Raksta ID: 314058 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet zin??anu b?zes rakst? 229716.
Svar?ga piez?me
?is ir pieredz?ju?iem lietot?jiem paredz?ts uzzi?as raksts, kur? ir aprakst?ta atkop?anas konsole un t?s lieto?ana. Taj? nav sniegta inform?cija par konkr?tu probl?mu nov?r?anu.

Lai izmantotu atkop?anas konsoli, ir nepiecie?ams Windows instal?cijas disks.

Lai dator? darbin?tu atkop?anas konsoli, jums ir j?piesak?s k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam. Ja ir izveidots datora savienojums ar t?klu, t?kla politikas iestat?jumu d??, iesp?jams, nevar?sit pabeigt ?o procesu. Ja rodas ??da probl?ma, sazinieties ar t?kla administratoru.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ta Windows atkop?anas konsoles funkcionalit?te un lieto?anas ierobe?ojumi. Ja neizdodas pareizi start?t datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP, vai tas visp?r netiek start?ts, iesp?jams, var?sit atkopt sist?mas programmat?ru, izmantojot Windows atkop?anas konsoli. ?aj? rakst? ir apl?kotas ??das t?mas:
 • Windows atkop?anas konsoles start??ana, izmantojot Windows XP instal?cijas disku
 • Komandu konsoles lieto?ana
 • Windows atkop?anas konsoles lieto?anas aizliegumi un ierobe?ojumi
 • Windows atkop?anas konsol? pieejam?s komandas

Papildindorm?cija

Windows atkop?anas konsole nodro?ina ierobe?otu piek?uvi NTFS failu sist?mai un s?jumiem FAT un FAT32, nestart?jot Windows grafisko lietot?ja interfeisu (graphical user interface ? GUI). Izmantojot Windows atkop?anas konsoli, var veikt ??das darb?bas:
 • Lietot, kop?t, p?rd?v?t un aizst?t oper?t?jsist?mas failus un mapes.
 • Iesp?jot un atsp?jot pakalpojumu vai ier??u start??anu n?kamaj? datora start??anas reiz?.
 • Labot failu sist?mas s?kn??anas sektoru vai pamats?kn??anas ierakstu (Master Boot Record ? MBR).
 • Izveidot un format?t disku nodal?jumus.
Piez?me. Windows atkop?anas konsolei var piek??t tikai administrators. T?d?j?di neautoriz?ti lietot?ji nevar lietot nevienu NTFS s?jumu.

1. iesp?ja. Ja atkop?anas konsole jau ir instal?ta

Ja atkop?anas konsole jau ir instal?ta, varat to atlas?t parast? Windows start??anas procesa laik?. Lai palaistu atkop?anas konsoli:
 1. Start??anas procesa laik? start??anas opciju izv?ln? atlasiet Atkop?anas konsole.
 2. Ja lietojat dubult?s s?kn??anas vai vair?ks?kn??anas sist?mu, atlasiet instal?ciju, kurai v?laties piek??t, izmantojot atkop?anas konsoli.
 3. Kad tiek par?d?ta attiec?g? uzvedne, ievadiet administratora paroli.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet atkop?anas konsoles komandas ? komandu sarakstu skatiet sada?? ?Windows atkop?anas konsol? pieejam?s komandas?.
 5. Jebkur? br?d? varat ievad?t komandu Help, lai skat?tu pieejamo komandu sarakstu.
 6. Jebkur? br?d? varat ievad?t komandu Help komandasnosaukums, lai skat?tu pal?dz?bas inform?ciju par noteiktu komandu. Piem?ram, varat ievad?t komandu help attrib, lai skat?tu pal?dz?bas inform?ciju par atrib?tu komandu.
 7. Jebkur? br?d? varat iziet no Windows atkop?anas konsoles, komandrind? ievadot komandu Exit.

