ID c?a bài: 314063 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GIỚI THIỆU

Bài vi?t này mô t? m?t s? nguyên nhân và gi?i pháp dành cho thông báo l?i "Stop: 0x0000000A" mà b?n nh?n đư?c trong ho?c sau khi cài đ?t Windows XP. Bài vi?t này dành cho nh?ng ngư?i dùng chuyên sâu.

Tri?u ch?ng

B?n nh?n đư?c thông báo l?i D?ng v?i đ?nh d?ng sau đây trong ho?c sau khi cài đ?t Windows XP:
Stop: 0x0000000A (tham bi?n1, tham bi?n2, tham bi?n3, tham bi?n4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address x has base at x - tên t?p
Trong thông báo l?i D?ng này, m?i tham bi?n là m?t s? th?p l?c phân tham chi?u t?i m?t s? c? c? th?:
 • Tham biến 1 – Một địa chỉ bị tham chiếu sai.
 • Tham biến 2 – Một IRQL cần thiết để truy cập bộ nhớ.
 • Tham biến 3 – Loại truy nhập, trong đó 0 là một thao tác đọc và 1 là một thao tác ghi.
 • Tham biến 4 - Địa chỉ của chỉ dẫn đã tham chiếu bộ nhớ trong tham biến 1.
Ví dụ:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll

Nguyên nhân

Thông báo l?i D?ng này thư?ng x?y ra trong quá tr?nh cài đ?t khi c? g?ng ch?m vào b? nh? có th? phân trang trong ch? đ? nhân ? m?c yêu c?u x? l? n?i b? quá cao (IRQL). Thông thường, lỗi này xảy ra khi một trình điều khiển trình sử dụng địa chỉ bộ nhớ không đúng. Các nguyên nhân khác có th? có c?a l?i này bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không tương thích, s? c? ph?n c?ng thông thư?ng ho?c ph?n m?m không tương thích.

Gi?i pháp

Khi x?y ra thông báo l?i D?ng này, trư?c h?t h?y c? g?ng gi?i quy?t s? c? b?ng cách s? d?ng công c? Báo cáo L?i Windows t? đ?ng hi?n th? khi có b?t c? l?i nào x?y ra. Công c? Báo cáo g?i báo cáo l?i t?i Microsoft và báo cáo l?i cho b?n cách kh?c ph?c ho?c gi?i quy?t s? c? ngay l?p t?c. N?u không có cách kh?c ph?c ho?c gi?i quy?t s? c? nào kh? d?ng ho?c n?u cách kh?c ph?c ho?c gi?i quy?t s? c? mà công c? đ? báo cáo không x? l? đư?c l?i, khi đó b?n h?y th?c hi?n theo các phương pháp trong m?c "KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÂNG CAO".

KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÂNG CAO

M?c này bao g?m hai ph?n KHẮC PHỤC SỰ CỐ NÂNG CAO:
 • N?u l?i x?y ra trong khi cài đ?t, đi t?i ph?n "L?i x?y ra trong khi cài đ?t Windows XP".
 • N?u l?i x?y ra sau khi Windows XP đ? đư?c cài đ?t, đi t?i ph?n "L?i x?y ra sau khi Windows XP đ? đư?c cài đ?t".
B?n có th? th?y các phương pháp d? th?c hi?n hơn n?u trư?c tiên b?n in bài vi?t này.

L?i x?y ra trong khi cài đ?t Windows XP

N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i "Stop: 0x0000000A" trong khi cài đ?t Windows XP, có th? có s? c? x?y ra v?i các c?u ph?n ph?n c?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Trư?c h?t, h?y đ?m b?o r?ng ph?n c?ng c?a b?n tương thích v?i Windows XP b?ng cách truy c?p liên k?t trong ph?n "Đ?m b?o r?ng ph?n c?ng c?a b?n tương thích". N?u ph?n c?ng c?a b?n tương thích, khi đó th?c hi?n theo quy tr?nh kh?c ph?c s? c? các c?u ph?n ph?n c?ng c?a b?n trong ph?n "N?u ph?n c?ng c?a b?n tương thích, h?y t?m các s? c? ph?n c?ng khác".

