Raksta ID: 314054 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet 216734.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? pak?peniski izkl?st?ts, k? sist?m? Windows XP konfigur?t Windows laika pakalpojumu, lai izmantotu iek??ju aparat?ras pulksteni un ?r?ju laika avotu. ?aj? rakst? sniegta ar? inform?cija par dro?a laika avota konfigur??anu, manu?li nor?d?tu sinhroniz?ciju, visiem pieejamajiem sinhroniz?cijas meh?nismiem un par da?iem galvenajiem Windows laika pakalpojuma re?istra ierakstiem, piem?ram, par re?istra ierakstiem MaxNegPhaseCorrection un MaxPosPhaseCorrection.

IEVADS

?aj? rakst? pak?peniski izkl?st?ts, k? sist?m? Windows XP konfigur?t Windows laika pakalpojumu, lai izmantotu iek??ju aparat?ras pulksteni un ?r?ju laika avotu.

?oti ieteicams konfigur?t autoritat?vo laika serveri, lai tas ieg?tu laika inform?ciju no aparat?ras avota. Konfigur?jot autoritat?vo laika serveri, lai tas veiktu sinhroniz?ciju ar interneta laika avotu, autentifik?cija netiek veikta. Ieteicams ar? samazin?t laika kori???anas iestat?jumus serveriem un savrupiem klientiem. Iev?rojot ?os ieteikumus, dom?na darb?ba ir prec?z?ka un dro??ka.

?aj? rakst? sniegti padomi par liel?ko da?u izplat?t?ko probl?mu nov?r?anu un inform?cija par dro?a laika avota konfigur??anu, manu?li nor?d?tu sinhroniz?ciju, visiem pieejamajiem sinhroniz?cijas meh?nismiem un re?istra ierakstiem MaxNegPhaseCorrection un MaxPosPhaseCorrection.

Windows laika pakalpojuma konfigur??ana, lai izmantotu iek??ju aparat?ras pulksteni

Lai Windows laika pakalpojumu autom?tiski konfigur?tu izmantot iek??ju aparat?ras pulksteni, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties ?o probl?mu labot patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai ?o probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50394


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, attiecas tikai uz ang?u valodas versij?m; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi konfigur?tu Windows laika pakalpojumu izmantot iek??ju aparat?ras pulksteni, autoritat?vaj? laika server? varat main?t pazi?ojumu karodzi?u. Pazi?ojumu karodzi?a mai?a liek datoram pazi?ot par sevi k? par dro?u laika avotu un izmantot ieb?v?to papildu met?la oks?da pusvad?t?ja (complementary metal oxide semiconductor ? CMOS) pulksteni. Lai Windows laika pakalpojumu konfigur?tu izmantot iek??ju aparat?ras pulksteni, veiciet ??das darb?bas.

Br?din?jums. Ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. Ja rad?sies ??s probl?mas, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet ??du re?istra ierakstu un noklik??iniet uz t?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz AnnounceFlags un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 4. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 5 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Iesp?jojiet NTPServer.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Enabled (Iesp?jots) un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
 7. Lai atk?rtoti s?ktu Windows laika pakalpojumu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Lai lok?l? datora laiku atiestat?tu atbilsto?i laika serverim, visos datoros, iz?emot laika serveri, izpildiet ??du komandu:
  w32tm /resync /rediscover
Piez?me. Laika serveris nav j?konfigur? veikt sinhroniz?ciju pa?am ar sevi. Ja konfigur?jat laika serveri veikt sinhroniz?ciju pa?am ar sevi, lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ti ??di notikumi:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (Laika nodro?in?t?js NtpClient nevar piek??t laika datiem vai ?obr?d sa?em neder?gus laika datus no 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).)

No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. (P?c asto?iem m??in?jumiem sazin?ties nav sa?emta atbilde no manu?l?s vienranga ier?ces 192.168.1.1. ?? vienranga ier?ce tiks atmesta k? laika avots, un NtpClient m??in?s atrast jaunu vienranga ier?ci, no kuras veikt sinhroniz?ciju.)