2. iesp?ja. Windows atkop?anas konsoles start??ana, izmantojot Windows XP kompaktdisku

Ja neesat iepriek? instal?jis Windows atkop?anas konsoli, varat start?t datoru un lietot atkop?anas konsoli, izmantojot ori?in?lo Windows XP instal?cijas disku. Ja dator? jau darbojas sist?ma Windows un v?laties pievienot Windows atkop?anas konsoli k? vienu no start??anas opcij?m, skatiet nor?d?jumus sada?? ?Windows atkop?anas konsoles pievieno?ana start??anas opcij?m?.
 1. Ievietojiet diskdzin? Windows XP kompaktdisku un restart?jiet datoru. Ja tiek par?d?ta attiec?g? uzvedne, atlasiet jebkuras opcijas, kas ir nepiecie?amas, lai start?tu (s?kn?tu) datoru no kompaktdiska.
 2. Kad tiek s?kta start??anas procesa teksta da?a, r?kojieties saska?? ar nor?d?jumiem uzvedn?s. Atlasiet labo?anas vai atkop?anas opciju, nospie?ot tausti?u R.
 3. Ja lietojat dubult?s s?kn??anas vai vair?ks?kn??anas sist?mu, atlasiet instal?ciju, kurai v?laties piek??t, izmantojot atkop?anas konsoli.
 4. Kad tiek par?d?ta attiec?g? uzvedne, ievadiet administratora paroli.
 5. Komandu uzvedn? ievadiet atkop?anas konsoles komandas ? komandu sarakstu skatiet sada?? ?Windows atkop?anas konsol? pieejam?s komandas?.
 6. Jebkur? br?d? varat ievad?t komandu Help, lai skat?tu pieejamo komandu sarakstu.
 7. Jebkur? br?d? varat ievad?t komandu Help komandasnosaukums, lai skat?tu pal?dz?bas inform?ciju par noteiktu komandu. Piem?ram, varat ievad?t komandu help attrib, lai skat?tu pal?dz?bas inform?ciju par atrib?tu komandu.
 8. Jebkur? br?d? varat iziet no Windows atkop?anas konsoles, komandrind? ievadot komandu Exit.

3. iesp?ja. Windows atkop?anas konsoles pievieno?ana start??anas opcij?m

Ja dator? tiek start?ta sist?ma Windows, sist?mas Windows vid? varat pievienot Windows XP atkop?anas konsoli k? vienu no start??anas opcij?m. Lai atkop?anas konsoli instal?tu k? vienu no start??anas opcij?m, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Kad darbojas sist?ma Windows, ievietojiet diskdzin? Windows kompaktdisku.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 3. Ievadiet t?l?k nor?d?tas komandas (kur X ir diskdzi?a burts) un p?c tam nospiediet tastat?ras tausti?u ENTER.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Piez?me. Pirms komandas /cmdcons ir atstarpe.
 4. Noklik??iniet uz Labi un izpildiet nor?d?jumus, lai pabeigtu iestat??anu.

  Piez?me. T?d?j?di Windows atkop?anas konsole tiek pievienota Windows start??anas mapei.
 5. Restart?jiet datoru un pieejamo oper?t?jsist?mu sarakst? atlasiet opciju Atkop?anas konsole.
Svar?gi! Ja izmantojat programmat?ras spogu?o?anu, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
229077 Spogu?o?ana ne?auj veikt atkop?anas konsoles s?kotn?ju instal??anu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
222478 K? izveidot veidni, lai palaistu atkop?anas konsoli, izmantojot att?l?s instal??anas serveri (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Atkop?anas konsoles lieto?anas aizliegumi un ierobe?ojumi

Lietojot Windows atkop?anas konsoli, var izmantot tikai ??dus vienumus:
 • saknes mapi;
 • t?s Windows instal?cijas mapi %SystemRoot% un attiec?g?s apak?mapes, kur? pa?laik esat pieteicies;
 • mapi Cmdcons;
 • no?emamo datu nes?ju diskdzi?us, piem?ram, kompaktdisku diskdzini vai DVD diskdzini.
Piez?me. M??inot piek??t cit?m map?m, var tikt par?d?ts zi?ojums Piek?uve liegta. Tas ne vienm?r noz?m?, ka ?aj?s map?s eso?ie dati ir zaud?ti vai boj?ti. Tas noz?m? tikai to, ka ?? mape nav pieejama, kam?r darbojas Windows atkop?anas konsole. Turkl?t, izmantojot Windows atkop?anas konsoli, no lok?l? ciet? diska nevar kop?t failus disket?s. Tom?r failus no disketes vai kompaktdiska var kop?t cietaj? disk? un no viena ciet? diska cit? cietaj? disk?.