Đ?m b?o r?ng ph?n c?ng c?a b?n tương thích

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem ch? đ? "Ki?m tra S? tương thích c?a H? th?ng" trên đ?a CD ho?c DVD cài đ?t Windows XP đ? t?m hi?u v? các kh? năng không tương thích có th? có c?a ph?n c?ng và ph?n m?m.

N?u ph?n c?ng c?a b?n tương thích, h?y t?m các s? c? ? ph?n c?ng khác

Ph?n này cung c?p b?y phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c s? c? và tách bi?t s? c? b?ng cách ki?m tra ph?n c?ng đ? phát hi?n các s? c? ti?m ?n.

C?nh báo Bài vi?t này ch?a các bư?c có th? liên quan đ?n vi?c thay đ?i thi?t đ?t BIOS ho?c CMOS ho?c có th? yêu c?u b?n th?c hi?n các thay đ?i v?t l? đ?i v?i ph?n c?ng máy tính c?a b?n. Các thay đổi không đúng đối với BIOS trên máy tính của bạn có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng các s? c? do nh?ng thay đ?i đ?i v?i BIOS gây ra có th? đư?c gi?i quy?t. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi thay đổi các thiết đặt BIOS. N?u b?n mu?n đư?c tr? giúp v? b?t k? bư?c nào trong các bư?c này, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n. Thay đổi phần mềm hoặc BIOS đối với máy tính của bạn có thể làm mất hiệu lực giấy bảo hành của bạn. N?u b?n không mu?n th?c hi?n các thay đ?i ph?n c?ng đ?i v?i máy tính c?a b?n, h?y mang máy tính đ?n trung tâm s?a ch?a.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ?m b?o r?ng b?n có đ?a CD ho?c DVD cài đ?t Windows XP. Phương pháp sau yêu c?u b?n s? d?ng đ?a CD ho?c DVD cài đ?t Windows XP đ? kh?i đ?ng máy tính.

Tài li?u đư?c đ? xu?t

Trư?c khi b?n b?t đ?u các bư?c kh?c ph?c s? c?, b?n có th? mu?n có các tài li?u sau:
 • Tài li?u h? tr? cho b?t k? ph?n c?ng, b? đi?u h?p ho?c thi?t b? b? sung nào
 • Thông tin liên h? c?a b?t k? nhà s?n xu?t ph?n c?ng, b? đi?u h?p ho?c thi?t b? b? sung nào

Phương pháp 1: Ch? đ?nh L?p Tr?u tư?ng Ph?n c?ng (HAL)

H?y s? d?ng phương pháp này trư?c tiên đ? gi?i quy?t thông báo l?i D?ng.
 1. Trong th?i gian kh?i đ?ng quá tr?nh cài đ?t, nh?n F5 khi thông báo "Thi?t l?p đang đi?u tra c?u h?nh ph?n c?ng máy tính c?a b?n" hi?n th?.
 2. Khi đư?c nh?c, h?y đ?m b?o r?ng b?n ch? đ?nh chính xác lo?i máy tính và L?p Tr?u tư?ng Ph?n c?ng (HAL). Ví du:, nếu bạn có một bộ xử lý, hãy xác định HAL "PC Chuẩn".
 3. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.
  • N?u cách này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng và b?n cài đ?t Windows XP thành công, b?n đ? hoàn t?t.
  • N?u cách này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 2.

