Oper?t?jsist?m? Windows XP tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Aptur??anas k??das kods 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 314063 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ti vair?ki c?lo?i un risin?jumi, kad sa?emat k??das zi?ojumu "Stop: 0x0000000A" sist?mas Windows XP instal??anas laik? vai p?c t?s. ?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?iem lietot?jiem.

Simptomi

Instal?jot sist?mu Windows XP vai p?c t?s instal??anas var tikt par?d?ts ??da form?ta k??das zi?ojums Stop:
Stop: 0x0000000A (Parametrs1, Parametrs2, Parametrs3, Parametrs4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (IRQL nav maz?ks vai vien?ds)
*** Adreses x b?ze ir ?eit: x - faila_nosaukums
?aj? Stop k??das zi?ojum? katrs parametrs ir heksadecim?ls skaitlis, kas attiecas uz konkr?tu probl?mu:
 • Parametrs 1 ? nepareizi nor?d?ta adrese.
 • Parametrs 2 ? IRQL, kas bija nepiecie?ams, lai piek??tu atmi?ai.
 • Parametrs 3 ? piek?uves veids, kur 0 ir las??anas oper?cija, bet 1 ir rakst??anas oper?cija.
 • Parametrs 4 ? t?s instrukcijas adrese, kas nor?d?ja atmi?u ar v?rt?bu parametrs1.
Piem?ram:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (IRQL nav maz?ks vai vien?ds)
***Adreses 8000f67c b?ze ir 80001000 ? hal.dll

Iemesls

?is k??das zi?ojums Stop parasti tiek par?d?ts instal??anas laik?, kad notika m??in?jums kodola re??m? r?koties ar lapojamo atmi?u p?r?k augst? procesa iek??j? piepras?juma l?men? (internal request level ? IRQL). Parasti ??da k??da rodas, ja draiveris izmanto nepareizu atmi?as adresi. Citi iesp?jamie ??s k??das c?lo?i var b?t nesader?gs ier?ces draiveris, visp?r?ga aparat?ras probl?ma un nesader?ga programmat?ra.

Risin?jums

Kad tiek par?d?ts ?is k??das zi?ojums Stop, vispirms m??iniet atrisin?t probl?mu, izmantojot Windows k??du uzr?d??anas r?ku, kas k??du gad?jum? tiek par?d?ts autom?tiski. Uzr?d??anas r?ks nos?ta k??das zi?ojumu korpor?cijai Microsoft un nekav?joties ats?ta jums atpaka? pieejamo labojumu vai risin?jumu. Ja nav pieejams labojums vai risin?jums vai ja r?ka nos?t?tais labojums vai risin?jums neatrisina k??du, izmantojiet sada?? "Papildu probl?mu nov?r?ana" aprakst?t?s metodes.

PAPILDU PROBL?MU NOV?R?ANA

?aj? sada?? ir ietvertas divas papildu probl?mu nov?r?anas sada?as:
 • Ja k??da rodas instal??anas laik?, skatiet sada?u "K??da rodas sist?mas Windows XP instal??anas laik?".
 • Ja k??da rodas p?c tam, kad sist?ma Windows XP jau ir instal?ta, skatiet sada?u "K??da rodas p?c tam, kad sist?ma Windows XP jau ir instal?ta".
Vispirms izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k izpild?t taj? aprakst?t?s metodes.

K??da rodas sist?mas Windows XP instal??anas laik?

Ja k??das zi?ojumu "Stop: 0x0000000A" sa?emat sist?mas Windows XP instal??anas laik?, var b?t probl?ma ar dator? instal?t?s aparat?ras komponentiem. Vispirms p?rliecinieties, vai aparat?ra ir sader?ga ar sist?mu Windows XP, izmantojot sada?? "P?rliecinieties, vai aparat?ra ir sader?ga" nor?d?to saiti. Ja aparat?ra ir sader?ga, veiciet darb?bas, kas nor?d?tas sada?? ?Ja aparat?ra ir sader?ga, mekl?jiet citas ar aparat?ru saist?tas probl?mas?, lai nov?rstu ar aparat?ras komponentiem saist?tas probl?mas.