Komandu konsoles lieto?ana Windows atkop?anas konsol?

Atkop?anas konsole nodro?ina ierobe?otu piek?uvi NTFS, FAT un FAT32 failu sist?mas s?jumiem. Atkop?anas konsole nepie?auj ierast? Windows grafisk? lietot?ja interfeisa (GUI) iel?di, lai var?tu labot un atkopt sist?mas Windows darb?bu.

P?c Windows atkop?anas konsoles start??anas tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Microsoft Windows(R) atkop?anas konsole

Atkop?anas konsole nodro?ina sist?mas labo?anas un atkop?anas funkcionalit?ti.
Ierakstiet komandu EXIT, lai izietu no atkop?anas konsoles un restart?tu datoru.

1: C:\WINDOWS

Kur? Windows instal?cij? v?laties pieteikties?
(Lai atceltu, nospiediet tausti?u ENTER.)
Ievadiet atbilsto??s Windows instal?cijas numuru. ?aj? piem?r? ir j?nospie? tausti?? 1. P?c tam sist?m? Windows tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora konta paroli.

Piez?me. Ja tr?s reizes tiek ievad?ta nepareiza parole, Windows atkop?anas konsole tiek aizv?rta. Turkl?t, ja nav pieejama dro??bas kontu p?rvaldnieka (Security Accounts Manager ? SAM) datu b?ze vai t? ir boj?ta, Windows atkop?anas konsoli nevar izmantot, jo nevar nodro?in?t pareizu autentifik?ciju. Kad ir ievad?ta parole un ir start?ta Windows atkop?anas konsole, ierakstiet komandu Exit, lai restart?tu datoru.

Ja izmantojat sist?mu Windows XP Professional, varat iestat?t grupu politikas, lai iesp?jotu autom?tisku administratora pieteik?anos. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles iestat??anu autom?tiskas administratora pieteik?an?s iesp?jo?anai, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
312149 K? iesp?jot autom?tisku administratora pieteik?anos atkop?anas konsol? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Windows atkop?anas konsol? pieejam?s komandas

Windows atkop?anas konsol? ir pieejamas t?l?k nor?d?t?s komandas. Komandas nav re?istrjut?gas.

Br?din?jums. Da?as no ??m komand?m var izrais?t sist?mas nesp?ju darboties. Pirms katras komandas ievades komandrind? izlasiet visu t?s aprakstu. Ja rodas jaut?jumi vai neskaidr?bas par k?du no komand?m, konsult?jieties ar atbalsta speci?listu.

HELP

Izmantojiet komandu help, lai ieg?tu visu atbalst?to komandu sarakstu:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net           
  chdir   diskpart  listsvc  rd            
  chkdsk  enable   logon   ren           
  cls    exit    map    rename  
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Izmantojiet komandu attrib ar vienu vai vair?kiem no t?l?k nor?d?tajiem parametriem, lai main?tu faila vai mapes atrib?tus.
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Piez?mes.
+: atrib?ta iestat??ana.
-: atrib?ta atiestat??ana.
R: tikai las?ma faila atrib?ts.
S: sist?mas faila atrib?ts.
H: sl?pta faila atrib?ts.
C: saspiesta faila atrib?ts.

Vismaz vienam atrib?tam ir j?b?t iestat?tam vai not?r?tam.

Lai skat?tu atrib?tus, izmantojiet komandu dir.

