ID článku: 314058 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 229716.
Dôležitá poznámka
Toto je referenčný článok pre pokročilých používateľov, v ktorom sa popisuje konzola na obnovenie a jej používanie. Článok neobsahuje informácie o riešení konkrétnych problémov.

Na použitie konzoly na obnovenie je potrebný inštalačný disk systému Windows.

Ak chcete spustiť počítač v konzole na obnovenie, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, vo vykonaní tohto postupu môže brániť nastavenie sieťovej politiky. Ak sa vyskytne tento problém, mali by ste kontaktovať správcu siete.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Tento článok popisuje funkčnosť a obmedzenia konzoly na obnovenie systému Windows. Ak sa počítač so systémom Windows XP nespustí správne alebo sa nespustí vôbec, môžete sa na obnovenie systémového softvéru pokúsiť použiť konzolu na obnovenie systému Windows. V článku sa pojednáva o nasledujúcich témach:
 • Spustenie konzoly na obnovenie systému Windows z inštalačného disku systému Windows XP
 • Používanie príkazovej konzoly
 • Obmedzenia konzoly na obnovenie systému Windows
 • Dostupné príkazy v konzole na obnovenie systému Windows

Ďalšie informácie

Pri použití konzoly na obnovenie systému Windows môžete získať obmedzený prístup k zväzkom súborového systému NTFS, FAT a FAT32 bez spustenia grafického používateľského rozhrania systému Windows. V konzole na obnovenie systému Windows môžete vykonať nasledujúce akcie:
 • použiť, kopírovať, premenovať alebo nahradiť súbory a priečinky operačného systému,
 • povoliť alebo zakázať spustenie služby alebo zariadenia pri nasledujúcom spustení počítača,
 • opraviť zavádzací sektor alebo hlavný zavádzací záznam (Master Boot Record (MBR)) systému súborov,
 • vytvoriť a formátovať oblasti na jednotkách.
Poznámka: Ku konzole na obnovenie systému Windows môže získať prístup iba správca. Týmto sa zabráni v používaní zväzku NTFS používateľmi bez príslušného oprávnenia.

Možnosť 1: Konzola na obnovenie je už nainštalovaná

Ak už máte nainštalovanú konzolu na obnovenie, môžete ju vybrať počas normálneho spustenia systému Windows. Spustenie konzoly na obnovenie:
 1. Počas spustenia vyberte v ponuke možností spustenia položky Konzola na obnovenie.
 2. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, vyberte inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup v konzole na obnovenie.
 3. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu.
 4. V príkazovom riadku zadajte príkazy konzoly na obnovenie a potom si pozrite príkazy uvedené v časti s príkazmi dostupnými v konzole na obnovenie systému Windows.
 5. Zoznam dostupných príkazov môžete kedykoľvek zobraziť zadaním príkazu Help.
 6. Zadaním príkazu Help nazovprikazu zobrazíte Pomocníka pre konkrétny príkaz. Môžete zadať napríklad príkaz help attrib na zobrazenie Pomocníka pre príkaz s atribútmi.
 7. Konzolu na obnovenie systému Windows môžete kedykoľvek ukončiť zadaním príkazu Exit v príkazovom riadku.

Možnosť 2: Spustenie konzoly na obnovenie systému Windows z disku CD-ROM so systémom Windows XP

Ak nemáte predinštalovanú konzolu na obnovenie systému Windows, môžete spustiť počítač a použiť konzolu na obnovenie priamo z originálneho inštalačného disku so systémom Windows XP. Ak je už počítač spustený do systému Windows a konzolu na obnovenie systému Windows chcete pridať ako možnosť pri spustení, prejdite na ďalšiu časť Pridanie konzoly na obnovenie systému Windows ako možnosti pri spustení.
 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD a reštartujte počítač. Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosti, ktoré sú potrebné na spustenie systému z disku CD.
 2. Po začatí textovej časti inštalácie postupujte podľa výziev. Vyberte možnosť opravenia alebo obnovenia stlačením klávesu R.
 3. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, vyberte inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup v konzole na obnovenie.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu.
 5. V príkazovom riadku zadajte príkazy konzoly na obnovenie a potom si pozrite príkazy uvedené v časti s príkazmi dostupnými v konzole na obnovenie systému Windows.
 6. Zoznam dostupných príkazov môžete kedykoľvek zobraziť zadaním príkazu Help.
 7. Zadaním príkazu Help nazovprikazu zobrazíte Pomocníka pre konkrétny príkaz. Napríklad zadaním príkazu help attrib zobrazíte Pomocníka pre príkaz s atribútmi.
 8. Konzolu na obnovenie systému Windows môžete kedykoľvek ukončiť zadaním príkazu Exit v príkazovom riadku.