P?rliecinieties, vai aparat?ra ir sader?ga

Lai ieg?tu papildinform?ciju un uzzin?tu par iesp?jamu programmat?ras un aparat?ras nesader?bu, skatiet t?mu ?Sist?mas sader?bas p?rbaude?, kas atrodama Windows XP instal?cijas kompaktdisk? vai DVD.

Ja aparat?ra ir sader?ga, mekl?jiet citas aparat?ras probl?mas

?aj? sada?? ir sniegtas septi?as metodes, ko varat izmantot, lai nov?rstu probl?mu un izol?tu to, p?rbaudot, vai aparat?rai nav potenci?lu probl?mu.

Br?din?jums ?aj? rakst? ir nor?d?tas darb?bas, kur, iesp?jams, ir j?maina BIOS vai CMOS iestat?jumi vai j?veic fiziskas datora aparat?ras izmai?as. Veicot nepareizas datora BIOS izmai?as, var rasties nopietnas probl?mas. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka var?s nov?rst probl?mas, kas radu??s, veicot BIOS izmai?as. J?s uz?ematies atbild?bu par BIOS iestat?jumu modific??anu. Ja k?d? no ??m darb?b?m v?laties sa?emt pal?dz?bu, sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju. Veicot datora aparat?ras vai BIOS izmai?as, iesp?jams, z?d garantija. Ja nev?laties veikt sava datora aparat?ras izmai?as, nog?d?jiet datoru remontdarbn?c?.

Priek?nosac?jums

P?rliecinieties, vai jums ir pieejams sist?mas Windows XP instal?cijas kompaktdisks vai DVD disks. Lai izmantotu ??s metodes, datora start??anai ir j?izmanto sist?mas Windows XP instal?cijas kompaktdisks vai DVD disks.

Ieteicamie materi?li

Pirms s?kat veikt probl?mu nov?r?anas darb?bas, iesp?jams, jums vajadz?s ??dus elementus:
 • Atbalsta dokument?cija jebkurai pievienotajai aparat?rai, adapteriem vai ier?c?m.
 • Jebkuras pievienot?s aparat?ras, adaptera vai ier?ces ra?ot?ja kontaktinform?cija.

1. metode. Nor?diet aparat?ras abstrakcijas sl?ni (Hardware Abstraction Layer ? HAL)

Lai m??in?tu nov?rst k??das zi?ojuma Stop c?loni, vispirms izmantojiet ?o metodi.
 1. Instal?cijas s?k?anas laik?, kad tiek par?d?ts zi?ojums "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" (Uzst?d??anas programma p?rbauda datora aparat?ras konfigur?ciju), nospiediet tausti?u F5.
 2. P?c uzaicin?juma p?rliecinieties, vai esat nor?d?jis pareizo datora veidu un aparat?ras abstrakcijas sl?ni (Hardware Abstraction Layer ? HAL). Piem?ram, ja procesors ir viens, nor?diet HAL "Standard PC" (Standarta dators).
 3. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis ir nov?rsts un esat sekm?gi instal?jis sist?mu Windows XP, probl?ma ir atrisin?ta.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis nav nov?rsts, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Izsl?dziet CMOS iestat?jumu l?dzek?us

