CD vai DVD diskdzinis var netikt atpaz?ts da??du iemeslu d??. ?aj? rakst? iek?autie nor?d?jumi da?os gad?jumos var pal?dz?t atrisin?t ?o probl?mu.

?aj? rakst?

Show all imageR?d?t visuHide all imagePasl?pt visu

Dzeltena izsaukuma z?me uz vienuma CD/DVD ier??u p?rvaldnieka log?


J?su CD vai DVD diskdzinis nav redzams failu p?rl?k? (Windows 7 un vec?k?s Windows versij?s ? Windows Explorer), un ier??u p?rvaldniek? ier?ce ir atz?m?ta ar dzeltenu izsaukuma z?mi. Turkl?t, atverot ier?ces dialoglodzi?u Properties (Rekviz?ti), apgabal? Device status (Ier?ces statuss) tiek par?d?ta viena no t?l?k min?taj?m k??d?m.
 • Sist?ma Windows nevar start?t ?o aparat?ras ier?ci, jo t?s konfigur?cijas inform?cija (re?istr?) ir nepiln?ga vai boj?ta. (19. kods)
 • Ier?ce nedarbojas pareizi, jo Windows nevar iel?d?t ?ai ier?cei nepiecie?amos draiverus. (31. kods)
 • ?ai ier?cei paredz?tais draiveris (pakalpojums) ir atsp?jots. ?o funkcionalit?ti var nodro?in?t ar alternat?vu draiveri. (32. kods)
 • Windows nevar iel?d?t ier?ces draiveri ?ai aparat?rai. Draiveris var b?t boj?ts vai t? tr?kst. (39. kods)
 • Windows ir veiksm?gi iel?d?jis aparat?ras ier?ces draiveri, bet nevar atrast aparat?ras ier?ci. (41. kods)
Iesp?jams, ?? probl?ma radusies p?c k?das no ??m situ?cij?m:
 • J?s jaunin?t oper?t?jsist?mu Windows.
 • Tika instal?tas vai atinstal?tas kompaktdisku vai DVD disku ierakst??anas programmas.
 • Tika atinstal?ts Microsoft ciparatt?ls.

1. risin?jums. Aparat?ras un ier??u probl?mu risin?t?ja (Windows 7, Windows 8 un Windows 8.1) izmanto?ana

Lai atv?rtu aparat?ras un ier??u probl?mu risin?t?ju, izpildiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus.
 1. Nospiediet Windows logotipa tausti?u un tausti?u R, lai atv?rtu lodzi?u Izpild?t.
 2. Dialoglodzi?? Palai?ana ierakstiet control un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Sada?as Vad?bas panelis lodzi?? Mekl?t ierakstiet troubleshooter un p?c tam noklik??iniet uz Risin?t?js.
 4. Sada?? Aparat?ra un ska?a noklik??iniet uz vienuma Ier?ces konfigur??ana. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet pras?to.
Ja probl?ma nav nov?rsta, m??iniet n?kamo risin?jumu.

2. risin?jums. CD/DVD probl?mu risin?t?ja Fix it izmanto?ana

Lai autom?tisku labotu izplat?tas CD vai DVD diskdzi?u probl?mas, noklik??iniet uz pogas Palaist t?l?t un p?c tam izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Windows 8.1 un Windows 8

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Izmantojot probl?mu risin?t?ju CD vai DVD diskdzi?u izplat?to probl?mu autom?tiska diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Windows 7, Windows Vista un Windows XP

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Izv?loties t?r?t no datora sist?mas failus, ir pieejama cilne Izmantojot probl?mu risin?t?ju CD vai DVD diskdzi?u izplat?to probl?mu autom?tiska diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Uzzin?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu


Ja probl?ma nav nov?rsta, m??iniet n?kamo risin?jumu.

3. risin?jums. Boj?to re?istra ierakstu manu?la labo?ana

Piez?me. Lai izmantotu ?o metodi, j?piesak?s sist?m? Windows k? administratoram. Lai p?rbaud?tu, vai jums ir administratora ties?bas, p?rejiet uz vietni http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lv.

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.

?? probl?ma var rasties divu boj?tu Windows re?istra ierakstu d??. Lai boj?tu re?istra ierakstu dz??anai izmantotu re?istra redaktoru, veiciet ??s darb?bas:
 1. Nospiediet Windows logotipa tausti?u + R, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palai?ana.
 2. Dialoglodzi?? Palai?ana ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 3. Navig?cijas r?t? atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Labaj? r?t? noklik??iniet uz UpperFilters.

  Piez?me. Iesp?jams, redzat ar? re?istra ierakstu UpperFilters.bak. ?is ieraksts nav j?no?em. Noklik??iniet tikai uz UpperFilters. Ja neredzat re?istra ierakstu UpperFilters, iesp?jams, j?no?em re?istra ieraksts LowerFilters. Lai to izdar?tu, p?rejiet uz 7. darb?bu.
 5. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Delete (Dz?st).
 6. Kad tiek pied?v?ts apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz Yes (J?).
 7. Labaj? r?t? noklik??iniet uz LowerFilters.

  Piez?me Ja LowerFilters re?istra ieraksts nav redzams, p?rejiet uz n?kamo risin?jumu.
 8. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st.
 9. Kad tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz J?.
 10. Aizveriet re?istra redaktoru.
 11. Restart?jiet datoru.
Ja probl?ma nav nov?rsta, m??iniet n?kamo risin?jumu.

4. risin?jums. Draivera atjaunin??ana vai atk?rtota instal??ana

Lai atjaunin?tu draiveri, atrodiet attiec?go draiveri ier?ces ra?ot?ja t?mek?a vietn? un izpildiet taj? min?tos instal?cijas nor?d?jumus.

Lai atk?rtoti instal?tu draiveri, izpildiet t?l?k redzamos nor?d?jumus.
 1. Nospiediet Windows logotipa tausti?u + R, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palai?ana.
 2. Dialoglodzi?? Palai?ana ierakstiet devmgmt.msc un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 3. Ier??u p?rvaldniek? izv?rsiet sada?u DVD/CD-ROM diskdzi?i, ar peles labo pogu noklik??iniet uz kompaktdisku un DVD disku ier?c?m un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
 4. Kad tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di apstiprin?t ier?ces no?em?anu, noklik??iniet uz Labi.
 5. Restart?jiet datoru.
P?c datora restart??anas draiveri tiks autom?tiski instal?ti.

Ja probl?ma nav nov?rsta, m??iniet n?kamo risin?jumu.

5. risin?jums. Re?istra apak?atsl?gas izveido?ana

Piez?me. Lai izmantotu ?o metodi, j?piesak?s sist?m? Windows k? administratoram. Lai p?rbaud?tu, vai jums ir administratora ties?bas, p?rejiet uz vietni http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lv.

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.

Lai izveidotu re?istra apak?atsl?gu, izpildiet t?l?k redzamos nor?d?jumus.
 1. Nospiediet Windows logotipa tausti?u + R, lai atv?rtu lodzi?u Palai?ana.
 2. Lodzi?? Palai?ana ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 3. Navig?cijas r?t? atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz atapi, nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 5. Ierakstiet Controller0 un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Controller0, nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 7. Ierakstiet EnumDevice1 un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz EnumDevice1, p?c tam noklik??iniet uz Modific?t....
 9. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 10. Aizveriet re?istra redaktoru.
 11. Restart?jiet datoru.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 314060
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts
Attiecas uz:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.