Làm th? nào đ? s? d?ng l?nh AT đ? l?ch tr?nh công vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313565 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Windows 2000, b?n có th? s? d?ng công c? l?p l?ch tác v? trong b?ng đi?u khi?n đ? lên l?ch tác v?. B?n c?ng có th? s? d?ng các t?i l?nh đ? lên l?ch tác v? này b?ng tay. Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các t?i l?nh đ? t?o ra và đ? h?y b? tác v? theo l?ch tr?nh.

T?ng quan v? các l?nh AT

B?n có th? s? d?ng các t?i l?nh đ? lên l?ch m?t l?nh, m?t t?p l?nh, ho?c m?t chương tr?nh ch?y t?i m?t đ? ch? ra ngày tháng và th?i gian. B?n c?ng có th? s? d?ng l?nh này đ? xem tác v? theo l?ch bi?u hi?n có.

S? d?ng các t?i l?nh, d?ch v? l?p l?ch tác v? ph?i ch?y, và b?n ph?i đăng nh?p như m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. Khi b?n s? d?ng các t?i l?nh đ? t?o tác v? này, b?n ph?i c?u h?nh các tác v? đ? cho h? ch?y trong cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng.

Các t?i ch? huy s? d?ng cú pháp sau:
t?i \\ComputerName th?i gian / tương tác | / m?i:ngày tháng,... / next:ngày tháng,... ch? huy
t?i \\ComputerName id /Delete | /Delete/Yes
Danh sách sau đây mô t? các tham s? mà b?n có th? s? d?ng v?i các t?i l?nh:
 • \\computername: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh m?t máy tính t? xa. N?u b?n b? qua các tham s? này, công vi?c đư?c lên k? ho?ch đ? ch?y trên máy tính đ?a phương.
 • th?i gian: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh th?i gian khi nhi?m v? là đ? ch?y. Th?i gian đư?c quy đ?nh như gi?:phút d?a trên 24 gi? đ?ng h?. Ví d?, 0: 00 đ?i di?n cho n?a đêm và 20: 30 đ?i di?n cho 8 gi? 30 chi?u
 • / tương tác: S? d?ng tham s? này cho phép nhi?m v? đ? tương tác v?i máy tính đ? bàn s? d?ng đư?c đăng nh?p vào lúc đó, các nhi?m v? ch?y.
 • / m?i:ngày tháng,...: S? d?ng tham s? này đ? lên l?ch tác v? đ? ch?y vào ngày đư?c ch? đ?nh ho?c ngày c?a tu?n ho?c tháng, ví d?, m?i th? sáu ho?c ngày th? tám m?i tháng. Ch? đ?nh ngày tháng như là m?t ho?c nhi?u ngày trong tu?n (s? d?ng ch? vi?t t?t sau đây: M, T, W, Th, F, S, Su) ho?c m?t hay nhi?u ngày c?a tháng (s? d?ng nh?ng con s? 1 thông qua 31). H?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng d?u ph?y đ? tách nhi?u ngày m?c. N?u b?n b? qua các tham s? này, các nhi?m v? đư?c l?p bi?u đ? ch?y trên ngày hi?n t?i.
 • / next:ngày tháng,...: S? d?ng tham s? này đ? lên l?ch tác v? đ? ch?y trên s? xu?t hi?n ti?p theo c?a ngày (ví d?, ti?p theo th? hai). Ch? đ?nh ngày tháng như là m?t ho?c nhi?u ngày trong tu?n (s? d?ng ch? vi?t t?t sau đây: M, T, W, Th, F, S, Su) ho?c m?t hay nhi?u ngày c?a tháng (s? d?ng nh?ng con s? 1 thông qua 31). H?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng d?u ph?y đ? tách nhi?u ngày m?c. N?u b?n b? qua các tham s? này, các nhi?m v? đư?c l?p bi?u đ? ch?y trên ngày hi?n t?i.
 • ch? huy: S? d?ng tham s? này ch? ra l?nh Windows 2000, chương tr?nh (.exe ho?c .com t?p tin), ho?c các chương tr?nh batch (.bat ho?c .cmd t?p tin) mà b?n mu?n ch?y. N?u l?nh yêu c?u m?t con đư?ng như là đ?i s?, s? d?ng tên đư?ng d?n tuy?t đ?i (toàn b? đư?ng d?n đ?u v?i k? t? ? đ?a). N?u l?nh trên m?t máy tính t? xa, s? d?ng tên đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên th?ng nh?t (UNC) (\\ServerName\ShareName). N?u l?nh không ph?i là m?t t?p tin th?c thi (exe), b?n ph?i đ?ng trư?c l?nh v?i CMD /c installer.bat/c, ví d?, CMD /c installer.bat/c b?n sao C:\*.* C:\temp.
 • ID: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh s? đ?nh danh đư?c gán cho m?t nhi?m v? theo l?ch tr?nh.
 • /Delete: S? d?ng tham s? này đ? h?y b? m?t nhi?m v? theo l?ch tr?nh. N?u b?n b? qua các ID tham s?, t?t c? đ? l?p l?ch tác v? trên máy tính đang b? h?y b?.
 • /Yes: S? d?ng tham s? này đ? bu?c m?t câu tr? l?i có cho t?t c? các truy v?n t? h? th?ng khi b?n h?y b? tác v? theo l?ch tr?nh. N?u b?n b? qua các tham s? này, b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c h?y b? m?t nhi?m v?.
Lưu ? Khi b?n s? d?ng các t?i l?nh, tác v? theo l?ch đư?c ch?y b?ng cách s? d?ng các ch?ng ch? c?a trương m?c h? th?ng.

