Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i v? t? ch?c s? ki?n ID 9 và t? ch?c s? ki?n ID 11

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 154690 .
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? phương pháp kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? s? d?ng n?u thông tin tương t? như các ví d? sau đư?c ghi l?i trong h? th?ng đăng nh?p.
ID s? ki?n: 9
Ngu?n: Aic78xx
Mô t?: Các thi?t b?, \Device\ScsiPort0, đ? không đáp ?ng trong th?i h?n th?i gian ch?.
- hay -
ID s? ki?n: 11
Ngu?n: Aic78xx
Mô t?: Tr?nh đi?u khi?n phát hi?n m?t l?i b? đi?u khi?n trên Device\ScsiPort0.
Tên là ngu?n g?c có th? là tên c?a b? đi?u khi?n b?t k?, cho Ví d?, Atdisk ho?c ATAPI.

THÔNG TIN THÊM

Trong h?u h?t các trư?ng h?p, các thông đi?p đư?c đăng v? v?n đ? ph?n c?ng. Các ngu?n có th? là b? đi?u khi?n ho?c (hơn có l?) là m?t thi?t b? đó là g?n li?n v?i b? đi?u khi?n. V?n đ? ph?n c?ng có th? là ngư?i nghèo cáp, không chính xác vi?c ch?m d?t ho?c chuy?n kho?n l? đ?t, thi?t b? ch?m relinquishment c?a xe bu?t SCSI, m?t thi?t b? b? l?i, ho?c trong trư?ng h?p hi?m, m?t thi?t b? kém b?ng văn b?n tr?nh đi?u khi?n.

Đ?nh v? là ngu?n g?c c?a v?n đ?

Dư?i đây là m?t s? m?o x? l? s? c? giúp b?n ch?n đoán và xác đ?nh v?n đ?:
 • Đ?c hư?ng d?n s? d?ng k? thu?t cho b? đi?u khi?n SCSI đ? xác đ?nh các yêu c?u ch?m d?t. Nhi?u b? đi?u khi?n SCSI hi?n đ?i đ?i h?i ho?t đ?ng terminators (ít nh?t là m?t trong các thi?t b? trên xe bu?t ph?i cung c?p s? ch?m d?t quy?n l?c). Ch?m d?t h?p liên quan đ?n c? hai m?t terminator (đi?n tr? lên) và m?t thi?t b? mà cung c?p m?t tín hi?u đ? xe bu?t cho s? ch?m d?t quy?n l?c. Các Tiêu chu?n SCSI-2 ch? đ?nh m?t b? đi?u khi?n (xư?ng) ph?i cung c?p s? ch?m d?t s?c m?nh. V? v?y, b?t k? đi?u khi?n mà tuyên b? là SCSI-2 tương thích có th? cung c?p s? ch?m d?t quy?n l?c, nhưng b?n nên ki?m tra đ? đ?m b?o.

  Ngoài ra, nhi?u thi?t b?, đ?c bi?t là ? đ?a, có th? cung c?p s? ch?m d?t quy?n l?c; N?u m?t ? đ?a có m?t jumper có nh?n Trmpwr, cho phép các jumper.
 • N?u c? hai bên trong và bên ngoài các thi?t b? SCSI đư?c g?n vào, đ?m b?o r?ng thi?t b? cu?i ngày m?i chu?i SCSI đư?c ch?m d?t, và ch?c ch?n r?ng thi?t b? trung gian là không ch?m d?t.
 • N?u có ch? m?t dây chuy?n SCSI đơn (ho?c t?t c? n?i b? hay bên ngoài), đ?m b?o r?ng thi?t b? cu?i cùng c?a chu?i SCSI đư?c ch?m d?t và b? đi?u khi?n SCSI riêng c?a m?nh đư?c ch?m d?t. Đi?u này thư?ng là m?t BIOS thi?t l?p.
 • T?m l?ng ho?c ch?t lư?ng nghèo SCSI cáp. M?t chu?i dài các lo?i cáp v?i h?n h?p trong và ngoài cáp có th? làm suy thoái các tín hi?u. Một Đ?c đi?m k? thu?t SCSI cho phép đ?i v?i m?t kho?ng cách dài gi? đ?nh r?ng các cáp cho phép không có r? r? hay can thi?p. Th?c t? cho phép là nói chung m?t ng?n hơn kho?ng cách. Bên ngoài cáp đư?c sáu chân dài ho?c dài hơn nên đư?c thay th? v?i ba-foot cáp.
 • T?m phương ti?n lưu đ?ng quay như ? đ?a c?ng. Luân phiên phương ti?n lưu đ?ng m?t nhi?u th?i gian đ? kh?i đ?ng l?i hơn so v?i các phương ti?n truy?n thông t?y và có th? t?o ra m?t s? ki?n ID 11 khi ti?p t?c l?i t? ngưng ho?c ng? đông. Sau khi thi?t b? đ? kh?i t?o b?n có th? truy c?p vào thi?t b?.
 • Lưu ? khi s? ki?n thư đ? đư?c ghi l?i và th? đ? xác đ?nh xem các thư trùng v?i nh?t đ?nh l?ch tr?nh x? l? (ví d? như sao lưu) ho?c n?ng đ?a ch? bi?n. Đi?u này có th? xác đ?nh các thi?t b? mà gây ra các l?i.

