Raksta ID: 314056 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju attiec?b? uz sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet 250320 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? apskat?ts Svchost.exe un t? funkcijas. Svchost.exe visp?r?js ir resursdatora procesa nosaukums pakalpojumiem, kurus palai? no dinamisko sai?u bibliot?k?m (dynamic-link library ? DLL).

Piez?me. Uzdevumu saraksts nav iek?auts sist?m? Windows XP Home Edition. ?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?iem lietot?jiem komercvid?. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/

PAPILDINDORM?CIJA

Fails Svchost.exe atrodas map? %SystemRoot%\System32. Start??anas laik? Svchost.exe p?rbauda re?istra pakalpojumu da?u, lai izveidotu iel?d?jamo pakalpojumu sarakstu. Vienlaikus var darboties vair?kas Svchost.exe instances. Katr? Svchost.exe sesij? var ietilpt pakalpojumu grup??ana. T?d?j?di atsevi??i pakalpojumi var darboties atkar?b? no t?, k? un kur Svchost.exe tiek start?ts. Pakalpojumu grup??ana ?auj ?stenot lab?ku vad?bu un vienk?r??ku atk??do?anu.

Svchost.exe grupas ir nor?d?tas ?aj? re?istra atsl?g?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Katra v?rt?ba ?aj? atsl?g? noz?m? noteiktu Svchost grupu un, skatot akt?vos procesus, tiek r?d?ta k? atsevi??a instance. Katra v?rt?ba ir REG_MULTI_SZ v?rt?ba, un taj? ietilpst pakalpojumi, kuri darbojas ?aj? Svchost grup?. Svchost grup?s var b?t viens vai vair?ki pakalpojumu nosaukumi, kas tiek ieg?ti no ??das re?istra atsl?gas, kuras atsl?ga Parametri satur v?rt?bu ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Pakalpojums
Lai apskat?tu Svchost proces? darbojo?os pakalpojumus:
 1. Oper?t?jsist?mas Windows uzdevumjosl? noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ievadiet CMD un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ievadiet Tasklist /SVC un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
Uzdevumu sarakst? tiek par?d?ts akt?vo procesu saraksts. P?rsl?gs /SVC par?da akt?vo procesu sarakstu katr? proces?. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par procesu, ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un nospiediet tausti?u ENTER:
Tasklist /FI "PID eq procesa identifikators" (p?di??s)
?aj? uzdevumu saraksta piem?r? ir par?d?tas divas darbojo??s Svchost.exe instances.
  Att?la nosaukums     PID   Pakalpojumi
  ======================================================================== 
  Sist?mas process    0   N/A
  Sist?ma        8   N/A  
  Smss.exe      132   N/A
  Csrss.exe      160   N/A
  Winlogon.exe    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Iepl?no?ana 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  N/A
  Cmd.exe       1300  N/A
  Tasklist.exe    1144  N/A
				
Re?istra iestat?jums abiem grup?jumiem ?aj? piem?r? ir ??ds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Rekviz?ti

Raksta ID: 314056 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com