Làm th? nào đ? kích ho?t ghi nh?t k? trong Internet Information Services (IIS)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313437 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 đáng k? tăng Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? cho phép ghi s? cho các web site ho?c cho các web site FTP trong Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0, IIS 5.0, và trong IIS 4.0. B?n có th? h? sơ trang c?a b?n ho?c web site FTP c?a b?n đ? ghi l?i các m?c Nh?t k? đư?c t?o ra t? ho?t đ?ng ngư?i dùng và t? máy ch? ho?t đ?ng. D? li?u Nh?t k? có th? giúp b?n ki?m soát quy?n truy c?p vào n?i dung, xác đ?nh n?i dung ph? bi?n, l?p k? ho?ch yêu c?u b?o m?t, và g? r?i các v?n đ? web site ti?m năng ho?c các v?n đ? web site FTP. Ví d?, b?n có th? s? d?ng các t?p tin kí nh?p đ? giúp xác đ?nh cho dù m?t s? ki?n an ninh đ? x?y ra. Các d? li?u trong t?p nh?t k? có th? cung c?p thông tin v? ngu?n g?c c?a các cu?c t?n công.

IIS có th? lưu t?p tin kí nh?p đ? d?ng th?c t?p khác nhau. Khi b?n kích ho?t ghi nh?t k?, b?n có th? ch? đ?nh các d?ng th?c t?p mà b?n mu?n s? d?ng. theo m?c đ?nh, IIS s? d?ng đ?nh d?ng W3C m? r?ng t?p tin kí nh?p. Thông thư?ng, đ?nh d?ng W3C m? r?ng t?p tin kí nh?p là các lo?i ưa thích kí nh?p đ? s? d?ng. Đ?nh d?ng kí nh?p này cho phép b?n đ?t c?u h?nh nhi?u thu?c tính m? r?ng là h?u ích đ? giúp phân tích an ninh.

Tùy ch?nh d? li?u

B?n có th? tùy ch?nh d? li?u đư?c kí nh?p kí nh?p t?p tin s? d?ng đ?nh d?ng W3C m? r?ng t?p tin kí nh?p. Đ? tùy ch?nh d? li?u, ch?n các thu?c tính mà b?n mu?n và b? qua các thu?c tính mà b?n không mu?n. B?n có th? ch?n các thu?c tính sau khi b?n tùy ch?nh W3C m? r?ng kí nh?p t?p tin đ?nh d?ng b?n ghi:
 • đ?a ch? IP c?a khách hàng

  Đây là đ?a ch? IP c?a theclient y?u truy c?p các máy ch?. Nh?n th?y r?ng n?u m?t máy tính proxy Web là infront c?a máy ch? đang ch?y IIS, đ?a ch? IP c?a proxy có th? appearin các đ?a ch? IP c?a khách hàng h?p.
 • tên người dùng

  Đây là tên c?a ngư?i dùng whoaccesses máy ch?. N?u vô danh xác th?c đư?c c?u h?nh, m?t islogged g?ch n?i (-) thay v? tên người dùng.
 • Phương pháp

  Đây là hành đ?ng mà khách hàng c? g?ng toperform. Ví d?, các hành đ?ng có th? m?t NH?N ĐƯ?C l?nh ho?c m?t BÀI VI?T b? ch? huy.
 • URI g?c

  Đây là ngu?n tài nguyên trên máy ch? thatis ch?y IIS mà ngư?i dùng c? g?ng truy c?p. Ví d?, các ngu?n tài nguyên có th? đ?u HTML trang, m?t h?nh ?nh, m?t chương tr?nh CGI, ho?c m?t k?ch b?n.
 • T?nh tr?ng giao th?c

  Đây là t?nh tr?ng c?a các đi?u kho?n actionin HTTP. Đi?u này đư?c đ?i di?n b?i m?t s? m?.
 • Win32 t?nh tr?ng

  Đây là t?nh tr?ng c?a các đi?u kho?n m? hành đ?ng inWin32. s? hi?u l?i đư?c báo cáo. Ví d?, l?i 5 có ngh?a là thataccess b? t? ch?i. Đ? đánh giá các thông báo l?i, g? net helpmsgerr t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
 • tác nhân ngư?i dùng

  Đây là tên c?a web site browserthat truy c?p máy ch?.
 • đ?a ch? IP máy ch?

  Đây là đ?a ch? IP c?a máy ch? thevirtual, nơi các m?c nh?p Nh?t k? đư?c t?o ra. Tùy ch?n này là h?u ích n?u youhost nhi?u máy ch? ?o trên cùng m?t máy tính, và nhi?u virtualservers s? d?ng khác nhau IP đ?a ch?.
 • C?ng máy ch?

