Làm cách nào đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t v? tr?ng thái làm vi?c đ? xác đ?nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Trong quá tr?nh cài đ?t h? đi?u hành, nh?ng thay đ?i c?u h?nh có th? x?y ra ngăn ch?n h? đi?u hành ho?c các ?ng d?ng th?c hi?n đúng ch?c năng. Các hi?n tư?ng có th? x?y ra do vi?c thi?t đ?t b?o m?t h?n ch? quá m?c, bao g?m nhưng không gi?i h?n ?:· L?i kh?i đ?ng h? đi?u hành, d?ch v? ho?c ?ng d?ng

· L?i xác th?c ho?c ?y quy?n

· L?i truy nh?p tài nguyên trên máy tính c?c b? ho?c máy tính t? xa


Các ho?t đ?ng có th? làm thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t bao g?m nhưng không gi?i h?n ?:· Nâng c?p h? đi?u hành, cài đ?t ?ng d?ng và gói d?ch v? QFE

· Thay đ?i chính sách nhóm

· Gán quy?n c?a ngư?i dùng

· Các m?u b?o m?t

· S?a đ?i thi?t đ?t b?o m?t trong Active Directory và s? đăng k? c?ng như các cơ s? d? li?u khác

· S?a đ?i các quy?n trên các đ?i tư?ng trong Active Directory (AD), h? th?ng t?p và s? đăng k? c?a WindowsChú ? r?ng thi?t đ?t b?o m?t có th? đư?c xác đ?nh trên máy tính c?c b?, máy tính t? xa, s? không tương ho?t gi?a máy tính c?c b? và máy tính t? xa.Khi cài đ?t trư?c đây v?n ho?t đ?ng b? h?ng đ?t ng?t, bư?c kh?c ph?c s? c? m?t cách t? nhiên là tr? l?i c?u h?nh ho?t đ?ng g?n nh?t đ? t?n t?i khi h? đi?u hành, d?ch v? ho?c ?ng d?ng đ? ho?t đ?ng trư?c đó ho?c trong trư?ng h?p nghiêm tr?ng, h?y đưa h? đi?u hành tr? v? c?u h?nh không c?n cài đ?t thêm.


Bài vi?t này mô t? các phương pháp đư?c h? tr? và không đư?c h? tr? đ? hoàn tác ho?c h?i s?a cho các thành ph?n sau:

· Các quy?n trong S? đăng k?, H? th?ng T?p và D?ch v?.

· Gán quy?n c?a ngư?i dùng

· Chính sách b?o m?t

· Tư cách thành viên nhómGi?i h?n nh?p m?u b?o m?t m?c đ?nh:

Phiên b?n trư?c c?a bài vi?t này đưa ra m?t phương pháp s? d?ng l?nh “secedit /configure” kèm theo khuy?n cáo r?ng quy tr?nh này không khôi ph?c t?t c? thi?t đ?t b?o m?t đư?c áp d?ng khi b?n cài đ?t Windows và có th? gây ra h?u qu? khó lư?ng.Vi?c s? d?ng l?nh “secedit /configure” đ? nh?p m?u b?o m?t m?c đ?nh, dfltbase.inf không đư?c h? tr? và đây c?ng không ph?i là phương pháp c?n thi?t đ? khôi ph?c các quy?n b?o m?t m?c đ?nh trên các máy tính dùng Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2.

B?t đ?u v?i Windows Vista, phương pháp áp d?ng b?o m?t trong quá tr?nh thi?t l?p h? đi?u hành đ? thay đ?i. C? th?, thi?t đ?t b?o m?t bao g?m các thi?t đ?t đư?c xác đ?nh trong deftbase.inf đư?c b? sung b?i các thi?t đ?t áp d?ng trong quy tr?nh cài đ?t đi?u hành và cài đ?t vai tr? c?a máy ch?. Do không có quy tr?nh h? tr? đ? phát l?i các quy?n đư?c th?c hi?n trong thi?t l?p h? đi?u hành, vi?c s? d?ng d?ng l?nh “secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose” không c?n có th? đ?t l?i t?t c? m?c đ?nh b?o m?t và th?m chí có th? khi?n cho h? đi?u hành tr? nên không ?n đ?nh.

