Dobijate poruku o gre?ci ?Kôd gre?ke zaustavljanja 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)? u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 314063 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje nekoliko uzroka i re?enja za poruku o gre?ci ?Stop: 0x0000000A? koju dobijate tokom ili nakon instalacije operativnog sistema Windows XP. Ovaj ?lanak je namenjen naprednim korisnicima.

Simptomi

Tokom ili nakon instalacije operativnog sistema Microsoft Windows XP dobijate poruku o gre?ci zaustavljanja slede?eg formata:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adresa x zasnovana je na x - ime datoteke
U ovoj poruci o gre?ci zaustavljanja svaki parametar je heksadecimalni broj koji se odnosi na odre?eni problem:
 • Parametar 1 - adresa na koju je neispravno upu?eno.
 • Parametar 2 - IRQL koji se zahteva za pristup memoriji.
 • Parametar 3 - Tip pristupa, pri ?emu 0 ozna?ava operaciju ?itanja, a 1 operaciju pisanja.
 • Parametar 4 - Adresa uputstva koja upu?uje na memoriju u parametru 1.
Na primer:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adresa 8000f67c zasnovana je na 80001000 - hal.dll

Uzrok

Ova poruka o gre?ci zaustavljanja obi?no se javlja tokom instalacije kada je u za?ti?enom re?imu rada do?lo do poku?aja kori??enja memorije koja se mo?e ostrani?iti na previsokom nivou unutra?njeg zahteva procesa (IRQL). Do ove gre?ke uglavnom dolazi kada upravlja?ki program koristi neta?nu adresu memorije. Drugi mogu?i uzroci ove gre?ke su: upravlja?ki program ure?aja koji nije kompatibilan, op?ti problem sa hardverom ili softver koji nije kompatibilan.

Re?enje

Kada se javi ova poruka o gre?ci zaustavljanja, najpre poku?ajte da re?ite problem kori??enjem alatke ?Windows izve?tavanje o gre?kama (WER)? koja se automatski prikazuje kada do?e do neke gre?ke. Alatka za izve?tavanje ?alje izve?taj o gre?ci korporaciji Microsoft i odmah vam prijavljuje ispravku ili re?enje. Ako nema dostupne ispravke ili re?enja, odnosno ako ispravka ili re?enje koje je prijavila alatka ne otkloni gre?ku, sledite metode u odeljku ?Napredno re?avanje problema?.

NAPREDNO RE?AVANJE PROBLEMA

Ovaj deo obuhvata dva odeljka za napredno re?avanje problema:
 • Ako se gre?ka javlja tokom instalacije, pre?ite na odeljak ?Gre?ka se javlja tokom instalacije operativnog sistema Windows XP?.
 • Ako se gre?ka javlja nakon instalacije operativnog sistema Windows XP, pre?ite na odeljak ?Gre?ka se javlja nakon instalacije operativnog sistema Windows XP?.
Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite metode ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Gre?ka se javlja tokom instalacije operativnog sistema Windows XP

Ako dobijete poruku o gre?ci ?Stop: 0x0000000A? tokom instalacije operativnog sistema Windows XP, mo?da je u pitanju problem sa hardverskim komponentama instaliranim na ra?unaru. Prvo se uverite da je hardver kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP tako ?to ?ete pratiti vezu u odeljku ?Uverite se da je hardver kompatibilan?. Ako je hardver kompatibilan, primenite procedure za re?avanje problema sa hardverskim komponentama iz odeljka ?Ako je hardver kompatibilan, potra?ite druge hardverske probleme?.

Provera kompatibilnosti hardvera

Vi?e informacija potra?ite u temi ?Provera kompatibilnosti sistema? na instalacionom CD-u ili DVD-u operativnog sistema Windows XP da biste saznali vi?e o mogu?nim nekompatibilnostima softvera i hardvera.

Ako je hardver kompatibilan, potra?ite druge hardverske probleme

Ovaj odeljak sadr?i sedam metoda koje mo?ete koristiti za re?avanje i izolovanje problema, tako ?to ?ete ispitati potencijalne probleme sa hardverom.

