Numer ID artykułu: 314058 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 229716.
Ważna uwaga
W tym artykule referencyjnym dla użytkowników zaawansowanych opisano konsolę odzyskiwania i sposób jej używania. Nie zamieszczono w nim informacji dotyczących rozwiązywania określonych problemów.

Do używania konsoli odzyskiwania jest wymagany dysk instalacyjny systemu Windows.

W celu uruchomienia komputera za pomocą konsoli odzyskiwania użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest podłączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury. Jeśli wystąpi ten problem, należy skontaktować się z administratorem sieci.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano funkcje i ograniczenia konsoli odzyskiwania systemu Windows. Jeśli komputer z systemem Windows XP nie jest uruchamiany poprawnie lub w ogóle nie jest uruchamiany, można skorzystać z konsoli odzyskiwania systemu Windows w celu odzyskania oprogramowania systemu. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia:
 • Jak uruchomić konsolę odzyskiwania systemu Windows z dysku instalacyjnego systemu Windows XP
 • Jak korzystać z konsoli poleceń
 • Zastrzeżenia i ograniczenia związane z konsolą odzyskiwania systemu Windows
 • Polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania systemu Windows

Więcej informacji

Korzystając z konsoli odzyskiwania systemu Windows, można uzyskać ograniczony dostęp do woluminów systemów plików NTFS, FAT i FAT32 bez konieczności uruchamiania graficznego interfejsu użytkownika (GUI) systemu Windows. W konsoli odzyskiwania systemu Windows można:
 • kopiować i zamieniać pliki i foldery systemu operacyjnego oraz używać ich i zmieniać ich nazwy;
 • włączyć lub wyłączyć usługę albo uruchamianie urządzenia podczas następnego uruchamiania komputera;
 • naprawić sektor rozruchowy systemu plików lub główny rekord rozruchowy (MBR);
 • tworzyć i formatować partycje na dyskach.
Uwaga Tylko administrator może uzyskać dostęp do konsoli odzyskiwania systemu Windows. Uniemożliwia to używanie jakiegokolwiek woluminu NTFS przez nieautoryzowanych użytkowników.

Opcja 1. Konsola odzyskiwania jest już zainstalowana

Jeśli zainstalowano już konsolę odzyskiwania, można wybrać ją podczas zwykłego uruchamiania systemu Windows. Aby uruchomić konsolę odzyskiwania:
 1. W czasie uruchamiania komputera wybierz opcję Konsola odzyskiwania z menu opcji uruchamiania.
 2. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
 3. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenia konsoli odzyskiwania. Informacje o poleceniach można uzyskać w sekcji „Polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania systemu Windows”.
 5. W każdej chwili można wpisać polecenie Help, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń.
 6. W każdej chwili można wpisać polecenie Help nazwa_polecenia, aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego polecenia. Wpisując na przykład polecenie help attrib, można wyświetlić pomoc dotyczącą polecenia do obsługi atrybutów.
 7. W dowolnej chwili można zakończyć działanie konsoli odzyskiwania systemu Windows, wpisując ciąg Exit w wierszu polecenia.

Opcja 2. Uruchamianie konsoli odzyskiwania systemu Windows za pomocą dysku CD-ROM systemu Windows XP

Jeśli konsola odzyskiwania nie jest preinstalowana, można uruchomić komputer i korzystać z konsoli odzyskiwania bezpośrednio z dysku instalacyjnego systemu Windows XP. Jeśli na komputerze jest już uruchomiony system Windows i jest planowane dodanie konsoli odzyskiwania systemu Windows jako opcji uruchamiania, przejdź do następnej sekcji „Dodawanie konsoli odzyskiwania systemu Windows jako opcji uruchamiania”.
 1. Włóż dysk CD systemu Windows XP do stacji dysków CD i ponownie uruchom komputer. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz opcje wymagane do uruchomienia (rozruchu) systemu z dysku CD.
 2. Gdy zostanie wyświetlona tekstowa część Instalatora, postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami. Wybierz opcję naprawy lub odzyskiwania, naciskając klawisz R.
 3. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
 4. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenia konsoli odzyskiwania. Informacje o poleceniach można uzyskać w sekcji „Polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania systemu Windows”.
 6. W każdej chwili można wpisać polecenie Help, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń.
 7. W każdej chwili można wpisać polecenie Help nazwa_polecenia, aby uzyskać pomoc dotyczącą polecenia. Wpisując na przykład polecenie help attrib, można uzyskać pomoc dotyczącą polecenia do obsługi atrybutów.
 8. W dowolnej chwili można zakończyć działanie konsoli odzyskiwania systemu Windows, wpisując ciąg Exit w wierszu polecenia.

