TCP/IP và NBT tham s? c?u h?nh cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314053 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này đ?nh ngh?a t?t c? các thông s? s? đăng k? đư?c s? d?ng đ? đ?t c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n giao th?c, Tcpip.sys. Tcpip.sys th?c hi?n các giao th?c m?ng TCP/IP chu?n.

Vi?c th?c hi?n b? giao th?c TCP/IP cho Windows XP l?n đ?c t?t c? các d? li?u c?u h?nh c?a nó t? s? đăng k?. Thông tin này đư?c vi?t đ? đăng k? b?i công c? m?ng trong b?ng đi?u khi?n như m?t ph?n c?a quá tr?nh thi?t l?p. M?t s? thông tin này c?ng đư?c cung c?p b?i các d?ch v? khách hàng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) n?u d?ch v? DHCP Client đư?c kích ho?t.

Vi?c th?c hi?n c?a b? giao th?c nên th?c hi?n m?t cách chính xác và hi?u qu? trong h?u h?t các môi trư?ng b?ng cách s? d?ng ch? các thông tin c?u h?nh mà đư?c thu th?p b?i d?ch v? DHCP và công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n. Giá tr? m?c đ?nh t?i ưu cho t?t c? các khía c?nh c?u h?nh các giao th?c đ? đư?c m? hóa trong các tr?nh đi?u khi?n.

Có th? có m?t s? trư?ng h?p b?t thư?ng trong b?n cài đ?t khách hàng mà thay đ?i giá tr? m?c đ?nh nào đó là thích h?p. Đ? x? l? các trư?ng h?p này, tham s? tùy ch?n đăng k? có th? đư?c t?o ra đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a m?t s? ph?n c?a các tr?nh đi?u khi?n giao th?c.

Th?n tr?ng Vi?c th?c hi?n Windows XP TCP/IP là ph?n l?n self-tuning. Đi?u ch?nh các thông s? s? đăng k? mà không c?n nghiên c?u c?n th?n có th? làm gi?m hi?u su?t máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


Đ? thay đ?i các tham s?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? regedit trong các M? h?p.
  2. Xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Nh?p vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, lo?i giá tr? giá tr? mà b?n mu?n, và sau đó đ?t lo?i giá tr? dư?i Ki?u d? li?u.
  4. Nh?p vào Ok.
  5. Thoát kh?i Registry Editor.
  6. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? th?c hi?n thay đ?i có hi?u l?c.
t?t c? các thông s? TCP/IP là giá tr? đ?ng k? đư?c đ?t theo m?t trong hai subkeys khác nhau c?a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lưu ?ID cho b? đi?u h?p là b? đi?u h?p m?ng TCP/IP là ràng bu?c đ?. Đ? xác đ?nh các m?i quan h? gi?a m?t Adapter ID và k?t n?i m?ng, xem
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \<id for="" adapter="">\Connection</id>
. Các Tên giá tr? trong các phím cung c?p tên thân thi?n cho k?t n?i m?ng đư?c s? d?ng trong c?p k?t n?i m?ng. Các giá tr? dư?i các phím đư?c c? th? cho t?ng b? đi?u h?p. Tham s? có m?t DHCP c?u h?nh giá tr? và m?t giá tr? t?nh đư?c c?u h?nh có th? ho?c không t?n t?i. S? t?n t?i c?a h? ph? thu?c vào vi?c máy tính ho?c các adapter là DHCP c?u h?nh và cho dù giá tr? ghi đè t?nh đư?c quy đ?nh. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? thay đ?i có hi?u l?c.

Các tham s? tiêu chu?n mà b?n có th? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng k? biên so?n

Các thông s? sau đây đư?c cài đ?t v?i giá tr? m?c đ?nh c?a các công c? m?ng trong b?ng đi?u khi?n trong khi cài đ?t các thành ph?n TCP/IP. B?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? thay đ?i chúng.

DatabasePath
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_EXPAND_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: Windows NT t?p đư?ng d?n h?p l?
M?c đ?nh: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các đư?ng d?n t?p cơ s? d? li?u tiêu chu?n c?a Internet (MÁY, LMHOSTS, M?NG, GIAO TH?C). It 's s? d?ng giao di?n Windows ? c?m.
ForwardBroadcasts
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Chuy?n ti?p c?a chương tr?nh phát thanh không ph?i là đư?c h? tr?. Tham s? này đư?c b? qua.
UseZeroBroadcast
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u tham s? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), IP s? s? d?ng s? không phát sóng (0.0.0.0) thay v? c?a nh?ng ngư?i thân chương tr?nh phát sóng (255.255.255.255). H?u h?t các máy tính s? d?ng sóng phát thanh cái, nhưng m?t s? máy tính có ngu?n g?c t? BSD vi?c tri?n khai s? d?ng chương tr?nh phát sóng zero. Máy vi tính s? d?ng chương tr?nh phát sóng khác nhau th? không interoperate t?t trên cùng m?t m?ng.

Các tham s? tùy ch?n mà b?n có th? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng k? biên so?n

Nói chung, các tham s? không t?n t?i trong s? đăng k?. B?n có th? t?o ra chúng đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a tr?nh đi?u khi?n giao th?c TCP/IP.

