Kaip ?galinti registravim?, interneto informacijos paslaugos (IIS)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 313437 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros saugumo. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip ?galinti registravim? ?iniatinklio svetaines arba FTP svetain?s Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 6.0, IIS 5.0 ir IIS 4.0. Galite konfig?ruoti savo interneto svetain? ar j?s? FTP svetain?s su registracijos ?urnalo ?ra?ais, kurie yra generuojamas i? vartotojo veiklos ir serverio veikla. ?urnal? duomenys gali pad?ti jums kontroliuoti prieig? prie turinio, nustatyti turinio populiarum?, planuoti saugumo reikalavimus, ir i?spr?sti galimas interneto svetain?s problem? arba FTP svetain?s klausimai. Pavyzd?iui, galite naudoti failus pad?ti nustatyti, ar ?vyko saugos ?vykis. Duomen? failus galite suteikti informacijos apie ?altin?, ataka.

IIS galite ?ra?yti ?urnalo failus ? skirtingus fail? formatus. Kai ?jungsite prisijungti, galite nurodyti, kad failo format?, kur? norite naudoti. Pagal numatytuosius nustatymus IIS naudoja W3C i?pl?stas ?urnalo failo formatas. Paprastai, W3C i?pl?stas ?urnalo failo formatas yra pageidautinas prisijungti tipo naudoti. ?io ?urnalo forma leid?ia jums konfig?ruoti i?pl?stinius atributus daug yra naudinga pad?ti analizuoti saugumo.

Tinkinti duomen?

Galite tinkinti duomenis, kurie yra prisijung?s prie ?urnalo failams, kurie naudoja W3C i?pl?stas ?urnalo failo format?. Nor?dami tinkinti duomenis, pasirinkite ypatyb?s kad norite ir praleisti ypatyb?mis, kurias norite. Jums gali tekti pasirinkti ?ias ypatybes, kai tinkinate W3C i?pl?stas ?urnalo failo formatas ?urnalai:
 • Kliento IP adresas

  Tai yra IP adresas ? klientas, kuris prisijungia prie serverio. Pasteb?ti, kad jei Web proxy kompiuteris veikia priekyje i? serverio, kuriame paleista IIS, IP adres?, proxy gali b?ti ? ? Kliento IP adresas langel?.
 • Vartotojo vardas

  Tai yra vartotojo vardas kurie prisijungia prie serverio. Jeigu anoniminis autentifikavimas yra konfig?ruojamas, br?k?nel? (-) yra prisijung?s vietoj vartotojo vardo.
 • Metodas

  Tai yra veiksmas, klientas atlikti. Pavyzd?iui, veiksmas gali b?ti a GAUTI komand? arba POST komanda.
 • URI kamienini?

  Tai i?tekli? serveryje, paleista IIS, kad vartotojas bando pasiekti. Pvz., ?altinis gali b?ti HTML puslap?, grafinis, CGI program?, arba scenarij?.
 • Protokolo b?sena

  Tai yra veiksm? HTTP po?i?riu. Tai yra atstovaujama kodo numeris.
 • Win32 statusas

  Tai yra veiksm? Win32 kod? taisykl?s. Pateikiami klaid? skai?i?. Pvz., klaidos 5 rei?kia, kad prieiga nesuteikta. ?vertinti klaidos prane?im?, tipo neto helpmsg klaidos Komandin? eilut?, o tada paspauskite ENTER.
 • Vartotojo agentas

  Tai yra interneto nar?ykl?, pavadinimas kad prisijungia prie serverio.
 • Serverio IP adresas

  Tai yra IP adresas ? virtualus serveris kur generuojamas ?urnalo ?ra?as. ?i parinktis yra naudinga, jei j?s surengti kelet? virtuali? serveri? tame pa?iame kompiuteryje, ir virtualus keli? serveriai naudoja skirtingus IP adresus.
 • Serverio prievad?

  Tai yra prievado numeris, Virtuali serverio kliento pra?ym? gavusi. ?i parinktis yra naudinga, jei turite kelet? virtuali? serveri? tame pa?iame kompiuteryje, ir kelet? virtuali? serveri? Naudokite skirtingus IP adresus.