BATCH

batch ievadfails [izvadfails]
Izmantojiet ?o komandu, lai izpild?tu teksta fail? nor?d?t?s komandas. Komandu sintaks? ievadfails nor?da teksta failu, kur? atrodas izpild?mo komandu saraksts, un izvadfails nor?da failu, kur? atrodas nor?d?to komandu rezult?ti. Ja izvadfails nav nor?d?ts, rezult?ti tiek par?d?ti ekr?n?.

BOOTCFG

Izmantojiet ?o komandu, lai konfigur?tu s?kn??anu un veiktu atkop?anu. Komandai ir ??di varianti:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Piem?ri.
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Ir pieejamas ??das opcijas:
/add: pievieno Windows instal?ciju s?kn??anas izv?lnes sarakstam;
/rebuild: par?da visas Windows instal?cijas, lai var?tu nor?d?t pievienojam?s instal?cijas;
/scan: visos diskos mekl? Windows instal?cijas un par?da mekl??anas rezult?tus, lai var?tu nor?d?t pievienojam?s instal?cijas;
/default: iestata noklus?juma s?kn??anas ierakstu;
/list: par?da s?kn??anas izv?lnes saraksta ierakstus;
/disableredirect: atsp?jo novirz??anu s?kn??anas iel?d?t?j?;
/redirect: iesp?jo novirz??anu s?kn??anas iel?d?t?j?, izmantojot nor?d?to konfigur?ciju.

CD un CHDIR

Izmantojiet komandu cd un chdir, lai p?rietu uz citu mapi. Var lietot ??das komandas, piem?ram:
Rakstiet cd .., lai p?rietu uz vec?kmapi.
Rakstiet cd drive: , lai pa?reiz?j? mape tiktu par?d?ta nor?d?taj? disk?.
Rakstiet cd bez parametriem, lai tiktu par?d?ts pa?reiz?jais disks un mape.
Komanda chdir atstarpes uzskata par norobe?ot?jiem. T?d?? mapes nosaukums, kas satur atstarpi, ir j?ietver p?di??s (""). T?l?k ir sniegts piem?rs.
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Komandachdir darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamos datu nes?jos, jebkura ciet? diska nodal?juma saknes map? un lok?lajos instal?ciju avotos.

CHKDSK

chkdsk disks /p /r
Izpildot komandu chkdsk, tiek p?rbaud?ts un p?c nepiecie?am?bas labots vai atkopts nor?d?tais disks. ?? komanda ar? atz?m? visus boj?tos sektorus un atkopj las?mo inform?ciju.

Ir pieejamas ??das opcijas:
/p: veic vispus?gu diska p?rbaudi un k??du nov?r?anu;
/r: nosaka boj?tos sektorus un atkopj las?mo inform?ciju.
Piez?me. Ja nor?d?t opciju /r, opcija /p tiek lietota autom?tiski. Ja komanda chkdsk nor?d?ta bez argumentiem, t? p?rbauda pa?reiz?jo disku, neesot sp?k? nevienai no opcij?m.

Izpildot komandu chkdsk, ir j?izmanto fails Autochk.exe. Komanda CHKDSK autom?tiski atrod ?o failu s?kn??anas map?. Ja komandu konsole ir s?kotn?ji instal?ta, k? start??anas mape parasti tiek lietota mape Cmdcons. Ja, izpildot komandu CHKDSK, start??anas map? nevar atrast failu Autochk.exe, tiek m??in?ts atrast Windows instal?cijas disku. Ja instal?cijas datu nes?ju nevar atrast, tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu nor?d?t faila Autochk.exe atra?an?s vietu.

CLS

Izmantojiet ?o komandu, lai not?r?tu ekr?nu.

COPY

copy avots m?r?is
Izmantojiet ?o komandu, lai kop?tu failu. Komandu sintaks? avots nor?da kop?jamo failu un m?r?is nor?da jaunajam failam paredz?to mapi vai jaun? faila nosaukumu. Nevar lietot ar zvaigzn?ti (*) apz?m?tas aizst?j?jz?mes, un nevar kop?t mapes. Ja no sist?mas Windows instal?cijas diska kop?jat saspiestu failu, tas kop??anas laik? tiek autom?tiski atspiests.