ArpAlwaysSourceRoute
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u b?n đ?t tham s? này thành 1, TCP/IP truy?n ARP truy v?n v?i ngu?n vi?c đ?nh tuy?n đư?c kích ho?t trên Token Ring m?ng. Theo m?c đ?nh, ngăn x?p truy?n ARP truy v?n mà không có đ?nh tuy?n đ?u tiên và retries v?i đ?nh tuy?n đư?c kích ho?t n?u không có tr? l?i đ? đư?c nh?n.
ArpUseEtherSNAP
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u b?n đ?t tham s? này thành 1, TCP/IP truy?n các gói tin Ethernet s? d?ng m? hóa SNAP 802.3. Theo m?c đ?nh, các ngăn x?p truy?n các gói trong DIX Ethernet đ?nh d?ng. Nó s? luôn luôn nh?n đư?c c? hai đ?nh d?ng.
DefaultTTL
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? lư?ng
giây/hoa bia
Ph?m vi h?p l?: 1-255
M?c đ?nh: 128 cho Windows XP
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh m?c đ?nh th?i gian đ? S?ng (TTL) giá tr? đư?c thi?t l?p trong tiêu đ? c?a g?i đi các gói tin IP. TTL s? xác đ?nh các t?i đa th?i gian mà m?t gói tin IP có th? s?ng trong m?ng mà không c?n ti?p c?n c?a nó đi?m đ?n. Đó là m?t cách hi?u qu? m?t gi?i h?n trên các s? lư?ng các b? đ?nh tuy?n m?t gói tin IP có th? vư?t qua thông qua trư?c khi nó đư?c b? đi.
EnableDeadGWDetect
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 1 (đúng)
Mô t?: N?u b?n đ?t tham s? này thành 1, TCP s? d?ng tính năng phát hi?n c?ng ch?t. V?i tính năng này, TCP yêu c?u IP đ? thay đ?i thành m?t c?a ng? sao lưu n?u nó retransmits m?t phân đo?n nhi?u l?n mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng. Sao lưu c?ng có th? đư?c đ?nh ngh?a trong các Nâng cao ph?n c?a các TCP/IP c?u h?nh h?p ki?m soát m?ng B?ng đi?u khi?n.
EnablePMTUBHDetect
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u b?n đ?t tham s? này thành 1 (Đúng), TCP c? g?ng phát hi?n "Black L?"b? đ?nh tuy?n trong khi làm đư?ng d?n MTU Discovery. M?t b? đ?nh tuy?n "L? đen" không tr? v? ICMP Đi?m đ?n Unreachable thông đi?p khi nó ph?i đo?n m?t IP datagram v?i các Không đo?n chút t?p. TCP ph?i nh?n đư?c các thư này đ? th?c hi?n đư?ng d?n MTU Khám phá. V?i tính năng này đư?c b?t, TCP s? c? g?ng đ? g?i các phân đo?n mà không có s? không Đo?n chút t?p n?u m?t s? retransmissions trong m?t phân đo?n là unacknowledged. N?u các phân đo?n đư?c th?a nh?n, các MSS s? đư?c gi?m xu?ng và m?nh Don't bit s? đư?c thi?t l?p trong các gói d? li?u trong tương lai vào các k?t n?i. Cho phép phát hi?n l? đen tăng s? lư?ng t?i đa retransmissions đư?c th?c hi?n cho m?t c? th? phân đo?n.
EnablePMTUDiscovery
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 1 (đúng)
Mô t?: N?u b?n đ?t tham s? này thành 1 (Đúng), TCP c? g?ng đ? khám phá các Đơn v? truy?n t?i t?i đa (MTU ho?c l?n nh?t gói kích thư?c) trên đư?ng d?n đ?n m?t máy ch? t? xa. Khám phá con đư?ng MTU và h?n ch? TCP các phân đo?n đ? kích thư?c này, TCP có th? lo?i b? phân m?nh và b? đ?nh tuy?n d?c theo con đư?ng mà k?t n?i m?ng v?i khác nhau MTUs. S? phân đo?n b?t l?i ?nh hư?ng đ?n TCP thông lư?ng và nguyên nhân gây t?c ngh?n m?ng. N?u b?n thi?t l?p tham s? này thành 0, m?t MTU 576 byte đư?c s? d?ng cho t?t c? các k?t n?i không cho các máy tính trên m?ng con đ?a phương.
ForwardBufferMemory
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? byte
Ph?m vi h?p l?: m?ng MTU - m?t s? h?p l?
giá tr? nh? hơn so v?i 0xFFFFFFFF