Phương pháp 2: T?t các tính năng trong thi?t đ?t CMOS

S? d?ng phương pháp này khi phương pháp 1 không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng.
 1. T?t t?t c? các tính năng sau trong thi?t đ?t CMOS c?a máy tính. Đ? bi?t hư?ng d?n, xem tài li?u v? ph?n c?ng ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t.
  • T?t c? các tính năng lưu b? nh? ?n, bao g?m L2, BIOS, trong/ngoài c?ng như ghi l?i n?i dung lưu trong b? nh? ?n trên b? đi?u khi?n đ?a
  • Tất cả đổ bóng
  • Cắm và Chạy
  • Bất kỳ tính năng chống vi rút dựa trên BIOS nào
 2. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.
  • N?u cách này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i bư?c c.
  • N?u cách này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 3.
 3. C? g?ng tách bi?t tính năng gây ra l?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, m?i l?n b?t l?i m?t trong s? các tính năng r?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n b?t l?i t?ng tính năng.
 4. N?u b?n xác đ?nh đư?c tính năng gây ra s? c?, h?y t?t ho?c lo?i b? tính năng đó và liên h? v?i nhà s?n xu?t đ? c? g?ng gi?i quy?t s? c?.

  N?u cách này không tách bi?t đư?c tính năng gây ra s? c? v?i thi?t đ?t CMOS nhưng gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng và b?n có th? kh?i đ?ng máy tính m?t cách b?nh thư?ng, đi?u đó có th? là do có thi?t đ?t đang ngăn c?n quá tr?nh cài đ?t. N?u đúng như v?y, h?y b?t thi?t đ?t sau khi b?n cài đ?t Windows XP và b?n đ? hoàn t?t.

Phương pháp 3: Ki?m tra RAM c?a máy tính

s? d?ng phương pháp này khi phương pháp 2 không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng. N?u b?n c?n tr? giúp khi th?c hi?n b?t k? bư?c nào trong các bư?c sau, h?y xem tài li?u v? ph?n c?ng.
 1. Lo?i b? b?t k? SIMM b? nh? (RAM) nào không phù h?p đ? t?t c? các SIMM ho?t đ?ng ? cùng m?t t?c đ?. Ví dụ: 60 hoặc 70 na nô giây (ns).
 2. Chạy kiểm tra hệ thống trên bộ nhớ, và loại bỏ bất k? SIMM nào không tốt.
 3. Kiểm tra bằng cách sử dụng các SIMM khác nhau nếu có.
 4. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.
  • N?u cách này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng và b?n cài đ?t Windows XP thành công, b?n đ? hoàn t?t.
  • N?u cách này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 4.

Phương pháp 4: Lo?i b? b?t k? b? đi?u h?p nào và ng?t k?t n?i m?i thi?t b? ph?n c?ng

S? d?ng phương pháp này khi phương pháp 3 không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng.
 1. Không c?n ph?i lo?i b? t?t c? các b? đi?u h?p và ng?t k?t n?i t?t c? các thi?t b? ph?n c?ng đ? kh?i đ?ng máy tính ho?c cài đ?t Windows. Các b? đi?u h?p và các thi?t b? g?m có:
  • Thi?t b? SCSI
  • Thi?t b? IDE
  • Bộ điều hợp mạng
  • Modem bên trong
  • Thẻ âm thanh
  • Đ?a c?ng b? sung (b?n ph?i có ít nh?t m?t đ?a c?ng b? sung đ? hoàn t?t quá tr?nh cài đ?t)
  • ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD (n?u b?n cài đ?t t? đ?a c?ng trên máy tính)
 2. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.
  • N?u cách này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y ti?p t?c đi t?i bư?c c.
  • N?u cách này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 5.
 3. C? g?ng tách bi?t b? đi?u h?p ho?c thi?t b? ph?n c?ng gây ra l?i. Sau khi b?n cài đ?t l?i Windows XP, m?i l?n h?y k?t n?i l?i t?ng b? đi?u h?p ho?c thi?t b? ph?n c?ng m?t. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau m?i l?n k?t n?i l?i.
 4. N?u cách này tách bi?t đư?c s? c? x?y ra v?i ph?n c?ng, h?y ng?t k?t n?i b? đi?u h?p ho?c thi?t b? đó và liên h? v?i nhà cung c?p đ? c? g?ng gi?i quy?t s? c?.