Opcja 3. Dodawanie konsoli odzyskiwania systemu Windows jako opcji uruchamiania

Jeśli na komputerze jest uruchamiany system Windows, można dodać konsolę odzyskiwania systemu Windows XP jako opcję uruchamiania z poziomu środowiska systemu Windows. Aby zainstalować konsolę odzyskiwania jako opcję uruchamiania, wykonaj następujące czynności:
 1. Przy uruchomionym systemie Windows włóż dysk CD systemu Windows do stacji dysków CD.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpisz poniższe polecenia (zastępując symbol X: literą stacji dysków CD-ROM), a następnie naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Uwaga Przed poleceniem /cmdcons znajduje się spacja.
 4. Kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurowanie.

  Uwaga Spowoduje to dodanie konsoli odzyskiwania systemu Windows w folderze startowym systemu Windows.
 5. Uruchom komputer ponownie i wybierz opcję Konsola odzyskiwania z listy dostępnych systemów operacyjnych.
Ważne: W przypadku korzystania z mechanizmu programowego dublowania, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229077 Dublowanie uniemożliwia preinstalację konsoli odzyskiwania (strona może być w języku angielskim)

Zastrzeżenia i ograniczenia związane z konsolą odzyskiwania

Podczas korzystania z konsoli odzyskiwania systemu Windows można używać tylko następujących elementów:
 • Folder główny
 • Folder %SystemRoot% i podfoldery instalacji systemu Windows, do której użytkownik jest obecnie zalogowany
 • Folder Cmdcons
 • Stacje nośników wymiennych, takie jak stacja dysków CD lub DVD
Uwaga Próba uzyskania dostępu do innych folderów może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie „Odmowa dostępu”. Nie musi to oznaczać, że dane w tych folderach zostały utracone lub uległy uszkodzeniu. Wskazuje tylko, że folder jest niedostępny podczas używania konsoli odzyskiwania systemu Windows. Ponadto podczas korzystania z konsoli odzyskiwania systemu Windows nie można skopiować pliku z dysku twardego na dyskietkę. Można jednak skopiować plik z dyskietki lub dysku CD-ROM na dysk twardy i skopiować z dysku twardego na inny dysk twardy.

Używanie konsoli poleceń w konsoli odzyskiwania systemu Windows

Konsola odzyskiwania daje ograniczony dostęp do woluminów systemów plików NTFS, FAT i FAT32. Konsola odzyskiwania zapobiega ładowaniu znanego graficznego interfejsu użytkownika (GUI, Graphical User Interface) systemu Windows w celu naprawienia i odzyskania funkcji systemu Windows.

Po uruchomieniu konsoli odzyskiwania systemu Windows wyświetlany jest następujący komunikat:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

The Recovery Console provides system repair and recovery functionality. (Konsola odzyskiwania dostarcza funkcje związane z naprawą i odzyskiwaniem systemu.)
Type EXIT to exit the Recovery Console and restart the computer. (Wpisz polecenie EXIT, aby zamknąć konsolę odzyskiwania i ponownie uruchomić komputer.)

1: C:\WINDOWS

Do której instalacji systemu Windows chcesz się zalogować
(Naciśnij klawisz ENTER, aby anulować)?
Należy wprowadzić numer odpowiedniej instalacji systemu Windows. W tym przykładzie należy nacisnąć klawisz 1. Następnie system Windows wyświetli monit o wprowadzenie hasła konta administratora.

Uwaga: Jeżeli niepoprawne hasło zostanie użyte kolejno trzy razy, konsola odzyskiwania systemu Windows zostanie zamknięta. W przypadku braku lub uszkodzenia bazy danych Menedżera kont zabezpieczeń (SAM, Security Accounts Manager) nie można korzystać z konsoli odzyskiwania systemu Windows, ponieważ nie jest możliwe poprawne uwierzytelnienie. Po wprowadzeniu hasła i uruchomieniu konsoli odzyskiwania systemu Windows należy wpisać polecenie Exit, aby ponownie uruchomić komputer.