Možnosť 3: Pridanie konzoly na obnovenie systému Windows ako možnosti pri spustení

Ak sa v počítači spustí systém Windows, konzolu na obnovenie systému Windows XP môžete pridať ako možnosť pri spustení v priamo v prostredí systému Windows. Pri inštalácii konzoly na obnovenie ako možnosti pri spustení postupujte nasledovne:
 1. V spustenom systéme Windows vložte disk CD so systémom Windows do jednotky CD.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 3. Zadajte nasledujúce príkazy (kde X: je písmeno jednotky CD) a potom stlačte kláves ENTER na klávesnici.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Poznámka: Pred reťazcom /cmdcons je medzera.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom dokončite inštaláciu podľa pokynov.

  Poznámka: Vykonaním tohto postupu pridáte konzolu na obnovenie systému Windows do priečinka Pri spustení systému Windows.
 5. Reštartujte počítač a vyberte možnosť Konzola na obnovenie v zozname dostupných operačných systémov.
Dôležité Ak používate softvérové zrkadlenie, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:
229077 Zrkadlenie bráni predinštalácii konzoly na obnovenie
222478 Vytvorenie šablóny na spustenie konzoly na obnovenie použitím vzdialeného inštalačného servera (Tento obsah môže byť v angličtine)

Obmedzenia konzoly na obnovenie

Ak je spustená konzola na obnovenie systému Windows, môžete používať iba tieto položky:
 • koreňový priečinok,
 • priečinok %SystemRoot% a podpriečinky inštalácie systému Windows, do ktorej ste sa prihlásili,
 • priečinok Cmdcons,
 • jednotky pre vymeniteľné médiá, napríklad jednotku DVD alebo CD.
Poznámka: Ak sa pokúsite získať prístup k iným priečinkom, môže sa zobraziť chybové hlásenie informujúce o odmietnutí prístupu. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa údaje uložené v takýchto priečinkoch stratili alebo poškodili. Hlásenie iba informuje, že je daný priečinok nedostupný, keď je spustená konzola na obnovenie systému Windows. Ak používate konzolu na obnovenie systému Windows, nemôžete tiež kopírovať súbor z lokálneho pevného disku na disketu. Môžete však kopírovať súbor z diskety alebo disku CD-ROM na pevný disk a z pevného disku na iný pevný disk.

Používanie príkazovej konzoly v konzole na obnovenie systému Windows

V konzole na obnovenie máte obmedzený prístup k systému súborov NTFS a zväzkom FAT a FAT32. Konzola na obnovenie blokuje načítanie grafického používateľského rozhrania systému Windows, aby mohla opraviť a obnoviť funkčnosť systému Windows.

Po spustení konzoly na obnovenie systému Windows sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
Konzola na obnovenie systému Microsoft Windows(R)

Konzola na obnovenie umožňuje opraviť a obnoviť systém.
Ak chcete ukončiť konzolu na obnovenie a reštartovať počítač, zadajte príkaz EXIT.

1: C:\WINDOWS

Do ktorej inštalácie systému Windows sa chcete prihlásiť?
(Akciu zrušíte stlačením klávesu ENTER.)
Zadajte číslo požadovanej inštalácie systému Windows. V tomto príklade by ste zadali číslo 1. Potom systém Windows zobrazí výzvu na zadanie hesla konta správcu.