The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources. However, none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (Laika nodro?in?t?js NtpClient ir konfigur?ts ieg?t laiku no viena vai vair?kiem laika avotiem, bet ?obr?d neviens no ?iem avotiem nav pieejams. M??in?jumi sazin?ties ar avotu netiks veikti 960 min?tes. NtpClient nav pareiz? laika avota.)

Ja laika serveris darbojas, izmantojot iek??ju laika avotu, lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ts ??ds notikums:

Time Provider NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. We recommend that you either configure a reliable time service in the root domain, or that you manually configure the PDC to synchronize with an external time source. Otherwise, this computer will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. If an external time source is not configured or used for this computer, you may choose to disable the NtpClient. (Laika nodro?in?t?js NtpClient: dators ir konfigur?ts laika avota noteik?anai, izmantojot dom?na hierarhiju, bet tas darbojas k? PDC emulators me?a saknes dom?nam, t?p?c dom?na hierarhij? virs ?? datora nav neviena datora, ko izmantot k? laika avotu. Ieteicams konfigur?t der?gu laika avotu saknes dom?n? vai manu?li konfigur?t PDC sinhroniz??anai ar ?r?ju laika avotu. Pret?j? gad?jum? dators darbosies k? autoritat?vs dom?na hierarhijas laika avots. Ja ?im datoram nav konfigur?ts vai lietots ?r?js laika avots, var izv?l?ties atsp?jot NtpClient.)

?aj? tekst? ir sniegta inform?cija, ka laika serveris ir konfigur?ts neizmantot ?r?ju laika avotu un laika serveri var ignor?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandu w32tm, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu:
w32tm /?

Windows laika pakalpojuma konfigur??ana, lai izmantotu ?r?ju laika avotu

Lai autom?tiski konfigur?tu iek??ju laika serveri sinhroniz?cijai ar ?r?ju laika avotu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50395


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, attiecas tikai uz ang?u valodas versij?m; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi konfigur?tu Windows laika pakalpojumu veikt sinhroniz?ciju ar ?r?ju laika avotu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Mainiet servera tipu uz NTP. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Type (Tips) un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  4. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet NTP un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Iestatiet AnnounceFlags uz 5. Lai to izdar?tu, veiciet ??das darb?bas.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz AnnounceFlags un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 5 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Atlasiet aptaujas interv?lu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz SpecialPollInterval un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Piez?me. Vietturis TimeInSeconds apz?m? sekun?u skaitu, kas j?nogaida p?c katras aptaujas. Ieteicam? v?rt?ba ir 900 decim?lda?as. ??da v?rt?ba konfigur? laika serveri veikt aptauju ik p?c 15 min?t?m.
 4. Iesp?jojiet NTPServer. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Enabled (Iesp?jots) un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Nor?diet laika avotus. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz NtpServer un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit Value (V?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet Peers un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Konfigur?jiet laika kori???anas iestat?jumus. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz MaxPosPhaseCorrection un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?? Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) sada?? Base (B?ze) noklik??iniet uz Decimal (Decim?l? sist?ma).
  4. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Piez?me. Vietturis TimeInSeconds apz?m? pie?emamu v?rt?bu, piem?ram, vienu stundu (3600) vai 30 min?tes (1800). Izv?l?t? v?rt?ba ir atkar?ga no aptaujas interv?la, t?kla st?vok?a un ?r?j? laika avota.
  5. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz MaxNegPhaseCorrection un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
  7. Dialoglodzi?? Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) sada?? Base (B?ze) noklik??iniet uz Decimal (Decim?l? sist?ma).
  8. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Piez?me. Vietturis TimeInSeconds apz?m? pie?emamu v?rt?bu, piem?ram, vienu stundu (3600) vai 30 min?tes (1800). Izv?l?t? v?rt?ba ir atkar?ga no aptaujas interv?la, t?kla st?vok?a un ?r?j? laika avota.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Lai atk?rtoti s?ktu Windows laika pakalpojumu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Lai atiestat?tu katra datora laiku atbilsto?i laika serverim, visos datoros, iz?emot dom?na kontrolleri, izpildiet ??du komandu:
  w32tm /resync /rediscover
Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandu w32tm, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu:
w32tm /?