Izmantojiet ?o metodi, ja k??das zi?ojuma Stop c?lonis netika nov?rsts ar 1. metodi.
 1. Datora CMOS iestat?jumos izsl?dziet visus t?l?k nor?d?tos l?dzek?us. Lai sa?emtu instrukcijas, skatiet aparat?ras dokument?ciju vai sazinieties ar ra?ot?ju.
  • Visu ke?atmi?as izmanto?anu, tostarp L2, BIOS, iek??jo/?r?jo, k? ar? atpaka?rakst??anas ke?atmi?as izmanto?anu disku kontrolleros
  • Visu ?nkopiju izmanto?anu
  • Standartu Plug and Play
  • Visus BIOS pretv?rusu l?dzek?us
 2. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.
  • Ja t?d?j?di tiek nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, p?rejiet uz darb?bu c.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis nav nov?rsts, p?rejiet uz 3. metodi.
 3. M??iniet noskaidrot, kur? l?dzeklis izraisa k??du. Lai to izdar?tu, pa vienam atk?rtoti iesp?jojiet katru l?dzekli, un, kad katrs l?dzeklis ir atk?rtoti iesp?jots, restart?jiet datoru.
 4. Ja esat atradis problem?tisko l?dzekli, atsp?jojiet vai no?emiet to un sazinieties ar ra?ot?ju, lai nov?rstu probl?mu.

  Ja CMOS iestat?juma probl?ma netiek atrisin?ta, bet tiek nov?rsta k??das zi?ojuma Stop r?d??ana un varat norm?li start?t datoru, iesp?jams, ka iestat?jums nepie??va instal??anu. T?d? gad?jum? iesl?dziet iestat?jumu p?c sist?mas Windows XP instal??anas; proced?ra ir pabeigta.

3. metode. P?rbaudiet datora RAM (Random Access Memory ? br?vpiek?uves atmi?a)

Izmantojiet ?o metodi, ja k??das zi?ojuma Stop c?lonis netika nov?rsts ar 2. metodi. Ja jums nepiecie?ama pal?dz?ba, veicot k?du no turpm?k nor?d?taj?m darb?b?m, skatiet aparat?ras dokument?ciju.
 1. Iz?emiet visus at??ir?gos atmi?as SIMM (RAM) modu?us, lai visi SIMM modu?i darbotos vien?d? ?trum?. Piem?ram, 60 nanosekundes (ns) vai 70 ns.
 2. Izpildiet atmi?as sist?mas testu un iz?emiet visus boj?tos SIMM modu?us.
 3. Ja iesp?jams, test?jiet, izmantojot da??dus SIMM modu?us.
 4. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis ir nov?rsts un esat sekm?gi instal?jis sist?mu Windows XP, probl?ma ir atrisin?ta.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis nav nov?rsts, p?rejiet uz 4. metodi.

4. metode. No?emiet jebk?dus adapterus un atvienojiet jebk?das aparat?ras ier?ces

Izmantojiet ?o metodi, ja k??das zi?ojuma Stop c?lonis netika nov?rsts ar 3. metodi.
 1. No?emiet visus adapterus un atvienojiet visas aparat?ras ier?ces, kas nav vajadz?gas, lai start?tu datoru vai instal?tu sist?mu Windows. Tas ietver ??dus adapterus un ier?ces:
  • SCSI ier?ces
  • IDE ier?ces
  • T?kla adapteris
  • Iek??jais modems
  • Ska?as karte
  • Papildu cietie diski (vismaz viens ir nepiecie?ams, lai veiktu instal??anu)
  • Kompaktdisku vai DVD diskdzinis (ja instal?jat no lok?l? ciet? diska)
 2. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.
  • Ja t?d?j?di tiek nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, turpiniet ar darb?bu c.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis nav nov?rsts, p?rejiet uz 5. metodi.
 3. M??iniet noskaidrot, kur? adapteris vai aparat?ras ier?ce izraisa k??du. Kad esat atk?rtoti instal?jis sist?mu Windows XP, pa vienam pievienojiet atpaka? katru adapteri vai aparat?ras ier?ci. P?c pievieno?anas restart?jiet datoru.
 4. Ja t?d?j?di tiek izol?ta aparat?ras izrais?ta probl?ma, atvienojiet adapteri vai ier?ci un sazinieties ar p?rdev?ju, lai m??in?tu nov?rst probl?mu.

