Sist?m? Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition instal?jot sist?mu Windows XP vai jauninot uz to, tiek r?d?ts k??das zi?ojums "NTLDR is missing" (Tr?kst NTLDR)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 314057 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju attiec?b? uz sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet 255220 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus
Dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition, m??inot instal?t sist?mu Microsoft Windows XP vai veikt jaunin??anu uz to, instal??anas laik? p?c pirm?s restart??anas, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
NTLDR is missing (Tr?kst NTLDR)
Press any key to restart (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai restart?tu)

IEMESLS

??da probl?ma var rasties, ja eso?? sist?ma Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition tika klon?ta un p?c tam lietota disk?, kura parametri at??iras no klon?t?s kopijas avota diska parametriem.

Piem?ram, sist?ma Windows 98 darbojas 4 gigabaitu (GB) disk?. P?c jaunin??anas uz 30 GB cieto disku tika izmantota cita izstr?d?t?ja diska att?la util?ta, lai izveidotu Windows 98 instal?cijas spogu?att?lu, kas p?c tam tika lietots jaunajam diskam. Bet v?l?k tiek veikta jaunin??ana uz sist?mu Windows XP. Lai to paveiktu, sist?ma Windows XP tiek instal?ta virs klon?t? sist?mas Windows 98 att?la.

?? probl?ma var rasties, ja izpild?s visi ?ie nosac?jumi:
 • Sist?mas/start??anas nodal?jums ir format?ts, izmantojot failu sist?mu FAT32.
 • Dators tiek start?ts, izmantojot INT-13 papla?in?jumus. (?? nodal?juma lielums p?rsniedz 7,8 GB, un nodal?juma tabul? sist?mas ID tips ir 0C).
 • Klon??anas proced?ras d?? FAT32 BIOS parametru bloka (BPB) v?rt?ba Heads (Galvi?as) (puses) neatbilst fiziskajam diskdzinim.
Sist?mas Windows 95, Windows 98 un Windows Millennium Edition s?kn??anas kods ignor? BPB v?rt?bu Heads (Galvi?as), un ??s programmas tiek start?tas pat tad, ja ?? v?rt?ba nav der?ga. Tom?r sist?mas Microsoft Windows 2000 un Windows XP s?kn??anas kodam ?? v?rt?ba ir nepiecie?ama, un, ja t? nav der?ga, s?kn??ana ir neveiksm?ga.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, FAT32 BPB izlabojiet galvi?u (pu?u) v?rt?bu, lai var?tu turpin?t sist?mas Windows XP s?kn??anu. Lai atjaunin?tu ?o v?rt?bu, p?rrakstiet Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition s?kn??anas kodu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Restart?jiet datoru, izmantojot Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition s?kn??anas disku, kur? ir fails Sys.com. (P?c noklus?juma ?is fails tiek iek?auts.)
 2. Izveidojiet sist?mas diska saknes direktorij? eso?? faila Msdos.sys dubl?jumkopiju. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? rakstiet ??das komandas:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet sys c:, lai p?rrakst?tu Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition s?kn??anas kodu ar prec?zu BPB inform?ciju. Ja ??s komandas izpilde ir sekm?ga, p?rejiet pie 4. darb?bas.

  Ja izmantojat Windows Millennium Edition s?kn??anas disku un tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums, tad Windows Millennium Edition instal?cij? tr?kst viena vai vair?ku failu:
  Cannot find the system file in the standard locations on drive C: (Diska C: standarta atra?an?s viet?s nevar atrast sist?mas failu)
  Lai disk? ievietotu pareizos failus un komanda sys tos var?tu atrast, r?kojieties ??di:
  1. Ierakstiet t?l?k min?t?s komandas. P?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
   c:
   cd\windows
   Ja sist?ma Windows ir instal?ta cit? map?, nevis map? Windows, atbilsto?i kori??jiet ?o komandu.
  2. M??iniet p?rsl?gties uz mapi Command, rakstot ??du komandu:
   cd command
   Ja tiek par?d?ts k??das zi?ojums par to, ka ??ds ce?? nav atrasts, rakstiet n?kamo komandu, lai izveidotu mapi Command, un p?c tam v?lreiz izpildiet komandu cd command:
   md command
  3. P?rsl?dzieties uz mapi EBD, rakstot ??du komandu:
   cd ebd
   Ja netiek par?d?ts k??das zi?ojums par to, ka ??ds ce?? nav atrasts, rakstiet n?kamo komandu, lai izveidotu mapi EBD, un p?c tam v?lreiz atk?rtojiet komandu cd ebd:
   md ebd
  4. Map? EBD izmantojiet ??s komandas, lai no ciet? diska saknes kop?tu failu Io.sys un to p?rd?v?tu par Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys ir failam Sys.com nepiecie?amais fails.
  5. P?rsl?dzieties atpaka? uz disku A un rakstiet ??das komandas:
   a:
   sys c:
  Rakstiet n?kam?s komandas, lai atjaunotu s?kotn?jo failu Msdos.sys. P?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Nospiediet tausti?u Y, lai p?rrakst?tu eso?o failu Msdos.sys. K? faila p?rrakst??anas apliecin?jums tiks par?d?ts "1 FILE(S) COPIED" (Kop?ts 1 fails).
 4. Restart?jiet datoru sist?m? Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition un v?lreiz m??iniet instal?t Windows XP vai m??iniet veikt jaunin??anu uz ?o sist?mu.

  Piez?me. Vai ar?, p?c komandas sys c: izpildes varat start?t atkop?anas konsoli un p?c tam lietot komandu fixboot, lai p?rrakst?tu sist?mas Windows XP s?kn??anas kodu. To darot, s?kotn?j? instal?cija tiek turpin?ta k? parasti.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus :
178947 Netika atrasts re?istra fails. Re?istra pakalpojumi var... (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
318948 Jauninot Windows 2000 vai Windows NT 4.0, tiek r?d?ts k??das zi?ojums "NTLDR is missing or corrupt" (Tr?kst NTLDR vai tas ir boj?ts) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
320397 Ja sist?ma Windows nav atjaunin?ta un saknes map? ir p?r?k daudz failu, iesp?jams, ka sist?mu Windows nevar start?t un tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Tr?kst NTLDR?
883275 Nevar start?t datoru p?c at?auju modific??anas sist?m? Windows Server 2003, Windows XP vai Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
812492 K??das zi?ojums, start?jot datoru, izmantojot ar sist?mu nesaist?tu disku (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
315261 Nevar start?t datoru p?c izmai?u veik?anas akt?vaj? nodal?jum?, izmantojot disku p?rvald?bas r?ku (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Ja ?eit nor?d?tie raksti nepal?dz atrisin?t probl?mu vai ja nov?rojat simptomus, kas at??iras no ?aj? rakst? aprakst?tajiem, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/?LN=lv
P?c tam lauk? Mekl?t atbalstu (KB) ievadiet par?d?t? k??das zi?ojuma tekstu vai probl?mas aprakstu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314057 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbfilesystems kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB314057

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com