B?n nh?n đư?c l?i d?ng 0x0000007B sau khi b?n di chuy?n đ?a h? th?ng Windows XP sang máy tính khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314082 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i d?ng khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Microsoft Windows XP trên máy tính sao lưu sau khi b?n di chuy?n đ?a h? th?ng v?i m?t máy tính sao lưu. V?n đ? này x?y ra khi m?c ki?m nh?p và các tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u khi?n lưu tr? kh?i lư?ng chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows XP. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng cùng m?t ph?n c?ng trong máy tính sao lưu.

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n di chuy?n đ?a h? th?ng (kh?i đ?ng) c?a Microsoft Windows XP v?i m?t máy tính sao lưu, b?n có th? nh?n đư?c l?i d?ng sau đây khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Windows XP trên máy tính sao lưu:
D?ng: 0x0000007B (0xF741B84C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Nguyên nhân

L?i này có th? x?y ra n?u m?c ki?m nh?p và tr?nh đi?u khi?n cho ph?n c?ng đi?u khi?n kh?i lư?ng lưu tr? trong máy tính sao lưu ph?i cài đ?t chuyên bi?t trong Windows XP.

Linh ki?n đi?n t? thi?t b? tích h?p (IDE) b? đi?u khi?n, có m?t s? khác nhau chip b? có s?n, ch?ng h?n như Intel, Thông qua, và h?a h?n. M?i con chip có danh Plug-n-Play khác nhau (PnP-ID).

Thông tin PnP ID c?a b? đi?u khi?n lưu tr? kh?i lư?ng các sao lưu máy tính ph?i có trong s? ki?m nh?p trư?c khi kh?i đ?ng đ? Windows XP có th? kh?i t?o các tr?nh đi?u khi?n chính xác.

Gi?i pháp


Đ? gi?i quy?t l?i này, s? d?ng cùng m?t ph?n c?ng cho các sao lưu máy tính:
 • Thay th? các thành ph?n ph?n c?ng v?n đ? trong đ?ng g?i lưu máy tính v?i các thành ph?n c?a cùng m?t nhà s?n xu?t, th?c hi?n, và các mô h?nh như các Bo m?ch ch? trong máy tính mà b?n sao lưu.
 • N?u đ?a h? th?ng đ?a SCSI, s? d?ng th?c hi?n tương t? và Mô h?nh c?a b? đi?u khi?n SCSI trong máy tính m?i.
 • N?u đ?a h? th?ng là m?t đ?a IDE, s? d?ng cùng lo?i Bo m?ch ch? trong máy tính m?i, m?t bo m?ch ch? có cùng m?t lo?i IDE chip thi?t l?p và cùng PnP-ID là các bo m?ch ch? trong máy tính mà b?n đang sao lưu.
Đ?a SCSI d?a trên h? th?ng, b?n có th? th? ki?m nh?p và đ?m b?o r?ng các tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n ? v? trí b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t SCSI đi?u khi?n đư?c s? d?ng b?i máy tính sao lưu trư?c khi b?n chuy?n h? th?ng n?i dung đ?a. Windows XP PnP phát hi?n b? đi?u khi?n, thi?t l?p quan tr?ng cơ quan ki?m nh?p m?c, và sao chép các tr?nh đi?u khi?n thích h?p.

Sau khi b?n xem SCSI đi?u khi?n trong Device Manager, b?n có th? lo?i b? b? đi?u khi?n thay th?. N?u b?n ph?i t?i máy tính khác đ? th?c hi?n cùng m?t đ?a h? th?ng và Mô h?nh c?a b? đi?u khi?n SCSI trong tương lai, Windows XP s? B?t đ?u thành công b?i v? Windows XP đ? s? d?ng đi?u khi?n mà m?t th?i gian và có th? gi? l?i thông tin c?u h?nh đúng.

Thông tin thêm

M?c dù Microsoft không h? tr? phương pháp này, b?n có th? nh?p ho?c k?t h?p các m?c yêu c?u ki?m nh?p, và sao chép các tr?nh đi?u khi?n trư?c đ? h? tr? t?t c? các b? đi?u khi?n IDE h?u đư?c h? tr? b?i Windows XP. Lưu ? mà m?c dù phương pháp này có th? s? đ?a di d?i h? th?ng đ? B?t đ?u thành công, s? khác bi?t khác ph?n c?ng có th? d?n đ?n các v?n đ? khác.