  Ja t?d?j?di netiek atrisin?ta aparat?ras izrais?t? probl?ma, bet tiek nov?rsta k??das zi?ojuma Stop r?d??ana un varat norm?li start?t datoru, iesp?jams, ka k?da aparat?ra nepie??va instal??anu. ??d? gad?jum? pievienojiet atpaka? aparat?ru, kad esat instal?jis sist?mu Windows XP, un p?c tam proced?ra ir pabeigta.

5. metode. Atjauniniet SCSI draiverus un no?emiet jebk?das SCSI ier?ces

Izmantojiet ?o metodi, ja k??das zi?ojuma Stop c?lonis netika nov?rsts ar 4. metodi. Ja jums nepiecie?ama pal?dz?ba, veicot k?du no turpm?k nor?d?taj?m darb?b?m, skatiet aparat?ras dokument?ciju.
 1. Ieg?stiet no adaptera ra?ot?ja jaun?ko Windows draiveri.
 2. Izsl?dziet SCSI kontrollera sinhroniz?cijas saska?o?anu.
 3. P?rliecinieties, vai ir pareiza SCSI ier??u pabeig?ana un ID.
 4. Iz?emiet no SCSI ??des visas SCSI ier?ces (iz?emot vienu cieto disku, ja no t? tiek veikta start??ana vai tiek veikta instal??ana diskdzin?, kas atrodas ?aj? disk?).
 5. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.
  • Ja t?d?j?di tiek nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, turpiniet ar darb?bu f.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis nav nov?rsts, p?rejiet uz 6. metodi.
 6. M??iniet noskaidrot, kura SCSI ier?ce izraisa k??du. Kad esat atk?rtoti instal?jis sist?mu Windows XP, pa vienai pievienojiet atpaka? katru SCSI ier?ci. P?c pievieno?anas restart?jiet datoru.
 7. Ja t?d?j?di tiek izol?ta ier?ces izrais?ta probl?ma, atvienojiet SCSI ier?ci un sazinieties ar p?rdev?ju, lai m??in?tu nov?rst probl?mu.

  Ja t?d?j?di netiek atrisin?ta SCSI ier?ces probl?ma, bet tiek nov?rsta k??das zi?ojuma Stop r?d??ana un varat norm?li start?t datoru, iesp?jams, ka ier?ce nepie??va instal??anu. ??d? gad?jum? pievienojiet atpaka? ier?ci, kad esat instal?jis sist?mu Windows XP, un p?c tam proced?ra ir pabeigta.

6. metode. Atk?rtoti defin?jiet IDE iestat?jumus un no?emiet jebk?das IDE ier?ces

Izmantojiet ?o metodi, ja k??das zi?ojuma Stop c?lonis netika nov?rsts ar 5. metodi. Ja jums nepiecie?ama pal?dz?ba, veicot k?du no turpm?k nor?d?taj?m darb?b?m, skatiet aparat?ras dokument?ciju.
 1. Ieb?v?to IDE portu defin?jiet k? Primary only (Tikai prim?rais).
 2. P?rliecinieties, vai ir pareizi IDE ier??u iestat?jumi Master/Subordinate/Only (Galvenais/Pak?rtotais/Tikai).
 3. No?emiet visas IDE ier?ces, iz?emot cieto disku.
 4. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.
  • Ja t?d?j?di tiek nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, turpiniet ar darb?bu e.
  • Ja, veicot ?o darb?bu, k??das zi?ojuma Stop c?lonis nav nov?rsts, p?rejiet uz 7. metodi.
 5. M??iniet noskaidrot, kur? IDE iestat?jums vai ier?ce izraisa k??du. Kad esat atk?rtoti instal?jis sist?mu Windows XP, pa vienai pievienojiet atpaka? katru IDE ier?ci. P?c pievieno?anas restart?jiet datoru.
 6. Ja t?d?j?di tiek izol?ta iestat?juma vai ier?ces izrais?ta probl?ma, atsp?jojiet iestat?jumu vai atvienojiet IDE ier?ci un sazinieties ar p?rdev?ju, lai m??in?tu nov?rst probl?mu.