Upozorenje Ovaj ?lanak sadr?i korake koji mogu uklju?ivati promenu postavki BIOS-a ili CMOS-a ili koji mogu zahtevati da fizi?ki promenite hardver na ra?unaru. Neispravne promene BIOS-a ra?unara mogu izazvati ozbiljne probleme. Microsoft ne mo?e da garantuje da problemi izazvani promenama u BIOS-u mogu da se re?e. Postavke BIOS-a menjate na vlastitu odgovornost. Ako ?elite pomo? za neki od ovih koraka, obratite se proizvo?a?u hardvera. Pravljenje izmena u hardveru ili BIOS-u ra?unara mo?e da u?ini va?u garanciju neva?e?om. Ako ne ?elite da menjate hardver ra?unara, odnesite ra?unar u centar za popravku.

Preduslov

Uverite se da imate na raspolaganju instalacioni CD ili DVD operativnog sistema Windows XP. Slede?e metode zahtevaju kori??enje instalacionog CD-a ili DVD-a operativnog sistema Windows XP da biste pokrenuli ra?unar.

Preporu?eni materijali

Pre nego ?to po?nete da izvr?avate korake za re?avanje problema, mo?da ?ete ?eleti da vam budu dostupni slede?i materijali:
 • Prate?a dokumentacija za dodati hardver, adaptere ili ure?aje
 • Kontakt informacije o proizvo?a?ima dodatog hardvera, adaptera ili ure?aja

1. metod: Odre?ivanje nivoa hardverske apstrakcije (HAL)

Prvo koristite ovaj metod da biste poku?ali da re?ite poruku o gre?ci zaustavljanja.
 1. Za vreme pokretanja instalacije pritisnite taster F5 kada se prika?e poruka ?Instalacioni program proverava konfiguraciju hardvera na ra?unaru?.
 2. Kada se to od vas zatra?i, uverite se da navodite ta?an tip ra?unara i nivo hardverske apstrakcije (HAL). Na primer, ako imate jedan procesor, navedite HAL ?Standardni ra?unar?.
 3. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.
  • Ako ovo re?i poruku o gre?ci zaustavljanja i uspe?no instalirate Windows XP, zavr?ili ste.
  • Ako ovo ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na 2. metod.

2. metod: Isklju?ivanje funkcija u CMOS postavkama

Ovaj metod koristite kada 1. metod ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja.
 1. Isklju?ite sve slede?e funkcije u CMOS postavkama ra?unara. Za uputstva pogledajte dokumentaciju hardvera ili se obratite proizvo?a?u.
  • Celokupno ke?iranje, uklju?uju?i L2, BIOS, interno/eksterno i ke?iranje samo u memoriji na kontrolerima diska
  • Sve kopije u pozadini
  • Plug and Play
  • Bilo koja funkcija za za?titu od virusa zasnovana na BIOS-u
 2. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.
  • Ako ovo re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na korak c.
  • Ako ovo ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na 3. metod.
 3. Poku?ajte da izolujete funkciju koja izaziva gre?ku. Da biste to uradili, ponovo omogu?ite sve funkcije, jednu po jednu, a zatim, nakon ?to ponovo omogu?ite sve funkcije, ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Ako identifikujete funkciju koja izaziva probleme, onemogu?ite je ili je uklonite i obratite se proizvo?a?u da re?i problem.

  Ako to ne izoluje problem sa postavkom CMOS-a, ali re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pa budete u mogu?nosti da normalno pokrenete ra?unar, mo?da je postavka spre?avala instalaciju. Ako je to slu?aj, isklju?ite tu postavku nakon ?to instalirate Windows XP, i zavr?ili ste.

3. metod: Provera RAM memorije ra?unara

Ovaj metod koristite kada 2. metod ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja. Ako vam je potrebna pomo? u izvr?avanju nekih od slede?ih koraka, pogledajte dokumentaciju hardvera.
 1. Uklonite sve neodgovaraju?e SIMM-ove memorije (RAM), tako da svi SIMM-ovi rade istom brzinom. Na primer, 60 nanosekundi (ns) ili 70 ns.
 2. Pokrenite sistemski test memorije i uklonite sve lo?e SIMM-ove.
 3. Testirajte koriste?i razli?ite SIMM-ove ako su dostupni.
 4. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.
  • Ako ovo re?i poruku o gre?ci zaustavljanja i uspe?no instalirate Windows XP, zavr?ili ste.
  • Ako ovo ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na 4. metod.

