Identifikator ?lanka: 314058 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 pogledajte229716.
Va?na napomena
Ovo je referentni ?lanak naprednog nivoa koji opisuje ?ta je funkcija ?Recovery Console? i kako da je koristite. Ne sadr?i informacije o re?avanju odre?enih problema.

Da biste koristili funkciju ?Recovery Console?, potreban vam je instalacioni disk za Windows.

Morate da budete prijavljeni kao administrator ili ?lan grupe administratora da biste pokrenuli ra?unar u funkciji ?Recovery Console?. Ako je ra?unar povezan na mre?u, postavke mre?ne smernice mogu da vas spre?e u dovr?avanju ove procedure. Ako nai?ete na ovaj problem, trebalo bi da se obratite administratoru mre?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje funkcionalnost i ograni?enja alatke ?Windows Recovery Console?. Ako se va? ra?unar sa operativnim sistemom Windows XP ne pokrene ispravno ili ako se uop?te ne pokrene, mo?da ?ete mo?i da koristite Windows Recovery Console da biste vratili sistemski softver u prethodno stanje. Ovaj ?lanak govori o slede?im temama:
 • Kako pokrenuti Windows Recovery Console sa instalacionog diska za Windows XP
 • Kako da koristite alatku ?Recovery Console?
 • Ograni?enja alatke ?Windows Recovery Console?
 • Komande dostupne u alatki ?Windows Recovery Console?

Dodatne informacije

Kada koristite alatku ?Windows Recovery Console?, mo?ete da dobijete ograni?eni pristup NTFS sistemu datoteka, FAT i FAT32 volumenima bez pokretanja grafi?kog interfejsa operativnog sistema Windows (GUI). U ?Windows Recovery Console?, mo?ete da obavljate slede?e radnje:
 • Koristite, kopirate, preimenujete ili zamenite datoteke i fascikle operativnog sistema
 • Omogu?ite ili onemogu?ite pokretanje usluge ili ure?aja kada slede?i put pokrenete ra?unar
 • Popravite sektor za pokretanje sistema datoteka ili glavni zapis za podizanje sistema (MBR)
 • Kreirate i formatirate particije na disk jedinicama
Napomena Samo administrator mo?e da dobije pristup alatki ?Windows Recovery Console?. Na taj na?in se nedozvoljenim korisnicima spre?ava kori??enje NTFS volumena.

1. opcija: Ako ste ve? instalirali alatku ?Recovery Console?

Ako ste ve? instalirali alatku ?Recovery Console?, mo?ete da je izaberete tokom standardnog pokretanja operativnog sistema Windows. Da biste pokrenuli alatku ?Recovery Console?:
 1. Tokom pokretanja, u meniju sa opcijama za pokretanje izaberite Recovery Console.
 2. Ako imate ra?unar sa dva ili vi?e operativnih sistema, izaberite instalaciju kojoj ?elite da pristupite iz alatke Recovery Console.
 3. Kada budete upitani, otkucajte administratorsku lozinku.
 4. Na komandnoj liniji, ukucajte Recovery Console komande, a zatim mo?ete da pogledate komande navedene u odeljku ?Dostupne komande u alatki Recovery Console?.
 5. U bilo kom trenutku mo?ete da ukucate Help da biste dobili listu dostupnih komandi.
 6. U bilo kom trenutku mo?ete da ukucate Help ime komande da biste dobili pomo? za odre?enu komandu. Na primer, mo?ete da unesete help attrib da biste prikazali pomo? na komandi atributa.
 7. U bilo kom trenutku mo?ete da iza?ete iz alatke Windows Recovery Console tako ?to ?ete na komandnoj liniji otkucati Exit.