W przypadku korzystania z systemu Windows XP Professional można ustawić zasady grupy w celu włączenia automatycznego logowania administracyjnego. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania konsoli odzyskiwania w celu włączenia automatycznego logowania administracyjnego, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312149 Jak umożliwić administratorowi logowanie się automatycznie w Konsoli odzyskiwania

Polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania systemu Windows

W konsoli odzyskiwania systemu Windows są dostępne następujące polecenia. Wielkość liter nie jest rozróżniana w poleceniach.

Ostrzeżenie Niektóre z tych poleceń mogą spowodować, że system przestanie działać. Przed wprowadzeniem polecenia w wierszu polecenia należy przeczytać wszystkie informacje na jego temat. W przypadku pytań lub niejasności dotyczących określonego polecenia należy skontaktować się z pracownikiem pomocy technicznej w celu uzyskania porady.

HELP

Polecenie help służy do wyświetlenia listy następujących obsługiwanych poleceń:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Polecenia attrib można użyć do zmiany atrybutów pliku lub folderu, dodając jeden lub kilka z następujących parametrów:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Uwagi
+ Ustawia atrybut.
- Resetuje atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
C Atrybut pliku skompresowanego.

Należy ustawić lub wyczyścić co najmniej jeden atrybut.

Aby wyświetlić atrybuty, należy użyć polecenia dir.

BATCH

batch plik_wejściowy [plik_wyjściowy]
Korzystając z tego polecenia, można uruchamiać polecenia określone w pliku tekstowym. W składni polecenia plik_wejściowy określa plik tekstowy zawierający listę poleceń do wykonania, a plik_wyjściowy określa plik zawierający dane wyjściowe określonych poleceń. Jeżeli plik wyjściowy nie zostanie określony, dane wyjściowe są wyświetlane na ekranie.

BOOTCFG

To polecenie służy do konfiguracji rozruchu i odzyskiwania. Dla tego polecenia są dostępne następujące opcje:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [szybkość_transmisji_portu] | [useBiosSettings]
Przykłady:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Można korzystać z następujących opcji:
/add Dodaje instalację systemu Windows do listy menu rozruchu.
/rebuild Iteruje przez wszystkie instalacje systemu Windows, aby umożliwić wskazanie instalacji, które należy dodać.
/scan Skanuje wszystkie dyski w poszukiwaniu instalacji systemu Windows i wyświetla wyniki, aby umożliwić określenie instalacji, które należy dodać.
/default Ustawia domyślny wpis rozruchu.
/list Wyświetla wpisy, które zostały już uwzględnione na liście menu rozruchu.
/disableredirect Wyłącza przekierowywanie w module ładującym rozruchu.
/redirect Włącza przekierowywanie w module ładującym rozruchu z określoną konfiguracją.

CD i CHDIR

Polecenia cd i chdir pozwalają przejść do innego folderu. Na przykład można użyć następujących poleceń:
Wpisz polecenie cd .. w celu przejścia do folderu nadrzędnego.
Wpisz polecenie cd dysk:, aby wyświetlić bieżący folder na określonym dysku.
Wpisz polecenie cd bez parametrów, aby wyświetlić bieżący dysk i folder.
Polecenie chdir traktuje spacje jako ograniczniki. Z tego powodu nazwę folderu zawierającą spacje należy wpisać w cudzysłowie (""), na przykład:
cd "\windows\profiles\nazwa_użytkownika\programy\menu start"
Polecenie chdir działa tylko w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego i w lokalnych źródłach instalacji.

CHKDSK

chkdsk dysk /p /r
Polecenie chkdsk sprawdza określony dysk i naprawia go lub odzyskuje, jeżeli jest to konieczne. Polecenie to również oznacza uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać.

Można korzystać z następujących opcji:
/p Szczegółowo sprawdza dysk i usuwa błędy.
/r Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać.
Uwaga Określenie opcji /r implikuje użycie opcji /p. Jeżeli zostanie określone polecenie chkdsk bez argumentów, polecenie sprawdza bieżący dysk, nie uwzględniając żadnych opcji.