Poznámka: Ak trikrát zadáte nesprávne heslo, konzola na obnovenie systému Windows sa zatvorí. Rovnako aj v prípade, že chýba alebo je poškodená databáza SAM (Security Accounts Manager), nebudete môcť používať konzolu na obnovenie systému Windows, pretože vás nebude možné správne overiť. Po zadaní hesla a spustení konzoly na obnovenie systému Windows reštartujte počítač zadaním príkazu Exit.

Ak používate systém Windows XP Professional, môžete nastaviť skupinové politiky a zapnúť automatické prihlásenie správcu. Ďalšie informácie o nastavení konzoly na obnovenie na zapnutie automatického prihlásenia správcu nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
312149 Zapnutie automatického prihlásenia správcu v konzole na obnovenie

Dostupné príkazy v konzole na obnovenie systému Windows

V konzole na obnovenie systému Windows sú dostupné nasledujúce príkazy. V príkazoch sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

Upozornenie Použitie niektorých z týchto príkazov môže spôsobiť znefunkčnenie systému. Pred zadaním ľubovoľného príkazu do príkazového riadku si vždy prečítajte jeho úplné vysvetlenie. Ak máte otázky týkajúce sa niektorého príkazu, požiadajte o radu pracovníka technickej podpory.

HELP

Príkaz help použite na zobrazenie zoznamu všetkých nasledujúcich podporovaných príkazov:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Príkaz attrib používajte s jedným alebo viacerými nasledujúcimi parametrami na zmenu atribútov súboru alebo priečinka:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Poznámky:
+ nastaví atribút.
- vynuluje atribút.
R atribút Súbor iba na čítanie.
S atribút Systémový súbor.
H atribút Skrytý súbor.
C atribút Komprimovaný súbor.

Nutné je nastaviť alebo vymazať aspoň jeden atribút.

Na zobrazenie atribútov použite príkaz dir.

BATCH

batch vstupnysubor [vystupnysubor]
Tento príkaz použite na spustenie príkazov, ktoré sú zadané v textovom súbore. V syntaxe príkazu určuje parameter vstupnysubor textový súbor obsahujúci zoznam príkazov, ktoré sa majú spustiť, a parameter vystupnysubor určuje súbor, ktorý obsahuje výstup zadaných príkazov. Ak nezadáte výstupný súbor, výstup sa zobrazí na obrazovke.

BOOTCFG

Tento príkaz použite na nastavenie konfigurácie spustenia a obnovenia. Pre tento príkaz sú k dispozícii nasledovné možnosti:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Príklady:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Použiť môžete nasledujúce možnosti:
/add pridá inštaláciu systému Windows do zoznamu spúšťacej ponuky.
/rebuild opakovane prechádza všetky inštalácie systému Windows, aby ste mohli zadať inštalácie, ktoré chce pridať.
/scan zisťuje na všetkých diskoch prítomnosť inštalácií systému Windows a zobrazí výsledky, aby ste mohli zadať, ktoré inštalácie sa majú pridať.
/default nastaví predvolenú zavádzaciu položku.
/list zobrazí položky, ktoré sa už nachádzajú v zozname spúšťacej ponuky.
/disableredirect vypne presmerovanie v zavádzacom programe spustenia.
/redirect zapne presmerovanie v zavádzacom programe spustenia so zadanou konfiguráciou.

CD a CHDIR

Pomocou príkazov cd a chdir môžete zmeniť priečinok. Môžete použiť napríklad nasledujúce príkazy:
Zadajte príkaz cd .. na prechod do nadradeného priečinka.
Zadaním príkazu cd drive: zobrazíte aktuálny priečinok na zadanej jednotke.
Zadaním príkazu cd bez parametrov zobrazíte aktuálnu jednotku a priečinok.
Príkaz chdir spracováva medzery ako oddeľovače. Preto je nutné vložiť názov priečinka do úvodzoviek (""), ak sa v jeho názve nachádza medzera. Príklad:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Príkaz chdir je funkčný len v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

CHKDSK

chkdsk jednotka /p /r
Príkaz chkdsk vykonáva kontrolu zadanej jednotky a v prípade, že je to nutné, vykoná jej opravu a obnovu. Príkaz okrem toho označí všetky chybné sektory a obnoví čitateľné informácie.