Piez?me. SNTP izmanto lietot?ja datogrammu protokola (User Datagram Protocol ? UDP) portu 123. Ja ?is ports nav atv?rts internetam, serveri nevar sinhroniz?t ar interneta SNTP serveriem.

Papildindorm?cija

Dro?a laika avota konfigur??ana

Dators, kas ir konfigur?ts k? dro?s laika avots, tiek identific?ts k? Windows laika pakalpojuma sakne. Laika pakalpojuma sakne ir dom?na autoritat?vais serveris. Parasti autoritat?vais serveris ir konfigur?ts izg?t laiku no ?r?ja NTP servera vai no aparat?ras ier?ces. Laika serveri var konfigur?t k? dro?u laika avotu, lai optimiz?tu laika p?rs?t??anu vis? dom?na hierarhij?. Ja dom?na kontrolleris ir konfigur?ts k? dro?s laika avots, piesakoties t?kl?, pakalpojums Net Logon pazi?o, ka ?is dom?na kontrolleris ir dro?s laika avots. Kad citi dom?na kontrolleri mekl? laika avotu, ar ko veikt sinhroniz?ciju, tie vispirms izv?las dro?u avotu, ja t?ds ir pieejams.

Manu?li nor?d?ta sinhroniz?cija

Manu?li nor?d?ta sinhroniz?cija ?auj nor?d?t t?du atsevi??u vien?dranga ier?ci vai vien?dranga ier??u sarakstu, no kur?m dators izg?st laiku. Ja dators nav iek?auts dom?n?, attiec?gais dators ir j?konfigur? manu?li sinhroniz??anai ar nor?d?to laika avotu. P?c noklus?juma dom?n? iek?auts dators tiek konfigur?ts sinhroniz??anai dom?na hierarhij?. Manu?li nor?d?ta sinhroniz?cija ir ?oti piem?rota dom?na me?a saknei vai t?du datoru me?a saknei, kas nav pievienoti dom?nam. Manu?li nor?dot ?r?ju NTP serveri, kas j?sinhroniz? ar autoritat?vo dom?na datoru, tiek ieg?ts dro?s laiks. Tom?r, lai nodro?in?tu augstu dom?na darb?bas precizit?ti un dro??bu, ieteicams autoritat?vo dom?na datoru konfigur?t sinhroniz??anai ar aparat?ras pulksteni.

Ja neizmanto aparat?ras laika avotu, pakalpojums W32time tiek konfigur?ts k? NTP tips. Atk?rtoti konfigur?jiet re?istra ierakstu MaxPosPhaseCorrection un MaxNegPhaseCorrection. Ieteicam? v?rt?ba ir 15 min?tes vai pat maz?k, un to nosaka laika avots, t?kla st?voklis un dro??bas pras?bas. Tas attiecas ar? uz visiem dro?ajiem laika avotiem, kas laika sinhroniz?cijas apak?t?kl? ir konfigur?ti k? me?a saknes laika avoti. Papildinform?ciju par ?iem re?istra ierakstiem skatiet t?l?k ?aj? rakst? sada?? "Windows laika pakalpojuma re?istra ieraksti".

Piez?me. Manu?li nor?d?ti laika avoti nav autentific?ti, ja vien tiem nav izveidots ?pa?i paredz?ts laika nodro?in?t?js, un t?p?c ??di laika avoti nav aizsarg?ti pret uzbrukumiem. Ja dators veic sinhroniz??anu ar manu?li nor?d?tu avotu, nevis ar savu autentific?jo?o dom?na kontrolleri, abi datori var atrasties ?rpus sinhroniz?cijas, un t?d?? Kerberos autentifik?cija neizdosies. Var neizdoties ar? citas darb?bas, kuru veik?anai nepiecie?ama t?kla autentific??ana, piem?ram, druk??ana un failu koplieto?ana. Ja sinhroniz??anai ar ?r?ju avotu ir konfigur?ta tikai me?a sakne, visi p?r?jie me?a datori paliek savstarp?ji sinhroniz?ti, apgr?tinot atk?rtotu uzbrukumu veik?anu.

