Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? nguyên nhân c?a v?n đ? kết nối Internet trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314095 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Windows NT 4.0 và Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, h?y xem 163391.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cách đ? ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? mà có th? gây ra v?n đ? khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t trong các cách sau đ? giao ti?p v?i các máy ch? trên Internet:
 • Tr?nh duy?t Internet
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Telnet
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n có th? thành công k?t n?i v?i và kí nh?p vào c?a b?n nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Thông tin thêm

B?t k? m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây có th? gây ra v?n đ? khi b?n c? g?ng đ? giao ti?p v?i m?t máy ch? trên Internet:
 • Các máy ch? không ho?t đ?ng m?t cách chính xác ho?c đ? t?m th?i g? b? t? Internet.
 • Tr?nh duy?t Internet c?a b?n không đư?c c?u h?nh m?t cách chính xác.
 • C?u h?nh TCP/IP cho k?t n?i quay s? c?a b?n ISP c?a b?n là không chính xác.
 • Máy ch? b?n ghi d?ch v? tên mi?n (DNS) c?a ISP c?a b?n không ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 • Máy ch? t?p tin trong các System_drive: \Windows,System_drive: \Windows\System32\Drivers, vàSystem_drive: \Program Files\Network Ice\Black băng m?c tin thư thoại có th? b? hư h?ng ho?c b? h?ng.

  Lưu ?System_drive là m?t gi? ch? cho các ổ đĩa mà Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t,
Đ? xác đ?nh nguyên nhân và gi?i quy?t các v?n đ? mà b?n đang g?p s? c?, làm theo các th? t?c trong m?i ph?n sau, trong Th? t? chúng đư?c tr?nh bày trong. Sau khi b?n hoàn thành m?t th? t?c, th? l?i đ? xem li?u b?n thành công có th? giao ti?p v?i máy ch? trên Internet.

H?y th? m?t máy ch? t?t đư?c bi?t đ?n

N?u b?n không th? giao ti?p v?i m?t máy ch? c? th? trên Internet, c? g?ng đ? k?t n?i đ?n các Web site c?a Microsoft b?ng cách s? d?ng tên mi?n đ?y đ? c?a m?nh Tên (FQDN):
http://www.Microsoft.com
M?t FQDN đư?c t?o thành t? m?t tên máy (ứng dụng) phục vụ (trong trư?ng h?p này, "microsoft") và tên mi?n (".com"). N?u b?n có th? k?t n?i đ?n các Web site c?a Microsoft b?ng cách s? d?ng FQDN c?a nó, các c?u h?nh TCP/IP trên máy tính c?a b?n là chính xác.

N?u b?n có th? k?t n?i đ?n các web site Microsoft nhưng b?n không th? k?t n?i khác web site Internet c? th? sau khi m?t vài c? g?ng, các web site khác có th? không ho?t đ?ng m?t cách chính xác ho?c có th? đư?c t?m th?i kh?i Internet. C? g?ng k?t n?i v?i m?t s? web site khác nhau. N?u b?n có th? k?t n?i v?i m?t s? web site nhưng không đ? các web site khác, liên h? v?i ISP c?a b?n n?u b?n c?n giúp đ?.

N?u b?n không th? k?t n?i đ?n b?t k? web site, có th? là m?t v?n đ? v?i Internet c?a b?n c?u h?nh tr?nh duy?t ho?c v?i c?u h?nh TCP/IP cho quay c?a b?n k?t n?i v?i ISP c?a b?n.

Đ?m b?o r?ng c?u h?nh tr?nh duy?t c?a b?n là chính xác

H?y ch?c ch?n r?ng tr?nh duy?t Internet c?a b?n (ví d?: Microsoft Internet Explorer) m?t cách chính xác đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i v?i Internet thông qua k?t n?i dial-up ISP c?a b?n, và đ?m b?o r?ng tr?nh duy?t Internet c?a b?n là không đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền. (M?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền là m?t máy tính ho?c m?t chương tr?nh ho?t đ?ng như m?t rào c?n "go-between" gi?a m?t m?ng c?c b? (LAN) và Internet. M?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền là m?t thành ph?n tư?ng l?a mà tr?nh bày đ?a m?t duy nh?t ch? m?ng bên ngoài các web site.)

Đ? xác minh nh?ng cài đ?t chuyên bi?t, kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet trên menu công c? . Nh?p vào tab k?t n?i , và sau đó xem các thi?t l?p liên quan đ?n ISP c?a b?n.

Đ? xem li?u tr?nh duy?t c?a b?n đang s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t m?ng LAN.