4. metod: Uklanjanje svih adaptera i isklju?ivanje svih hardverskih ure?aja

Ovaj metod koristite kada 3. metod ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja.
 1. Uklonite sve adaptere i iskop?ajte sve hardverske ure?aje koji nisu neophodni za pokretanje ra?unara ili za instalaciju operativnog sistema Windows. To obuhvata slede?e adaptere i ure?aje:
  • SCSI ure?aje
  • IDE ure?aje
  • Mre?ni adapter
  • Interni modem
  • Zvu?nu karticu
  • Dodatne ?vrste diskove (potrebno je da imate najmanje jedan da bi se dovr?ila instalacija)
  • CD jedinicu ili DVD jedinicu (ako instalirate sa lokalnog ?vrstog diska)
 2. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.
  • Ako ovo re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na korak c.
  • Ako ovo ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na 5. metod.
 3. Poku?ajte da izolujete adapter ili hardverski ure?aj koji izaziva gre?ku. Nakon ?to ponovo instalirate Windows XP, ponovo pove?ite sve adaptere ili hardverske ure?aje, jedan po jedan. Nakon ?to ih pove?ete, ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Ako to izoluje problem sa hardverom, iskop?ajte adapter ili ure?aj i obratite se prodavcu da re?i problem.

  Ako to ne izoluje problem sa hardverom, ali re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pa budete u mogu?nosti da normalno pokrenete ra?unar, mo?da je neki hardver spre?avao instalaciju. Ako je to slu?aj, isklju?ite taj hardver nakon ?to instalirate Windows XP, i zavr?ili ste.

5. metod: A?uriranje SCSI upravlja?kih programa i uklanajnje svih SCSI ure?aja

Ovaj metod koristite kada 4. metod ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja. Ako vam je potrebna pomo? u izvr?avanju nekih od slede?ih koraka, pogledajte dokumentaciju hardvera.
 1. Nabavite najnoviji Windows upravlja?ki program od prodavca adaptera.
 2. Isklju?ite proveru mogu?nosti sinhronizacije na SCSI kontroleru.
 3. Proverite da li su prekid i ID-ovi SCSI ure?aja ispravni.
 4. Uklonite sve SCSI ure?aje iz SCSI lanca (osim za jedan ?vrsti disk ako po?injete ili instalirate na disk jedinicu koja se nalazi na tom disku).
 5. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.
  • Ako ovo re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na korak f.
  • Ako ovo ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na 6. metod.
 6. Poku?ajte da izolujete SCSI ure?aj koji izaziva gre?ku. Nakon ?to ponovo instalirate Windows XP, ponovo pove?ite sve SCSI ure?aje, jedan po jedan. Nakon ?to ih pove?ete, ponovo pokrenite ra?unar.
 7. Ako to izoluje problem sa ure?ajem, iskop?ajte SCSI ure?aj i obratite se prodavcu da re?i problem.

  Ako to ne izoluje problem sa SCSI ure?ajem, ali re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pa budete u mogu?nosti da normalno pokrenete ra?unar, mo?da je ure?aj spre?avao instalaciju. Ako je to slu?aj, ponovo pove?ite taj ure?aj nakon ?to instalirate Windows XP, i zavr?ili ste.

6. metod: Redefinisanje IDE postavki i uklanjanje svih IDE ure?aja

Ovaj metod koristite kada 5. metod ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja. Ako vam je potrebna pomo? u izvr?avanju nekih od slede?ih koraka, pogledajte dokumentaciju hardvera.
 1. Defini?ite ugra?eni IDE port kao ?Samo primarni?.
 2. Proverite da li su postavke master/podre?en/samo za IDE ure?aje ispravne.
 3. Uklonite sve IDE ure?aje osim ?vrstog diska.
 4. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.
  • Ako ovo re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na korak e.
  • Ako ovo ne re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pre?ite na 7. metod.
 5. Poku?ajte da izolujete IDE postavku ili ure?aj koji izaziva gre?ku. Nakon ?to ponovo instalirate Windows XP, ponovo pove?ite sve IDE ure?aje, jedan po jedan. Nakon ?to ih pove?ete, ponovo pokrenite ra?unar.
 6. Ako to izoluje postavku ili ure?aj koji izaziva probleme, onemogu?ite postavku ili iskop?ajte IDE ure?aj i obratite se prodavcu da re?i problem.

