Straipsnio ID: 313242 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?Microsoft Windows XP? palaiko 802.11b belaid? tinklo ry?? su nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyba. Naudojant 802.11b belaid?io tinklo ry??, galite ?galinti lengvesn? konfig?racij? ir ?jungti vien? arba kit? belaid? tinkl?. Nor?dami pasinaudoti tokiu palaikymu, privalote tur?ti belaid?io tinklo adapter?, kuris yra suderinamas su ?Windows XP?.

Daugiau informacijos apie belaid?io vietinio tinklo (LAN) adapterius, kurie yra suderinami su ?Windows XP?, ie?kokite ?Windows? suderinamos aparat?ros s?ra?e (HCL). Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx


DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows XP? belaid?io tinklo ry?io trik?i? ?alinimas

 1. Per?i?r?j? HCL su?inosite, ar belaid?io tinklo adapteris turi su ?Windows XP? suderinam? tvarkykl?.
  • Jei adapteris turi suderinam? tvarkykl?, prie? prad?dami trik?i? ?alinimo proced?ras ?diekite atnaujint? tvarkykl?.
  • Jei tvarkykl?s n?ra, tinklo adapter? galima naudoti, ta?iau jo konfig?racija ir funkcijos gali b?ti labai ribotos.
 2. Nor?dami nustatyti, ar naudojama tvarkykl? atpa??sta ?Windows XP? nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, tada lange Atidaryti ?ra?ykite control.exe.
  2. Spustel?kite Tinklo ir interneto ry?iai.
  3. Spustel?kite Tinklo ry?iai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Belaidis ry?ys, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Per?i?r?kite si?lomas parinktis.
  • Jei aplanke Tinklo ry?iai nematote piktogramos Belaidis ry?ys arba jei negalite per?i?r?ti ypatybi?, belaid?io tinklo adapterio tvarkykl? veikia netinkamai. Informacijos, kaip pa?alinti ?i? trikt?, ie?kokite dalyje ?Tvarkykl?s diegimo problemos?.
  • Jei galite per?i?r?ti piktogramos Belaidis ry?ys ypatybes, ta?iau nematote skirtuko Belaid?iai tinklai, skaitykite dal? ?Tvarkykl?s, kurios nepalaiko nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnybos?.
  • Jei galite per?i?r?ti ypatybes ir jei galite matyti ir pasiekti skirtuk? Belaid?iai tinklai, perskaitykite dal? ?Tvarkykl?s, kurios palaiko nekonfig?ruojam? belaid?io tinklo tarnyb?".
  • Jei belaid?io ry?io ypatybi? lange n?ra skirtuko Autentifikavimas, patikrinkite, ar veikia nekonfig?ruojama belaid?io tinklo tarnyba.

Problemos d?l tvarkykl?s diegimo

Jei aplanke Tinklo ry?iai nematote piktogramos Belaidis ry?ys arba jei negalite per?i?r?ti piktogramos Belaidis ry?ys ypatybi?, gali b?ti, kad kilo problem? d?l tvarkykl?s diegimo. Nor?dami pa?alinti ?i? trikt?, patikrinkite, ar i? ?renginio gamintojo esate ?sigij? naujausi? tvarkykl?, ir atlikite toliau apra?ytus veiksmus, kad b?t? rastas problemos ?altinis:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite devmgmt.msc.
 2. Dalyje Kompiuterio valdymas spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.
 3. Informacijos srityje dukart spustel?kite Kiti ?renginiai ir raskite belaid?io tinklo adapter?. Jei aplanke Kiti ?renginiai adapteris yra, tvarkykl? n?ra ?diegta. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite tvarkykl? i? ?renginio gamintojo ir ?diekite.
 4. Jei aplanke Kiti ?renginiai negalite rasti adapterio, paie?kokite aplanke Tinklo adapteriai.
 5. Rad? belaid?io tinklo adapter?, u?sira?ykite jo mark? ir model?.
 6. Patikrinkite, ar belaid?io tinklo adapterio ypatybi? lange, dalyje ?renginio b?sena, yra toks prane?imas: ??renginys veikia tinkamai?.
 7. Jei belaid?io tinklo adapterio aplanke Tinklo ry?iai n?ra, vadinasi, ?renginys veikia netinkamai arba n?ra ?diegtos tvarkykl?s. Tokiu atveju dalyje ?renginio b?sena pamatysite klaidos prane?im?. ?Microsoft? ?ini? baz?je paie?kokite informacijos apie klaidos kod?, kad gal?tum?te pa?alinti ?i? trikt?. Nor?dami rasti reikiam? ?ini? baz?s straipsn?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://update.microsoft.com