Làm th? nào đ? t?o m?t tác v? theo l?ch tr?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? danh sách hi?n đang ch?y d?ch v?:
  net start
  N?u l?p l?ch tác v? không đư?c hi?n th? trong danh sách, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  net b?t đ?u "nhi?m v? l?p l?ch bi?u tác"
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau (s? d?ng các tham s? là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n), và sau đó nh?n ENTER:
  t?i \\ComputerName th?i gian / tương tác | / m?i:ngày tháng,... / next:ngày tháng,... ch? huy

Ví d?

 • Đ? sao chép t?t c? các t?p kh?i c?p tài li?u thư m?c MyDocs lúc n?a đêm, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  lúc 00: 00 cmd /c installer.bat/c sao chép C:\Documents\*.* C:\MyDocs
 • Sao lưu máy ch? s?n ph?m lúc 11: 00: 00 m?i ngày trong tu?n, t?o m?t t?p tin th?c thi có ch?a các l?nh sao lưu (ví d?, Backup.bat), g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER đ? lên l?ch sao lưu:
  t?i \\products 23: 00 / m?i: M, T, W, Th, F sao lưu
 • Đ? lên l?ch m?t m?ng chia s? l?nh đ? ch?y trên máy ch? bán hàng lúc 6 gi? sáng và chuy?n hư?ng danh sách các t?p tin Sales.txt trong báo cáo c?p chia s? trên máy ch? Corp, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  t?i \\sales 06: 00 cmd /c installer.bat/c "lư?i báo cáo ph?n = d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"

Làm th? nào đ? h?y b? m?t nhi?m v? theo l?ch tr?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? danh sách hi?n đang ch?y d?ch v?:
  net start
  N?u l?p l?ch tác v? không đư?c hi?n th? trong danh sách, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  net b?t đ?u "nhi?m v? l?p l?ch bi?u tác"
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau (s? d?ng các tham s? là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n), và sau đó nh?n ENTER:
  t?i \\ComputerName id /Delete | /Delete/Yes

Ví d?

 • H?y b? t?t c? các tác v? theo l?ch tr?nh trên máy tính đ?a phương, g? lúc /delete, sau đó nh?n ENTER.
 • Đ? hu? b? tác v? ID 8 trên m?t máy tính đư?c đ?t tên "MyServer", g? lúc \\MyServer 8 /delete, sau đó nh?n ENTER.

