Cach Dung Convert.exe Chuyn i mt Phn vung sang H thng Tp NTFS

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 314097 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban danh cho Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 214579 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Windows XP h tr hai h thng tp ia: h thng tp bang cp phat tp (FAT) va h thng tp NTFS. Bai vit nay giai thich cach chuyn i phn vung FAT sang phn vung NTFS va thao lun mt s iu cn lu y.

THNG TIN THM

Windows XP bao gm tin ich Convert.exe cho vic chuyn i phn hoach FAT sang phn hoach NTFS. Convert.exe rt d s dung nhng co mt s han ch ma ban nn xem xet trc khi s dung tin ich nay.

Ban nn xem xet nhng han ch sau trc khi chuyn i phn hoach FAT sang NTFS:
 • Vic chuyn i la quy trinh mt chiu. Sau khi ban chuyn i mt phn hoach sang NTFS, ban khng th chuyn i phn hoach nay tr v FAT. khi phuc phn vung nay thanh phn phn vung FAT, phn vung nay phai c inh dang lai di dang FAT, va vic o se xoa tt ca d liu trong phn vung nay. D liu se c khi phuc t phn sao lu.
 • Go Windows XP chuyn v Windows 98 hoc Windows Millennium Edition (Me) khng phai la mt tuy chon sau khi ban chuyn i bt ki ia nao trn may tinh sang NTFS.
 • Ban khng th chuyn i phn hoach h thng cua may tinh co c s RISC sang NTFS. Thng s ki thut ARC yu cu phn hoach h thng phai la FAT. Co th tao mt phn hoach FAT nho (1 megabyte) cho phn hoach h thng va sau o cai t Windows trn phn hoach NTFS (phn hoach khi ng).
 • Convert.exe yu cu mt dung lng trng nht inh trn ia chuyn i h thng tp. bit thm thng tin v khng gian ia trng c yu cu cho vic chuyn i, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  156560 Khng gian ia Trng c Yu cu Chuyn i FAT sang NTFS (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
CHU Y: Mc du vic hong hoc hoc mt d liu it khi xay ra trong qua trinh chuyn i t FAT sang NTFS, nhng tt nht nn thc hin sao lu toan b d liu trong ia c chuyn i trc khi ban chay lnh chuyn i. Trc khi thc hin, ban cung nn kim chng tinh toan ven cua qua trinh sao lu.

chuyn i phn hoach FAT sang NTFS, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 2. Tai du nhc lnh, go CONVERT tn ia: /FS:NTFS.
 3. Convert.exe se chuyn i phn hoach sang NTFS.
Khi Convert ang chay, ban co th nhn c thng bao li sau y:
Convert khng th truy cp c quyn ti tn ia:, vi vy no khng th chuyn i ngay. Ban co mun t lich chuyn i vao ln khi ng h thng tip theo khng? (Co/Khng)?
Ban se nhn c thng bao li khi xy ra mt trong ba iu kin sau:
 • Nu ban chay lnh CHUYN I trong khi th muc hin hanh trong ia c chuyn i (vi du, nu ban go CHUYN I F: /FS:NTFS vao du nhc lnh F:\>).

  giai quyt s c nay, bm Co trong thng bao li va sau o khi ng lai may tinh, hoc thay i thanh mt th muc trn ia khac va go lai lnh.
 • Nu mt chng trinh co tp ang m trn ia c chuyn i.

  giai quyt s c nay, bm Co trong thng bao li va ia c chuyn i trong ln may tinh khi ng lai tip theo, hoc ong bt ki chng trinh nao co th ang s dung tp trn ia. Hay nh rng qua trinh nay cung ap dung cho ngi dung kt ni ti tp qua mang va ti tp hoan trang nm trong ia.
 • Nu ban c gng chuyn i phn hoach t phn hoach h iu hanh ang chay.

  Khng th chuyn i phn hoach khi ng trong khi h iu hanh ang chay. chuyn i phn hoach khi ng, lun lun phai chay lnh CHUYN I, bm Co trong thng bao li va khi ng lai may tinh. Phn hoach se c chuyn i trong ln khi ng lai may tinh tip theo. Hoc ban co th khi ng may tinh co cai t Windows XP trn mt phn hoach khac va chuyn i phn hoach khi ng t cai t Windows XP nay.
bit thm thng tin v s khac nhau gia h thng tp FAT va NTFS cung vi u im va nhc im cua mi loai, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
100108 Tng quan v H thng Tp FAT, HPFS va NTFS (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314097 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Sau 2008 - Xem xt l?i: 1.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbproductlink kbfilesystems kbhowto kbenv kbinfo kbsetup KB314097

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com