Xác nh?n đ?a ch? Giao th?c Internet (IP)

N?u ISP c?a b?n đ? đưa cho b?n m?t đ?a ch? IP t?nh (thư?ng), làm cho ch?c ch?n r?ng các c?u h?nh TCP/IP k?t n?i ISP c?a b?n có ch?a chính xác thông tin. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i ISP c?a b?n.
 2. B?t đ?u m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ipconfig/t?t c?
  Các ipconfig/t?t c? l?nh Hi?n th? Windows TCP/IP các cài đ?t chuyên bi?t cho t?t c? các b? thích ?ng m?ng và k?t n?i modem c?a b?n. Các đ?a ch? cho m?t k?t n?i modem s? đư?c hi?n th? như là "NDISWANx b? đi?u h?p", nơi x là m?t s?. Các c?ng m?c đ?nh cho NDISWAN x v? m?ng là các gi?ng như đ?a ch? IP. Đi?u này là do thi?t k?. Nhi?u hơn m?t NDISWANx b? chuy?n đ?i có th? đư?c hi?n th?. B?t k? NDISWANx b? đi?u h?p không hi?n đang s? d?ng Hi?n th? Zero IP đ?a ch?.
 3. N?u đ?a ch? IP đó hi?n th? cho b?n quay k?t n?i v?i ISP c?a b?n không kh?p v?i đ?a ch? IP ISP c?a b?n đ? đưa cho b?n, thay đ?i đ?a ch? IP s? đư?c hi?n th? đ? nó phù h?p v?i đ?a ch? mà ISP c?a b?n đ? đưa cho b?n. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n thi?t đ?t, b?m Panel điều khiển, và sau đó nh?p đúp vào K?t n?i m?ng.
  2. B?m chu?t ph?i vào kết nối Internet c?a b?n, nh?p vào thu?c tính, và sau đó nh?p vào tab m?ng .
  3. Nh?p vào b? đi?u h?p Giao th?c Internet, và sau đó nh?p vào thu?c tính.
  4. N?u các cài đ?t chuyên bi?t không chính xác, thay đ?i TCP/IP cài đ?t chuyên bi?t đ? phù h?p v?i các cài đ?t chuyên bi?t đư?c cung c?p b?i ISP c?a b?n, nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a.

B?t tùy ch?n đ? s? d?ng m?t c?ng m?c đ?nh trên m?ng t? xa

N?u b?n k?t n?i đ?n m?t m?ng c?c b? b?ng cách s? d?ng b? thích ?ng m?ng và cùng lúc đó, k?t n?i v?i ISP c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t modem, c?u h?nh c?a b?n quay k?t n?i v? v?y r?ng b?t k? xung đ?t đ?nh tuy?n đư?c gi?i quy?t trong l?i c?a b?n quay k?t n?i v?i ISP c?a b?n. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào K?t n?i m?ng.
 2. B?m chu?t ph?i vào kết nối Internet c?a b?n, nh?p vào thu?c tính, và sau đó nh?p vào tab m?ng .
 3. Nh?p vào b? đi?u h?p Giao th?c Internet, b?m thu?c tính, và sau đó nh?p vào nâng cao.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng c?ng m?c đ?nh trên t? xa m?ng ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào OK.

Ki?m tra vi?c chuy?n giao và nh?n đư?c đèn

N?u b?n k?t n?i đ?n m?t m?ng c?c b? b?ng cách s? d?ng b? thích ?ng m?ng và cùng lúc đó, k?t n?i v?i ISP c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t modem, m?t cu?c xung đ?t gi?a c?a b?n b? thích ?ng m?ng và modem c?a b?n có th? ngăn ch?n modem c?a b?n g?i thông tin đ?n các máy ch? trên Internet. Đ? xác minh r?ng TCP/IP gói đang đư?c đ?nh tuy?n thông qua modem c?a b?n cho ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i và kí nh?p vào ISP c?a b?n.
 2. S? d?ng l?nh ping gây ra modem c?a b?n đ? g?i thông tin ki?m tra. T?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ping đ?a ch? IP
  nơi đ?a ch? IP là đ?a ch? IP c?a m?t máy ch? t?t bi?t trên Internet. N?u b?n không bi?t đ?a ch? IP c?a m?t Các máy ch? trên Internet, s? d?ng đ?a ch? IP cho ftp.microsoft.com, 207.46.133.140.
Giám sát n?i m?ng quay s? s? d?ng đèn chi?u sáng cho modem trạm đậu.
 • N?u ánh sáng truy?n (Tx) trong màn h?nh m?ng Dial-Up nh?p nháy khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, TCP/IP thông tin đang đ?nh tuy?n thông qua modem c?a b?n cho ISP c?a b?n.
 • N?u ánh sáng truy?n (Tx) trong màn h?nh m?ng Dial-Up không đèn flash khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, gói không ph?i là đ?nh tuy?n thông qua modem c?a b?n. Đ?m b?o r?ng đ?a ch? IP mà ISP c?a b?n ch? đ?nh đ? b?n k?t n?i dial-up c?a b?n là khác nhau t? đ?a ch? IP c?a b?n b? thích ?ng m?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n loopback (n?u m?t đư?c cài đ?t). Ngoài ra, đ?a ch? IP c?a m?ng c?a b?n adapter ho?c loopback tr?nh đi?u khi?n không ph?i là trên cùng m?t m?ng như đ?a ch? IP ISP c?a b?n ch? đ?nh cho k?t n?i quay s? c?a b?n.
 • N?u nh?n (Rx) ánh sáng màn h?nh m?ng Dial-Up không đèn flash khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, gói không ph?i là nh?n đư?c t? ISP c?a b?n. Liên h? v?i ISP c?a b?n n?u b?n c?n giúp đ?.
 • N?u nh?n (Rx) ánh sáng màn h?nh m?ng Dial-Up nh?p nháy khi b?n ping m?t máy ch? trên Internet, nhưng b?n v?n không th? k?t n?i v?i Các máy ch? b?ng cách s? d?ng FQDN c?a nó, có th? là m?t v?n đ? đ? phân gi?i tên.