  Đây là s? hi?u c?ng c?a virtualserver nh?n đư?c yêu c?u khách hàng. Tùy ch?n này là h?u ích n?u b?n hostmultiple các máy ch? ?o trên cùng m?t máy tính, và ?o serversuse nhi?u đ?a ch? IP khác nhau.

Kích ho?t và đ?t c?u h?nh kí nh?p trong Internet Information Services (IIS)

Đ? kích ho?t và đ?t c?u h?nh ghi nh?t k? cho m?t web site ho?c cho m?t web site FTP trong IIS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u qu?n l? b?n ghi d?ch v? (IIS) thông tin Internet.
 2. M? r?ngTên_máy_ph?c_v?, và sau đó m? r?ngcác web site ho?c các web site FTP. B?m chu?t ph?i vào các web site ho?c web site FTP nơi b?n mu?n đ? cho phép ghi nh?t k?, và sau đó b?mthu?c tính.
 3. Nh?p vào tab web site , ho?c nh?p vào tabFTP Site .
 4. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm cho phép ghi s? .
 5. Trong ho?t đ?ng kí nh?p đ?nh d?ng h?p, b?m vào theformat mà b?n mu?n s? d?ng.
 6. Nh?p vào Thu?c tính, và sau đó ch? r? các thi?t đ?t mà b?n mu?n. Ví d?, n?u youuse W3C m? r?ng kí nh?p t?p tin đ?nh d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. N?u b?n đang ch?y IIS 6.0, nh?p vào General tab. N?u b?n đang ch?y IIS 5.0 ho?c IIS 4.0, nh?p vào Thu?c tính t?ng tab. ch? đ?nh theo l?ch tr?nh b?n mu?n s? d?ng đ? t?o t?p tin kí nh?p m?i. Ví d?: đ? t?o ra m?t t?p tin kí nh?p m?i m?i ngày, nh?p hàng ngày.
  2. N?u b?n mu?n s? d?ng th?i gian local, b?m đ? ch?n hộp kiểm s? d?ng đ?a phương th?i gian cho các t?p tin đ?t tên và tái đ?u tư .

   Lưu ? N?a đêm local time đư?c s? d?ng cho d?ng th?c t?p kí nh?p t?t c? ngo?i tr? W3C m? r?ng d?ng th?c t?p kí nh?p. theo m?c đ?nh, W3C m? r?ng d?ng th?c t?p kí nh?p s? d?ng n?a đêm gi? ph?i h?p (Greenwich Mean Time). S? d?ng n?a đêm local time, b?m đ? ch?n hộp kiểm s? d?ng đ?a phương th?i gian cho các t?p tin đ?t tên và tái đ?u tư .
  3. N?u b?n đang ch?y IIS 6.0, h?y nh?p vào tab nâng cao . N?u b?n đang ch?y IIS 5.0 ho?c IIS 4.0, nh?p vào tab Thu?c tính m? r?ng .
  4. Ch? đ?nh các tùy ch?n mà b?n mu?n. Ví d?, ch? đ?nh các thu?c tính đư?c li?t kê trong ph?n "Tùy ch?nh d? li?u". Nh?p vào OK.
  5. Nh?p vào OK.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? configurelogging IIS 6.0, h?y xem ch? đ? "Đăng nh?p web site ho?t đ?ng" trong IIS 6.0documentation. Đ? xem các tài li?u IIS 6.0, ghé thăm web site MicrosoftWeb sau đây:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Technologies/Featured/IIS/default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?nh d?ng W3C m? r?ng t?p tin kí nh?p, h?y xem phê chu?n W3C làm vi?c d? th?o WD-logfile-960323. Đ? làm đi?u này, âi?ûn sau World Wide Web Consortium (W3C) trang Web:
http://www.w3.org/TR/WD-logfile
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách kí nh?p vào IIS 6.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814870 IIS 6.0 kí nh?p qu?n l? tài li?u
324279 Làm th? nào đ? h? sơ trang cá nhân trong Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? configurelogging IIS 5.0, xem ch? đ? "Đăng nh?p trang hi?n ho?t web" trong ph?n "ServerAdministration" trong "Chính quy?n" Chương II 5.0documentation. Đ? xem các tài li?u IIS 5.0, truy c?p vào web site MicrosoftWeb sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742601.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách kí nh?p vào IIS 5.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300390 Làm th? nào đ? kích ho?t IIS kí nh?p web site ho?t đ?ng trong Windows 2000
324091 Làm th? nào đ? xem và báo cáo t? các t?p tin kí nh?p
245243 Làm th? nào đ? c?u h?nh ODBC kí nh?p IIS
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313437 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB313437 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 313437

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com