Raksta ID: 313242 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir nor?d?ti divi resursi, kuru nol?ks ir pal?dz?t nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar t?kliem. Pirmais resurss ir paredz?ts m?jas t?kliem. Otrs resurss ir paredz?ts mazo biroju/m?jas biroju (small office/home office ? SOHO) bezvadu t?kliem. ?im rakstam ir tikai informat?vs raksturs.

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par probl?mu nov?r?anu, kas saist?tas ar m?jas t?kliem

Atkar?b? no m?jas t?kla ?pa??b?m t? uzb?ve var b?t sare???ta. ??s sare???t?bas d?? da?reiz rodas probl?mas. Tom?r parasti ??s probl?mas varat nov?rst j?s pats. Vairum? gad?jumu, lai atrastu probl?mu, p?c k?rtas ir j?veic vair?kas darb?bas ar nol?ku izsl?gt iesp?jam?s probl?mas, kam?r tiek atrasta s?kotn?j? probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst t?kla savienojumu probl?mas, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/maintain/troubleshoot.mspx

Inform?cija par probl?mu nov?r?anu, kas saist?tas ar mazo biroju un m?jas biroju bezvadu t?kliem

?emot v?r?, ka mazo biroju un m?jas biroju (SOHO) bezvadu t?kliem nav serveru, ar kuru pal?dz?bu veikt autom?tisku konfigur??anu un p?rbaud?t autentifik?cijas akredit?cijas datus, bezvadu t?kli bie?i ir j?konfigur? manu?li. ??di var ieviest k??das, kas saist?tas ar autentifik?cijas neatbilst?bu un ?ifr??anas iestat?jumiem. Citas probl?mas, piem?ram, sign?la trauc?jumi un sign?la v?jin??an?s, ar? var izrais?t savienojam?bas zudumu vai intermit?jo?as savienojam?bas probl?mas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst mazo biroju vai m?jas biroju bezvadu t?klu savienojumu probl?mas, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=35c7e5ad-59e7-477b-9d27-6a7030e67002&displaylang=en

Rekviz?ti

Raksta ID: 313242 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 7.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB313242

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com