Straipsnio ID: 314063 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omos kelios prie?astys ir sprendimai d?l klaidos prane?imo ?Sustabdyti: 0x0000000A?, kuris parodomas diegiant arba ?diegus sistem? ?Windows XP?. ?is straipsnis yra skirtas patyrusiems vartotojams.

Po?ymiai

Stabdymo klaidos prane?imas diegiant arba ?diegus sistem? ?Windows XP? parodomas toliau nurodytu formatu:
Stabdyti: 0x0000000A (1 parametras, 2 parametras, 3 parametras, 4 parametras)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adresas x, kurio pagrindas yra x ? failo pavadinimas
?iame stabdymo klaidos prane?ime kiekvienas parametras yra ?e?ioliktainis skai?ius, nurodantis konkre?i? problem?:
 • 1 parametras ? klaidingai susietas adresas.
 • 2 parametras ? IRQL, kurio reikia, kad b?t? galima pasiekti atmint?.
 • 3 parametras ? prieigos tipas, kur 0 ?ymi skaitymo operacij?, o 1 ? ra?ymo operacij?.
 • 4 parametras ? instrukcijos adresas, kuris nurodo atmint? prie 1 parametro.
Pavyzd?iui:
STABDYTI 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adresas 8000f67c, kurios pagrindas yra 80001000 ? hal.dll

Prie?astis

?is stabdymo klaidos prane?imas paprastai parodomas diegiant, kai branduolio re?imu bandoma pasiekti puslapin? atmint? per auk?tame proceso vidin?s u?klausos lygyje (IRQL). Paprastai ?i klaida ?vyksta, kai tvarkykl? naudoja klaiding? atminties adres?. Kitos ?ios klaidos prie?astys yra nesuderinama ?renginio tvarkykl?, bendra aparat?ros problema arba nesuderinama programin? ?ranga.

Sprendimas

Pasirod?ius stabdymo klaidos prane?imui pirmiausia problem? pabandykite i?spr?sti naudodami ?Windows? klaid? ataskait? ?rank?, kuris automati?kai parodomas ?vykus bet kuriai klaidai. Ataskait? ?rankis nusiun?ia klaidos ataskait? ? ?Microsoft? ir i?kart pateikia pataisym? arba sprendim?. Jei pataisymo arba sprendimo n?ra arba jei ?rankio pateiktas pataisymas ar sprendimas nepadeda i?spr?sti problemos, naudokit?s metodais, kurie nurodyti skyriuje ?I?pl?stin? trik?i? diagnostika?.

I?PL?STIN? TRIK?I? DIAGNOSTIKA

?iame skyriuje yra du skyriai, skirti i?pl?stinei trik?i? diagnostikai:
 • Jei problema kyla diegiant, eikite ? skyri? ?Klaida ?vyksta diegiant sistem? ?Windows XP??.
 • Jei klaida ?vyksta jau ?diegus sistem? ?Windows XP?, eikite ? skyri? ?Klaida ?vyksta jau ?diegus sistem? ?Windows XP??.
Pasinaudoti nurodytais b?dais gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Klaida ?vyksta diegiant sistem? ?Windows XP?

Jei klaidos prane?imas ?Stabdyti: 0x0000000A? parodomas diegiant sistem? ?Windows XP?, gali b?ti kil? kompiuteryje ?diegt? aparat?ros komponent? problem?. Pirmiausia ?sitikinkite, kad aparat?ra yra suderinama su sistema ?Windows XP?, spustel?dami sait?, esant? skyriuje ?Patikrinti, ar aparat?ra yra suderinama?. Jei aparat?ra suderinama, patikrinkite aparat?ros komponentus atlikdami skyriuje "Jei aparat?ra suderinama, i?siai?kinkite, ar nekyla kit? su aparat?ra susijusi? problem?" nurodytus veiksmus.

?sitikinkite, kad aparat?ra yra suderinama

Daugiau informacijos ?r. temoje ?Patikrinkite, ar sistema suderinama?, ?trauktoje ? ?Windows XP? diegimo CD arba DVD disk?, ir su?inokite apie galim? programin?s ?rangos ir aparat?ros nesuderinamum?.

Jei aparat?ra yra suderinama, ie?kokite kit? aparat?ros problem?