Použiť môžete nasledujúce možnosti:
/p vykoná dôkladnú kontrolu jednotky a opraví všetky chyby.
/r vyhľadá chybné sektory a obnoví informácie, ktoré sa dajú prečítať.
Poznámka: Ak zadáte možnosť /r, možnosť /p sa implicitne zahrnie. Keď zadáte príkaz chkdsk bez argumentov, príkaz skontroluje aktuálnu jednotku a nepoužijú sa žiadne možnosti.

Pri spustení príkazu chkdsk musíte použiť súbor Autochk.exe. Príkaz CHKDSK tento súbor automaticky vyhľadá v spúšťacom priečinku. Ak bola predinštalovaná príkazová konzola, spúšťacím priečinkom je zvyčajne priečinok Cmdcons. Ak príkaz CHKDSK nenájde súbor Autochk.exe v spúšťacom priečinku, pokúsi sa vyhľadať inštalačný disk systému Windows. Ak príkaz CHKDSK nenájde inštalačné médium, zobrazí výzvu na zadanie umiestnenia súboru Autochk.exe.

CLS

Tento príkaz použite na vymazanie obrazovky.

COPY

copy zdroj cieľ
Tento príkaz použite na kopírovanie súboru. V syntaxe príkazu parameter zdroj určuje súbor, ktorý sa má kopírovať, a parameter cieľ určuje priečinok alebo názov nového súboru. Nie je možné používať zástupné znaky označené hviezdičkou (*) a tiež nie je možné kopírovať priečinok. Ak kopírujete komprimovaný súbor z inštalačného disku systému Windows, súbor sa pri kopírovaní automaticky dekomprimuje.

Zdrojom súboru môže byť vymeniteľné médium, ľubovoľný priečinok v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, koreňový priečinok ľubovoľnej jednotky, zdroje lokálnej inštalácie alebo priečinok Cmdcons.

Ak nezadáte parameter cieľ, predvoleným cieľom bude aktuálny priečinok. Ak príslušný súbor už existuje, zobrazí sa otázka, či chcete, aby skopírovaný súbor prepísal existujúci súbor. Cieľom nemôžu byť vymeniteľné médiá.

DEL a DELETE

del jednotka: cesta nazovsuboru
delete jednotka: cesta nazovsuboru
Tento príkaz použite na odstránenie súboru. V syntaxe príkazu jednotka: cesta nazovsuboru určuje cestu k súboru, ktorý chcete odstrániť. Príkaz delete funguje len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie. V príkaze delete nie je možné použiť zástupné znaky (*).

DIR

dir drive: cesta nazovsuboru
Tento príkaz použite na zobrazenie zoznamu súborov a podpriečinkov v priečinku. V syntaxe príkazu jednotka: cesta nazovsuboru určuje jednotku, priečinok a súbory, ktoré chcete zobraziť. Príkaz dir zobrazí všetky súbory vrátane skrytých a systémových súborov. Súbory môžu mať nasledujúce atribúty:
D - Priečinok
H - Skrytý súbor
S - Systémový súbor
E - Šifrované
R - Súbor iba na čítanie
A - Súbory pripravené na archivovanie
C - Komprimovaný
P - Bod opätovnej analýzy
Príkaz dir funguje len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

DISABLE

disable nazovsluzby
Tento príkaz použite na vypnutie ovládača alebo služby v systéme Windows. V syntaxe príkazu parameter nazovsluzby určuje názov služby alebo ovládača, ktorý chcete vypnúť.

Príkazom listsvc zobrazíte všetky služby alebo ovládače, ktoré je vhodné vypnúť. Príkaz disable vytlačí starý typ spúšťania služby pred jej obnovením na typ spúšťania SERVICE_DISABLED. Poznačte si starý typ spúšťania, ak je nutné službu znovu zapnúť.