Tvarkykl?s, kurios nepalaiko nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnybos

Jei galite per?i?r?ti piktogramos Belaidis ry?ys ypatybes, bet nematote skirtuko Belaid?iai tinklai, vadinasi, tinklo adapteris nevisi?kai palaiko nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb?.

Tokiu atveju galite sukonfig?ruoti ?Windows XP? taip, kad ry?ys b?t? u?megztas, ta?iau konfig?racijos parinktys gali skirtis atsi?velgiant ? naudojam? tinklo adapter? ir tvarkykl?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pabandykite u?megzti veikiant? ry??.

PASTABA: jei negalite u?megzti veikian?io ry?io, kreipkit?s ? ?renginio gamintoj?, kad jis patart?, kaip sukonfig?ruoti ?Windows XP? skirt? adapter?.

Nor?dami u?megzti veikiant? ry??:
 1. Aplanke Tinklo ry?iai de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Belaidis ry?ys, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite Konfig?ruoti, tada skirtuke I?samiau sukonfig?ruokite belaid? tinkl? naudodami si?lomas konfig?ravimo parinktis. Si?lomos parinktys ir parink?i? pavadinimai gali b?ti skirtingi atsi?velgiant ? tvarkykl?s gamintoj?.

  Toliau pateiktame s?ra?e apra?omos pagrindin?s konfig?ravimo parinktys:
  • Paslaug? rinkinio identifikacijos numeris (SSID): ?is parametras sutampa su j?s? belaid?io tinklo prieigos ta?ko arba kelved?io konfig?racija. Jei prieigos ta?ko neturite, ?i reik?m? bus tokia pati visuose kompiuteriuose, kurie priklauso belaid?iam tinklui.
  • Belaid?io ry?io atitikmens protokolas (WEP) arba ?ifravimas: kad gal?tum?te tikrinti, i?junkite WEP tiek prieigos ta?ke, tiek ?iose ypatyb?se.
  • Re?imas arba tinklo tipas: jei turite prieigos ta?k?, nustatykite ?i? parinkt? Infrastrukt?ra. Jei prieigos ta?ko neturite ir kompiuter? jungiate su kitu kompiuteriu, nustatykite ?i? parinkt? Specialusis.
  • Duomen? sparta: nustatykite ?i? parinkt? Automatinis arba 11 Mbps.
  • Energijos taupymas: nor?dami ?alinti triktis, Energijos taupymas nustatykite I?jungta arba U?drausta. Kai ry?ys jau veikia tinkamai, ?? parametr? galite pakeisti.
 3. Sukonfig?rav? ?ias parinktis, spustel?kite Gerai, kad ?ra?ytum?te keitimus.
 4. Patikrinkite ry??. Jei aplanke Tinklo ry?iai ry?io piktograma perbraukta raudonu X arba jei negalite prisijungti, t?skite trik?i? ?alinim?.
 5. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite devmgmt.msc.
 6. Dalyje Kompiuterio valdymas dukart spustel?kite Paslaugos ir programos, tada spustel?kite Paslaugos.
 7. Informacijos srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Nekonfig?ruojamas belaidis ry?ys, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 8. Lange Paleisties tipas spustel?kite U?drausta, tada spustel?kite Gerai.
 9. U?darykite kompiuterio valdymo lang? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.
Nustat? toki? konfig?racij?, galite prisijungti prie belaid?io tinklo, jei kita tinklo konfig?racija yra teisinga. Jei prane?im? srityje atsiranda veikiant? ry?? nurodanti piktograma Belaidis ry?ys, belaidis ry?ys veiks.