  Ja t?d?j?di netiek atrisin?ta IDE iestat?juma vai ier?ces probl?ma, bet tiek nov?rsta k??das zi?ojuma Stop r?d??ana un varat norm?li start?t datoru, iesp?jams, ka iestat?jums vai ier?ce nepie??va instal??anu. ??d? gad?jum? atk?rtoti iesp?jojiet iestat?jumu vai pievienojiet atpaka? ier?ci, kad esat instal?jis sist?mu Windows XP, un p?c tam proced?ra ir pabeigta.

7. metode. P?rbaudiet, vai ra?ot?jam nav inform?cijas par zin?m?m probl?m?m

Izmantojiet ?o metodi k? p?d?jo l?dzekli, kad visas citas probl?mas atra?anas un nov?r?anas metodes nedarbojas.
 1. Sazinieties ar datora vai m?tesplates ra?ot?ju, lai uzzin?tu, vai nav k?du zin?mu probl?mu, kas saist?tas ar Windows XP darbin??anu vai instal??anu. Iesp?jams, ka ra?ot?js pal?dz?s, pied?v?jot veikt ??das darb?bas:
  • Dator? palaist diagnostikas programmu.
  • Jauniniet datora BIOS, ja iesp?jams.
 2. M??iniet atk?rtoti instal?t sist?mu Windows XP.

  Ja tas nepal?dz, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni, lai noskaidrotu, k? sazin?ties ar atbalsta centru:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv

K??da rodas, kad sist?ma Windows XP jau ir instal?ta

Ja k??das zi?ojumu "Stop: 0x0000000A" sa?emat, kad sist?ma Windows XP jau ir instal?ta, iesp?jams, ka k??du izraisa nesen pievienota tre??s puses programmat?ra vai aparat?ra. Vispirms izmantojiet sada?? "Tre??s puses programmat?ras un aparat?ras izrais?to probl?mu nov?r?ana " sniegt?s metodes, lai nov?rstu citu komponentu probl?mas. Iesp?jams, jums vajadz?s jebk?das nesen pievienot?s programmat?ras vai aparat?ras atbalsta dokument?ciju. Ja, izmantojot ??s metodes, probl?ma netiek atrisin?ta, m??iniet izmantot sada?? "Atjaunot Windows" nor?d?t?s metodes.

Ieteicam? darb?ba

Pirms izmantojat turpm?k nor?d?t?s probl?mu nov?r?anas metodes, iesak?m dubl?t sist?mu, tostarp visus personiskos failus un mapes.

Tre??s puses programmat?ras un aparat?ras izrais?to probl?mu nov?r?ana

1. metode. P?rbaudiet nesen pievienot?s tre??s puses programmat?ru

Ja esat instal?jis jebk?du tre??s puses programmat?ru, m??iniet to no?emt vai atsp?jot, lai t? netiktu iel?d?ta. P?c tam restart?jiet datoru, lai noskaidrotu, vai ?? programmat?ra vai draiveris izraisa k??du.
 • Ja ir vair?k nek? viena tre??s puses programmat?ra, pa vienai no?emiet vai atsp?jojiet t?s un, kad esat no??mis vai atsp?jojis katru programmat?ru, lai noskaidrotu, kura tre??s puses programmat?ra izraisa k??du, restart?jiet datoru.
 • Ja, no?emot tre??s puses programmat?ru, ir nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, tad k??das c?lonis bija programmat?ras probl?ma. Inform?jiet par ?o probl?mu p?rdev?ju, lai m??in?tu to atrisin?t.
 • Ja, no?emot tre??s puses programmat?ru, netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, tad programmat?ra probl?mu neizraisa. Skatiet sada?u "2. metode. P?rbaudiet nesen pievienoto tre??s puses aparat?ru".