2. opcija: Ako pokre?ete Windows Recovery Console sa Windows XP CD-ROM-a

Ako niste unapred instalirali alatku Windows Recovery Console, mo?ete da pokrenete ra?unar i da koristite Recovery Console direktno sa instalacionog diska za Windows XP. Ako je va? ra?unar ve? pokrenuo Windows, a ?elite da dodate alatku Windows Recovery Console kao opciju pri pokretanju, idite na slede?i odeljak ?Dodavanje alatke Windows Recovery Console kao opcije pri pokretanju?.
 1. Stavite Windows XP CD u CD disk jedinicu i ponovo pokrenite ra?unar. Ako budete upitani, izaberite opcije potrebne za pokretanje sa CD-a.
 2. Kada krene deo instalacije zasnovan na tekstu, sledite obave?tenja. Izaberite opciju popravke ili spasavanja tako ?to ?ete pritisnuti dugme R.
 3. Ako imate ra?unar sa dva ili vi?e operativnih sistema, izaberite instalaciju kojoj ?elite da pristupite iz alatke Recovery Console.
 4. Kada budete upitani, otkucajte administratorsku lozinku.
 5. Na komandnoj liniji, ukucajte Recovery Console komande, a zatim mo?ete da pogledate komande navedene u odeljku ?Dostupne komande u alatki Recovery Console?.
 6. U bilo kom trenutku mo?ete da ukucate Help da biste dobili listu dostupnih komandi.
 7. U bio kom trenutku mo?ete da unesete Helpime komande da biste dobili pomo? za odre?enu komandu. Na primer, mo?ete da unesete help attrib da biste prikazali pomo? na komandi atributa.
 8. U bilo kom trenutku mo?ete da iza?ete iz alatke Windows Recovery Console tako ?to ?ete na komandnoj liniji otkucati Exit.

3. opcija: Dodavanje alatke Windows Recovery Console kao opcije pokretanja

Ako va? ra?unar pokre?e Windows, mo?ete da dodate alatku Windows XP Recovery Console kao opciju pokretanja iz Windows okru?enja. Da biste instalirali Recovery Console kao opciju pokretanja, sledite ove korake:
 1. Kada je pokrenut Windows, stavite Windows CD u CD disk jedinicu.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. Unesite slede?e komande (gde je X: slovo CD disk jedinice), a zatim pritisnite taster ENTER na tastaturi.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Napomena Postoji razmak pre /cmdcons.
 4. Kliknite na dugme U redu i sledite uputstva da biste dovr?ili instalaciju.

  Napomena Ovo dodaje Windows Recovery Console u fasciklu ?Pokretanje operativnog sistema Windows?.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar i izaberite opciju Recovery Console sa liste dostupnih operativnih sistema.
Va?no Ako koristite preslikavanje softvera, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
229077 Preslikavanje spre?ava izvr?avanje predinstalacije alatke ?Recovery Console? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
222478 Kreiranje predlo?ka za pokretanje alatke ?Recovery Console? pomo?u servera za daljinsku instalaciju (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ograni?enja alatke ?Recovery Console?

Kada koristite alatku Windows Recovery Console, mo?ete da koristite samo slede?e stavke:
 • Osnovna fascikla
 • Fascikla %SystemRoot% i potfascikle instalacije operativnog sistema Windows na koju ste trenutno prijavljeni
 • Fascikla Cmdcons
 • Jedinice prenosivih medijuma, kao ?to je CD jedinica ili DVD jedinica
Napomena Ako poku?ate da pristupite drugim fasciklama, mo?ete da dobijete poruku o gre?ci ?Pristup je odbijen?. To ne zna?i da ?e podaci koji se nalaze u ovim fasciklama biti izgubljeni ili o?te?eni. To samo zna?i da fascikla nije dostupna dok koristite alatku Windows Recovery Console. Tako?e, dok koristite alatku ?Windows Recovery Console, ne mo?ete da kopirate datoteku sa lokalnog ?vrstog diska na disketu. Me?utim, mo?ete da kopirate datoteku sa diskete ili CD-ROM-a na ?vrsti disk, a zatim da kopirate datoteku sa jednog ?vrstog diska na drugi.

Kori??enje komandne konzole sa alatkom Windows Recovery Console

Recovery Console pru?a ograni?eni pristup NTFS sistemu datoteka, FAT i FAT32 volumenima. Recovery Console spre?ava da se u?ita poznati Windows grafi?ki korisni?ki interfejs (GUI) da bi se popravila i vratila funkcionalnost operativnog sistema Windows.

Kada pokrenete alatku Windows Recovery Console, dobi?ete slede?u poruku:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

Alatka Recovery Console obezbe?uje funkcije popravke i oporavka sistema.
Unesite EXIT da biste iza?li iz alatke Recovery Console i ponovo pokrenuli ra?unar.