Ki?m tra đ? phân gi?i tên

M?t máy ch? DNS cung c?p lo?t các đ? phân gi?i tên. N?u b?n không th? k?t n?i đ? m?t máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng FQDN c?a nó, có th? là m?t v?n đ? v?i các C?u h?nh DNS k?t n?i dial-up c?a b?n, ISP c?a b?n ho?c v?i DNS c?a ISP c?a b?n H? ph?c v?.

Đ? xác đ?nh cho dù đó là m?t v?n đ? v?i DNS c?u h?nh k?t n?i dial-up c?a b?n cho ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? ipconfig / T?t c?, và sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? đ?a ch? IP c?a DNS c?a b?n H? ph?c v?. N?u đ?a ch? IP cho máy ch? DNS c?a b?n không xu?t hi?n, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? có đư?c đ?a ch? IP cho máy ch? DNS c?a b?n.
 2. Đ? xác minh r?ng máy tính c?a b?n có th? giao ti?p v?i DNS c?a b?n máy ch?, ping đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS c?a b?n. Tr? l?i trông m?t cái g? đó như th? này:
    Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:
  
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=77ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=80ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=78ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28 
  M?t lo?t các s? d?u ki?m hi?u (###. ###. ###. ###) đ?i di?n cho IP đ?a ch? c?a các máy ch? DNS.
N?u b?n không th? thành công ping đ?a ch? IP c?a DNS máy ch?, h?y liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác minh r?ng b?n đang s? d?ng đúng đ?a ch? IP và các máy ch? DNS làm vi?c m?t cách chính xác.

N?u b?n có th? ping các IP đ?a ch? c?a máy ch? DNS c?a b?n, nhưng b?n không th? k?t n?i đ?n m?t máy ch? trên Internet b?ng cách s? d?ng FQDN c?a nó, máy ch? DNS c?a b?n có th? không gi?i quy?t tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? m?t cách chính xác. N?u nhi?u hơn m?t máy ch? DNS có s?n cho ISP c?a b?n, c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? s? d?ng m?t máy ch? DNS khác nhau. N?u s? d?ng m?t máy ch? DNS gi?i quy?t v?n đ?, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? kh?c ph?c v?n đ? v?i các máy ch? DNS g?c.

Ki?m tra các t?p tin máy ch?

M? Internet Explorer. K?t n?i v?i Internet. Nh?p www.microsoft.com và khác đ?a ch? FQDN Thanh đ?a ch?, và sau đó nh?p vào Đi. MSN T?m báo cáo r?ng trang không đư?c t?m th?y. Tuy nhiên, n?u b?n nh?p IP gi?i quy?t cho b?t k? m?t trong các web site, web site s? xu?t hi?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. tra c?u các máy ch? t?p tin trên hard disk(s) đ?a phương.
 2. N?u ph?n m? r?ng tên t?p có th? nh?n th?y, t?m th?y b?t k? máy ch? t?p tin không có ph?n m? r?ng .sam, m? nó b?ng Notepad đ? xác minh r?ng nó có ch?a tham chi?u đ?n các web site mà không có s?n.
 3. Xóa t?t c? các t?p tin máy ch?, không có .sam Ti?n ích m? r?ng.

Khi b?n đ? xác minh đ?a ch? IP chính xác nh?t c?a b?n H? ph?c v? DNS, C?p Nh?t TCP/IP cài đ?t chuyên bi?t cho các k?t n?i dial-up c?a b?n ISP c?a b?n. Đ? thay đ?i ho?c thêm đ?a ch? IP h?p l? cho máy ch? DNS c?a b?n cho m?t Dial-Up M?ng m?c nh?p danh b? đi?n tho?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào K?t n?i m?ng.
 2. B?m chu?t ph?i vào kết nối Internet c?a b?n, nh?p vào thu?c tính, và sau đó nh?p vào tab m?ng .
 3. Nh?p vào b? đi?u h?p Giao th?c Internet, và sau đó nh?p vào thu?c tính.
 4. B?m chu?t S? d?ng các máy ch? DNS sau đây đ?a ch?, và sau đó nh?p đúng đ?a ch? IP trong h?p Máy ch? DNS ưa thích .
 5. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314095 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork kbmt KB314095 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314095

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com