M?c đ?nh: 74240 (đ? năm mươi 1480-byte
các gói d? li?u, làm tr?n đ?n b?i s? c?a 256)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh như th? nào nhi?u IP b? nh? phân b? đ? lưu tr? d? li?u gói trong hàng đ?i gói tin b? đ?nh tuy?n. Khi b? đ?m này v? tr? là đ?y, router b?t đ?u lo?i b? các gói d? li?u ng?u nhiên t? hàng đ?i c?a nó. Gói tin b? đ?m d? li?u hàng đ?i là 256 byte dài. Do đó, giá tr? c?a tham s? này ph?i là m?t b?i s? c?a 256. Nhi?u b? đ?m chu?i v?i nhau cho các gói d? li?u l?n hơn. Tiêu đ? IP cho m?t gói d? li?u đư?c lưu tr? m?t cách riêng bi?t. Đi?u này tham s? đư?c b? qua và không có b? đ?m là phân b? n?u b? đ?nh tuy?n IP không đư?c phép.
IGMPLevel
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0,1,2
M?c đ?nh: 2
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh như th? nào máy tính h? tr? IP multicasting và tham gia vào Internet Nhóm qu?n l? giao th?c. ? c?p 0, các máy tính không có multicast h? tr?. T?i c?p 1, máy tính ch? có th? g?i IP phát đa hư?ng các gói. ? c?p 2, máy tính có th? G?i IP phát đa hư?ng các gói và đ?y đ? tham gia vào IGMP nh?n phát đa hư?ng các gói.
KeepAliveInterval
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 1000 (th? hai)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các kho?ng th?i gian đó chia tách keepalive retransmissions cho đ?n khi nh?n đư?c m?t ph?n ?ng. Sau khi nh?n đư?c m?t ph?n ?ng, KeepAliveTime m?t l?n n?a đi?u khi?n s? ch?m tr? cho đ?n truy?n d?n keepalive ti?p theo. Các k?t n?i đư?c h?y b? sau khi s? c?a retransmissions đư?c quy đ?nh b?i TcpMaxDataRetransmissions là ng?.
KeepAliveTime
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 7,200,000 (hai gi?)
Mô t?: Các tham s? controls cách thư?ng xuyên TCP c? g?ng đ? xác minh r?ng m?t nhàn r?i k?t n?i là v?n c?n nguyên v?n b?ng cách g?i m?t keepalive gói. N?u máy tính t? xa v?n th? truy c?p và ho?t đ?ng, máy tính t? xa th?a nh?n vi?c truy?n t?i keepalive. Theo m?c đ?nh, keepalive các gói d? li?u không đư?c g?i. M?t chương tr?nh có th? b?t tính năng này trên m?t k?t n?i.
MTU
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD s?
Ph?m vi h?p l?: 68- MTU c?a các l?p dư?i m?ng
M?c đ?nh: 0xFFFFFFFF
Mô t?: Tham s? này đè các m?c đ?nh t?i đa truy?n đơn v? (MTU) cho m?t giao di?n m?ng. MTU là t?i đa gói kích thư?c trong byte truy?n t?i truy?n qua m?ng n?m bên dư?i. Các Kích thư?c bao g?m tiêu đ? giao thông v?n t?i. M?t datagram IP có th? chi?u dài nhi?u gói. Giá tr? l?n hơn giá tr? m?c đ?nh cho các ti?m ?n gây ra m?ng lư?i các v?n t?i s? d?ng m?c đ?nh m?ng MTU. Giá tr? nh? hơn so v?i 68 nguyên nhân s? v?n t?i s? d?ng m?t MTU 68.
NumForwardPackets
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD s?
Ph?m vi h?p l?: 1- m?t s? giá tr? h?p l?
nh? hơn so v?i 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 50
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các s? tiêu đ? gói tin IP đư?c phân b? cho các đ?nh tuy?n gói tin hàng đ?i. Khi t?t c? đ?u thư đang ? trong s? d?ng, b? đ?nh tuy?n b?t đ?u lo?i b? các gói d? li?u ng?u nhiên t? hàng đ?i. Giá tr? này nên ít l?n như các ForwardBufferMemory giá tr? chia cho các IP d? li?u kích thư?c t?i đa c?a các m?ng đư?c k?t n?i t?i b? đ?nh tuy?n. Giá tr? này ph?i là không có l?n hơn giá tr? ForwardBufferMemory chia cho 256 v? ít nh?t 256 byte b? nh? đ?m phía trư?c đư?c s? d?ng cho m?i gói. S? lư?ng t?i ưu c?a các gói d? li?u chuy?n ti?p Đ?i v?i m?t ForwardBufferMemory c? th? kích thư?c ph? thu?c vào lo?i lưu lư?ng truy c?p đư?c th?c hi?n trên m?ng và s? có m?t nơi nào đó gi?a hai các giá tr?. Tham s? này đư?c b? qua và không có thông tin thư đư?c c?p phát n?u router không có hi?u l?c.
TcpMaxConnectRetransmissions
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 2
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các S? l?n TCP retransmits m?t k?t n?i yêu c?u (SYN) trư?c khi aborting n? l?c. Th?i gian ch? retransmission tăng g?p đôi v?i m?i retransmission k? ti?p trong m?t c? th? k?t n?i n? l?c. Giá tr? th?i gian ch? ban đ?u là ba giây.
TcpMaxDataRetransmissions
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 5
Mô t?: Tham s? này đi?u khi?n vi?c S? l?n TCP retransmits di?n phân đo?n d? li?u cá nhân (không-k?t n?i phân đo?n) trư?c khi nó aborts k?t n?i. Các retransmission timeout đư?c tăng g?p đôi v?i m?i n?i ti?p nhau retransmission trên m?t k?t n?i. Nó đư?c đ?t l?i khi ph?n ?ng ti?p t?c. Các cơ s? giá tr? th?i gian ch? t? đ?ng xác đ?nh b?i tr?n v?ng th?i gian đo đư?c trên các k?t n?i.
TcpNumConnections
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xfffffe
M?c đ?nh: 0xfffffe
Mô t?: Tham s? này gi?i h?n các s? lư?ng t?i đa c?a k?t n?i TCP có th? có m? cùng m?t lúc.
TcpTimedWaitDelay
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong giây
Ph?m vi h?p l?: 30-300 (th?p phân)
M?c đ?nh: 0x78 (120 th?p phân)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh th?i gian mà m?t k?t n?i v?n trong tr?ng thái TIME_WAIT khi nó là đóng c?a. Khi m?t k?t n?i trong nhà nư?c TIME_WAIT, c? hai ? c?m có th? không đư?c s? d?ng l?i. Đi?u này c?ng đư?c g?i là nhà nư?c "2MSL". Theo RFC793, giá tr? nên hai l?n su?t đ?i phân khúc t?i đa trên m?ng. Xem RFC793 đ? bi?t thêm thông tin.