?iame skyriuje pateikiami septyni b?dai, kuriuos naudodami ir ie?kodami galim? aparat?ros problem? galite atlikti trik?i? diagnostik? bei atskirti problem?.

?sp?jimas Atliekant ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus, gali tekti pakeisti BIOS ar CMOS parametrus arba fizi?kai pakeisti kompiuterio aparat?r?. Klaidingai pakeit? kompiuterio BIOS sistem?, galite sukelti rimt? problem?. ?Microsoft? negarantuoja, kad problemas, kylan?ias d?l BIOS pakeitim?, galima i?spr?sti. Keisdami BIOS parametrus, prisiimate atsakomyb?. Jei reikia pagalbos d?l ?i? veiksm?, susisiekite su aparat?ros gamintoju. Keisdami aparat?ros ar BIOS parametrus kompiuteryje, galite pa?eisti garantijos s?lygas. Jei nenorite keisti kompiuterio aparat?ros, atiduokite kompiuter? ? technin?s prie?i?ros centr?.

B?tinosios s?lygos

?sitikinkite, kad turite sistemos ?Windows XP? diegimo CD arba DVD disk?. Atliekant toliau pateikiam? b?d? veiksmus kompiuteriui paleisti reik?s naudoti ?Windows XP? diegimo CD arba DVD disk?.

Si?loma med?iaga

Prie? pradedant trik?i? diagnostikos veiksmus gali b?ti naudinga tur?ti ?i? informacij?:
 • Prid?tos aparat?ros, adapteri? ar ?rengini? technin?s pagalbos dokumentacij?
 • Prid?tos aparat?ros, adapterio ar ?renginio gamintojo kontaktin? informacij?

1 b?das: nurodykite abstrakt?j? aparat?ros lygmen? (HAL)

Naudokit?s ?iuo b?du ir pabandykite i?spr?sti problem?, kai parodomas stabdymo klaidos prane?imas.
 1. Diegimo paleisties metu pasirod?ius prane?imui ?S?rankos programa tikrina j?s? kompiuterio aparat?ros konfig?racij?? paspauskite F5.
 2. Kai b?site paraginti, b?tinai nurodykite teising? kompiuterio tip? ir abstrakt?j? aparat?ros lygmen? (HAL). Pavyzd?iui, jei turite tik vien? procesori?, nurodykite ?Standartinio kompiuterio? abstrakt?j? aparat?ros lygmen?.
 3. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.
  • Jei taip pavyksta i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, ir s?kmingai ?diegiate sistem? ?Windows XP?, nieko daugiau daryti nereikia.
  • Jei taip problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: CMOS parametruose i?junkite funkcijas

?iuo b?du naudokit?s, jei 1 b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas.
 1. Kompiuterio CMOS parametruose i?junkite visas nurodytas funkcijas. Nurodym? ie?kokite aparat?ros dokumentacijoje arba kreipkit?s ? gamintoj?.
  • Visi kaupimo b?dai, ?skaitant L2, BIOS, vidin? / i?orin? bei disko valdikli? ra?ym? per pod?l?
  • Visi ?e??lini? kopij? k?rimo b?dai
  • Prijungti ir paleisti
  • Bet kuri BIOS pagrindu sukurtos apsaugos nuo virus? funkcija
 2. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.
  • Jei taip pavyksta i?spr?sti problem?, pereikite prie c veiksmo.
  • Jei taip problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 3 b?do.
 3. Pabandykite nustatyti, d?l kurios funkcijos kyla problema. Nor?dami tai padaryti, v?l po vien? ?junkite visas ?ias funkcijas, tada ?jung? kiekvien? funkcij? paleiskite kompiuter? i? naujo.
 4. Jei aptinkate problem? kelian?i? funkcij?, j? i?junkite arba pa?alinkite ir susisiekite su gamintoju, kad jis pad?t? i?spr?sti ?i? problem?.

  Jei nepavyksta nustatyti CMOS parametro problemos, ta?iau taip i?sprend?iate problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, ir galite paleisti kompiuter? kaip ?prastai, gali b?ti, kad diegti neleido parametras. Tokiu atveju parametr? ?junkite ?dieg? sistem? ?Windows XP? ? ir viskas.