2. metode. P?rbaudiet nesen pievienoto tre??s puses aparat?ru

Ja pievienoj?t jebk?das aparat?ras ier?ces vai draiverus p?c sist?mas Windows instal??anas, no?emiet nesen pievienoto aparat?ru un p?c tam restart?jiet datoru, lai p?rbaud?tu, vai probl?mu izraisa aparat?ra.
 • Ja ir vair?k nek? viena nesen pievienot?s aparat?ras vien?ba, pa vienai no?emiet katru ier?ci vai draiveri un, kad esat no??mis, lai noskaidrotu, kura aparat?ra izraisa k??du, restart?jiet datoru.
 • Ja, no?emot nesen pievienoto aparat?ru, k??das zi?ojuma Stop c?lonis ir nov?rsts, izmantojiet vienu vai vair?kas turpm?k nor?d?t?s metodes, lai m??in?tu atrisin?t probl?mu:
  1. Ieg?stiet atjaunin?tus ier??u draiverus, ja t?di ir pieejami.
  2. Sazinieties ar ier?ces vai draivera p?rdev?ju, lai uzzin?tu, vai nav zin?mu ar ?o aparat?ru saist?tu probl?mu.
  3. Veiciet diagnostiku, lai p?rliecin?tos, vai aparat?ra darbojas pareizi.
  Ja, izmantojot ?o metodi, k??das zi?ojuma Stop c?lonis tika nov?rsts, proced?ra ir pabeigta.
 • Ja, no?emot nesen pievienoto ier?ci, k??das zi?ojuma Stop c?lonis netika nov?rsts, m??iniet atjaunot sist?mu Windows, izmantojot l?dzekli Sist?mas atjauno?ana. Lai to izdar?tu, skatiet sada?u "Sist?mas Windows atjauno?ana".

Sist?mas Windows atjauno?ana

Ja, veicot nesen pievienot?s tre??s puses programmat?ras un aparat?ras probl?mu nov?r?anu, netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, m??iniet atjaunot sist?mu Windows. Lai to izdar?tu, vispirms izm??iniet 1. metodi.

1. metode. Izmantojiet l?dzekli P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija

L?dzeklis P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija ir atkop?anas opcija, ko varat izmantot, ja nevar start?t sist?mu Windows XP p?c tam, kad veic?t izmai?as sav? dator? vai kad jums ??ita, ka probl?mu izrais?ja iepriek? veikt?s izmai?as. ?is l?dzeklis atjauno inform?ciju par re?istru un draivera iestat?jumus, kas bija sp?k? p?d?jo reizi, kad dators tika sekm?gi start?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par p?d?j?s zin?m?s darbam der?g?s konfigur?cijas izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307852 How to start your computer by using the Last Known Good Configuration feature in Windows XP (K? start?t datoru, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija) (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • Ja, izmantojot ?o metodi, tiek atjaunota sist?ma Windows un nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, proced?ra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot ?o metodi, netika atjaunota sist?ma Windows vai netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Labojiet sist?mas Windows XP instal?ciju