Faila avots var b?t no?emams datu nes?js, jebkura pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas mape, jebkura diska sakne, lok?lie instal?ciju avoti vai mape Cmdcons.

Ja m?r?is nav nor?d?ts, k? noklus?juma m?r?is tiek lietota pa?reiz?j? mape. Ja fails jau past?v, lietot?js sa?em aicin?jumu izv?l?ties, vai eso?o failu p?rrakst?t ar kop?to failu. M?r?is nevar b?t no?emamais datu nes?js.

DEL un DELETE

del disks: ce?? failanosaukums
delete disks: ce?? failanosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai izdz?stu failu. Komandu sintaks? disks: ce?? faila_nosaukums nor?da failu, ko v?laties izdz?st. Komanda delete darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s un lok?lajos instal?ciju avotos. Komanda delete neakcept? aizst?j?jz?mes (*).

DIR

dir disks: ce?? failanosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai tiktu par?d?ts map? eso?o failu un apak?mapju saraksts. Komandu sintaks? disks: ce?? faila_nosaukums nor?da disku, mapi un sarakst? iek?aujamos failus. Izpildot komandu dir, tiek par?d?ts visu failu, tostarp sl?pto un sist?mas failu, saraksts. Failiem var b?t ??di atrib?ti:
D: direktorijs;
H: sl?ptais fails;
S: sist?mas fails;
E: ?ifr?ts;
R: tikai las?ms fails;
A: arhiv??anai sagatavoti faili;
C: saspiests;
P: p?rveides punkts.
Komanda dir darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s un lok?lajos instal?ciju avotos.

DISABLE

disable pakalpojumanosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai atsp?jotu Windows sist?mas pakalpojumu vai draiveri. Komandu sintaks? pakalpojuma_nosaukums nor?da atsp?jojam? pakalpojuma vai draivera nosaukumu.

Izmantojiet komandu listsvc, lai tiktu par?d?ti visi pakalpojumi un draiveri, kurus dr?kst atsp?jot. Izpildot komandu disable, tiek uzrakst?ts pakalpojuma vecais s?kuma tips pirms s?kuma tipa p?rstat??anas uz SERVICE_DISABLED. Gad?jumam, ja rodas nepiecie?am?ba pakalpojumu iesp?jot atk?rtoti, pierakstiet veco s?kuma tipu.

Komanda disable par?da ??das s?kuma_tipa v?rt?bas:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deleteier?ces_nosaukums diska_nosaukums nodal?juma_nosaukums lielums
Izmantojiet ?o komandu, lai p?rvald?tu nodal?jumus ciet? diska s?jumos. Ir pieejamas ??das opcijas:
/add: izveido jaunu nodal?jumu;
/delete: dz?? eso?u nodal?jumu;
ier?ces_nosaukums: jauna nodal?juma izveidei izmantot?s ier?ces nosaukums;
diska_nosaukums: diska nosaukums (burts), piem?ram, D:.
nodal?juma_nosaukums: nodal?juma nosaukums eso?a nodal?juma dz??anai;
lielums: jauna nodal?juma lielums megabaitos.
Ier?ces nosaukumu var ieg?t no komandas MAP rezult?ta, piem?ram: \Device\HardDisk0. Diska nosaukuma argumenta viet? var lietot nodal?juma nosaukumu, piem?ram, \Device\HardDisk0\Partition1. Nelietojot argumentus, tiek par?d?ts nodal?jumu p?rvald?bai paredz?ts lietot?ja interfeiss.

Br?din?jums. Izmantojot ?o komandu dinamiskas konfigur?cijas diskam, var tikt boj?ta nodal?jumu tabula. Nemodific?jiet dinamisko disku strukt?ru, ja vien neizmantojat disku p?rvald?bas r?ku.