3 b?das: patikrinkite kompiuterio RAM

?iuo b?du naudokit?s, jei 2 b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas. Jei reikia pagalbos atliekant kuriuos nors i? pateikiam? veiksm?, skaitykite aparat?ros dokumentacij?.
 1. Pa?alinkite neatitinkan?ius atminties SIMM (RAM) modulius, kad visi veikt? vienodu grei?iu. Pavyzd?iui, 60 nanosekund?i? (ns) arba 70 ns.
 2. Paleiskite atmin?iai skirt? sistemos patikr? ir pa?alinkite blogus SIMM modulius.
 3. Jei ?manoma, patikr? atlikite naudodami skirtingus SIMM.
 4. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.
  • Jei taip pavyksta i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, ir s?kmingai ?diegiate sistem? ?Windows XP?, nieko daugiau daryti nereikia.
  • Jei taip problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 4 b?do.

4 b?das: pa?alinkite visus adapterius ir atjunkite visus aparat?ros ?renginius

?iuo b?du naudokit?s, jei 3 b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas.
 1. Pa?alinkite visus adapterius ir atjunkite visus aparat?ros ?renginius, kuri? nereikia ?jungiant kompiuter? ir diegiant ?Windows?. Pa?alinkite arba atjunkite ?iuos adapterius ir ?renginius:
  • SCSI ?renginius
  • IDE ?renginius
  • Tinklo plok?t?
  • Vidin? modem?
  • Garso plok?t?
  • Papildomus stand?iuosius diskus (norint baigti sistemos diegim?, reikia tur?ti bent vien? stand?j? disk?)
  • CD ar DVD disk? ?rengin? (jei diegiate naudodami vietin? stand?j? disk?)
 2. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.
  • Jei taip pavyksta i?spr?sti problem?, pereikite prie c veiksmo.
  • Jei taip problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 5 b?do.
 3. Pabandykite nustatyti adapter? arba aparat?ros ?rengin?, d?l kurio kyla problema. I? naujo ?dieg? sistem? ?Windows XP? v?l po vien? prijunkite visus adapterius arba aparat?ros ?renginius. Prijung? kiekvien? element? paleiskite kompiuter? i? naujo.
 4. Jei taip pavyksta nustatyti aparat?ros problem?, atjunkite adapter? arba ?rengin? ir kreipkit?s ? pardav?j?, kad jis pad?t? i?spr?sti problem?.

  Jei nepavyksta nustatyti aparat?ros problemos, ta?iau taip i?sprend?iate problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, ir galite paleisti kompiuter? kaip ?prastai, gali b?ti, kad diegti neleido vienas i? aparat?ros ?rengini?. Jei taip ir yra, aparat?r? prijunkite ?dieg? sistem? ?Windows XP?? ir viskas.

5 b?das: atnaujinkite SCSI tvarkykles ir pa?alinkite visus SCSI ?renginius

?iuo b?du naudokit?s, jei 4 b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas. Jei reikia pagalbos atliekant kuriuos nors i? pateikiam? veiksm?, skaitykite aparat?ros dokumentacij?.
 1. ?sigykite naujausi? ?Windows? tvarkykl? i? adapterio tiek?jo.
 2. SCSI valdiklyje i?junkite sinchronizavimo derinim?.
 3. Patikrinkite, ar SCSI ?rengini? nutraukimas ir identifikatoriai yra teisingi.
 4. I? SCSI grandin?s pa?alinkite visus SCSI ?renginius (i?skyrus vien? stand?j? disk?, jei diegiate i? arba ? disk?, esant? tame stand?iajame diske).
 5. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.
  • Jei taip pavyksta i?spr?sti problem?, pereikite prie f veiksmo.
  • Jei taip problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 6 b?do.
 6. Pabandykite nustatyti, d?l kurio SCSI ?renginio kyla problema. I? naujo ?dieg? sistem? ?Windows XP? v?l po vien? prijunkite visus SCSI ?renginius. Prijung? kiekvien? element? paleiskite kompiuter? i? naujo.
 7. Jei taip pavyksta nustatyti ?renginio problem?, atjunkite SCSI ?rengin? ir kreipkit?s ? pardav?j?, kad jis pad?t? i?spr?sti problem?.