Uruchomienie polecenia chkdsk wymaga użycia pliku Autochk.exe. Polecenie CHKDSK automatycznie lokalizuje ten plik w folderze startowym. W przypadku preinstalowanej konsoli poleceń folderem startowym jest zazwyczaj folder Cmdcons. Jeśli narzędzie CHKDSK nie może odnaleźć pliku Autochk.exe w folderze startowym, program CHKDSK próbuje zlokalizować dysk instalacyjny systemu Windows. Jeśli nie można odnaleźć nośnika instalacyjnego, narzędzie CHKDSK monituje użytkownika o podanie lokalizacji pliku Autochk.exe.

CLS

To polecenie służy do czyszczenia zawartości ekranu.

COPY

copy element_źródłowyelement_docelowy
To polecenie służy do kopiowania plików. W składni polecenia lokalizacja_źródłowa określa plik, który ma być skopiowany, a lokalizacja_docelowa określa folder lub nazwę dla nowego pliku. Nie można używać symboli wieloznacznych, reprezentowanych przez gwiazdkę (*) i nie można kopiować folderów. W przypadku skopiowania skompresowanego pliku z dysku instalacyjnego systemu Windows plik jest automatycznie dekompresowany podczas kopiowania.

Lokalizacją źródłową pliku może być nośnik wymienny, dowolny folder w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, katalog główny dowolnego dysku, lokalne źródła instalacji lub folder Cmdcons.

Jeżeli lokalizacja_docelowa nie zostanie określona, domyślnie będzie nią bieżący folder. Jeżeli dany plik już istnieje, wyświetlany jest monit o zastąpienie istniejącego pliku. Lokalizacją docelową nie może być nośnik wymienny.

DEL i DELETE

del dysk: ścieżka nazwa_pliku
delete dysk: ścieżka nazwa_pliku
To polecenie służy do usuwania plików. W składni polecenia dysk: ścieżka nazwa_pliku określa plik, który chcesz usunąć. Polecenie delete działa tylko w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego lub w lokalnych źródłach instalacji. Polecenie delete nie akceptuje symboli wieloznacznych.

DIR

dir dysk: ścieżka nazwa_pliku
To polecenie służy do wyświetlania listy plików i podfolderów w folderze. W składni polecenia dysk: ścieżka nazwa_pliku określa dysk, folder i pliki, które mają zostać wyświetlone. Polecenie dir wyświetla listę wszystkich plików, w tym ukrytych i systemowych. Pliki mogą mieć następujące atrybuty:
D Katalog
H Plik ukryty
S Plik systemowy
E Zaszyfrowany
R Tylko do odczytu
A Pliki przygotowane do archiwizacji
C Skompresowany
P Punkt ponownej analizy
Polecenie dir działa tylko w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego lub w lokalnych źródłach instalacji.

DISABLE

disable nazwa_usługi
To polecenie umożliwia wyłączenie usługi lub sterownika systemu Windows. W składni polecenia nazwa_usługi określa nazwę usługi lub sterownika, które mają zostać wyłączone.

Polecenie listsvc wyświetla listę wszystkich usług lub sterowników, które można wyłączyć. Polecenie disable wyświetla stary typ uruchomienia usługi przed zresetowaniem i przywróceniem typu uruchomienia SERVICE_DISABLED. Należy zanotować stary typ uruchomienia na wypadek konieczności ponownego włączenia usługi.

Polecenie disable wyświetla następujące wartości typu uruchomienia (start_type):
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/delete nazwa_urządzenia nazwa_dysku nazwa_partycji rozmiar
To polecenie służy do zarządzania partycjami na woluminach lokalnych dysków twardych. Można korzystać z następujących opcji:
/add Tworzy nową partycję.
/delete Usuwa istniejącą partycję.
nazwa_urządzenia Nazwa urządzenia używanego do utworzenia nowej partycji.
nazwa_dysku Nazwa oparta na literze dysku, na przykład D:.
nazwa_partycji Nazwa oparta na partycji używana do usunięcia istniejącej partycji.
rozmiar Rozmiar nowej partycji w megabajtach.
Nazwę urządzenia można ustalić na podstawie danych wyjściowych polecenia MAP, na przykład \Urządzenie\DyskTwardy0. Można użyć nazwy partycji zamiast argumentu nazwy dysku, na przykład \Urządzenie\DyskTwardy0\Partycja1. Jeżeli nie są używane żadne argumenty, wyświetlany jest interfejs użytkownika służący do zarządzania partycjami.