  N?u cách này không tách bi?t đư?c s? c? x?y ra v?i ph?n c?ng nhưng gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng và b?n có th? kh?i đ?ng máy tính m?t cách b?nh thư?ng, đi?u đó có th? là do có ph?n c?ng nào đó đang ngăn c?n quá tr?nh cài đ?t. N?u đúng v?y, h?y k?t n?i l?i ph?n c?ng sau khi b?n cài đ?t Windows XP, khi đó b?n đ? hoàn t?t.

Phương pháp 5: C?p nh?t tr?nh đi?u khi?n SCSI và lo?i b? b?t k? thi?t b? SCSI nào

S? d?ng phương pháp này khi phương pháp 4 không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng. N?u b?n c?n tr? giúp khi th?c hi?n b?t k? bư?c nào trong các bư?c sau, h?y xem tài li?u v? ph?n c?ng.
 1. Lấy trình điều khiển mới nhất của Windows từ nhà cung cấp điều hợp.
 2. Tắt thoả thuận đồng bộ hóa trên bộ điều khiển SCSI.
 3. Kiểm tra xem kết nối đầu cuối và ID của các thiết bị SCSI có đúng không.
 4. Lo?i b? t?t c? các thi?t b? SCSI kh?i chu?i SCSI (ngo?i tr? m?t đ?a c?ng n?u b?n đang kh?i đ?ng t? ho?c cài đ?t vào m?t ? đ?a n?m trên đ?a đó).
 5. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.
  • N?u cách này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y ti?p t?c đi t?i bư?c f.
  • N?u cách này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 6.
 6. C? g?ng tách bi?t thi?t b? SCSI gây ra l?i. Sau khi b?n cài đ?t l?i Windows XP, m?i l?n h?y k?t n?i l?i t?ng thi?t b? SCSI m?t. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau m?i l?n k?t n?i l?i.
 7. N?u cách này tách bi?t đư?c s? c? x?y ra v?i thi?t b?, h?y ng?t k?t n?i thi?t b? SCSI và liên h? v?i nhà cung c?p đ? c? g?ng gi?i quy?t s? c?.

  N?u cách này không tách bi?t đư?c s? c? x?y ra v?i thi?t b? SCSI nhưng gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng và b?n có th? kh?i đ?ng máy tính m?t cách b?nh thư?ng, đi?u đó có th? là do có thi?t b? đang ngăn c?n quá tr?nh cài đ?t. N?u đúng v?y, h?y k?t n?i l?i thi?t b? sau khi b?n cài đ?t Windows XP, khi đó b?n đ? hoàn t?t.

Phương pháp 6: Đ?nh ngh?a l?i thi?t đ?t IDE và lo?i b? b?t k? thi?t b? IDE nào

S? d?ng phương pháp này khi phương pháp 5 không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng. N?u b?n c?n tr? giúp khi th?c hi?n b?t k? bư?c nào trong các bư?c sau, h?y xem tài li?u v? ph?n c?ng.
 1. Đ?nh ngh?a c?ng IDE trên b?ng m?ch thành c?ng Chính duy nh?t.
 2. Xác minh r?ng thi?t đ?t Chính/Ph?/Duy nh?t cho các thi?t b? IDE là chính xác.
 3. Xoá tất cả thiết bị IDE trừ đĩa cứng.
 4. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.
  • N?u cách này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y ti?p t?c đi t?i bư?c e.
  • N?u cách này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 7.
 5. C? g?ng tách bi?t thi?t b? ho?c thi?t đ?t IDE gây ra l?i. Sau khi b?n cài đ?t l?i Windows XP, m?i l?n h?y k?t n?i l?i t?ng thi?t b? IDE m?t. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau m?i l?n k?t n?i l?i.
 6. N?u cách này tách bi?t đư?c thi?t b? ho?c thi?t đ?t gây ra s? c?, h?y t?t thi?t đ?t ho?c ng?t k?t n?i thi?t b? IDE và liên h? v?i nhà cung c?p đ? c? g?ng gi?i quy?t s? c?.

