C nhi?u l? do khc nhau khi?n ? CD ho?c DVD khng ?c pht hi?n. Cc gi?i php ?c li?t k trong bi vi?t ny c th? gip gi?i quy?t m?t s? tr?ng h?p nhng khng ph?i t?t c? cc tr?ng h?p c?a s? c? ny.

Trong bai vit nay

Show all imageHin thi tt caHide all imagen tt ca

D?u c?m thn mu vng trn CD/DVD trong Tr?nh qu?n l? Thi?t b?


B?n khng th?y ? CD ho?c DVD c?a m?nh trong File Explorer (?c g?i l Windows Explorer trong Windows 7 v cc phin b?n tr?c c?a Windows) v thi?t b? ?c nh d?u b?ng d?u c?m thn mu vng trong Tr?nh qu?n l? Thi?t b?. Ngoi ra, sau khi b?n m? h?p tho?iThu?c tnh c?a thi?t b?, m?t trong nh?ng l?i sau ?c li?t k trong khu v?c Tr?ng thi thi?t b?:
 • Windows khng th? kh?i ?ng thi?t b? ph?n c?ng ny do thng tin c?u h?nh c?a ph?n c?ng (trong s? ng k?) khng hon ch?nh ho?c b? h?ng. (Ma 19)
 • Thit bi khng lam vic ung cach do Windows khng th nap cac trinh iu khin cn thit cho thit bi nay. (Ma 31)
 • Tr?nh i?u khi?n (d?ch v?) cho thi?t b? ny ? b? t?t. Tr?nh i?u khi?n thay th? c th? cung c?p ch?c nng ny. (Ma 32)
 • Windows khng th? n?p tr?nh i?u khi?n thi?t b? cho ph?n c?ng ny. Tr?nh i?u khi?n c th? b? h?ng ho?c thi?u. (Ma 39)
 • Windows a nap thanh cng ia thit bi cho phn cng nay nhng khng th tim thy thit bi phn cng. (Ma 41)
S c nay co th xay ra sau mt trong cac tinh hung sau:
 • B?n nng c?p h? i?u hnh Windows.
 • Ban cai t hoc d cai t chng trinh ghi CD hoc DVD.
 • Ban d cai t Microsoft Digital Image.

Giai phap 1: S? d?ng Tr?nh kh?c ph?c s? c? Ph?n c?ng v Thi?t b? (Windows 7, Windows 8 v Windows 8.1)

? m? tr?nh kh?c ph?c s? c? Ph?n c?ng v Thi?t b?, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?n phm bi?u trng Windows + R ? m? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p i?u khi?n vo h?p tho?i Ch?y, r?i nh?n Enter.
 3. Trong T?m ki?m trong Pa-nen i?u khi?n, nh?p tr?nh kh?c ph?c s? c?, r?i b?m Kh?c ph?c s? c?.
 4. Trong m?c Ph?n c?ng v m thanh, b?m C?u h?nh thi?t b?. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? vin ho?c xc nh?n, hay nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
Nu s? c? cha c gi?i quy?t, hay th gi?i php ti?p theo.

Giai phap 2: S? d?ng tr?nh kh?c s? c? b?ng ? CD/DVD

? t? ?ng kh?c ph?c cc s? c? th?ng g?p b?ng ? CD ho?c DVD, h?y nh?p vo Ch?y ngay, sau th?c hi?n theo h?ng d?n trn mn h?nh.

Windows 8.1 v Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T ng chn oan va khc phuc cac s c th?ng g?p bng ? CD ho?c DVD tr?nh kh?c ph?c s? c? c th? t? ?ng kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bai vit nay.
Tr?nh kh?c ph?c s? c? ny ? x? l? nhi?u s? c?.t?m hi?u thmCh?y ngay by gi?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Windows 7, Windows Vista v Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T ng chn oan va khc phuc cac s c th?ng g?p bng ? CD ho?c DVD tr?nh kh?c ph?c s? c? c th? t? ?ng kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bai vit nay.
Tr?nh kh?c ph?c s? c? ny ? x? l? nhi?u s? c?.t?m hi?u thmCh?y ngay by gi?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Nu s? c? cha c gi?i quy?t, hay th gi?i php ti?p theo.