Príkaz disable zobrazí nasledujúce hodnoty start_type:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletenazov_zariadenia nazov_jednotky nazov_oblasti velkost
Tento príkaz používajte na správu oblastí na zväzkoch pevných diskov. Použiť môžete nasledujúce možnosti:
/add vytvorí novú oblasť.
/delete odstráni existujúcu oblasť.
nazov_zariadenia Názov zariadenia používaného na vytvorenie novej oblasti.
nazov_jednotky Označenie jednotky písmenom, napríklad D:.
nazov_oblasti Názov oblasti, ktorý označuje existujúcu oblasť určenú na odstránenie.
velkost Veľkosť novej oblasti v megabajtoch.
Názov zariadenia sa dá určiť z výstupu príkazu MAP, napríklad \Device\HardDisk0. Názov oblasti môžete použiť namiesto argumentu názvu jednotky, napríklad \Device\HardDisk0\Partition1. Ak nepoužijete žiadne argumenty, zobrazí sa používateľské rozhranie na spravovanie oblastí.

Upozornenie Ak použijete tento príkaz na disku s dynamickou konfiguráciou, môže sa poškodiť tabuľka oblastí. Neupravujte štruktúru dynamických diskov, ak nepoužívate nástroj Správa diskov.

ENABLE

enable nazovsluzby typ_spustenia
Príkaz enable môžete použiť na zapnutie služby alebo ovládača systému Windows.

Príkaz listsvc použite na zobrazenie všetkých služieb alebo ovládačov, ktoré sú vhodné na zapnutie. Príkaz enable označí starý typ spúšťania služby pred jej obnovením na novú hodnotu. Je vhodné poznačiť si starú hodnotu pre prípad, že by bolo potrebné obnoviť typ spúšťania služby.

Platné možnosti parametra typ_spustenia sú nasledovné:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Ak nezadáte nový typ spúšťania, príkaz enable vytlačí starý typ spúšťania.

EXIT

Príkaz exit používajte na ukončenie konzoly na obnovenie a reštartovanie počítača.

EXPAND

expand zdroj [/F:filespec] [ciel] [/y]
expand zdroj [/F:filespec] /D
Tento príkaz použite na rozbalenie súboru. V syntaxe príkazu parameter zdroj určuje názov súbor, ktorý sa má rozbaliť, a parameter cieľ určuje priečinok pre nový súbor. Ak nezadáte cieľ, príkaz predvolene použije aktuálny priečinok. Jeho súčasťou nemôžu byť zástupné znaky.

Použiť môžete nasledujúce možnosti:
/y - pred prepísaním existujúceho súboru sa nezobrazí výzva.
/f:filespec identifikuje súbory, ktoré sa majú zobraziť.
/d súbor sa nerozbalí, len sa zobrazí adresár súborov, ktoré sa nachádzajú v zdroji.
Ak zdroj obsahuje viac súborov, parameter /f:filespec je nutné použiť na určenie konkrétnych súborov, ktoré sa majú rozbaliť. Je možné použiť zástupné znaky.

Cieľom môže byť ľubovoľný priečinok v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, koreňový priečinok jednotky, zdroje lokálnej inštalácie alebo priečinok Cmdcons. V cieľom nemôže byť vymeniteľné médium a cieľový súbor nemôže byť určený iba na čítanie. Príkaz attrib použite na odstránenie atribútu iba na čítanie.

Ak nepoužijete možnosť /y a cieľový súbor už existuje, príkaz expand zobrazí výzvu.

FIXBOOT

fixboot nazov jednotky:
Tento príkaz použite na zapísanie kódu nového zavádzacieho sektora systému Windows na systémovej oblasti. V syntaxe príkazu je parameter nazov jednotky písmeno jednotky, na ktorú sa zapíše zavádzací sektor. Tento príkaz opravuje poškodenie zavádzacieho sektora systému Windows. Tento príkaz prepíše predvolené nastavenie, ktoré sa zapíše do systémovej zavádzacej oblasti. Príkaz fixboot sa dá používať iba na počítačoch s procesorom x86.

FIXMBR

fixmbr nazov zariadenia
Tento príkaz použite na opravu záznamu MBR zavádzacej oblasti. V syntaxe príkazu určuje parameter nazov zariadenia názov voliteľného zariadenia, ktorý definuje zariadenie požadujúce nový záznam MBR. Tento príkaz sa používa v prípade poškodenia hlavného zavádzacieho záznamu (MBR) vírusom, a ak sa systém Windows nedá spustiť.