Lưu ? Trong Microsoft Windows 2000, giaù tr? maëc ñ?nh laø 240 giaây. Đ?i v?i Windows XP và Microsoft Windows Server 2003, m?c đ?nh đư?c đ?i thành 120 giây đ? ngăn x?p IPv4 đ? tăng hi?u su?t. Giá tr? m?c đ?nh cho IPv6 stack là 240 giây.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh cho dù TCP s? d?ng đ?c t? RFC 1122 kh?n c?p d? li?u ho?c ch? đ? đư?c s? d?ng b?i máy tính xu?t phát t? BSD. Hai cơ ch? gi?i thích con tr? kh?n c?p trong tiêu đ? TCP và các Chi?u dài c?a kh?n c?p d? li?u m?t cách khác nhau. H? này không tương thích. Theo m?c đ?nh, Windows XP s? d?ng các Ch? đ? BSD.
TcpWindowSize
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? byte
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFF
M?c đ?nh: Các nh? c?a 0xFFFF
OR
L?n (hơn b?n l?n TCP t?i đa Kích thư?c d? li?u trên m?ng
OR
8192 làm tr?n đ?n m?t th?m chí nhi?u c?a các m?ng TCP d? li?u kích thư?c.)
M?c đ?nh là 8760 cho Ethernet.
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các t?i đa TCP nh?n đư?c kích thư?c c?a s? c?a máy tính. C?a s? nh?n xác đ?nh các s? byte m?t ngư?i g?i có th? truy?n t?i mà không c?n nh?n đư?c m?t s? th?a nh?n. Nói chung, l?n hơn nh?n đư?c windows c?i thi?n hi?u su?t trên cao (ch?m tr? * băng thông) m?ng. Đ?i v?i hi?u qu? cao nh?t, nh?n c?a s? ph?i là m?t th?m chí b?i s? c?a TCP Kích thư?c phân khúc t?i đa (MSS).

Các thông s? đư?c c?u h?nh t? các thu?c tính c?a k?t n?i m?ng

Các thông s? sau đây đư?c t?o ra và s?a đ?i t? đ?ng b?i các k?t n?i thu?c tính giao di?n thông qua ngư?i s? d?ng cung c?p thông tin. B?n không ph?i c?u h?nh chúng tr?c ti?p trong s? đăng k?.

DefaultGateway
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các danh sách các c?ng đ? l? các gói mà không ph?i là m?nh cho m?t m?ng con mà máy tính tr?c ti?p k?t n?i v?i và mà không có m?t tuy?n đư?ng c? th? hơn. Đi?u này tham s? đè tham s? DhcpDefaultGateway.
Tên mi?n
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? tên mi?n DNS
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS tên mi?n c?a máy tính. Nó đư?c s? d?ng b?i các Giao di?n Windows ? c?m.
EnableDhcp
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u tham s? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), d?ch v? DHCP client c? g?ng s? d?ng DHCP c?u h?nh giao di?n IP đ?u tiên trên b? đi?u h?p.
Tên mi?n máy ch?
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? DNS hostname
M?c đ?nh: Tên máy tính c?a máy tính
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS tên máy c?a máy tính s? đư?c tr? l?i b?i các tên mi?n máy ch? b? ch? huy.
IPAddress
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách r?i rác - Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? IP giao di?n b? ràng bu?c đ? b? đi?u h?p. N?u là ngư?i đ?u tiên gi?i quy?t trong danh sách là 0.0.0.0, giao di?n chính trên các b? đi?u h?p s? đư?c c?u h?nh t? DHCP. A máy tính v?i nhi?u hơn m?t IP giao di?n đ?i di?n b? đi?u h?p đư?c g?i là "m?t cách h?p l? multihomed." Có ph?i là m?t giá tr? m?t n? m?ng con h?p l? trong các tham s? SubnetMask cho m?i đ?a ch? IP mà đư?c xác đ?nh trong tham s? này.
IPEnableRouter
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Cách đ?t tham s? này thành 1 (Đúng) gây ra máy tính cho các gói tin IP route gi?a các m?ng đư?c k?t n?i đ?n.
NameServer
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - m?t không gian phân cách danh sách Đ?a ch? IP r?i rác th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: Không (tr?ng)
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS máy ch? tên đ? truy v?n b?ng Windows ? c?m đ? x? l? các tên.
SearchList
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - Delimited danh sách H?u t? tên mi?n DNS
Ph?m vi h?p l?: B?t k? b? h?p l? DNS tên mi?n h?u t?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các h?u t? tên mi?n DNS h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh m?t danh sách c?a h?u t? tên mi?n đ? n?i thêm m?t tên đư?c gi?i quy?t b?i DNS n?u đ? phân gi?i tên unadorned không thành công. Theo m?c đ?nh, các giá tr? c?a tham s? tên mi?n đư?c g?n vào ch?. Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các c?a s? Giao di?n ? c?m.
SubnetMask
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? thi?t l?p đ?a ch? IP h?p l?.
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các m?t n? m?ng con đư?c s? d?ng v?i IP giao di?n b? ràng bu?c đ? các b? chuy?n đ?i. N?u là ngư?i đ?u tiên m?t n? trong danh sách là 0.0.0.0, ti?u h?c giao di?n trên b? đi?u h?p s? đư?c c?u h?nh b?i DHCP. Ph?i có m?t n? m?ng con h?p l? giá tr? tham s? này cho m?i đ?a ch? IP đó là ch? đ?nh trong tham s? IPAddress.