1: C:\WINDOWS

Na koju Windows instalaciju ?elite da se prijavite?
(Da biste otkazali, pritisnite taster ENTER)
Unesite broj odgovaraju?ih Windows instalacija. U ovom primeru, pritisnuli biste taster 1. Zatim Windows tra?i da unesete lozinku za administratorski nalog.

Napomena Ako tri puta unesete neta?nu lozinku, Windows Recovery Console ?e se zatvoriti. Tako?e, ako nedostaje baza podataka upravlja?a bezbednosnih naloga (Security Accounts Manager ? SAM) ili je o?te?ena, ne mo?ete da koristite Windows Recovery Console zato ?to ne?e biti mogu?e ispravno obaviti potvrdu identiteta. Kada unesete lozinku i pokrene se alatka Windows Recovery Console, otkucajte komandu Exit da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

Kada koristite Wndows XP Professional, mo?ete da preuzmete grupne smernice da biste omogu?ili automatsko prijavljivanje za administratora. Za vi?e informacija o na?inu pode?avanja alatke Recovery Console za omogu?avanja automatskog administrativnog prijavljivanja kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
312149 Kako omogu?iti administratoru da se automatski prijavi u alatki Recovery Console (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Dostupne komande u alatki Windows Recovery Console

Slede?e komande su dostupne u alatki ?Windows Recovery Console?. Komande ne razlikuju mala i velika slova.

Upozorenje Neke od ovih komandi mogu da dovedu da prestanka rada sistema. Pro?itajte celo obja?njenje komande pre nego ?to je unesete na komandnu liniju. Potra?ite savet profesionalca za podr?ku ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa odre?enom komandom.

HELP

Koristite komandu help da biste videli listu slede?ih podr?anih komandi:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Koristite komandu attrib zajedno sa jednim ili vi?e slede?ih parametara da biste promenili atribute datoteke ili fascikle:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
C
+C
Napomene
+ Postavlja atribut
- Vra?a prethodnu postavku atributa
R Atribut datoteke samo za ?itanje
S Atribut sistemske datoteke
H Atribut skrivene datoteke
C Atribut komprimovane datoteke

Morate da postavite ili izbri?ete najmanje jedan atribut.

Da biste videli atribute, koristite komandu dir.

BATCH

batch inputfile [outputfile]
Koristite ovu komandu za pokretanje komandi navedenih u tekstualnoj datoteci. U sintaksi komande, inputfile navodi tekstualnu datoteku koja sadr?i listu komandi za pokretanja, a outputfile navodi datoteku koja sadr?i izlaznu vrednost navedenih komandi. Ako ne navedete izlaznu datoteku, izlazna vrednost se pojavljuje na ekranu.

BOOTCFG

Koristite ovu komandu za konfiguraciju pokretanja sistema i oporavak. Ova komanda ima slede?e opcije:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Primeri:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Mo?ete da koristite slede?e opcije:
/add Dodaje instalaciju operativnog sistema Windows na listu menija za pokretanje.
/rebuild Ponavlja instalacije operativnog sistema Windows tako da mo?ete da izaberete koje instalacije da dodate.
/scan Skenira sve diskove u potrazi za instalacijama operativnog sistema Windows i prikazuje rezultate tako da mo?ete da navedete koje instalacije da dodate.
/default Postavlja podrazumevanu stavku pokretanja ra?unara.
/list Navodi stavke koje se ve? nalaze na listi menija za pokretanje.
/disableredirect Onemogu?ava preusmeravanje u okviru alatke za pokretanje sistema.
/redirect Omogu?ava preusmeravanje u okviru alatke za pokretanje sistema sa navedenom konfiguracijom.

CD i CHDIR

Koristite komande cd i chdir da biste promenili fasciklu. Na primer, mo?ete da koristite slede?e komande:
Otkucajte komandu cd .. da biste promenili nadre?enu fasciklu.
Otkucajte komandu cd drive: da biste prikazali trenutnu fasciklu u navedenoj disk jedinici.
Otkucajte komandu cd bez parametara da biste prikazali trenutnu disk jedinicu i fasciklu.
Komanda chdir tretira razmake kao znakove za razgrani?avanje. Zbog ovoga morate da stavite znakove navoda (??) oko imena fascikle koje ima razmak. Sledi primer:
cd ?\windows\profiles\username\programs\start menu?
Komanda chdir radi samo sa sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnom fasciklom svake particije ?vrstog diska ili lokalnim instalacionim izvorima.