  Jei nepavyksta nustatyti SCSI ?renginio problemos, ta?iau taip i?sprend?iate problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, ir galite paleisti kompiuter? kaip ?prastai, gali b?ti, kad diegti neleido vienas i? ?rengini?. Jei taip ir yra, ?rengin? prijunkite ?dieg? sistem? ?Windows XP?? ir viskas.

6 b?das: i? naujo nustatykite IDE parametrus ir pa?alinkite visus IDE ?renginius

?iuo b?du naudokit?s, jei 5 b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas. Jei reikia pagalbos atliekant kuriuos nors i? pateikiam? veiksm?, skaitykite aparat?ros dokumentacij?.
 1. Vidin? IDE prievad? nustatykite kaip Tik pagrindinis.
 2. Patikrinkite, ar teisingi IDE ?rengini? parametrai Pagrindinis / Pavaldusis / Tik.
 3. Pa?alinkite visus IDE ?renginius, i?skyrus tuos, kurie reikalingi stand?iajam diskui.
 4. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.
  • Jei taip pavyksta i?spr?sti problem?, pereikite prie e veiksmo.
  • Jei taip problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 7 b?do.
 5. Pabandykite nustatyti IDE parametr? arba ?rengin?, d?l kurio kyla problema. I? naujo ?dieg? sistem? ?Windows XP? v?l po vien? prijunkite visus IDE ?renginius. Prijung? kiekvien? element? paleiskite kompiuter? i? naujo.
 6. Jei taip pavyksta nustatyti parametro arba ?renginio problem?, i?junkite parametr? arba atjunkite IDE ?rengin? ir kreipkit?s ? pardav?j?, kad jis pad?t? i?spr?sti problem?.

  Jei nepavyksta nustatyti IDE parametro arba ?renginio problemos, ta?iau taip i?sprend?iate problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, ir galite paleisti kompiuter? kaip ?prastai, gali b?ti, kad diegti neleido vienas i? parametr? ar ?rengini?. Jei taip ir yra, ?junkite parametr? arba prijunkite ?rengin? ?dieg? sistem? ?Windows XP?? ir viskas.

7 b?das: pasiteiraukite gamintojo apie ?inomas problemas

?uo b?du naudokit?s, jei visi kiti problemos nustatymo bei sprendimo b?dai netinka.
 1. Susisiekite su kompiuterio ar pagrindin?s plok?t?s gamintoju ir i?siai?kinkite, ar yra koki? nors ?inom? problem?, susijusi? su ?Windows XP? paleidimu ir diegimu. Gamintojas gali pad?ti atlikti ?iuos veiksmus:
  • Paleisti kompiuteryje diagnostikos program?.
  • Atnaujinti kompiuterio BIOS sistemos versij?, jei to reikia.
 2. Pabandykite i? naujo ?diegti sistem? ?Windows XP?.

  Jei tai nepadeda, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je, kurioje rasite informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt

Klaidos prane?imas parodomas jau ?diegus sistem? ?Windows XP?.

Jei klaidos prane?imas ?Stabdyti: 0x0000000A? parodomas jau ?diegus sistem? ?Windows XP?, problemos prie?astis gali b?ti neseniai prid?ta tre?iosios ?alies programin? ?ranga arba aparat?ra. Pirmiausia pabandykite pasinaudoti skyriuje ?Tre?i?j? ?ali? programin?s ?rangos ir aparat?ros trik?i? diagnostika? pateikiamais b?dais ir i?spr?sti kit? komponent? problemas. Gali b?ti naudinga tur?ti visos neseniai prid?tos programin?s ?rangos ar ?renginio palaikymo dokumentacij?. Jei ?ie b?dai nepadeda i?spr?sti problemos, pabandykite naudoti skyriuje ?Windows? atk?rimas? pateikiamus b?dus.

Rekomenduojami veiksmai

Prie? pradedant naudotis toliau nurodytais trik?i? diagnostikos b?dais rekomenduojame sukurti atsargin? sistemos kopij?, ?skaitant visus asmeninius failus ir aplankus.

Tre?i?j? ?ali? programin?s ?rangos ir aparat?ros trik?i? diagnostika

1 b?das: patikrinkite neseniai prid?t? tre?i?j? ?ali? programin? ?rang?