Giai phap 3: Kh?c ph?c m?c ng k? b? h?ng theo cch th? cng

Ch ? s dung phng phap nay, ban phai ng nhp vao Windows vi t cach quan tri vin. N?u b?n c?n gip xc minh b?n l m?t qu?n tr? vin, h?y truy c?p http://support.microsoft.com/gp/admin

Quan tr?ng Lm theo cc b?c trong ph?n ny c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi b?n s?a ?i s? ng k?, h?y sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p s? c? x?y ra.

S c nay co th do hai muc ng ky trong Windows a bi hong. ? s? d?ng Registry Editor ? xa m?c ng k? b? h?ng, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Nh?n phm bi?u trng Windows + R ? m? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p regedit vo h?p tho?i Ch?y, r?i nh?n Enter. Nu ban c nhc nh?p mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Cho phep
 3. Trong ngn iu hng, inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Trong ngn bn phai, bm UpperFilters.

  Chu y Ban cung co th xem muc ng ky UpperFilters.bak. Ban khng phai xoa muc o. Chi bm UpperFilters. Nu ban khng thy muc ng ky UpperFilters, ban vn co th phai xoa muc ng ky LowerFilters. thc hin vic nay, i ti bc 7.
 5. Trn menu Chinh sa, bm Xoa.
 6. Khi ban c nhc xac nhn xoa, bm Co.
 7. Trong ngn bn phai, bm LowerFilters.

  Ch ? N?u b?n khng th?y m?c ng k? LowerFilters, h?y i t?i gi?i php ti?p theo.
 8. Trn menu S?a, b?m Xo.
 9. Khi b?n ?c nh?c xc nh?n thao tc xo, b?m C.
 10. Thoat khoi Registry Editor.
 11. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Nu s? c? cha c gi?i quy?t, hay th gi?i php ti?p theo.

Giai phap 4: C?p nh?t ho?c ci ?t l?i tr?nh i?u khi?n

? c?p nh?t tr?nh i?u khi?n, h?y t?m ki?m tr?nh i?u khi?n trn trang web c?a nh s?n xu?t thi?t b?, sau th?c hi?n theo h?ng d?n ci ?t trn trang web.

ci ?t l?i tr?nh i?u khi?n, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Nh?n phm bi?u trng Windows + R ? m? h?p tho?i Ch?y.
 2. Nh?p devmgmt.msc vo h?p tho?i Ch?y, r?i nh?n Enter. Nu ban c nhc nh?p mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Cho phep
 3. Trong B quan ly Thit bi, m rng ia DVD/CD-ROM, bm chut phai vao cac thit bi CD va DVD, ri bm D cai t.
 4. Khi ban c nhc xac nhn rng ban mun g thit bi, hay bm OK.
 5. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Sau khi may tinh khi ng lai, cac trinh iu khin se t ng c cai t.

Nu s? c? cha c gi?i quy?t, hay th gi?i php ti?p theo.

Giai phap 5: T?o kha con ng k?

Ch ? s dung phng phap nay, ban phai ng nhp vao Windows vi t cach quan tri vin. N?u b?n c?n xc minh r?ng b?n l qu?n tr? vin, h?y i t?i http://support.microsoft.com/gp/admin

Quan tr?ng Th?c hi?n theo cc b?c trong ph?n ny m?t cch c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi s?a ?i s? ng k?, h?y sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.

tao kha con ng k?, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Nh?n phm bi?u trng Windows + R ? m? h?p Ch?y.
 2. G? regedit vo trong h?p Ch?y r?i nh?n Enter. Nu ban c nhc nh?p mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Cho phep
 3. Trong ngn i?u h?ng, xc inh khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Bm chut phai vao atapi, tr? vo M?i, r?i b?m Kho.
 5. G? Controller0 r?i nh?n Enter.
 6. Bm chut phai vo Controller0, tro chut ti Mi, ri bm Gia tri DWORD(32-bit).
 7. Go EnumDevice1 ri nhn Enter.
 8. Nh?p chu?t ph?i vo EnumDevice1, b?m vo S?a ?i....
 9. Go 1 vao D liu gia tri ri bm OK.
 10. Thoat khoi Registry Editor.
 11. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 314060
nh gi cu?i cng: 08 Thang Ba 2014
p d?ng: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.