CHKDSK

chkdsk disk jedinica /p /r
Komanda chkdsk proverava navedenu disk jedinicu i popravlja i oporavlja disk jedinicu ako je to potrebno. Komanda tako?e ozna?ava sve neispravne sektore i spasava informacije koje je mogu?e ?itati.

Mo?ete da koristite slede?e opcije:
/p Obavlja detaljnu proveru disk jedinice i ispravlja sve gre?ke.
/r Pronalazi neispravne sektore i spasava informacije koje mogu da se ?itaju.
Napomena Ako navedete opciju /r, podrazumeva se opcija /p. Kada navedete chkdsk komandu bez argumenata, komanda proverava trenutnu disk jedinicu kada nema primenjenih opcija.

Kada pokrenete komandu chkdsk, morate da koristite datoteku Autochk.exe. Komanda ?CHKDSK? automatski pronalazi ovu datoteku u fascikli za pokretanje. Ako je konzola komande unapred instalirana, fascikla za pokretanje je naj?e??e fascikla ?Cmdcons?. Ako CHKDSK ne mo?e da prona?e Autochk.exe u fascikli za pokretanje, CHKDSK poku?ava da prona?e disk za instalaciju operativnog sistema Windows. Ako ne mo?e da prona?e instalacioni medijum, CHKDSK vam tra?i lokaciju datoteke Autochk.exe.

CLS

Koristite ovu komandu da biste obrisali ekran.

COPY

copy izvorno odredi?te
Koristite ovu komandu za kopiranje datoteke. U sintaksi komande, izvor navodi datoteku za kopiranje, a odredi?te navodi fasciklu ili datoteku za novu datoteku. Ne mo?ete da koristite d?oker znakove ozna?ene zvezdicom (*) i ne mo?ete da kopirate fasciklu. Ako kopirate komprimovanu datoteku sa diska za Windows instalaciju, datoteka se automatski dekompresuje tok se kopira.

Izvor datoteke mo?e da bude medijum koji je mogu?e ukloniti, neka fascikla u sistemskim fasciklama trenutne Windows instalacije, koren neke disk jedinice, lokalni izvori za instalaciju ili fascikla ?Cmdcons?.

Ako odredi?te nije navedeno, podrazumevano odredi?te je trenutna fascikla. Ako datoteka ve? postoji, bi?ete upitani da li ?elite da kopirana datoteka zameni postoje?u. Odredi?te ne mo?e da bude prenosivi medijum.

DEL i DELETE

del drive: path filename
delete drive: putanja imedatoteke
Koristite ovu komandu za brisanje datoteke. U sintaksi komande, disk jedinica: putanjaime datoteke navodi datoteku koju ?elite da izbri?ete. Komanda delete radi samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima. Komanda delete ne prihvata d?oker znakove.

DIR

dir drive: putanja imedatoteke
Koristite ovu komandu da biste prikazali listu datoteka i potfascikli u fascikli. U sintaksi komande, disk jedinica: putanjaime datoteke navodi disk jedinicu, fasciklu i datoteke za navo?enje. Komanda dir navodi sve datoteke, uklju?uju?i skrivene i sistemske datoteke. Datoteke mogu imati slede?e atribute:
D Direktorijum
H Skrivena datoteka
S Sistemska datoteka
E ?ifrovano
R Datoteka samo za ?itanje
A Datoteke spremne za arhiviranje
C Komprimovane
P Ta?ka ra??lanjivanja
Komanda dir radi samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

DISABLE

disable ime usluge
Koristite ovu komandu da biste onemogu?ili Windows sistemsku uslugu ili upravlja?ki program. U sintaksi komande, ime usluge navodi ime usluge ili upravlja?kog programa koje ?elite da onemogu?ite.