Upozornenie Ak je vírus stále prítomný alebo pretrváva problém s hardvérom, tento príkaz môže poškodiť tabuľky oblastí. Ak použijete tento príkaz, môžu sa vytvoriť neprístupné oblasti. Pred použitím tohto príkazu odporúčame spustiť antivírusový softvér.

Názov zariadenia môžete získať z výstupu príkazu map. Ak nezadáte názov zariadenia, opraví sa hlavný zavádzací záznam MBR zavádzacieho zariadenia, napríklad:
fixmbr \device\harddisk2
Ak príkaz fixmbr zistí neplatný alebo neštandardný podpis tabuľky oblastí, príkaz fixmbr zobrazí výzvu na potvrdenie prepísania hlavného zavádzacieho záznamu (MBR). Príkaz fixmbr sa dá používať iba na počítačoch s procesorom x86.

FORMAT

format jednotka: /Q /FS:file-system
Tento príkaz použite na sformátovanie zadanej jednotky na zadaný systém súborov. V syntaxe príkazu možnosť /Q vykonáva rýchle formátovanie jednotky, parameter jednotka určuje písmeno jednotky oblasti určenej na formátovanie a príkaz /FS:file-system určuje typ súborov, ktorý sa má použiť, napríklad FAT, FAT32 alebo NTFS. Ak nezadáte systém súborov, použije sa existujúci formát systému súborov, ak je k dispozícii.

LISTSVC

Príkaz listsvc zobrazí všetky dostupné služby, ovládače a ich typy spúšťania v aktuálnej inštalácii systému Windows. Tento príkaz môže byť užitočný pri použití spolu s príkazmi disable a enable.

Zoznam je extrahovaný z podregistra %SystemRoot%\System32\Config\System. Ak je systémový podregister poškodený alebo chýba, výsledky sú nepredvídateľné.

LOGON

logon
Príkaz logon zobrazí všetky zistené inštalácie systému Windows a zobrazí výzvu na zadanie hesla lokálneho správcu na získanie kópie systému Windows, do ktorej sa chcete prihlásiť. Ak sú prvé tri pokusy o prihlásenie neúspešné, pri nasledujúcom pokuse sa konzola ukončí a počítač sa reštartuje.

MAP

map arc
Tento príkaz použite na zobrazenie písmen jednotiek, typov systémov súborov, veľkostí oblastí a priradení fyzických zariadení. V syntaxe príkazu parameter arc zadáva príkazu map, aby použil cesty ARC namiesto ciest typu Windows Device.

MD a MKDIR

Príkazy md a mkdir vytvárajú nové priečinky. Zástupné znaky nie sú podporované. Príkaz mkdir funguje len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

MORE

more nazovsuboru
Tento príkaz použite na zobrazenie textového súboru na obrazovke.

NET

Aj keď súbor Pomocníka uvádza niečo iné, príkaz net sa nedá použiť z konzoly na obnovenie. Zásobník protokolov sa nenačíta z konzoly na obnovenie. Z tohto dôvodu nie sú dostupné žiadne sieťové funkcie.

RD a RMDIR

Príkazy rd a rmdir použite na odstránenie priečinka. Tieto príkazy fungujú len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

REN a RENAME

Príkazy ren a rename použite na premenovanie súboru.

Poznámka: Pre premenovaný súbor nie je možné určiť novú jednotku alebo cestu. Tieto príkazy fungujú len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

SET

Príkaz set umožňuje zobraziť alebo upraviť štyri možnosti pracovného prostredia.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Ďalšie informácie o používaní príkazu set zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
235364 Popis príkazu SET v konzole na obnovenie

SYSTEMROOT

Príkaz systemroot nastaví ako aktuálny pracovný priečinok na priečinok %SystemRoot% inštalácie systému Windows, v ktorej ste aktuálne prihlásení.

TYPE

type nazovsuboru
Príkaz type použite na zobrazenie textového súboru.

Odkazy

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 229716.

Ďalšie informácie o konzole na obnovenie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/cc776139.aspx

Vlastnosti

ID článku: 314058 - Posledná kontrola: 7. júna 2013 - Revízia: 6.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com