  N?u cách này không tách bi?t đư?c s? c? x?y ra v?i thi?t b? ho?c thi?t đ?t IDE nhưng gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng và b?n có th? kh?i đ?ng máy tính m?t cách b?nh thư?ng, đi?u đó có th? là do có thi?t đ?t ho?c thi?t b? đang ngăn c?n quá tr?nh cài đ?t. N?u đúng v?y, h?y b?t l?i thi?t đ?t ho?c k?t n?i l?i thi?t b? sau khi b?n cài đ?t Windows XP, khi đó b?n đ? hoàn t?t.

Phương pháp 7: Liên h? v?i nhà s?n xu?t đ? bi?t các s? c? đ? bi?t

S? d?ng phương pháp này như là phương cách cu?i cùng khi t?t c? các phương pháp khác nh?m c? g?ng tách bi?t và gi?i quy?t s? c? không đem l?i k?t qu?.
 1. Liên hệ nhà sản xuất máy tính hoặc bản mạch in chính để xem có bất k? vấn đề đã được xác định về việc chạy hoặc cài đặt Windows XP nào không. Nhà s?n xu?t có th? tr? giúp v?i các bư?c sau:
  • Ch?y chương tr?nh ch?n đoán trên máy tính.
  • Nâng c?p BIOS máy tính n?u có th?.
 2. C? g?ng cài đ?t l?i Windows XP.

  N?u cách này không hi?u qu?, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft đ? bi?t thông tin v? cách liên h? v?i b? ph?n H? tr?:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

L?i x?y ra sau khi Windows XP đ? đư?c cài đ?t

N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i "Stop: 0x0000000A" sau khi Windows XP đ? đư?c cài đ?t, ph?n c?ng ho?c ph?n m?m bên th? ba đ? đư?c thêm g?n đây có th? là nguyên nhân gây ra l?i. Trư?c h?t, h?y th? các phương pháp trong ph?n "Kh?c ph?c s? c? ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba" đ? kh?c ph?c s? c? các c?u ph?n khác. B?n có th? mu?n có tài li?u h? tr? dành cho b?t k? ph?n c?ng ho?c ph?n m?m nào đư?c thêm g?n đây. N?u các phương pháp này không gi?i quy?t đư?c s? c?, khi đó h?y th? các phương pháp trong ph?n "Khôi ph?c Windows".

Bư?c đư?c đ? xu?t

Chúng tôi khuyên b?n nên sao lưu h? th?ng c?a b?n, bao g?m t?t c? các thư m?c và t?p cá nhân trư?c khi b?n b?t đ?u các phương pháp kh?c ph?c s? c? sau đây.

Kh?c ph?c s? c? ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba

Phương pháp 1: Ki?m tra ph?n m?m bên th? ba đ? thêm g?n đây

N?u b?n đ? cài đ?t b?t k? ph?n m?m bên th? ba nào, h?y c? g?ng lo?i b? ho?c vô hi?u hóa ph?n m?m đó đ? ph?n m?m không đư?c t?i. Sau đó, kh?i đ?ng l?i máy tính đ? xem li?u có ph?i ph?n m?m ho?c tr?nh đi?u khi?n đó gây ra l?i hay không.
 • N?u có nhi?u ph?n m?m bên th? ba, m?i l?n h?y lo?i b? ho?c vô hi?u hóa t?ng ph?n m?m m?t, sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n lo?i b? ho?c vô hi?u hóa m?t ph?n m?m đ? c? g?ng tách bi?t ph?n m?m bên th? ba gây ra l?i.
 • N?u vi?c lo?i b? ph?n m?m bên th? ba gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng th? có ngh?a là s? c? x?y ra v?i ph?n m?m đó đ? gây ra l?i. Báo cáo s? c? này v?i nhà cung c?p đ? c? g?ng gi?i quy?t s? c?.
 • N?u vi?c lo?i b? ph?n m?m bên th? ba không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, đi?u đó có ngh?a là ph?n m?m không có s? c?. Đi t?i ph?n "Phương pháp 2: Ki?m tra ph?n c?ng bên th? ba đ? thêm g?n đây".

