Identifikator ?lanka: 313242 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak navodi dva resursa koji vam mogu pomo?i da re?ite probleme sa umre?avanjem. Prvi resurs je namenjen ku?nim mre?ama, a drugi be?i?nim mre?ama u malim preduze?ima/ku?nim kancelarijama (SOHO). Ovaj ?lanak slu?i isklju?ivo u informativne svrhe.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije za re?avanje problema sa ku?nim mre?ama

U zavisnosti od funkcija koje ima, ku?na mre?a mo?e biti veoma slo?ena. Zbog te slo?enosti povremeno dolazi do problema. Sre?om, te probleme obi?no mo?ete da re?ite sami. U ve?ini slu?ajeva, za pronala?enje problema potrebno je slediti grupu koraka kako bi se otklonili potencijalni problemi, jedan po jedan, sve dok ne prona?ete izvor problema. Vi?e informacija o re?avanju problema sa mre?nom vezom potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/maintain/troubleshoot.mspx

Informacije za re?avanje problema sa be?i?nim mre?ama u malim preduze?ima ili ku?nim kancelarijama

Budu?i da be?i?ne mre?e u malim preduze?ima ili ku?nim kancelarijama (SOHO) nemaju servere koji izvr?avaju automatizovanu konfiguraciju i proveravaju akreditive za potvrdu identiteta, konfiguracija be?i?nih mre?a ?esto mora da se izvr?i ru?no. To mo?e dovesti do gre?aka u vezi sa nepodudarnom potvrdom identiteta i postavkama ?ifrovanja. Drugi problemi, kao ?to su smetnje i slabljenje signala, tako?e mogu dovesti do gubitka veze ili do povremenih problema sa uspostavljanjem veze. Vi?e informacija o re?avanju problema sa be?i?nim mre?ama u malim preduze?ima ili ku?nim kancelarijama potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=35c7e5ad-59e7-477b-9d27-6a7030e67002&displaylang=en

Svojstva

Identifikator ?lanka: 313242 - Poslednji pregled: 12. februar 2008. - Revizija: 7.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB313242

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com