Các tham s? c?u h?nh không

Các thông s? sau đây đư?c t?o ra và đư?c s? d?ng trong n?i b? c?a các thành ph?n TCP/IP. H? không bao gi? c?n đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng k? biên so?n. Chúng đư?c li?t kê ? đây ch? đ? tham kh?o.

DhcpDefaultGateway
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các danh sách các c?ng n?i m?c đ?nh đ? đ?nh tuy?n các gói d? li?u không đư?c m?nh cho m?t m?ng con mà nh?ng máy tính đư?c k?t n?i tr?c ti?p v?i, và r?ng không có m?t tuy?n đư?ng c? th? hơn. Tham s? này đư?c vi?t b?i các khách hàng DHCP d?ch v?, n?u đư?c kích ho?t. Tham s? này là ghi đè b?i m?t DefaultGateway h?p l? giá tr? tham s?.
DhcpIPAddress
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các DHCP c?u h?nh ch? IP cho giao di?n. N?u tham s? IPAddress ch?a m?t đ?u tiên khác hơn là 0.0.0.0, giá tr? đó có giá tr? s? ghi đè lên thông s? này.
DhcpNameServer
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - m?t không gian phân cách danh sách Đ?a ch? IP r?i rác th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS máy ch? tên đ? truy v?n b?ng Windows ? c?m đ? x? l? các tên. Nó đư?c vi?t b?i DHCP d?ch v? khách hàng, n?u đư?c kích ho?t. NameServer tham s? đè tham s? này.
DhcpServer
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? DHCP đư?c c?p các cho thuê trên đ?a ch? IP trong các DhcpIPAddress tham s?.
DhcpSubnetMask
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác m?ng con IP th?p phân m?t n?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? n? m?ng con h?p l? Đ?i v?i đ?a ch? IP đư?c c?u h?nh
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các M?t n? m?ng con c?u h?nh DHCP cho đ?a ch? đó là ch? đ?nh trong tham s? DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c vi?t b?i các TCP/IP tr?nh đi?u khi?n đ? s? d?ng b?i các khách hàng DHCP d?ch v?.
Cho thuê
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong giây
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? (trong gi? giây) cho thuê trên IP đ?a ch? cho b? đi?u h?p này là h?p l? cho.
LeaseObtainedTime
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? th?i gian cho thuê trên IP đ?a ch? này b? đi?u h?p thu đư?c.
LeaseTerminatesTime
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? th?i gian cho thuê trên IP đ?a ch? này b? đi?u h?p h?t h?n.
LLInterface
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - NT tên thi?t b?
Ph?m vi h?p l?: M?t tên h?p l? NT thi?t b?
M?c đ?nh: Chu?i r?ng (tr?ng)
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng đ? tr?c ti?p IP liên k?t v?i m?t giao th?c t?ng liên k?t khác nhau hơn so v?i mô-đun ARP built-in. Giá tr? c?a các tham s? là tên c?a Windows NT, d?a trên đi?n tho?i IP nên liên k?t v?i. Tham s? này đư?c s? d?ng k?t h?p v?i các thành ph?n RAS, ví d?.
T1
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? th?i gian mà các d?ch v? trư?c tiên s? c? g?ng làm m?i các cho thuê trên đ?a ch? IP cho các b? chuy?n đ?i. Gia h?n h?p đ?ng thuê, ông d?ch v? liên h? v?i h? ph?c v? c?p cho thuê.
T2
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? th?i gian mà các d?ch v? s? c? g?ng đ? gia h?n h?p đ?ng thuê trên đ?a ch? IP cho các b? chuy?n đ?i. Gia h?n h?p đ?ng thuê, d?ch v? bu?i phát sóng m?t yêu c?u đ?i m?i. Th?i gian T2 nên th? đ?t đư?c ch? khi các d?ch v? đ? không th? gia h?n h?p đ?ng thuê v?i các h? ph?c v? g?c.