Gi?i pháp này cung c?p h? tr? cho b? đi?u khi?n IDE có PnP ID kh?p v?i m?t trong Các PnP-ID trong danh sách sau đây. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n xác đ?nh trư?c b? đi?u khi?n IDE đư?c s? d?ng trong máy tính c?a b?n hi?n t?i và d? ph?ng, b?n có th? tra c?u các t?p tin %SystemRoot%\Setupapi.log cho PnP-ID đư?c phát hi?n trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y.

Sau khi b?n xác đ?nh các PnP-ID mà đư?c s? d?ng trong máy tính c?a b?n, b?n có th? ch?n đ? nh?p ho?c cư s? ki?m nh?p v?i ch? các PnP-ID mà b?n c?n.

Danh sách sau đây cho th?y các PnP – ID c?a b? đi?u khi?n IDE h?u h? tr? trong Windows XP:

  ;*********** Standard IDE ATA/ATAPI Controllers *********
  Secondary_IDE_Channel=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Generic ESDI Hard Disk_Controller **********
  *PNP0600=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Aztech IDE Controller **********************
  *AZT0502=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Device ID for Generic Dual PCI IDE *********
  PCI\CC_0101=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************ALI IDE Controller ******************************
  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Appian Technology **************************
  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************CMD Technology *****************************
  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_05=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_07=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0648=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0649=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Compaq ************************************* 
  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Intel *************************************
  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244B=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_248A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************PC Technology *****************************
  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Silicon Integrated System *****************
  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Symphony Labs *****************************
  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Promise Technology ************************
  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%SystemRoot%\inf\mshdc.inf

  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************
  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Standard Microsystems Corp. ***************
  PCI\VEN_1055&DEV_9130=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Toshiba ***********************************
  PCI\VEN_1179&DEV_0105=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

				
Đ? nh?p thông tin này, h?y làm theo các bư?c sau trên hai khác nhau ki?m tra máy tính mà tri?n l?m l?i d?ng 0x0000007B sau khi b?n thay đ?i đ?a gi?a các máy tính. Sau khi b?n th?c hi?n theo quy tr?nh này trên m?i máy tính th? nghi?m, b?n có th? có th? di chuy?n các đ?a c?ng và B?t đ?u c? hai máy tính mà không nh?n đư?c l?i d?ng 0x0000007B. Tuy nhiên, s? khác bi?t khác ph?n c?ng có th? gây ra khác v?n đ?.
 1. Sao chép các thông tin sau vào Notepad, và sau đó lưu các t?p tin trên đ?a 3.5-inch. t?p đ? đ?t tên tin Mergeide.reg, mà không c?n m? r?ng tên t?p .txt.

  *** B?t đ?u đ?ng g?i ? đây **********
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  ;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
   00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  ;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
   00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  
  ;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
   00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  					
  *** K?t thúc đ?ng g?i ? đây ***

 2. Gi?i nén Intelide.sys, Atapi.sys, Pciide.sys, và Pciidex.sys t?p tin t? các t?p tin Cache\I386\Driver.cab %SystemRoot%\Driver, ho?c sao chép các t?p tin vào m?c tin thư thoại %SystemRoot%\System32\Drivers.
 3. Trong Microsoft Window Explorer, b?m chu?t ph?i vào cácMergeide.reg t?p tin vào ? đĩa mềm, và sau đó nh?p vàoH?p nh?t.

  Windows XP s? hi?n th? thông báo sau:
  B?n có ch?c b?n mu?n thêm các thông tin trong không A:\Mergeide.reg đ? ki?m nh?p?
  B?m chu?t.

  Sau khi quá tr?nh nh?p kh?u hoàn thành, Windows XP s? hi?n th? m?t thông đi?p:
  Thông tin t? A:\Mergeide.reg đ? đư?c nh?p thành công vào s? ki?m nh?p.
 4. Thoát kh?i Windows XP, t?t máy tính, và sau đó di chuy?n các H? th?ng đ?a khác th? nghi?m máy, m?t trong đó đ? s?n xu?t m?t d?ng 0x0000007B l?i, và sau đó ki?m tra đ? xem n?u b?n có th? thành công B?t đ?u th? hai máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314082 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbregistry kberrmsg kb3rdparty kbenv kbprb kbmt KB314082 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314082

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com