ENABLE

enable pakalpojumanosaukums start??anas_tips
Izmantojot komandu enable, varat iesp?jot Windows sist?mas pakalpojumu vai draiveri.

Izmantojiet komandu listsvc, lai tiktu par?d?ti visi pakalpojumi vai draiveri, kurus dr?kst iesp?jot. Izpildot komandu enable, tiek par?d?ts iepriek??jais pakalpojuma start??anas tips (pirms tas tiek main?ts uz jauno v?rt?bu). Pierakstiet veco v?rt?bu gad?jumam, ja rodas nepiecie?am?ba atjaunot pakalpojuma s?kuma tipu.

T?l?k ir nor?d?tas atrib?ta s?kuma_tips der?g?s opcijas.
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Ja nav nor?d?ts jauns s?kuma tips, izpildot komandu enable, tiek rakst?ts vecais s?kuma tips.

EXIT

Izmantojiet komandu exit, lai izietu no atkop?anas konsoles un restart?tu datoru.

EXPAND

expand avots [/F:faili] [m?r?is] [/y]
expand avots [/F:faili] /D
Izmantojiet ?o komandu, lai izv?rstu failu. Komandu sintaks? avots nor?da izv?r?am? faila nosaukumu un m?r?is nor?da jaunajam failam paredz?to mapi. Ja netiek nor?d?ts m?r?is, komanda p?c noklus?juma izmanto pa?reiz?jo mapi. Nevar lietot aizst?j?jz?mes.

Ir pieejamas ??das opcijas:
/y: ner?d?t uzvedni pirms eso?a faila p?rrakst??anas;
/f:faili: nor?da izv?r?amos failus;
/d: faili netiek izv?rsti; tiek tikai par?d?ts avot? eso?o failu direktorijs.
Ja avot? ir vair?ki faili, izmantojot parametru /f:faili, ir j?nor?da izv?r?amie faili. Var lietot aizst?j?jz?mes.

M?r?is var b?t jebkura pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas mape, jebkura diska saknes mape, lok?lo instal?cijas avotu mape vai mape Cmdcons. M?r?is nevar b?t no?emams datu nes?js, un m?r?a fails nevar b?t tikai las?ms fails. Lai no?emtu tikai las??anas atrib?tu, izmantojiet komandu attrib.

Ja vien netiek lietota opcija /y, komanda expand pazi?o, ja m?r?a fails jau past?v.

FIXBOOT

fixboot diska nosaukums:
Lietojiet ?o komandu, lai sist?mas nodal?jum? rakst?tu jaunu Windows s?kn??anas sektora kodu. Komandu sintaks? diska_nosaukums nor?da burtu, kas apz?m? to disku, kur? tiks rakst?ts s?kn??anas sektors. Ar ?o komandu nov?r? boj?jumus, kas radu?ies Windows s?kn??anas sektor?. ?? komanda ignor? noklus?juma iestat?jumu, kas veic rakst??anu sist?mas s?kn??anas nodal?jum?. Komanda fixboot ir atbalst?ta tikai x86 b?z?tos datoros.

FIXMBR

fixmbr ier?ces nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai labotu s?kn??anas nodal?juma MBR. Komandu sintaks? ier?ces_nosaukums ir neoblig?ts ier?ces nosaukums, kas nor?da ier?ci, kurai nepiecie?ams jauns MBR. Izmantojiet ?o komandu, ja MBR ir saboj?jis v?russ un nevar start?t oper?t?jsist?mu Windows.

Br?din?jums. Ja dator? ir v?russ vai past?v probl?ma saist?b? ar aparat?ru, ?? komanda var rad?t boj?jumus nodal?jumu tabul?s. Izmantojot ?o komandu, var tikt izveidoti nepieejami nodal?jumi. Ieteicams pirms ??s komandas lieto?anas palaist pretv?rusu programmat?ru.