NBT

t?t c? các thông s? NBT là giá tr? đ?ng k? đư?c đ?t theo m?t trong hai subkeys khác nhau c?a
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
nơi ID cho b? đi?u h?p đ?i di?n cho b? đi?u h?p m?ng NBT là ràng bu?c đ?. M?i quan h? gi?a m?t Adapter ID và k?t n?i m?ng có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \ID cho b? đi?u h?p\Connection. Giá tr? tên trong các phím cung c?p tên đư?c s? d?ng cho k?t n?i m?ng đư?c s? d?ng trong c?p k?t n?i m?ng. Giá tr? dư?i các phím sau là c? th? cho t?ng b? đi?u h?p. N?u máy tính này đư?c c?u h?nh thông qua d?ch v? DHCP, m?t s? thay đ?i trong các tham s? có hi?u l?c n?u l?nh ipconfig / làm m?i đư?c ban hành vào l?nh tr?nh bao. N?u không, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? thay đ?i trong b?t k? các thông s? có hi?u l?c.

Tiêu chu?n tham s? c?u h?nh t? Registry Editor

Các thông s? sau đây đư?c cài đ?t v?i giá tr? m?c đ?nh c?a các công c? m?ng trong b?ng đi?u khi?n trong khi cài đ?t các thành ph?n TCP/IP. H? có th? đư?c s?a đ?i b?i b?ng cách s? d?ng Registry Editor (Regedit.exe).

BcastNameQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Count
Ph?m vi h?p l?: 1 đ? 0xFFFF
M?c đ?nh: 3
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh s? l?n NetBT bu?i phát sóng m?t truy v?n cho m?t c? th? tên mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng.
BcastQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 100 đ? 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 0x2ee (750 th?p phân)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian gi?a k? ti?p phát sóng tên truy v?n cho cùng tên.
CacheTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 60000 đ? 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 0x927c0 (600000 mili giây = 10 phút)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian tên đư?c lưu tr? cho ? xa tên b?ng.
NameServerPort
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? hi?u c?ng UDP
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFF
M?c đ?nh: 0x89
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các s? hi?u c?ng đích s? g?i NetBT các gói d? li?u đó có liên quan đ?n d?ch v? tên, ch?ng h?n như tên truy v?n và đăng k? tên đ? th?ng. Microsoft th?ng l?ng nghe trên c?ng 0x89. NetBIOS tên máy ch? t? khác có th? nhà cung c?p l?ng nghe trên c?ng khác nhau.
NameSrvQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Count
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFF
M?c đ?nh: 3
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh s? l?n NetBT s? g?i m?t truy v?n đ?n m?t h? ph?c v? WINS Đ?i v?i m?t tên c? th? mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng.
NameSrvQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 100 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 1500 (1,5 giây)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian gi?a n?i ti?p nhau tên truy v?n đ? TH?NG cho m?t tên c? th?.
SessionKeepAlive
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 60.000 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 3,600,000 (1 gi?)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian gi?a keepalive truy?n trên m?t Phiên làm vi?c. Đ?t giá tr? cho 0xFFFFFFF vô hi?u hóa keepalives.
Kích thư?c/nh?/v?a/l?n
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD
Ph?m vi h?p l?: 1, 2, 3 (nh?, v?a, l?n)
M?c đ?nh: 1 (nh?)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh kích thư?c các b?ng tên đư?c s? d?ng đ? lưu tr? đ?a phương và tên t? xa. Nói chung, nh? là đ?y đ?. N?u máy tính là hành đ?ng như là m?t proxy tên máy ch?, các giá tr? t? đ?ng thi?t l?p đ? l?n đ? tăng kích thư?c c?a tên b? nh? cache b?ng băm. Băm b?ng Xô đang có kích thư?c như sau: L?n: 256 v?a: 128 nh?: 16

Các tham s? tùy ch?n c?u h?nh t? Registry Editor

Các tham s? nói chung không t?n t?i trong s? đăng k?. H? có th? t?o đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a tr?nh đi?u khi?n giao th?c NetBT.