Đ?i v?i các máy tính dùng Microsoft Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003, l?nh “secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose” v?n đư?c h? tr? trong r?t ít trư?ng h?p mà thi?t đ?t b?o m?t c?n đư?c khôi ph?c b?ng m?u secsetup.inf. Do vi?c nh?p Secsetup.inf ho?c b?t k? m?u khác ch? đ?t l?i nh?ng g? đ? đư?c xác đ?nh trong m?u và không khôi ph?c thi?t đ?t bên ngoài, phương pháp này có th? v?n không khôi ph?c t?t c? m?c đ?nh trong h? đi?u hành, bao g?m nh?ng m?c đ?nh có th? gây ra s? c? v? tương thích.Vi?c s? d?ng “secedit /configure” v?n đư?c h? tr? hoàn toàn đ?i v?i nh?p các m?u tùy ch?nh.

Dư?i đây là danh sách các phương pháp đư?c h? tr? (theo th? t? ưu không c? đ?nh) đ? khôi ph?c h? th?ng Windows v? tr?ng thái ho?t đ?ng trư?c đó.1. Khôi ph?c b?ng cách s? d?ng Tr?ng thái H? th?ng:(Đ?i v?i t?t c? máy khách/máy ch? dùng Windows)

N?u b?n có m?t b?n sao lưu Tr?ng thái H? th?ng đư?c t?o riêng cho h? th?ng Windows trư?c khi x?y ra s? c?, h?y s? d?ng phương pháp tương t? đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t v? m?t tr?ng thái ho?t đ?ng. M?i thay đ?i đ?i v?i các ?ng d?ng trên h? th?ng k? t? tr?ng thái h? th?ng này có th? c?n đư?c áp d?ng l?i đ? khôi ph?c thành công. Cách này có th? không h?u ích đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t đ?i v?i d? li?u liên quan đ?n ?ng d?ng ho?c m?i t?p h? th?ng không ho?t đ?ng. B?n có th? c?n b?n sao lưu Đ?y đ? c?a H? th?ng bao g?m tr?ng thái h? th?ng đ? khôi ph?c v? tr?ng thái ban đ?u

2. Khôi ph?c b?ng cách Khôi ph?c H? th?ng:(Ch? v?i h? đi?u hành c?a máy khách dùng Windows)

Tính năng Khôi ph?c H? th?ng cài s?n t? đ?ng t?o các đi?m khôi ph?c trong các kho?ng th?i gian thông thư?ng và khi các ?ng d?ng đư?c thêm qua các phương pháp s? d?ng tr?nh cài đ?t đư?c h? tr?. M?i đi?m khôi ph?c có thông tin c?n thi?t đ? khôi ph?c h? th?ng v? tr?ng thái h? th?ng đ? ch?n. Phương pháp này có th? đư?c s? d?ng đ? khôi ph?c h? th?ng tr? v? m?t tr?ng thái c? th?. Như đ? đ? c?p trong phương pháp trư?c, phương pháp này có th? không h?u ích đ? khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t trên d? li?u ?ng d?ng và b?n sao lưu Đ?y đ? c?a H? th?ng có th? c?n cho phương pháp tương t?.

3. Khôi ph?c b?ng cách s? d?ng m?u đ? c?u h?nh trư?c:

Đ?i v?i các h? th?ng đư?c xây d?ng b?ng m?u, b?n có th? s? d?ng B?ng Cài đ?t C?u h?nh B?o m?t n?u m?t m?u đư?c t?o cho máy g?p s? c?.