Ostrzeżenie Użycie tego polecenia dla dysku z konfiguracją dynamiczną może spowodować uszkodzenie tabeli partycji. Strukturę dysków dynamicznych można modyfikować tylko za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami.

ENABLE

enable nazwa_usługi typ_uruchomienia
Korzystając z polecenia enable, można włączyć usługę lub sterownik systemu Windows.

Polecenie listsvc wyświetla listę wszystkich usług lub sterowników, które można włączyć. Polecenie enable wyświetla stary typ uruchomienia usługi przed zresetowaniem przy użyciu nowej wartości. Dobrze jest zanotować starą wartość na wypadek konieczności przywrócenia typu uruchomienia usługi.

Prawidłowe opcje dla argumentu typ_uruchomienia są następujące:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Jeśli nie zostanie określony nowy typ uruchomienia, polecenie enable wyświetli stary typ uruchomienia.

EXIT

Korzystając z polecenia exit, można zamknąć konsolę odzyskiwania i ponownie uruchomić komputer.

EXPAND

expand lokalizacja_źródłowa [/F:specyfikacja_plików] [lokalizacja_docelowa] [/y]
expand lokalizacja_źródłowa [/F:specyfikacja_plików] /D
To polecenie służy do wyodrębniania plików. W składni polecenia lokalizacja_źródłowa określa nazwę pliku, który należy wyodrębnić, a lokalizacja_docelowa określa folder lub nazwę pliku dla nowego pliku. Jeżeli lokalizacja docelowa nie zostanie określona, polecenie używa domyślnie bieżącego folderu. Nie można uwzględniać symboli wieloznacznych.

Można korzystać z następujących opcji:
/y Powoduje pominięcie monitu przed zastąpieniem istniejącego pliku.
/f:specyfikacja_plików Identyfikuje pliki przeznaczone do wyodrębnienia.
/d Powoduje, że wyodrębnianie nie jest przeprowadzane. Jest tylko wyświetlany katalog plików w lokalizacji źródłowej.
Jeżeli lokalizacja źródłowa zawiera kilka plików, należy użyć parametru /f:filespec w celu wyszukania określonych plików przeznaczonych do wyodrębnienia. Można uwzględniać symbole wieloznaczne.

Lokalizacją docelową pliku może być dowolny folder w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, w katalogu głównym dowolnego dysku, w lokalnych źródłach instalacji lub w folderze Cmdcons. Lokalizacja docelowa nie może być nośnikiem wymiennym, a docelowy plik nie może być oznaczony tylko do odczytu. Korzystając z polecenia attrib, można usunąć atrybut tylko do odczytu.

Z wyjątkiem okoliczności, w których używana jest opcja /y, polecenie expand monituje użytkownika, jeżeli plik docelowy już istnieje.

FIXBOOT

fixboot nazwa_dysku:
To polecenie służy do zapisania nowego kodu sektora rozruchowego systemu Windows na partycji systemowej. W składni polecenia nazwa_dysku jest literą dysku, na którym sektor rozruchowy zostanie zapisany. To polecenie naprawia uszkodzenie sektora rozruchowego systemu Windows. To polecenie zastępuje ustawienie domyślne powodujące zapis do systemowej partycji rozruchowej. Polecenie fixboot jest obsługiwane tylko na komputerach z procesorami x86.

FIXMBR

fixmbr nazwa_urządzenia
To polecenie pozwala naprawić główny rekord rozruchowy partycji rozruchowej. W składni polecenia nazwa_urządzenia jest opcjonalną nazwą urządzenia wymagającego nowego rekordu MBR. Tego polecenia używa się, jeżeli wirus uszkodził rekord MBR i nie można uruchomić systemu Windows.