Phương pháp 2: Ki?m tra ph?n c?ng bên th? ba đ? thêm g?n đây

N?u b?n đ? thêm b?t k? thi?t b? ph?n c?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n nào sau khi Windows đư?c cài đ?t, h?y lo?i b? ph?n c?ng đ? thêm g?n đây, sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? xem li?u có ph?i ph?n c?ng đó gây ra l?i hay không.
 • N?u có nhi?u ph?n c?ng đ? đư?c thêm g?n đây, m?i l?n h?y lo?i b? t?ng thi?t b? ho?c tr?nh đi?u khi?n m?t, sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n lo?i b? m?t thi?t b? ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? c? g?ng tách bi?t ph?n c?ng gây ra l?i.
 • N?u vi?c lo?i b? ph?n c?ng đ? thêm g?n đây gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, khi đó h?y s? d?ng m?t ho?c nhi?u phương pháp sau đ? c? g?ng gi?i quy?t s? c?:
  1. T?i các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c c?p nh?t cho thi?t b? n?u chúng có s?n.
  2. Liên h? v?i nhà cung c?p thi?t b? ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? xem li?u có b?t k? s? c? đ? bi?t nào x?y ra v?i ph?n c?ng hay không.
  3. Ch?y chương tr?nh ch?n đoán đ? đ?m b?o r?ng ph?n c?ng ho?t đ?ng chính xác.
  N?u phương pháp này gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
 • N?u vi?c lo?i b? thi?t b? đ? thêm g?n đây không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y c? g?ng khôi ph?c Windows b?ng cách Khôi ph?c H? th?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y đi t?i ph?n "Khôi ph?c Windows".

Khôi ph?c Windows

N?u vi?c kh?c ph?c s? c? ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba đ? thêm g?n đây không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y c? g?ng khôi ph?c Windows. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y th? phương pháp 1.

Phương pháp 1: S? d?ng tính năng C?u h?nh T?t Đ? bi?t Trư?c đó

Tính năng C?u h?nh T?t Đ? bi?t Trư?c đó là m?t tùy ch?n khôi ph?c mà b?n có th? s? d?ng khi b?n không th? kh?i đ?ng Windows XP sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i đ?i v?i máy tính c?a b?n ho?c khi b?n nghi ng? r?ng thay đ?i mà b?n th?c hi?n trư?c đó có th? đ? gây ra s? c?. Tính năng này khôi ph?c thông tin s? đăng k? và thi?t đ?t tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c s? d?ng l?n trư?c đó khi máy tính đư?c kh?i đ?ng thành công. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng C?u h?nh T?t Đ? bi?t Trư?c đó, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307852 Cách khởi động máy tính của bạn b?ng cách sử dụng tính năng C?u h?nh T?t Đ? bi?t Trư?c đó trong Windows XP
 • N?u phương pháp này giúp khôi ph?c Windows và gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
 • N?u phương pháp này không khôi ph?c đư?c Windows ho?c không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 2.