BroadcastAddress
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - b?n byte, ít- v? cu?i đ?a ch? IP đư?c m? hóa
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: Đ?a ch? ngư?i phát sóng cho m?i m?ng.
Mô t?: Tham s? này có th? đư?c s? d?ng đ? l?c lư?ng NetBT s? d?ng m?t đ?a ch? c? th? cho t?t c? phát sóng các gói liên quan đ?n tên. Theo m?c đ?nh, NetBT s? d?ng đ?a ch? ngư?i phát sóng là thích h?p cho m?i m?ng (có ngh?a là, đ?i v?i m?t m?ng lư?i c?a 11.101.0.0 v?i m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.0.0, phát sóng m?ng đ?a ch? s? 11.101.255.255). Tham s? này s? đư?c thi?t l?p, ví d?, n?u m?ng s? d?ng đ?a ch? s? không phát sóng (thi?t l?p b?ng cách s? d?ng thông UseZeroBroadcast TCP/IP s?). Các Đ?a ch? qu?ng bá m?ng con thích h?p s? sau đó, là 11.101.0.0 trong ví d? trư?c đó. Đi?u này tham s? sau đó s? đư?c thi?t l?p đ? 0x0b650000. Tham s? này là toàn c?u và là đư?c s? d?ng trên t?t c? các m?ng con NetBT là ràng bu?c đ?.
EnableProxy
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), máy tính ho?t đ?ng như m?t proxy máy ch? tên cho m?ng NBT là b? ràng bu?c đ?. M?t máy ch? proxy tên câu tr? l?i phát sóng truy v?n cho các tên mà nó có gi?i quy?t thông qua th?ng. V?i m?t tên máy ch? proxy m?t m?ng lư?i các hi?n th?c B-nút có th? k?t n?i t?i h? ph?c v? trên các m?ng con đang đăng k? v?i WINS.
EnableProxyRegCheck
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u tham s? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), máy ch? tên ?y quy?n g?i m?t ph?n ?ng tiêu c?c v?i m?t tên phát sóng đăng k? n?u tên đ? đăng k? v?i WINS ho?c là trong các proxy tên đ?a phương b? nh? cache v?i m?t đ?a ch? IP khác nhau. Nguy hi?m c?a vi?c kích ho?t tính năng này là nó ngăn ng?a m?t máy tính t? vi?c thay đ?i IP c?a nó Đ?a ch? ch?ng th?ng có m?t b?n đ? cho các Tên. V? v?y, nó vô hi?u hoá b?i m?c đ?nh.
InitialRefreshT.O.
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 960000 - 0xFFFFFFF
M?c đ?nh: 960000 (16 phút)
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các th?i gian ch? C?p Nh?t ban đ?u đư?c s? d?ng b?i NBT trong đăng k? tên. NBT c? g?ng liên l?c v?i các Các máy ch? th?ng 1/8th c?a kho?ng th?i gian này khi nó l?n đ?u tiên đăng k? tên. Khi nó nh?n đư?c m?t ph?n ?ng đăng k? thành công, ph?n ?ng có b?n c?p nh?t m?i kho?ng th?i gian đ? s? d?ng.
LmhostsTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1000 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 6000 (6 giây)
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các giá tr? th?i gian ch? cho LMHOSTS và DNS tên truy v?n. B? đ?m th?i gian có m?t granularity c?a các giá tr? th?i gian ch?. V? v?y, th?i gian ch? th?c t? có th? là như hai l?n giá tr?.
MaxDgramBuffering
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Count byte
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 0x20000 (128 Kb)
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các b? nh? t?i đa mà NetBT đ?ng phân b? cho t?t c? các n?i b?t datagram g?i. Sau khi gi?i h?n này đư?c đ?t t?i, b? sung g?i s? không thành công v? các ngu?n l?c có s?n không đ? tài nguyên.
NodeType
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 1,2,4,8 (B-nút, P-nút, M-nút, H-node)
M?c đ?nh: 1 hay 8 d?a trên h? ph?c v? WINS c?u h?nh
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh nh?ng g? phương pháp NetBT s? d?ng đ? đăng k? và x? l? tên. S? d?ng m?t máy tính B-nút chương tr?nh phát sóng. M?t máy tính P-nút s? d?ng ch? đi?m- đ?n th?i đi?m tên truy v?n t?i m?t máy ch? tên (TH?NG). M?t máy tính M-nút phát sóng đ?u tiên, và sau đó truy v?n các máy ch? tên. M?t H-nút máy tính truy v?n các máy ch? tên đ?u tiên, và sau đó chương tr?nh phát sóng. Ngh? quy?t thông qua LMHOSTS ho?c DNS sau đây phương pháp. N?u phím này là hi?n nay, nó s? ghi đè lên các phím DhcpNodeType. N?u không quan tr?ng là như v?y, vi?c s? d?ng máy tính B-nút n?u không có không có máy ch? th?ng c?u h?nh cho các m?ng. Máy tính s? d?ng H-nút n?u không có ít nh?t m?t trong c?u h?nh h? ph?c v? WINS.
RandomAdapter
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Tham s? này áp d?ng cho m?t multihomed máy ch? ch?. N?u nó đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), NetBT s? ch?n ng?u nhiên các Đ?a ch? IP ph?i đ?t trong m?t ph?n ?ng truy v?n tên t? t?t c? các giao di?n b? ràng bu?c c?a nó. Thư?ng xuyên, các ph?n ?ng có ch?a đ?a ch? c?a các giao di?n truy v?n đ?n ngày. Đi?u này tính năng s? đư?c s? d?ng b?i m?t máy ch? v?i hai giao di?n trên cùng m?t m?ng cho t?i cân b?ng.
RefreshOpCode
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 8, 9
M?c đ?nh: 8
Mô t?: Tham s? này l?c lư?ng NetBT đ? s? d?ng m?t opcode c? th? trong b?n C?p Nh?t tên các gói. Đ?c đi?m k? thu?t cho NetBT giao th?c là đ?y tham v?ng trong l?nh v?c này. M?c dù m?c đ?nh c?a 8 đư?c s? d?ng b?i Microsoft vi?c tri?n khai dư?ng như là d? đ?nh giá tr?, m?t s? hi?n th?c khác, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i c?a Ungermann-Bass, s? d?ng giá tr? 9. Hai vi?c tri?n khai ph?i s? d?ng cùng m?t opcode đ? interoperate.
SingleResponse
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Tham s? này áp d?ng cho m?t multihomed máy ch? ch?. N?u tham s? này là thi?t l?p đ? 1 (đúng), NBT s? ch? cung c?p m?t Đ?a ch? IP t? m?t trong nh?ng giao di?n b? ràng bu?c c?a nó trong tên truy v?n ph?n ?ng. Theo m?c đ?nh, các Đ?a ch? c?a t?t c? các giao di?n b? ràng bu?c là bao g?m.
WinsDownTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1000 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 15.000 (15 giây)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các th?i gian mà NBT ch? đ?i trư?c khi m?t l?n n?a c? g?ng s? d?ng th?ng sau khi nó không liên l?c v?i b?t k? h? ph?c v? WINS. V?i tính năng này, máy tính t?m th?i ng?t k?t n?i t? m?ng có th? ti?n hành thông qua các kh?i đ?ng ch? bi?n mà không c?n ch? đ?i cho th?i gian th?c m?i th?ng tên đăng k? ho?c truy v?n riêng l?.