  Xu hư?ng c?a ? đ?a có các lo?i v?n đ? dư?i n?ng căng th?ng là thư?ng do vi x? l? ch?m. Trong m?t môi trư?ng đa nhi?m, b? x? l? có th? không có đ? nhanh đ? x? l? t?t c? các đ?u vào/đ?u ra (I/O) l?nh mà đ?n nơi h?u như cùng m?t lúc.
 • Làm ch?m xu?ng các thi?t l?p l? chuy?n n?u timeout k?t h?p v?i ? đ?a băng; b?ng cách s? d?ng m?t t?c đ? truy?n 5-mbs thư?ng ch?a các timeout.
 • Đơn gi?n hóa SCSI/IDE chu?i b?ng cách lo?i b? các thi?t b?. N?u b?n nghi ng? r?ng m?t thi?t b? c? th? là gây ra v?n đ?, di chuy?n thi?t b? đó đ? m?t b? đi?u khi?n. N?u các hành vi sau thi?t b?, thay th? các thi?t b?.
 • Ki?m tra các phiên b?n c?a b? đi?u khi?n SCSI BIOS và thi?t b? ph?n v?ng, và có đư?c các phiên b?n m?i nh?t t? nhà s?n xu?t. (Có là m?t th? t?c cho vi?c ki?m tra các mô h?nh s? và ph?n v?ng Phiên b?n sau này trong bài vi?t này.)
 • Ki?m tra phiên b?n c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? SCSI. Tr?nh đi?u khi?n SCSI n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Drivers. Xem xét các phiên b?n trong các thu?c tính cho t?p tr?nh đi?u khi?n. N?u tr?nh đi?u khi?n không ph?i là thông tin m?i nh?t, xem li?u các nhà s?n xu?t có m?t phiên b?n m?i hơn.
 • Lo?i b? b?t k? đi?u khi?n có th? t?o ra xe bu?t các v?n đ? ganh đua.
 • Nh?n th?y cho dù m?t đ?nh d?ng c?p th?p đư?c th?c hi?n b?i SCSI b? đi?u khi?n gi?i quy?t các s? ki?n thư.
 • H?y th? thay th? m?t th?c hi?n khác nhau ho?c mô h?nh c?a b?t k? nghi ng? ph?n c?ng.

Ki?m tra s? mô h?nh và b?n s?a đ?i ph?n v?ng c?a thi?t b?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

S? mô h?nh c?a thi?t b? và ph?n m?m c?a nó S?a đ?i trong Windows registry. Đ? xem thông tin này, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
  đâu x thay đ?i theo t?i thi?t b? s?.
 3. Xem xét giá tr? đ?nh danh REG_SZ đ? xem s? mô h?nh và các giá tr? s?a đ?i ph?n v?ng. Ví d?, n?u b?n th?y
    SEAGATE ST32430N  0510
  						
  0510 là giá tr? s?a đ?i ph?n v?ng.
 4. Ghi l?i các thi?t b? mô h?nh s? và ph?n v?ng b?n, và ki?m tra v?i nhà s?n xu?t đ? xem li?u có b?t k? v?n đ? đ? bi?t cho r?ng mô h?nh c?a thi?t b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314093 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kberrmsg kbhardware kbinfo kbmt KB314093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com