Phương pháp 2: S?a cài đ?t Windows XP

N?u b?n không th? khôi ph?c Windows b?ng cách s? d?ng C?u h?nh T?t Đ? bi?t Trư?c đó, h?y c? g?ng khôi ph?c Windows b?ng cách s?a cài đ?t Windows XP.
Đi?u ki?n tiên quy?t
Đ?m b?o r?ng b?n có đ?a CD ho?c DVD cài đ?t Windows XP.
Tài li?u đư?c đ? xu?t
Trư?c khi b?n b?t đ?u các bư?c kh?c ph?c s? c?, b?n có th? mu?n có các tài li?u sau:
 • Tài li?u v? ph?n m?m ch?ng vi rút ho?c ph?n m?m m?c BIOS
 • Tài li?u máy tính v? cách thi?t l?p ? đ?a CD ho?c DVD c?a b?n dư?i d?ng thi?t b? kh?i đ?ng ưu tiên s? m?t
Đ? s?a cài đ?t Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vô hiệu hoá mọi chương trình chống vi rút và b?o v? chống vi rút mức BIOS. Đ? đư?c tr? giúp, h?y xem tài li?u hư?ng d?n s? d?ng ph?n m?m có liên quan ho?c n?i dung Tr? giúp tr?c tuy?n.
 2. Đ?m b?o r?ng ? đ?a CD ho?c DVD là thi?t b? kh?i đ?ng ưu tiên s? m?t. Xem tài liệu về máy tính để biết thông tin về cách thực hiện việc này.
 3. Cài đ?a CD Windows XP vào ? đ?a CD ho?c DVD, sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 4. Khi chỉ dẫn "Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ CD" xuất hiện, hãy nhấn phím bất k?. Máy tính của bạn khởi động từ CD Windows XP.
 5. Khi máy tính khởi động từ CD, hệ thống kiểm tra phần cứng của bạn, sau đó nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn sau đây :
  • Để thiết lập Windows XP bây giờ, nhấn ENTER.
  • Để sửa cài đặt Windows XP bằng cách dùng Bàn điều khiển Phục hồi, nhấn R.
  • Đ? thoát Thi?t l?p mà không cài đ?t Windows XP, h?y nh?n F3.
 6. Nh?n ENTER.
 7. Nh?n F8 đ? ch?p nh?n Th?a thu?n C?p phép.
 8. Một ô liệt kê việc cài đặt Windows XP hiện tại của bạn, sau đó máy tính nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn sau đây :
  • Để sửa cài đặt Windows XP đã chọn, nhấn R.
  • Để tiếp tục cài đặt một bản sao mới của Windows XP mà không phải sửa lại, nhấn ESC.
 9. Nh?n R. Sau khi b?n s?a Windows XP, b?n có th? ph?i kích ho?t l?i Windows XP n?u b?n đ? thay đ?i ph?n c?ng nào đó.
  • N?u phương pháp này giúp khôi ph?c Windows và gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
  • N?u phương pháp này không khôi ph?c đư?c Windows ho?c không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 3.

Phương pháp 3: S? d?ng tính năng Quay lui Tr?nh đi?u khi?n

N?u b?n có th? kh?i đ?ng máy tính ? ch? đ? an toàn, h?y s? d?ng phương pháp này đ? khôi ph?c Windows khi phương pháp 2 không mang l?i k?t qu?.

Tính năng Quay lui Tr?nh đi?u khi?n cho phép b?n thay th? tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b?ng cách s? d?ng phiên b?n đ? cài đ?t trư?c đó. B?n có th? s? d?ng tính năng này n?u b?n đ? cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? m?i khi?n cho máy tính c?a b?n không ?n đ?nh. Khi b?n s? d?ng tính năng Quay lui Tr?nh đi?u khi?n, b?n có th? khôi ph?c (ho?c quay lui) tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trư?c đó và ti?p t?c s? d?ng máy tính. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Quay lại trình điều khiển, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
283657 Cách sử dụng tính năng Quay lại trình điều khiển trong Windows XP (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
 • N?u phương pháp này giúp khôi ph?c Windows và gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
 • N?u phương pháp này không khôi ph?c đư?c Windows ho?c không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 4.

Phương pháp 4: S? d?ng tính năng Khôi ph?c H? th?ng Windows XP

N?u b?n có th? kh?i đ?ng máy tính ? ch? đ? an toàn, h?y s? d?ng phương pháp này đ? khôi ph?c Windows khi phương pháp 3 không mang l?i k?t qu?. Tính năng Khôi ph?c H? th?ng Windows XP ch?p "?nh nhanh" các t?p h? th?ng và m?t s? t?p chương tr?nh quan tr?ng đ?ng th?i lưu tr? thông tin này dư?i d?ng các đi?m khôi ph?c. B?n có th? s? d?ng các đi?m khôi ph?c này đ? quay v? tr?ng thái trư?c đó c?a Windows XP. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306084 Cách khôi phục hệ điều hành trở lại trạng thái trước đó trong Windows XP
 • N?u phương pháp này giúp khôi ph?c Windows và gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
 • N?u phương pháp này không khôi ph?c đư?c Windows ho?c không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 5.