Ja nevar?j?t atjaunot sist?mu Windows, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija, m??iniet atjaunot sist?mu Windows, labojot sist?mas Windows XP instal?ciju.
Priek?nosac?jumi
P?rliecinieties, vai jums ir pieejams sist?mas Windows XP instal?cijas kompaktdisks vai DVD disks.
Ieteicamie materi?li
Pirms s?kat veikt probl?mu nov?r?anas darb?bas, iesp?jams, b?s nepiecie?ami ??di elementi:
 • Pretv?rusu vai BIOS l?me?a programmat?ras dokument?cija
 • Datora dokument?cija par to, k? iestat?t kompaktdisku vai DVD diskdzini k? pirmo priorit?tes start??anas ier?ci
Lai labotu sist?mas Windows XP instal?ciju, r?kojieties ??di:
 1. Atsp?jojiet pretv?rusu programmas un BIOS l?me?a pretv?rusu aizsardz?bu. Pal?dz?bu skatiet atbilsto??s programmat?ras rokasgr?mat? vai tie?saistes pal?dz?b?.
 2. P?rliecinieties, vai kompaktdisku vai DVD diskdzinis ir pirm?s priorit?tes start??anas ier?ce. K? to paveikt, skatiet datora dokument?cij?.
 3. Ievietojiet Windows XP disku kompaktdisku vai DVD diskdzin? un restart?jiet datoru.
 4. Kad tiek par?d?ts nor?d?jums "Press any key to boot from CD" (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska), nospiediet k?du tausti?u. Dators tiek s?kn?ts no Windows XP kompaktdiska.
 5. Ja dators tiek s?kn?ts no kompaktdiska, sist?ma p?rbauda aparat?ru un pied?v? izv?l?ties k?du no ??m opcij?m:
  • To set up Windows XP now, press ENTER. (Lai iestat?tu Windows XP t?l?t, nospiediet tausti?u ENTER.)
  • To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. (Lai labotu Windows XP instal?ciju, izmantojot atkop?anas konsoli, nospiediet tausti?u R.)
  • To exit Setup without installing Windows XP, press F3. (Lai izietu no uzst?d??anas programmas, neinstal?jot Windows XP, nospiediet tausti?u F3.)
 6. Nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Nospiediet tausti?u F8, lai piekristu licences l?guma noteikumiem.
 8. Lodzi?? tiek r?d?ts pa?reiz?jo Windows XP instal?ciju saraksts, un dators pied?v? izv?l?ties k?du no ??m opcij?m:
  • To repair the selected Windows XP installation, press R. (Lai labotu atlas?to Windows XP instal?ciju, nospiediet tausti?u R.)
  • To continue installing a fresh copy of Windows XP without repairing, press ESC. (Lai turpin?tu instal?t jaunu Windows XP kopiju, neveicot labo?anu, nospiediet tausti?u ESC.)
 9. Nospiediet tausti?u R. Ja main?j?t k?du aparat?ru, p?c Windows XP labo?anas, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?aktiviz? sist?ma Windows XP.
  • Ja, izmantojot ?o metodi, tiek atjaunota sist?ma Windows un nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, proced?ra ir pabeigta.
  • Ja, izmantojot ?o metodi, netika atjaunota sist?ma Windows vai netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. Izmantojiet l?dzekli Atrites draiveris

Ja varat start?t datoru dro?aj? re??m?, izmantojiet ?o metodi, lai atjaunotu sist?mu Windows, kad 2. metode nedarbojas.

L?dzeklis Atrites draiveris sniedz iesp?ju aizvietot ier?ces draiveri, izmantojot iepriek? instal?tu versiju. ?o l?dzekli varat lietot, ja esat instal?jis jaunu ier?ces draiveri, kas padara datora darb?bu nestabilu. Izmantojot l?dzekli Atrites draiveris, varat atjaunot (jeb atritin?t) iepriek??jo ier?ces draiveri un turpin?t darbu ar datoru. Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dzek?a Atrites draiveris izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
283657 K? izmantot l?dzekli Atrites draiveris sist?m? Windows XP
 • Ja, izmantojot ?o metodi, tiek atjaunota sist?ma Windows un nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, proced?ra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot ?o metodi, netika atjaunota sist?ma Windows vai netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, p?rejiet uz 4. metodi.