?galinti ir konfig?ruoti registravimas, interneto informacijos paslaugos (IIS)

Nor?dami ?galinti ir konfig?ruoti interneto svetain? arba FTP prisijungti IIS svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleisti interneto informacijos tarnybas (IIS) Vadybininkas.
 2. I?pl?stiServerName, ir tada pl?stiInterneto svetaini? ar FTP svetaines. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto ar kur norite ?galinti registravim?, ir tada spustel?kite FTP svetain?Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite, Interneto svetain?je TAB arba spustel?kite,FTP svetain? TAB.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, ?galinti registravim? ?ym?s langel?.
 5. ? ? Aktyvaus ?urnalo forma spustel?kite, kad format?, kur? norite naudoti.
 6. Spustel?kite Ypatyb?s, ir tada nurodykite norimus parametrus. Pavyzd?iui, jei j?s Naudokite W3C i?pl?stas ?urnalo failo format?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Jei dirbate IIS 6.0, spustel?kite ir Bendrosios TAB. Jei dirbate IIS 5.0 arba IIS 4.0, spustel?kite ir Bendrosios ypatyb?s TAB. nurodykite norim? tvarkara?t? Naudokite nor?dami kurti naujus failus. Pavyzd?iui, nor?dami sukurti nauj? fail? kiekvien? dien?, spustel?kite Kasdien.
  2. Jei norite naudoti vietos laiku, spustel?kite pasirinkti, Vietos laikas naudoti failo pavadinimo ir virtimo ?ym?s langel?.

   Pastaba Vidurnak?io vietos laiku yra naudojamas vis? ?urnalo failo formatus i?skyrus W3C I?pl?stas ?urnalo failo format?. Pagal numatyt?j? reik?m? naudoja W3C i?pl?stas ?urnalo failo formatas vidurnak?io universaliojo laiko (Grinvi?o laikas). Naudoti vidurnak?io vietos laikas, paspauskite pasirinkti, Naudoti vietos laiku failo pavadinimo ir virtimo ?ym?s langel?.
  3. Jei dirbate IIS 6.0, spustel?kite ir I?pl?stin? TAB. Jei dirbate IIS 5.0 arba IIS 4.0, spustel?kite ir I?pl?stos ypatyb?s TAB.
  4. Nurodykite norimas parinktis. Pvz., nurodyti savybi?, i?vardyt? skyriuje "Pritaikyti duomenis". Spustel?kite gerai.
  5. Spustel?kite gerai.

Nuorodos

D?l papildomos informacijos, kaip konfig?ruoti medienos ruo?a IIS 6.0, ?r "Prisijungti svetain?s veikla" tema IIS 6.0 dokumentus. Per?i?r?ti IIS 6.0 dokumentus, aplankykite ?ias Microsoft Interneto svetain?:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/EN/Technologies/Featured/IIS/default.mspx
Papildomos informacijos apie W3C i?pl?stas ?urnalo failo format?, pamatyti W3C darbo projekt? WD-logfile-960323 specifikacijos. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje World Wide Web Consortium (W3C) svetain?je:
http://www.w3.org/TR/WD-Logfile
D?l papildom? informacijos apie registravimo IIS 6.0, spustel?kite ?iuos numerius ? Per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
814870IIS 6.0 ?urnalo valdymo dokumentai
324279 Kaip sukonfig?ruoti interneto svetain?je prisijungdami Windows Server 2003
D?l papildomos informacijos, kaip konfig?ruoti prisijungdami IIS 5.0, rasite "Prisijungti svetain?s veikla" temoje "serveris Administracija"skyrius"Administracija"skyriuje IIS 5.0 dokumentus. Per?i?r?ti IIS 5.0 dokumentus, aplankykite ?ias Microsoft Interneto svetain?:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb742601.aspx
U? Daugiau informacijos apie IIS 5.0, prisijungdami spustel?kite straipsnis numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
300390Kaip ?galinti IIS svetain?s veiklos prisijungdami Windows 2000
324091 Rodyti ir ataskait? kaip i? ?urnalo failai
245243 Kaip sukonfig?ruoti ODBC prisijungti IIS
Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s jums rasti technin? pagalba. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja tre?iosios ?alies su tikslum? informacija.

Savyb?s

Straipsnio ID: 313437 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB313437 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 313437

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com