Koristite komandu listsvc da biste prikazali sve usluge ili upravlja?ke programe koji se mogu onemogu?iti. Komanda disable ?tampa stari tip pokretanja usluge pre nego ?to ponovo postavi tip pokretanja na SERVICE_DISABLED. Zabele?ite stari tip pokretanja ako morate ponovo da omogu?ite uslugu.

Komanda disable prikazuje slede?e start_type vrednosti:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
Koristite ovu komandu za upravljanje particijama na volumenima ?vrstog diska. Mo?ete da koristite slede?e opcije:
/add Kreira novu particiju.
/delete Bri?e postoje?u particiju.
device_name Ime ure?aja koji se koristi za kreiranje nove particije.
drive_name Ime zasnovano na slovu disk jedinice, na primer D:.
partition_name Ime particije zasnovano na brisanju postoje?e particije.
size Veli?ina nove particije u megabajtima.
Mo?ete da odredite ime ure?aja iz izlazne vrednosti MAP komande, na primer, \Device\HardDisk0. Mo?ete da koristite ime particije umesto argumenta imena disk jedinica, na primer, \Device\HardDisk0\Partition1. Ako ne koristite argumente, pojavljuje se korisni?ki interfejs za upravljanje particijama.

Upozorenje Ako ovu komandu koristite na disku koji ima konfiguraciju dinami?kog diska, mo?ete da o?tetite tabelu particije. Nemojte menjati strukturu dinami?kih diskova ako ne koristite alatku ?Upravljanje diskom?.

ENABLE

enable ime usluge start_type
Mo?ete da koristite komandu enable da biste omogu?ili Windows sistemsku uslugu ili upravlja?ki program.

Koristite komandu listsvc da biste prikazali sve dostupne usluge ili upravlja?ke programe koje treba omogu?iti. Komanda enable ?tampa stari tip pokretanja usluge pre nego ?to joj dodeli novu vrednost. Dobra je ideja da se zabele?i stara vrednost, u slu?aju da morate da vratite tip pokretanja usluge.

Va?e?e opcije za start_type su slede?e:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Ako ne navedete novi tip pokretanja, komanda enable?tampa stari tip pokretanja za vas.

EXIT

Koristite komandu exit da biste iza?li iz alatke Recovery Console i ponovo pokrenuli ra?unar.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Koristite ovu komandu za pro?irivanje datoteke. U sintaksi komande, izvor navodi ime datoteke koja ?e se pro?iriti, a odredi?te navodi fasciklu za novu datoteku. Ako ne navedete odredi?te, komanda podrazumevano koristi trenutnu fasciklu. Ne mo?ete da uklju?ite d?oker znakove.

Mo?ete da koristite slede?e opcije:
/y Ne pitaj pre zamene postoje?e datoteke.
/f:filespec Identifikuje datoteke koje ?e se pro?iriti.
/d Ne pro?iruj, prika?i samo direktorijum datoteka u izvoru.
Ako izvor sadr?i vi?e od jedne datoteke, morate da koristite parametar /f:filespec da biste prona?li odre?ene datoteke za pro?irivanje. Mo?ete da uklju?ite d?oker znakove.

Odredi?te mo?e da bude bilo koja fascikla u sistemskim fasciklama trenutne Windows instalacije, koren disk jedinice, lokalni instalacioni izvori ili fascikla ?Cmdcons?. Odredi?te ne mo?e da bude prenosivi medijum, a odredi?na fascikla ne mo?e da bude samo za ?itanje. Koristite komandu attrib da biste uklonili atribut samo za ?itanje.

Osim u slu?aju da koristite /y opciju, komanda expand vas pita da li odredi?na datoteka ve? postoji.

FIXBOOT

fixboot ime disk jedinice:
Koristite ovu komandu za pisanje novog koda Windows sektora za pokretanje na sistemskoj particiji. U sintaksi komande ime disk jedinice je slovo disk jedinice gde ?e sektor za pokretanje biti upisan. Ova komanda popravlja o?te?enje Windows sektora za pokretanje sistema. Ova komanda zamenjuje podrazumevanu postavku koja pi?e na particiji za pokretanje sistema. Komanda fixboot je podr?ana samo na ra?unarima zasnovanim na x86 procesorima.