4. metode. Izmantojiet l?dzekli Windows XP sist?mas atjauno?ana

Ja varat start?t datoru dro?aj? re??m?, izmantojiet ?o metodi, lai atjaunotu sist?mu Windows, kad 3. metode nedarbojas. L?dzeklis Windows XP sist?mas atjauno?ana veic iz??iro?i svar?gu sist?mas failu un da?u programmu failu momentuz??mumus un ?o inform?ciju saglab? k? atjauno?anas punktus. ?os atjauno?anas punktus var izmantot, lai sist?mu Windows XP atjaunotu iepriek??j? st?vokl?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dzek?a Sist?mas atjauno?ana izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
306084 Sist?mas Windows XP iepriek??j? st?vok?a atjauno?ana
 • Ja, izmantojot ?o metodi, tiek atjaunota sist?ma Windows un nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, proced?ra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot ?o metodi, netika atjaunota sist?ma Windows vai netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, p?rejiet uz 5. metodi.

5. metode. Izmantojiet l?dzekli Atkop?anas konsole

Ieteicams izmantot l?dzekli Atkop?anas konsole, lai atjaunotu sist?mu Windows tikai t?d? gad?jum?, kad nedarbojas dro?ais re??ms un citas start??anas opcijas. Ja nevarat start?t datoru, varat palaist l?dzekli Atkop?anas konsole no sist?mas Windows XP starta diskiem vai CD-ROM.

Varat izmantot l?dzekli Atkop?anas konsole, lai iesp?jotu un atsp?jotu pakalpojumus, format?tu diskus, nolas?tu un ierakst?tu datus lok?laj? disk? (ieskaitot diskus, kas ir format?ti izmantot NTFS failu sist?mu) un veiktu daudzus citus administrat?vus uzdevumus. Atkop?anas konsole ir ?pa?i noder?ga, ja dators ir j?labo, kop?jot failu no diska vai CD-ROM cietaj? disk?, vai ja vajag atk?rtoti konfigur?t pakalpojumu, kas datoram ne?auj pareizi start?ties.
Priek?nosac?jumi
P?rliecinieties, vai jums ir pieejams Windows XP instal?cijas kompaktdisks vai DVD disks. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP
 • Ja, izmantojot ?o metodi, tiek atjaunota sist?ma Windows un nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, proced?ra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot ?o metodi, netika atjaunota sist?ma Windows vai netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, p?rejiet uz 6. metodi.

6. metode. P?rd?v?jiet problem?tisko programmat?ru vai draiveri

Ja varat start?t datoru DOS vai dro?aj? re??m?, izmantojiet ?o metodi k? p?d?jo l?dzekli, kad visas citas metodes m??in?t atjaunot sist?mu Windows nedarbojas.
 • Ja sist?ma Windows atrodas FAT nodal?jum?, start?jiet datoru, izmantojot MS-DOS, un p?rd?v?jiet problem?tisko programmat?ru vai draiveri.
 • Pret?j? gad?jum?, lai start?tu datoru, izmantojiet dro?o re??mu ar komandu uzvedni un p?c tam p?rd?v?jiet problem?tisko programmat?ru vai draiveri.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par dro?? re??ma s?kn??anas opcij?m, apmekl?jiet Microsoft pal?dz?bas un atbalsta vietni un skatiet sada?u "Apraksts par dro?? re??ma s?kn??anas opcij?m sist?m? Windows XP."
  • Ja, izmantojot ?o metodi, tiek atjaunota sist?ma Windows un nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, proced?ra ir pabeigta.
  • Ja, izmantojot ?o metodi, netika atjaunota sist?ma Windows vai netika nov?rsts k??das zi?ojuma Stop c?lonis, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni, lai ieg?tu atbalsta centra kontaktinform?ciju:
   http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv

Papildindorm?cija

Ja, izmantojot ?aj? rakst? aprakst?t?s metodes, netika nov?rsts k??das zi?ojuma "Stop: 0x0000000A" k??das zi?ojuma c?lonis un dator? darbojas sist?ma Windows ar HCL atbilsto?u aparat?ru, skatiet ?o rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
314103 Sagatavo?an?s pirms sazin??an?s ar korpor?ciju Microsoft p?c zi?ojuma STOP par?d??anas zilaj? ekr?n?

Rekviz?ti

Raksta ID: 314063 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 25. j?lijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com