Làm th? nào đ? xem l?ch tr?nh công vi?c

Đ? xem các tác v? mà b?n đ? t?o b?ng cách s? d?ng các t?i l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? danh sách hi?n đang ch?y d?ch v?:
  net start
  N?u l?p l?ch tác v? không đư?c hi?n th? trong danh sách, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  net b?t đ?u "nhi?m v? l?p l?ch bi?u tác"
 3. T?i d?u nh?c l?nh, th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
  • Đ? xem danh sách các tác v? mà b?n theo l?ch tr?nh b?ng cách s? d?ng các t?i l?nh, g? d?ng sau đây và sau đó nh?n ENTER:
   t?i \\ComputerName
   - hay -

  • Đ? xem m?t nhi?m v? theo l?ch tr?nh c? th?, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
   t?i \\ComputerName id

Ví d?

 • Xem t?t c? l?p l?ch tác v? trên máy tính đ?a phương, g?t?i, sau đó nh?n ENTER.
 • Xem t?t c? các tác v? theo l?ch tr?nh trên m?t máy tính đư?c đ?t tên "H? tr?", g?lúc \\support, sau đó nh?n ENTER.
 • Xem tác v? ID 18 trên máy tính đ?a phương, g? lúc 18, sau đó nh?n ENTER.

Gi?i đáp th?c m?c

 • Khi b?n g? t?i \\computername đ? xem danh sách các tác v? đ? l?p l?ch, m?t s? (ho?c t?t c?) c?a các tác v? theo l?ch bi?u mà b?n đ? t?o b?ng cách s? d?ng các t?i l?nh không đư?c li?t kê.

  Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các tác v? trong c?p tác v? theo l?ch tr?nh sau khi b?n đ? s? d?ng các t?i l?nh đ? t?o tác v?. Khi b?n s? d?ng các t?i l?nh đ? lên l?ch m?t tác v?, nhi?m v? đư?c hi?n th? trong c?p tác v? theo l?ch tr?nh trong Control Panel. B?n có th? xem ho?c s?a đ?i công vi?c. Tuy nhiên, n?u b?n s?a đ?i công vi?c, khi b?n s? d?ng các t?i l?nh, b?n không th? xem nhi?m v?.

  Ch?nh s?a hành vi này, xem ho?c s?a đ?i tác v? trong c?p tác v? theo l?ch tr?nh trong Control Panel.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hành vi này, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  220149 T?I nhi?m v? không th? đư?c xem b?ng cách s? d?ng các công c? l?p l?ch tác v?
 • Khi b?n s? d?ng các t?i l?nh đ? lên l?ch m?t tác v?, nhi?m v? không ch?y lúc th?i gian nh?t đ?nh ho?c ngày.

  Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Cú pháp l?nh không chính xác.

   Sau khi b?n lên l?ch m?t tác v?, g? t?i \\computername đ? xác nh?n r?ng cú pháp là chính xác. N?u thông tin s? đư?c hi?n th? dư?i D?ng l?nh không chính xác, h?y b? công vi?c, và sau đó t?o l?i nó.

   - hay -
  • B?n đ? lên l?ch m?t tác v? ch?y l?nh không ph?i là m?t file exe.

   Các t?i b? ch? huy không t? đ?ng t?i CMD (các thông d?ch viên ch? huy) trư?c khi nó ch?y l?nh. Tr? khi b?n đang ch?y m?t file exe, b?n ph?i n?p Cmd.exe vào đ?u c?a l?nh, ví d?, t?i cmd /c installer.bat/c dir > c:\test.txt.
Đ?i v?i thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? l?nh AT, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142040 Gi?i đáp th?c m?c AT l?nh b?ng cách s? d?ng /k Switch
121562 Các ?ng d?ng b?t đ?u v?i AT là không tương tácTHAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng l?nh AT trong Windows 2000, xem tr? giúp Windows 2000. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Tr? giúp, b?m vào các Ch? s? tab, và sau đó lo?i l?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm vi?c v?i l?nh AT Windows 2000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
103650 K?t n?i m?ng đư?c th?c hi?n v?i l?nh AT đang liên t?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 313565 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB313565 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313565

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com