Nor?dami i?sp?sti likusias problemas, naudokite standartinius TCP/IP tinklo trik?i? ?alinimo b?dus.

Tvarkykl?s, kurios palaiko nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb?

Jei belaid?io ry?io dalyje Ypatyb?s yra skirtukas Belaid?iai tinklai, tvarkykl? aptiko ?Windows XP? nekonfig?ruojam? belaid?i? tinkl? palaikym?.

Jei norite konfig?ruoti ?Windows XP?, kad b?t? galima naudotis belaid?iu tinklu:
 1. Aplanke Tinklo ry?iai de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Belaidis ry?ys, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Lauke Prieinami tinklai esan?iame skirtuke Belaid?iai tinklai spustel?kite tinkl?, tada ? Konfig?ruoti.
 3. Konfig?racijos lange nurodykite tinklo naudojam? paslaug? rinkinio identifikacijos numer? (SSID), WEP parametrus (?ifravimas) ir tinklo autentifikavimo parametrus, kuriuos tur?tum?te ?inoti. Jei nenaudojate nei belaid?io prieigos ta?ko, nei kelved?io, tinklo re?im? nustatykite Specialusis.
 4. Jei j?s? tinklas n?ra nurodytas kaip prieinamas tinklas, spustel?kite Prid?ti, kad tinklo parametrus gal?tum?te sukonfig?ruoti neautomatiniu b?du. ?ra?? ?iuos parametrus, juos galite naudoti automati?kai, kai tinklas yra prieinamas.
 5. ?ra?? ?i? konfig?racij?, ?i? proced?r? pakartokite kituose tinklo kompiuteriuose.
 6. Sukonfig?rav? kit? kompiuteri? parametrus, s?ra?e Pageidautini tinklai pamatysite tinklo SSID pavadinim?. Jei pamatysite m?lyn? apskritim?, tinklas rastas, o jei pamatysite raudon? X, i?kilo problem? d?l radijo signalo tarp tinklo sto?i? arba konfig?racija yra netinkama. Patvirtinkite, kad tinklo parametrai yra tinkami, ir patraukite kompiuter? ar?iau prie vieno i? prieigos ta?k? ar kelved?io arba patraukite j? ar?iau prie kito belaid?iam tinklui priklausan?io kompiuterio.
Atlikus visus konfig?ravimo veiksmus, belaidis ry?ys bus tinkamai sukonfig?ruotas.

Jei jungdamiesi prie tinklo susiduriate su problemomis, dukart spustel?kite aplanke Tinklo ry?iai esan?i? piktogram? Belaidis ry?ys, kad gal?tum?te per?i?r?ti ry?io b?sen?. Dalyje Ry?io b?sena yra signalo stiprumo matuoklis, kur? galite naudoti nor?dami patikrinti kompiuteri? signalo stiprum?.

Stiprus signalas

Jei vis dar negalite prisijungti, nors signalo stiprumas yra tinkamas, ry?iui gali trukdyti kitokia tinklo konfig?racijos problema. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite standartinius TCP/IP trik?i? ?alinimo b?dus.

Silpnas signalas

Jei vis dar negalite prisijungti, o signalas n?ra stiprus arba signalo i?vis n?ra, pabandykite atlikti veiksmus, apra?ytus dalyje ?Tvarkykl?s, kurios nepalaiko nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnybos?. Jei toje dalyje apra?yti b?dai nepadeda i?spr?sti problemos, kreipkit?s ? gamintoj?, kad jis nustatyt?, ar belaid?io tinklo adapteriai ir prieigos ta?kai veikia tinkamai.Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314067 Kaip ?alinti TCP/IP jungiamumo su ?Windows XP? triktis (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 313242 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 17 d. - Per?i?ra: 7.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB313242

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com