Ostrzeżenie: To polecenie może spowodować uszkodzenie tabel partycji w przypadku obecności wirusa lub problemu ze sprzętem. Korzystając z tego polecenia, można utworzyć partycje, które będą niedostępne. Firma Microsoft zaleca, aby przed użyciem tego polecenia uruchomić program antywirusowy.

Nazwę urządzenia można uzyskać z danych wyjściowych polecenia map. Jeżeli nazwa urządzenia nie zostanie określona, naprawiany jest rekord MBR urządzenia rozruchowego, na przykład:
fixmbr \urządzenie\dysk_twardy_2
Jeśli polecenie fixmbr wykryje nieprawidłową lub niestandardową sygnaturę tabeli partycji, polecenie fixmbr wyświetli monit o zezwolenie przed zastąpieniem głównego rekordu rozruchowego. Polecenie fixmbr jest obsługiwane tylko na komputerach z procesorami x86.

FORMAT

format dysk: /Q /FS:system_plików
To polecenie umożliwia sformatowanie określonego dysku przy użyciu podanego systemu plików. W składni polecenia opcja /Q umożliwia wykonanie szybkiego formatowania dysku, dysk jest literą dysku partycji przeznaczonej do formatowania, a /FS:system_plików określa typ systemu plików do użycia, na przykład FAT, FAT32 lub NTFS. W przypadku, gdy system plików nie zostanie określony, użyty będzie format istniejącego systemu plików, o ile jest on dostępny.

LISTSVC

Polecenie listsvc wyświetla listę wszystkich dostępnych usług, sterowników oraz ich typów uruchomienia w bieżącej instalacji systemu Windows. To polecenie jest użyteczne, gdy jest używane razem z poleceniami disable i enable.

Lista jest wyodrębniana z gałęzi %SystemRoot%\System32\Config\System. W przypadku uszkodzenia lub braku gałęzi systemu wyniki są nieprzewidywalne.

LOGON

logon
Polecenie logon wyświetla listę wszystkich wykrytych instalacji systemu Windows, a następnie żąda hasła administratora lokalnego dla kopii systemu Windows, do której użytkownik chce się zalogować. Jeżeli pierwsze trzy próby logowania zakończą się niepowodzeniem, konsola zostanie zamknięta, a komputer ponownie uruchomiony.

MAP

map arc
To polecenie pozwala wyświetlić litery dysków, typy systemów plików, rozmiary partycji i mapowania na urządzenia fizyczne. W składni polecenia parametr arc informuje polecenie map o konieczności użycia ścieżek ARC zamiast ścieżek urządzeń systemu Windows.

MD i MKDIR

Polecenia md i mkdir służą do tworzenia nowych folderów. Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane. Polecenie mkdir działa tylko w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego lub w lokalnych źródłach instalacji.

MORE

more nazwa_pliku
To polecenie służy do wyświetlania pliku tekstowego na ekranie.

NET

Polecenia net nie można używać z konsoli odzyskiwania, mimo że w pliku Pomocy napisano inaczej. W konsoli odzyskiwania nie jest ładowany stos protokołów. Z tego powodu żadne funkcje sieciowe nie są dostępne.

RD i RMDIR

Polecenia rd i rmdir służą do usuwania folderów. Te polecenia działają tylko w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego lub w lokalnych źródłach instalacji.

REN i RENAME

Polecenia ren i rename służą do zmiany nazw plików.

Uwaga: Nie można określić nowego dysku lub ścieżki dla pliku o zmienionej nazwie. Te polecenia działają tylko w folderach systemowych bieżącej instalacji systemu Windows, na nośnikach wymiennych, w folderze głównym dowolnej partycji dysku twardego lub w lokalnych źródłach instalacji.

SET

Polecenie set służy do wyświetlania lub modyfikowania czterech opcji środowiska.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z polecenia set, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235364 Opis polecenia SET w Konsoli odzyskiwania (strona może być w języku angielskim)

SYSTEMROOT

Polecenie systemroot ustawia bieżący folder roboczy zgodnie z folderem %SystemRoot% instalacji systemu Windows, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany.

TYPE

type nazwa_pliku
Polecenie type pozwala wyświetlić plik tekstowy.

Materiały referencyjne

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 229716.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konsoli odzyskiwania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc776139.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 314058 - Ostatnia weryfikacja: 16 lipca 2013 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com