Các tham s? c?u h?nh t? thu?c tính k?t n?i

Các thông s? sau đây có th? đư?c đ?t thông qua thu?c tính k?t n?i t? c?p k?t n?i m?ng. B?n không ph?i c?u h?nh chúng tr?c ti?p.

EnableDns
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), NBT truy v?n DNS cho tên mà không th? đư?c gi?i quy?t b?i th?ng, phát sóng, ho?c t?p LMHOSTS.
EnableLmhosts
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 1 (đúng)
Mô t?: N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), NBT t?m ki?m các LMHOSTS t?p tin, n?u nó t?n t?i, cho các tên mà không th? gi?i quy?t b?i th?ng ho?c phát sóng. Theo m?c đ?nh, đó là không có t?p LMHOSTS cơ s? d? li?u thư m?c (đư?c ch? ra b?i Tcpip\Parameters\DatabasePath). V? v?y, NBT m?t không có hành đ?ng. Giá tr? này là ngư?i vi?t: c?u h?nh nâng cao TCP/IP theo các công c? m?ng trong b?ng đi?u khi?n.
NameServer
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (ví d?, 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: tr?ng (không có đ?a ch?)
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS chính. N?u đi?u này tham s? có ch?a m?t giá tr? h?p l?, nó đè tham s? DHCP c?a cùng m?t Tên.
NameServerBackup
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (ví d?, 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP.
M?c đ?nh: tr?ng (không có đ?a ch?)
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS sao lưu. N?u đi?u này tham s? có ch?a m?t giá tr? h?p l?, nó đè tham s? DHCP c?a cùng m?t Tên.
ScopeId
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? tên mi?n DNS bao g?m hai d?u ch?m đ? tách ph?n, ho?c m?t "*".
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các NetBIOS tên ph?m vi cho nút. Giá tr? này không ph?i b?t đ?u b?ng d?u ch?m. N?u đi?u này tham s? có ch?a m?t giá tr? h?p l?, nó s? ghi đè lên các tham s? DHCP cùng tên. M?t giá tr? tr?ng (chu?i r?ng) s? b? b? qua. Cách đ?t tham s? này thành giá tr? "*" ch? ra m?t ph?m vi vô và s? ghi đè các DHCP tham s?.

Các tham s? c?u h?nh không

Các thông s? sau đây đư?c t?o ra và đư?c s? d?ng trong n?i b? c?a NetBT các thành ph?n. H? không bao gi? c?n đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng k? biên so?n. H? đư?c li?t kê ? đây ch? đ? tham kh?o.

DhcpNameServer
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (ví d?, 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS chính. It 's b?ng văn b?n c?a d?ch v? khách hàng DHCP, n?u có hi?u l?c. M?t giá tr? NameServer h?p l? s? ghi đè lên các tham s? này.
DhcpNameServerBackup
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (ví d?, 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS sao lưu. It 's b?ng văn b?n c?a d?ch v? khách hàng DHCP, n?u có hi?u l?c. M?t giá tr? BackupNameServer h?p l? s? ghi đè lên các tham s? này.
DhcpNodeType
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 1-8
M?c đ?nh: 1
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh NBT nút lo?i. Nó đư?c vi?t b?i v? DHCP client, n?u đư?c kích ho?t. M?t giá tr? NodeType h?p l? s? ghi đè lên thông s? này. Xem các m?c nh?p cho NodeType cho m?t mô t? đ?y đ?.
DhcpScopeId
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: m?t tên dot tách ra chu?i như v?y như "microsoft.com"
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các NetBIOS tên ph?m vi cho nút. It 's b?ng văn b?n c?a d?ch v? khách hàng DHCP, n?u có hi?u l?c. Giá tr? này không ph?i b?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian. Xem các m?c nh?p cho ScopeId đ? bi?t thêm thông tin.
NbProvider
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: _tcp
M?c đ?nh: _tcp
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng trong n?i b? c?a các thành ph?n RPC. M?c đ?nh giá tr? không c?n ph?i đư?c thay đ?i.
TransportBindName
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: N/A
M?c đ?nh: \Device\
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng trong n?i b? trong th?i gian phát tri?n s?n ph?m. Các giá tr? m?c đ?nh không nên đư?c thay đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314053 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbsyssettings kbregistry kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB314053 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314053

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com