Jei ?dieg?te koki? nors tre?i?j? ?ali? programin? ?rang?, pabandykite j? pa?alinti arba i?jungti, kad ji neb?t? ?kelta. Tada paleiskite kompiuter? i? naujo, kad patikrintum?te, ar problema kyla d?l ?ios programin?s ?rangos arba tvarkykl?s.
 • Jei esate ?dieg? daugiau nei vien? tre?i?j? ?ali? program?, pa?alinkite arba i?junkite jas po vien? ir kaskart paleiskite kompiuter? i? naujo, kad pabandytum?te nustatyti, d?l kurios tre?i?j? ?ali? programos kyla problema.
 • Jei pa?alinus tre?i?j? ?ali? programin? ?rang? i?sprend?iama problema, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, vadinasi, problem? k?l? pa?alintoji programin? ?ranga. Prane?kite apie ?i? problem? pardav?jui, kad jis pabandyt? j? i?spr?sti.
 • Jei pa?alinus tre?i?j? ?ali? programin? ?rang? problema, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nei?sprend?iama, vadinasi, problemos prie?astis n?ra programin? ?ranga. Eikite ? skyri? ?2 b?das: patikrinkite neseniai ?traukt? tre?i?j? ?ali? aparat?r??.

2 b?das: patikrinkite neseniai prid?t? tre?i?j? ?ali? aparat?r?

Jei ?dieg? sistem? ?Windows? prid?jote koki? nors aparat?ros ?rengini? arba tvarkykli?, pa?alinkite neseniai prid?t? aparat?r?, tada paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar problema kilo d?l aparat?ros.
 • Jei neseniai prid?jote daugiau nei vien? aparat?ros element?, po vien? pa?alinkite kiekvien? ?rengin? ar tvarkykl? ir kaskart i? naujo paleiskite kompiuter?, kad nustatytum?te, d?l kurio aparat?ros elemento kyla problema.
 • Jei pa?alinus neseniai prid?t? aparat?r? problema, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nei?sprend?iama, pabandykite j? spr?sti naudodamiesi vienu arba keliais ?i? b?d?:
  1. Atsisi?skite atnaujintas ?rengini? tvarkykles, jei toki? yra.
  2. Susisiekite su ?renginio arba tvarkykl?s tiek?ju ir su?inokite, ar yra koki? nors ?inom? su aparat?ra susijusi? problem?.
  3. Paleiskite diagnostikos program? ir patikrinkite, ar aparat?ra veikia tinkamai.
  Jei ?iuo b?du pavyksta i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
 • Jei pa?alinus neseniai prid?t? ?rengin? problema, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nei?sprend?iama, pabandykite atkurti sistem? ?Windows? naudodami sistemos atk?rim?. Nor?dami tai padaryti, eikite ? skyri? ?Windows? atk?rimas?.

?Windows? atk?rimas

Jei neseniai prid?tos tre?i?j? ?ali? programin?s ?rangos ir aparat?ros trik?i? diagnostika nepadeda i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, pabandykite atkurti sistem? ?Windows?. Nor?dami tai padaryti, pirmiausia atlikite 1 b?do veiksmus.

1 b?das: naudokite paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcij?

Paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcija yra atk?rimo parinktis, kuri? galite naudoti, kai atlik? kompiuterio pakeitim? negalite paleisti sistemos ?Windows XP? arba kai manote, jog d?l anks?iau atlikto pakeitimo kyla problema. Naudojant ?i? funkcij? atkuriama registro informacija ir tvarkykli? parametrai, kurie buvo nustatyti paskutin? kart?, kai kompiuter? pavyko paleisti s?kmingai. Daugiau informacijos apie paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos naudojim? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
307852 Kaip paleisti kompiuter? naudojant sistemos ?Windows XP? paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcij? (gali b?ti angl? k.)
 • Jei ?iuo b?du pavyksta atkurti sistem? ?Windows? ir i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
 • Jei ?iuo b?du atkurti sistemos ?Windows? arba i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: pataisykite sistemos ?Windows XP? diegim?