Phương pháp 5: S? d?ng B?ng đi?u khi?n Khôi ph?c

Chúng tôi khuyên b?n ch? s? d?ng B?ng đi?u khi?n Khôi ph?c đ? khôi ph?c Windows sau khi ch? đ? an toàn và các tùy ch?n kh?i đ?ng khác không kh? d?ng. N?u b?n không th? kh?i đ?ng máy tính, b?n có th? ch?y B?ng đi?u khi?n Khôi ph?c t? đ?a kh?i đ?ng Windows XP ho?c CD-ROM.

B?n có th? s? d?ng B?ng đi?u khi?n Khôi ph?c đ? b?t và t?t các d?ch v?, đ?nh d?ng ? đ?a, đ?c và ghi d? li?u trên ? đ?a c?c b? (bao g?m các ? đ?a đư?c đ?nh d?ng đ? s? d?ng h? th?ng t?p NTFS) và th?c hi?n nhi?u tác v? qu?n tr? khác. B?ng đi?u khi?n Khôi ph?c đ?c bi?t h?u ích n?u b?n ph?i s?a máy tính b?ng cách sao chép t?p t? đ?a ho?c CD-ROM sang đ?a c?ng c?a b?n ho?c n?u b?n ph?i đ?t l?i c?u h?nh m?t d?ch v? đang ngăn c?n máy tính kh?i đ?ng chính xác.
Đi?u ki?n tiên quy?t
Đ?m b?o b?n có đ?a CD ho?c DVD cài đ?t Windows XP. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng B?ng điều khiển Khôi phục, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307654 Cách cài đặt và sử dụng B?ng điều khiển Khôi phục trong Windows XP
 • N?u phương pháp này giúp khôi ph?c Windows và gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
 • N?u phương pháp này không khôi ph?c đư?c Windows ho?c không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y đi t?i phương pháp 6.

Phương pháp 6: Đ?i tên ph?n m?m ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra s? c?

N?u b?n có th? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? DOS ho?c ch? đ? an toàn, h?y s? d?ng phương pháp này như là phương cách cu?i cùng khi t?t c? các phương pháp khác nh?m c? g?ng khôi ph?c Windows đ?u không mang l?i k?t qu?.
 • N?u Windows n?m trên phân vùng FAT, h?y kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng MS-DOS, sau đó đ?i tên ph?n m?m ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra s? c?.
 • Ho?c n?u không th? s? d?ng ch? đ? an toàn v?i d?u nh?c L?nh đ? kh?i đ?ng máy tính, sau đó đ?i tên tr?nh đi?u khi?n ho?c ph?n m?m gây ra s? c?.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? các tùy ch?n kh?i đ?ng ? ch? đ? an toàn, h?y truy c?p trang web H? tr? và Tr? giúp c?a Microsoft và xem "Mô t? v? các tùy ch?n Kh?i đ?ng ? Ch? đ? An toàn trong Windows XP."
  • N?u phương pháp này giúp khôi ph?c Windows và gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, b?n đ? hoàn t?t.
  • N?u phương pháp này không giúp khôi ph?c đư?c Windows ho?c không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i D?ng, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft đ? bi?t thông tin v? cách liên h? v?i b? ph?n H? tr?:
   http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

Thông tin thêm

N?u các phương pháp trong bài vi?t này không gi?i quy?t đư?c thông báo l?i "Stop: 0x0000000A" và n?u b?n đang ch?y Windows trên ph?n c?ng tương thích HCL, h?y tham kh?o bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
314103 Chu?n b? trư?c khi b?n liên h? v?i Microsoft sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i D?NG trên màn h?nh màu xanh

Thu?c tính

ID c?a bài: 314063 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com