k?t xu?t nh?

N?u m?t thông đi?p ng?ng xu?t hi?n và m?t Memory.dmp ho?c k?t xu?t nh? t?p tin đư?c t?o ra, m?t chuyên gia h? tr? có th? g? l?i b?i ch?a t?p. G?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft, mô t? thông đi?p ng?ng cho các chuyên nghi?p h? tr? và gi?i thích r?ng b?n có m?t b?i ch?a t?p.

B?n có th? đư?c yêu c?u g?i t?p k?t xu?t c?a b?n đ? Microsoft n?u s? h? tr? Chuyên nghi?p không ph?i là kh? năng gi?i quy?t v?n đ? qua đi?n tho?i. N?u b?n đư?c yêu c?u đ? g?i t?p k?t xu?t, s? d?ng m?t chương tr?nh như PKZIP đ? nén các t?p tin. T?p k?t xu?t thư?ng có th? đư?c m?t cách đáng k? nén. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? t?i lên t?p tin đ? Microsoft:
 • G?i t?p nén b?i ch?a c?a b?n b?i File Transfer Protocol (FTP) cho Ftp.microsoft.com. Phương pháp này đ?i h?i truy c?p FTP vào Internet. Chuyên gia h? tr? s? gi?i thích làm th? nào đ? đ?t t?p tin c?a b?n trên h? ph?c v? FTP. Các máy ch? đ?a ch? TCP/IP là:
  207.46.133.140
 • S? d?ng NTBackup ti?n ích sao lưu t?p k?t xu?t c?a b?n vào băng, và sau đó mail băng v?i chuyên viên h? tr?.
 • Sao t?p vào đ?a CD có th? ghi m?t, và sau đó mail đ?a CD v?i chuyên viên h? tr?.
 • S? d?ng ti?n ích Dumpflop, n?m trên đ?a CD Windows XP trong thư m?c Support\Debug\i386.
 • N?u các tùy ch?n trư?c không kh? thi, m?t chuyên gia h? tr? Microsoft có th? s? d?ng d?ch v? truy c?p t? xa (RAS) đ? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n và ki?m tra ho?c sao t?p k?t xu?t. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? chu?n cho máy tính c?a b?n đ? cho m?t chuyên viên h? tr? có th? k?t n?i đ?n nó b?ng cách s? d?ng RAS:
  1. T?o m?t tài kho?n ngư?i s? d?ng t?m th?i cho các chuyên nghi?p h? tr?.
  2. Trên m?t máy ch?, t?o ra m?t ph?n, và sau đó cung c?p cho ngư?i dùng m?i này cho phép tài kho?n đ? chia s? này.
  3. Sao t?p k?t xu?t m?i đư?c thành l?p vào c?p m?i này.
  4. N?u b?n không có RAS cài đ?t t?i trang web c?a b?n, cài đ?t RAS trên m?t máy tính trên Windows XP. Đ? b?o m?t, b?n có th? cài đ?t RAS trên m?t máy tính và cho phép khách hàng t? xa k?t n?i ch? v?i máy tính đó, không ph?i m?ng. N?u b?n s? d?ng phương pháp này, t?o ra chia s? m?ng m?i trên máy tính đư?c ch? đ?nh và sao t?p k?t xu?t v?i chia s?.
  5. C?p chuyên gia h? tr? ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p ID đ? quay s? trong t?i h? ph?c v? RAS.
  6. Cung c?p cho các chuyên gia h? tr? tên ngư?i dùng, m?t kh?u, tên mi?n, tên máy ch?, và tên chia s?, và s? đi?n tho?i cho d?ng modem.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314103 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbinfo kburl kbmt KB314103 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314103

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com