Jei nepavyko atkurti sistemos ?Windows? naudojant paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcij?, sistem? ?Windows? pabandykite atkurti pataisydami ?Windows XP? diegim?.
B?tinosios s?lygos
?sitikinkite, kad turite ?Windows XP? diegimo CD arba DVD disk?.
Si?loma med?iaga
Prie? pradedant trik?i? diagnostikos veiksmus, gali b?ti naudinga tur?ti ?i? informacij?:
 • Antivirusin?s arba BIOS programin?s ?rangos dokumentacij?
 • Kompiuterio dokumentacij? apie tai, kaip nustatyti CD arba DVD disk? ?rengin? kaip pagrindin? paleisties ?rengin?
Nor?dami pataisyti ?Windows XP? diegim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?junkite antivirusin? program? ir BIOS apsaug? nuo virus?. Jei reikia pagalbos, ?r. susijusios programin?s ?rangos vadov? ar ?inyn? internete.
 2. ?sitikinkite, kad paleid?iant s?rank? CD ar DVD disk? ?renginiai bus naudojami pirmiausia. Jei norite gauti informacijos, kaip tai padaryti, per?i?r?kite kompiuterio dokumentacij?.
 3. ?Windows XP? CD disk? ?d?kite ? CD ar DVD disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 4. Pasirod?ius prane?imui ?Nor?dami ?krauti i? CD disko, spustel?kite bet kur? klavi??? paspauskite bet kur? klavi??. J?s? kompiuteris paleid?iamas i? ?Windows XP? CD disko.
 5. Paleidus kompiuter? i? CD disko, sistema patikrina aparat?r? ir paragina pasirinkti vien? i? ?i? parink?i?:
  • Jei norite dabar nustatyti ?Windows XP?, paspauskite ENTER.
  • Jei norite taisyti ?Windows XP? diegim? naudodami atk?rimo konsol?, paspauskite R.
  • Jei norite i?jungti s?rank? ne?dieg? ?Windows XP?, paspauskite F3.
 6. Paspauskite ENTER.
 7. Jei norite sutikti su licencijavimo sutarties s?lygomis, paspauskite F8.
 8. Lauke parodomas dabartinis ?Windows XP? diegimas, o j?s paraginami pasirinkti vien? i? ?i? parink?i?:
  • Jei norite pataisyti pasirinkt? ?Windows XP? diegim?, paspauskite R.
  • Jei norite t?sti naujos ?Windows XP? kopijos diegim? nieko netaisydami, paspauskite ESC.
 9. Paspauskite R. Pataisius ?Windows XP? ir pakeitus koki? nors aparat?r?, sistem? ?Windows XP? gali tekti suaktyvinti i? naujo.
  • Jei ?iuo b?du pavyksta atkurti sistem? ?Windows? ir i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
  • Jei ?iuo b?du atkurti sistemos ?Windows? arba i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nepavyksta, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: naudokite funkcij? Atkurti ankstesn? tvarkykl?s versij?

Jei kompiuter? galite paleisti saugiuoju re?imu, ?? b?d? sistemai ?Windows? atkurti naudokite, kai neveikia 2 b?das.

Ankstesn?s tvarkykl?s versijos atk?rimo funkcija suteikia galimyb? ?renginio tvarkykl? pakeisti anks?iau ?diegta jos versija. ?i? funkcij? galite naudoti, jei ?dieg?te nauj? ?renginio tvarkykl?, d?l kurios kompiuteris veikia nestabiliai. Naudodami ankstesn?s tvarkykl?s versijos atk?rimo funkcij? galite atkurti ankstesn? ?renginio tvarkykl? ir toliau naudotis kompiuteriu. Daugiau informacijos, kaip naudoti ankstesn?s tvarkykl?s versijos atk?rimo funkcij?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
283657 Kaip naudoti ankstesn?s tvarkykl?s versijos atk?rimo funkcij? sistemoje ?Windows XP?
 • Jei ?iuo b?du pavyksta atkurti sistem? ?Windows? ir i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
 • Jei ?iuo b?du atkurti sistemos ?Windows? arba i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nepavyksta, pereikite prie 4 b?do.

4 b?das: naudokite ?Windows XP? sistemos atk?rimo funkcij?