FIXMBR

fixmbr ime ure?aja
Koristite ovu komandu da biste popravili MBR particije za pokretanje sistema. U sintaksi komande, ime ure?aja je opcionalno ime ure?aja koje navodi da je ure?aju potreban nov MBR. Koristite ovu komandu ako je virus o?tetio MBR i Windows ne mo?e da se pokrene.

Upozorenje Ova komanda mo?e da o?teti tabele particije ako je prisutan virus ili ako postoji hardverski problem. Ako koristite ovu komandu, mo?da ?ete kreirati particije kojima nije mogu?e pristupiti. Preporu?ujemo da pokrenete antivirusni softver pre kori??enja ove komande.

Mo?ete da dobijete ime ure?aja iz izlazna vrednosti komande map. Ako ne navedete ime ure?aja, MBR ure?aja za pokretanje sistema se popravlja, na primer:
fixmbr \device\harddisk2
Ako komanda fixmbr otkrije neva?e?i ili nestandardni potpis tabele particije, komanda fixmbr tra?i od vas dozvolu pre ponovnog upisivanja MBR-a. Komanda ffixmbr je podr?ana samo na ra?unarima zasnovanim na x86 procesorima.

FORMAT

format disk jedinica: /Q /FS:file-system
Koristite ovu komandu za formatiranje navedene disk jedinice na navedenom sistemu datoteka. U sintaksi komande, /Q obavlja brzi format disk jedinice, drive je slovo disk jedinice particije za formatiranje, a /FS:file-system navodi tip sistema datoteka koje ?e se koristiti kao ?to su FAT, FAT32 ili NTFS. Ako ne navedete sistem datoteka, postoje?i format sistema datoteka se koristi ako je dostupan.

LISTSVC

Komanda listsvc navodi sve dostupne usluge, upravlja?ke programe i tipove za pokretanje za trenutnu Windows instalaciju. Ova komanda je korisna zajedno sa komandama disable i enable.

Ova lista se dobija iz grane %SystemRoot%\System32\Config\System. Ako je sistemska grana o?te?ena ili nedostaje, rezultati se ne mogu predvideti.

LOGON

logon
Komanda logon navodi sve otkrivene instalacije operativnog sistema Windows, a zatim tra?i lozinku lokalnog administratora za kopiju operativnog sistema Windows na koju odaberete da se prijavite. Ako ne uspete da se prijavite nakon tri poku?aja, konzola se zatvara, a ra?unar se ponovo pokre?e.

MAP

map arc
Koristite ovu komandu da biste naveli slova disk jedinice, tipove sistemskih datoteka, veli?ine particije i mapiranja fizi?kih ure?aja. U sintaksi komande, parametar arc govori komandi map da koristi ARC putanje umesto putanja Windows ure?aja.

MD i MKDIR

Komande md i mkdir kreiraju nove fascikle. D?oker znakovi nisu podr?ani. Komanda dir radi samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

MORE

more ime datoteke
Koristite ovu komandu da biste prikazali tekstualnu datoteku na ekranu.

NET

Iako datoteka pomo?i navodi druga?ije, komanda net ne mo?e da se koristi iz alatke Recovery Console. Stek protokola se ne u?itava za alatku Recovery Console. Zbog toga, nije dostupna funkcija umre?avanja.

RD i RMDIR

Koristite rd i rmdir komande za brisanje fascikle. Ove komande rade samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

REN i RENAME

Koristite ren i rename komande za preimenovanje datoteke.

Napomena Ne mo?ete da navedete novu disk jedinicu ili putanju preimenovane datoteke. Ove komande rade samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

SET

Mo?ete da koristite set za prikaz ili izmenu ?etiri opcije okru?enja.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Da biste dobili vi?e informacija o kori??enju SET komande, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
235364 Opis komande SET u alatki Recovery Console (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

SYSTEMROOT

Komanda systemroot postavlja da trenutna radna fascikla bude fascikla %SystemRoot% instalacije operativnog sistema Windows na koju ste trenutno prijavljeni.

TYPE

type filename
Koristite komandu type za prikaz tekstualne datoteke.

Reference

Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 pogledajte 229716.

Za vi?e informacija o ovim alatki Recovery Console posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc776139.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314058 - Poslednji pregled: 7. jun 2013. - Revizija: 5.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com