4. Ch? khôi ph?c các quy?n c?a t?p:

Đ?i v?i các quy?n c?a t?p, b?n có th? s? d?ng công c? d?ng l?nh ICACLS/restore cài s?n đ? khôi ph?c b?o m?t cho t?p đ? đư?c sao lưu b?ng cách s? d?ng khóa chuy?n đ?i/save trên cùng m?t máy t? tr?ng thái ho?t đ?ng trư?c đó. Phương pháp này có th? đư?c s? d?ng đ? so sánh các k?t qu? c?a máy ho?t đ?ng gi?ng như v?y v?i m?t máy b? h?ng.Khi không có phương pháp nào trong các phương pháp trên đư?c áp d?ng ho?c không có s?n b?n sao lưu nào đ? khôi ph?c, vui l?ng hoàn tác thay đ?i b?ng cách làm theo danh sách đi?u khi?n thay đ?i c?a b?n ho?c tham kh?o ph?n kh?c ph?c s? c? trong bài vi?t này cho m?t thi?t đ?t b?o m?t c? th? ho?c b?ng quá tr?nh lo?i b?.

Đây là b?ng so sánh các phương pháp đư?c đ? c?p trư?c đó.Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phương phápHệ điều hành được hỗ trợƯu đi?mNhư?c đi?mChu?n b? c?n thi?t
B?n sao lưu c?a WindowsT?t c? Máy ch?/Máy khách dùng WindowsCó th? đư?c s? d?ng đ? sao lưu d? li?u & khôi ph?c tr?ng thái h? th?ngD? li?u có Ti?m năng L?n đư?c thi?t l?p đ? qu?n l?. Đ?ng th?i, b?n có th? c?n phát l?i nh?ng thay đ?i sau khi b?n sao lưu đư?c khôi ph?c.

Có
Khôi phục Hệ thốngT?t c? máy khách dùng Windows –Windows XP, Windows Vista, Windows 7Có th? đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng t? đ?ngKhông khôi ph?c d? li?u ?ng d?ng mà có th? b? thay đ?i mà không c? ?.Có
B?ng Cài đ?t C?u h?nh B?o m?tWindows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2Có th? cung c?p m?t m?u đ? khôi ph?c/áp d?ng b?o m?t Ch? áp d?ng ho?c xem d? li?u ch?a trong m?u đư?c s? d?ngCó
ICACLS /RestoreWindows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2H?u ích cho vi?c sao lưu các quy?n c?a t?p NTFS đ? s? d?ng l?i sau này n?u c?nHi?n t?i không có các quy?n lưu cho các v? trí khác, ch?ng h?n như s? đăng k?, các d?ch v? v.v.Có
Các phương pháp khắc phục sự cốWindows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2H?u ích khi không có b?n sao lưu/công c? nào đư?c đ? c?p ? trên kh? d?ngVi?c này có th? không đưa toàn b? c?u h?nh máy v? tr?ng thái ban đ?u trư?c khi x?y ra thay đ?i các quy?n. Đ?ng th?i, vi?c không hoàn tác nh?ng thay đ?i này có th? ng?t các ph? thu?c đư?c đ?t b?i m?t ?ng d?ng ho?c c?u ph?n h? đi?u hành.Không

Thông tin thêm

Có th? c?n các tham s? B?o m?t sau đ? gi?i quy?t v?n đ? v? quy?n. Đây là nh?ng tham s? đư?c xác đ?nh trong các m?u b?o m?t:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên Khu v?c Mô tả
SECURITYPOLICY Chính sách c?c b? và chính sách tên mi?n cho h? th?ng. Chính sách này bao g?m các chính sách tài kho?n, chính sách ki?m toán và các chính sách khác.
GROUP_MGMT Thi?t đ?t nhóm b? h?n ch? đ?i v?i các nhóm đư?c ch? đ?nh trong m?u b?o m?t.
USER_RIGHTS Quy?n đăng nh?p c?a ngư?i dùng và vi?c c?p quy?n đăng nh?p.
REGKEYS B?o m?t trên các khóa trong s? đăng k? c?c b?.
FILESTORE B?o m?t trên kho lưu tr? t?p c?c b?.
D?CH V? B?o m?t cho t?t c? các d?ch v? đư?c xác đ?nh.