Jei kompiuter? galite paleisti saugiuoju re?imu, ?? b?d? sistemai ?Windows? atkurti naudokite, kai neveikia 3 b?das. ?Windows XP? sistemos atk?rimo funkcija padaro kritini? sistemos fail? ir kai kuri? program? fail? momentin? nuotrauk? ir ?ra?o ?i? informacij? kaip atk?rimo ta?kus. ?iuos atk?rimo ta?kus galite naudoti, jei norite gr??inti ankstesn? ?Windows XP? b?sen?. Daugiau informacijos, kaip naudoti sistemos atk?rimo funkcij?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
306084 Kaip atkurti ankstesn? ?Windows XP? operacin?s sistemos b?sen?
 • Jei ?iuo b?du pavyksta atkurti sistem? ?Windows? ir i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
 • Jei ?iuo b?du atkurti sistemos ?Windows? arba i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nepavyksta, pereikite prie 5 b?do.

5 b?das: naudokite atk?rimo konsol?

Atk?rimo konsol? sistemai ?Windows? atkurti rekomenduojame naudoti, tik jei neveikia saugiojo re?imo ir kitos paleisties parinktys. Jei negalite paleisti kompiuterio, atk?rimo konsol? galite paleisti i? ?Windows XP? paleisties disk? arba CD-ROM.

Naudodami atk?rimo konsol? galite ?jungti arba i?jungti tarnybas, formatuoti disk? ?renginius, nuskaityti ir ?ra?yti duomenis ? vietin? disk? (?skaitant diskus, kurie yra suformatuoti naudojant NTFS fail? sistem?) ir atlikti daugyb? kit? administravimo u?duo?i?. Atk?rimo konsol? itin naudinga, jei kompiuter? reikia taisyti nukopijuojant failus i? disko arba CD-ROM ? stand?j? disk? arba jei reikia i? naujo sukonfig?ruoti tarnyb?, kuri neleid?ia tinkamai paleisti kompiuterio.
B?tinosios s?lygos
?sitikinkite, kad turite ?Windows XP? diegimo CD arba DVD disk?. Daugiau informacijos, kaip naudoti atk?rimo konsol?, rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
307654 Kaip sistemoje ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol?
 • Jei ?iuo b?du pavyksta atkurti sistem? ?Windows? ir i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
 • Jei ?iuo b?du atkurti sistemos ?Windows? arba i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, nepavyksta, pereikite prie 6 b?do.

6 b?das: pervardykite problem? kelian?i? programin? ?rang? arba tvarkykl?

Jei kompiuter? galite paleisti DOS arba saugiuoju re?imu, ?? b?d? naudokite, kai neveikia visi kiti sistemos ?Windows? atk?rimo b?dai.
 • Jei ?Windows? yra FAT skaidinyje, kompiuter? paleiskite naudodami MS-DOS ir pervardykite problem? kelian?i? programin? ?rang? ar tvarkykl?.
 • Kitaip naudodami komandin? eilut? kompiuter? paleiskite saugiuoju re?imu, tada pervardykite problem? kelian?i? programin? ?rang? arba tvarkykl?.

  Daugiau informacijos apie ?krovimo saugiuoju re?imu parinktis rasite apsilank? ?Microsoft? ?inyno ir palaikymo svetain?je ir per?i?r?j? skyri? ??krovimo saugiuoju re?imu parink?i? sistemoje ?Windows XP? apra?ymas.?
  • Jei ?iuo b?du pavyksta atkurti sistem? ?Windows? ir i?spr?sti problem?, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, darbas baigtas.
  • Jei ?is b?das nepadeda atkurti sistemos ?Windows? arba nei?sprend?ia problemos, d?l kurios parodomas stabdymo klaidos prane?imas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je, kurioje rasite informacijos, kaip kreiptis ? palaikymo tarnyb?:
   http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt

Daugiau informacijos

Jei ?iame straipsnyje pateikiami b?dai nepadeda i?spr?sti problemos, d?l kurios parodomas klaidos prane?imas ?Stabdyti: 0x0000000A?, ir jei sistema ?Windows? naudojat?s su HCL suderinamoje aparat?roje, skaitykite toliau nurodyt? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314103 Pasiruo?imas prie? kreipiantis ? ?Microsoft? d?l parodyto stabdymo klaidos prane?imo m?lyname ekrane (gali b?ti angl? k.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 314063 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 25 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com