Postoji vi?e razloga za?to se neka CD ili DVD disk jedinica ne uo?ava. Re?enja koja su navedena u ovom ?lanku mogu da pomognu u nekim, ali ne u svim slu?ajevima ovog problema.

U ovom ?lanku

Show all imagePrika?i sveHide all imageSakrij sve

?uti znak uzvika pored CD/DVD disk jedinice u programu ?Upravlja? ure?ajima?


CD ili DVD disk jedinica se ne vidi u programu ?Istra?iva? datoteka? (u operativnom sistemu Windows 7 i starijim verzijama OS Windows se zove Windows Explorer), a ure?aj je obele?en ?utim znakom uzvika u programu ?Upravlja? ure?ajima?. Pored toga, kada otvorite dijalog Svojstva koji se odnosi na ure?aj, u oblasti Status ure?aja navedena je neka od ovih gre?aka:
 • Windows ne mo?e da pokrene ovaj hardverski ure?aj jer su informacije o konfiguraciji (u registratoru) nepotpune ili o?te?ene. (Kôd 19)
 • Ure?aj ne funkcioni?e ispravno zato ?to Windows ne mo?e da u?ita upravlja?ke programe potrebne za ovaj ure?aj. (Kôd 31)
 • Upravlja?ki program (usluga) za ovaj ure?aj je onemogu?en. Mogu?e je da drugi upravlja?ki program obezbe?uje ove funkcije. (Kôd 32)
 • Windows ne mo?e da u?ita upravlja?ki program za ovaj hardver. Upravlja?ki program je mo?da o?te?en ili nedostaje. (Kôd 39)
 • Windows je uspe?no u?itao upravlja?ki program ure?aja za ovaj hardver, ali ne mo?e da prona?e hardverski ure?aj. (Kôd 41)
Do ovog problema mo?e do?i nakon jedne od slede?ih situacija:
 • Nadogra?ujete operativni sistem Windows.
 • Instalirali ste ili deinstalirali programe za snimanje CD-ova ili DVD-ova.
 • Deinstalirali ste Microsoft Digital Image.

1. re?enje: Koristite program za re?avanje problema sa hardverom i ure?ajima (Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1)

Da biste otvorili program za re?avanje problema sa hardverom i ure?ajima, pratite slede?e korake:
 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R da biste otvorili dijalog Pokreni.
 2. Otkucajte control u dijalogu Pokreni, zatim pritisnite taster Enter.
 3. U polju Pretra?i u Kontrolnoj tabli, otkucajte troubleshooter, a zatim kliknite na Re?avanje problema.
 4. U odeljku Hardver i zvuk kliknite na dugme Konfigurisanje ure?aja. Ako vam bude zatra?eno da unesete administratorsku lozinku ili date potvrdu, otkucajte lozinku ili dajte potvrdu.
Ako problem nije re?en, isprobajte slede?e re?enje.

2. re?enje: Kori??enje alatke za re?avanje problema ?Fix it? za CD/DVD

Da biste automatski re?ili ?este probleme sa CD ili DVD disk jedinicama, kliknite na dugme Pokreni odmah, a zatim pratite uputstva sa ekrana.

Windows 8.1 i Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema sa CD ili DVD disk jedinicama mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?ePokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Windows 7, Windows Vista i Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema sa CD ili DVD disk jedinicama mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?ePokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Ako problem nije re?en, isprobajte slede?e re?enje.

3. re?enje: Ru?na popravka o?te?enih stavki registratora

Napomena Da biste koristili ovaj metod, morate da budete prijavljeni u Windows kao administrator. Ako vam je potrebna pomo? da potvrdite da ste administrator, idite na http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registra za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.

Ovaj problem mogle su izazvati dve stavke Windows registratora koje su o?te?ene. Da biste koristili ure?iva? registratora za brisanje o?te?enih stavki registratora, sledite ove korake:
 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R da biste otvorili dijalog Pokreni.
 2. Otkucajte regedit u dijalogu Pokreni, zatim pritisnite taster Enter. Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli
 3. U oknu za navigaciju prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. U oknu sa desne strane izaberite stavku UpperFilters.

  Napomena Tako?e mo?ete videti stavku registratora UpperFilters.bak. Tu stavku ne morate da uklonite. Izaberite samo stavku UpperFilters. Ako ne vidite stavku registratora UpperFilters, mo?da ?ete ipak morati da uklonite stavku registratora LowerFilters. Da biste to uradili, pre?ite na 7. korak.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i.
 6. Kada vam bude zatra?eno da potvrdite brisanje, kliknite na dugme Da.
 7. U oknu sa desne strane izaberite opciju LowerFilters.

  Napomena Ako ne vidite stavku registratora LowerFilters, pre?ite na slede?e re?enje.
 8. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i.
 9. Kada vam bude zatra?eno da potvrdite brisanje, kliknite na dugme Da.
 10. Zatvorite Registry Editor.
 11. Ponovo pokrenite ra?unar.
Ako problem nije re?en, isprobajte slede?e re?enje.

4. re?enje: A?uriranje ili ponovna instalacija upravlja?kih programa

Da biste a?urirali upravlja?ki program, potra?ite ga na Veb lokaciji proizvo?a?a ure?aja, a zatim pratite uputstva za instalaciju na Veb lokaciji.

Da biste ponovo instalirali upravlja?ki program, sledite ove korake:
 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R da biste otvorili dijalog Pokreni.
 2. Otkucajte devmgmt.msc u dijalogu Pokreni, zatim pritisnite taster Enter. Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli
 3. U alatki ?Upravlja? ure?ajima? razvijte stavku DVD/CD-ROM jedinice, kliknite desnim tasterom mi?a na CD i DVD ure?aje, a zatim kliknite na Deinstaliraj.
 4. Kada vam bude zatra?eno da potvrdite da ?elite da uklonite ure?aj, kliknite na dugme U redu.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar.
Po?to se ra?unar ponovo pokrene, upravlja?ki programi ?e automatski biti instalirani.

Ako problem nije re?en, isprobajte slede?e re?enje.

5. re?enje: Kreiranje potklju?a registratora

Napomena Da biste koristili ovaj metod, morate da budete prijavljeni u Windows kao administrator. Ako vam je potrebna pomo? da potvrdite da ste administrator, idite na http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registra za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.

Da biste kreirali potklju? registratora, sledite ove korake:
 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R da biste otvorili dijalog Pokreni.
 2. Otkucajte regedit u dijalogu Pokreni, zatim pritisnite taster Enter. Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli
 3. U oknu za navigaciju prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku atapi, postavite pokaziva? na stavku novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 5. Otkucajte Controller0, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Controller0, postavite pokaziva? na stavku Novo. a zatim izaberite stavku DWORD vrednost (32-bitna).
 7. Otkucajte EnumDevice1, a zatim pritisnite taster Enter.
 8. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku EnumDevice1, a zatim izaberite stavku Izmeni....
 9. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
 10. Zatvorite Registry Editor.
 11. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 314060
Poslednji pregled: 26. februar 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.