Visi pieejamie sinhroniz?cijas meh?nismi

Opcija Visi pieejamie sinhroniz?cijas meh?nismi ir visnoder?g?k? sinhroniz?cijas metode lietot?jiem t?kl?. ?? metode iesp?jo sinhroniz?ciju ar dom?na hierarhiju un atkar?b? no konfigur?cijas var nodro?in?t alternat?vu laika resursu, ja dom?na hierarhija k??st nepieejama. Ja klients nevar veikt laika sinhroniz??anu ar dom?na hierarhiju, laika avots autom?tiski tiek p?rvietots atpaka? uz laika avotu, kas ir nor?d?ts iestat?jum? NtpServer. ??da sinhroniz?cijas metode klientiem nodro?ina prec?zu laiku.

Windows laika pakalpojuma re?istra ieraksti

?ie re?istra ieraksti atrodas
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra ieraksts
MaxPosPhaseCorrection
Ce??
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Piez?mes.?is ieraksts nor?da liel?ko pakalpojuma veikto pozit?vo laika korekciju sekund?s. Ja pakalpojums nosaka, ka izmai?as ir liel?kas, nek? nepiecie?ams, pakalpojums re?istr? notikumu. ?pa?s gad?jums: 0xFFFFFFFF noz?m?, ka laika korekcija notiek vienm?r. Dom?na dal?bniekiem noklus?juma v?rt?ba ir 0xFFFFFFFF. Savrupiem klientiem un serveriem noklus?juma v?rt?ba ir 54 000 (15 stundas).
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra ieraksts
MaxNegPhaseCorrection
Ce??
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Piez?mes.?is ieraksts nor?da liel?ko pakalpojuma pied?v?to negat?vo laika korekciju sekund?s. Ja pakalpojums nosaka, ka izmai?as ir liel?kas, nek? nepiecie?ams, t? viet? pakalpojums re?istr? notikumu. ?pa?s gad?jums: -1 noz?m?, ka laika korekcija notiek vienm?r. Noklus?juma v?rt?ba dom?na dal?bniekiem ir 0xFFFFFFFF. Savrupiem klientiem un serveriem noklus?juma v?rt?ba ir 54 000 (15 stundas).
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra ieraksts
MaxPollInterval
Ce??
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Piez?mes.?is ieraksts nor?da liel?ko interv?lu ?urn?la sekund?s, kas ir at?auts sist?mas aptaujas interv?lam. Lai gan sist?mai ir j?veic aptaujas atbilsto?i pl?notajiem interv?liem, nodro?in?t?js var atteikties sniegt paraugus p?c piepras?juma. Noklus?juma v?rt?ba dom?na dal?bniekiem ir 10. Savrupiem klientiem un serveriem noklus?juma v?rt?ba ir 15.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra ieraksts
SpecialPollInterval
Ce??
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Piez?mes.?is ieraksts nor?da ?pa?i manu?l?m vien?dranga ier?c?m paredz?tu aptaujas interv?lu sekund?s. Ja ir iesp?jots karodzi?? SpecialInterval 0x1, pakalpojums W32Time izmanto ?o aptaujas interv?lu, nevis aptaujas interv?lu, ko nosaka oper?t?jsist?ma. Noklus?juma v?rt?ba dom?na dal?bniekiem ir 3600. Savrupiem klientiem un serveriem noklus?juma v?rt?ba ir 604 800.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra ieraksts
MaxAllowedPhaseOffset
Ce??
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Piez?mes.?is ieraksts nor?da maksim?lo nob?di sekund?s, kurai pakalpojums W32Time m??ina piel?got datora pulksteni, izmantojot pulkste?a frekvenci. Ja nob?de p?rsniedz ?o v?rt?bu, pakalpojums W32Time iestata datora pulksteni tie?i. Noklus?juma v?rt?ba dom?na dal?bniekiem ir 300. Savrupiem klientiem un serveriem noklus?juma v?rt?ba ir 1.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows laika pakalpojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
884776 Windows laika pakalpojuma konfigur??ana pret lielu laika nob?di
816042 K? konfigur?t autoritat?vu laika serveri sist?m? Windows Server 2003
216734 K? konfigur?t autoritat?vu laika serveri sist?m? Windows 2000

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows laika pakalpojumu sist?mas Windows Server 2003 me??, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 314054 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 3.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com