  Ako to ne izoluje problem sa IDE postavkom ili ure?ajem, ali re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, pa budete u mogu?nosti da normalno pokrenete ra?unar, mo?da su postavka ili ure?aj spre?avali instalaciju. Ako je to slu?aj, ponovo omogu?ite tu postavku ili ponovo pove?ite taj ure?aj nakon ?to instalirate Windows XP, i zavr?ili ste.

7. metod: Obra?anje proizvo?a?u zbog poznatih problema

Ovaj metod koristite u krajnjem slu?aju kada ne funkcioni?e nijedan drugi metod u poku?aju izolovanja i re?avanja problema.
 1. Obratite se proizvo?a?u ra?unara ili mati?ne plo?e da biste saznali da li postoje neki poznati problemi vezani za pokretanje ili instalaciju operativnog sistema Windows XP. Proizvo?a? ?e mo?da mo?i da pomogne slede?im koracima:
  • Pokretanjem programa za dijagnostiku na ra?unaru.
  • Nadogradnjom BIOS-a ra?unara ako je to primenljivo.
 2. Poku?ajte ponovo da instalirate Windows XP.

  Ako to ne bude re?ilo problem, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju i potra?ite informacije o obra?anju podr?ci:
  http://support.microsoft.com/contactUS/?ln=sr-latn-cs#tab0

Gre?ka se javlja nakon instalacije operativnog sistema Windows XP

Ako dobijete poruku o gre?ci ?Stop: 0x0000000A? nakon instalacije operativnog sistema Windows XP, gre?ku mo?da izaziva nedavno dodat softver ili hardver nezavisnih proizvo?a?a. Prvo isprobajte metode u odeljku ?Re?avanje problema sa softverom i hardverom nezavisnih proizvo?a?a? da biste re?ili probleme sa ostalim komponentama. Mo?da ?ete ?eleti da imate na raspolaganju prate?u dokumentaciju za nedavno dodati softver ili hardver. Ako ovi metodi ne re?e problem, isprobajte metode u odeljku ?Vra?anje operativnog sistema Windows u prethodno stanje?.

Preporu?eni korak

Preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju sistema, uklju?uju?i sve li?ne datoteke i fascikle, pre nego ?to zapo?nete sa slede?im metodama za re?avanje problema.

Re?avanje problema sa softverom i hardverom nezavisnih proizvo?a?a

1. metod: Ispitivanje nedavno dodatog softvera nezavisnog proizvo?a?a

Ako ste instalirali bilo koji softver nezavisnog proizvo?a?a, poku?ajte da ga uklonite ili onemogu?ite tako da se ne u?itava. Zatim ponovo pokrenite ra?unar da biste videli da li softver ili upravlja?ki program izazivaju gre?ku.
 • Ako imate vi?e softvera nezavisnih proizvo?a?a, uklonite ili onemogu?ite ih jedan po jedan, a nakon ?to uklonite ili onemogu?ite svaki od njih, ponovo pokrenite ra?unar da biste poku?ali da izolujete softver nezavisnog proizvo?a?a koji izaziva gre?ku.
 • Ako uklanjanje softvera nezavisnog proizvo?a?a re?i poruku o gre?ci zaustavljanja, postojao je problem sa softverom koji je izazivao gre?ku. Prijavite taj problem prodavcu da bi poku?ao da ga re?i.
 • Ako uklanjanje softvera nezavisnog proizvo?a?a nije re?ilo poruku o gre?ci zaustavljanja, softver ne prouzrokuje problem. Pre?ite na odeljak ?2. metod: Ispitivanje nedavno dodatog hardvera nezavisnog proizvo?a?a

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314063 - Poslednji pregled: 25. jul 2013. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com