Ier?ces nosaukumu var ieg?t no komandas map rezult?ta. Ja netiek nor?d?ts ier?ces nosaukums, tiek labots s?kn??anas ier?ces MBR, piem?ram,
fixmbr \device\harddisk2
. Ja komanda fixmbr konstat? neder?gu vai nestandarta nodal?juma tabulas parakstu, pirms MBR p?rrakst??anas komanda fixmbr par?da uzvedni ar aicin?jumu at?aut ?o darb?bu. Komanda fixmbr ir atbalst?ta tikai x86 b?z?tos datoros.

FORMAT

format disks: /Q /FS:failu-sist?ma
Izmantojiet ?o komandu, lai nor?d?to disku format?tu nor?d?taj? failu sist?m?. Komandas sintaks? atrib?ts /Q veic ?tru diska format??anu, atrib?ts disks ir format?jam? nodal?juma diska burts un atrib?ts /FS:failu-sist?ma ir izmantojam? failu sist?ma, piem?ram, FAT, FAT32 vai NTFS. Ja failu sist?ma nav nor?d?ta, tiek lietots eso??s failu sist?mas form?ts, ja tas ir pieejams.

LISTSVC

Ar komandu listsvc uzskaita visus pa?reiz?j? Windows instal?cij? pieejamos pakalpojumus, draiverus un to s?kuma tipus. ?o komandu ir lietder?gi izmantot kop? ar komand?m disable un enable.

Saraksts tiek izg?ts no stropa %SystemRoot%\System32\Config\System. Ja stropa System nav vai tas ir boj?ts, rezult?ti nav prognoz?jami.

LOGON

logon
Komanda logon uzskaita visas atrast?s Windows instal?cijas un p?c tam prasa ievad?t lok?l? administratora paroli tai Windows kopijai, kur? v?laties pieteikties. Ja tr?s reizes neizdodas pieteikties, konsole tiek aizv?rta un tiek restart?ts dators.

MAP

map arc
Izmantojiet ?o komandu, lai uzskait?tu disku burtus, failu sist?mu tipus, nodal?jumu lielumus un kart?jumus ar fizisk?m ier?c?m. Komandu sintaks? parametrs arc liek komandai map izmantot ARC ce?us, nevis Windows ier?ces ce?us.

MD un MKDIR

Komandas md un mkdir izveido jaunas mapes. Aizst?j?jz?mes netiek atbalst?tas. Komanda mkdir darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s un lok?lo instal?ciju avotos.

MORE

more faila_nosaukums
Izmantojiet ?o komandu, lai ekr?n? tiktu par?d?ts teksta fails.

NET

Lai gan pal?dz?bas fail? sniegta cita inform?cija, komandu net atkop?anas konsol? nevar lietot. ?is protokolu steks nav iel?d?ts atkop?anas konsol?. T?p?c nav pieejama t?klo?anas funkcija.

RD un RMDIR

Izmantojiet komandu rd un rmdir, lai izdz?stu mapes. ??s komandas darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s un lok?lo instal?ciju avotos.

REN un RENAME

Izmantojiet komandu ren un rename, lai p?rd?v?tu failus.

Piez?me. P?rd?v?tam failam nevar nor?d?t jaunu disku un ce?u. ??s komandas darbojas tikai pa?reiz?j?s Windows instal?cijas sist?mas map?s, no?emamos datu nes?jos, cieto disku nodal?jumu saknes map?s un lok?lo instal?ciju avotos.

SET

Izmantojiet komandu set, lai tiktu par?d?tas vai modific?tas ?etras vides opcijas.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandas SET izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
235364 Atkop?anas konsoles komandas SET apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

SYSTEMROOT

Komanda systemroot iestata pa?reiz?jo darba mapi uz t?s Windows instal?cijas mapi %SystemRoot%, kur? pa?laik esat pieteicies.

TYPE

type faila_nosaukums
Izmantojiet komandu type, lai tiktu par?d?ts teksta fails.

Uzzi?as

?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet zin??anu b?zes rakst? 229716.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoli, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/cc776139.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 314058 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 4.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com