Các công c? sau kh? d?ng cho kh?c ph?c s? c? các khu v?c b?o m?t khác nhau:

1. SecurityPolicy (Chính sách Tài kho?n, Chính sách Ki?m toán, Thi?t đ?t Nh?t k? S? ki?n và Tùy ch?n B?o m?t):

a) RSOP

b) Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

c) Gpresult

d) Secedit.exe /export

2. Group_Mgmt

a) RSOP

b) Gpresult

3. User_Rights

a) RSOP

b) Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

c) Ntrights

4. RegKeys

a) RSOP

b) Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

c) Giám sát Quy tr?nh

d) AccessChk

e) AccessEnum

f) Subinacl

5. Filestore

a) RSOP

b) Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

c) Giám sát Quy tr?nh

d) Icacls

e) Xcacls.vbs

f) AccessChk

g) AccessEnum

h) Subinacl

i) Cacls

6. D?ch v?

a) RSOP

b) Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

c) Giám sát Quy tr?nh

d) Sc

e) AccessChk

f) SubinaclSau đây là m?t s? chi ti?t b? sung liên quan t?i cách s? d?ng t?ng công c? đư?c li?t kê ? trên.

RSOP (B? Chính sách T?ng h?p)

B? Chính sách T?ng h?p (RSoP) đư?c thêm vào Chính sách c?a T?p đoàn nh?m giúp cho vi?c th?c hi?n chính sách và kh?c ph?c s? c? tr? nên d? dàng hơn. RSoP là m?t công c? truy v?n nh?m ki?m tra các chính sách hi?n hành và các chính sách d? ki?n và báo cáo k?t qu? c?a nh?ng truy v?n đó. Công c? này ki?m tra các chính sách hi?n hành d?a trên v? trí, mi?n, b? đi?u khi?n mi?n và đơn v? t? ch?c. RSoP thu th?p thông tin này t? cơ s? d? li?u c?a Mô h?nh Đ?i tư?ng Qu?n l? Thông tin Chung (CIMOM) (c?n đư?c g?i là kho lưu tr? đ?i tư?ng tuân th?-CIM) thông qua Phương ti?n Qu?n l? c?a Windows (WMI).

B? Chính sách T?ng h?p là g??

http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc758010(WS.10).aspx

S? d?ng RSoP

http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc782663(WS.10).aspx

Đây là m?t ph?n đính vào cài s?n “rsop.msc” cho t?t c? h? đi?u hành đư?c h? tr? -Windows XP ho?c phiên b?n m?i hơn.

Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

Phân tích và C?u h?nh B?o m?t là công c? dùng đ? phân tích và c?u h?nh b?o m?t h? th?ng c?c b?. Phân tích và C?u h?nh B?o m?t cho phép b?n xem l?i nhanh chóng các k?t qu? phân tích b?o m?t và c?u h?nh tr?c ti?p b?o m?t h? th?ng c?c b?. Công c? này cung c?p nh?ng khuy?n ngh? bên c?nh thi?t đ?t h? th?ng hi?n t?i và s? d?ng c? hi?n th? ho?c ghi chú đ? đánh d?u b?t k? khu v?c nào mà thi?t đ?t hi?n t?i không kh?p v?i m?c b?o m?t đư?c đ? xu?t. Phân tích và C?u h?nh B?o m?t c?ng cung c?p kh? năng x? l? b?t k? s? không th?ng nh?t nào đư?c phát hi?n qua quá tr?nh phân tích. Thông qua vi?c s? d?ng các cơ s? d? li?u cá nhân, b?n có th? nh?p các m?u b?o m?t đ? đư?c t?o b?ng M?u B?o m?t và áp d?ng nh?ng m?u này cho máy tính c?c b?. Vi?c này c?u h?nh ngay l?p t?c b?o m?t h? th?ng v?i các m?c đư?c ch? đ?nh trong m?u đó.

Phân tích b?o m?t h? th?ng

http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc776590(WS.10).aspx

Cách th?c hi?n t?t nh?t đ?i v?i Phân tích và C?u h?nh B?o m?t

http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc757894(WS.10).aspxSecedit /ExportSecedit.exe là m?t công c? d?ng l?nh có th? đư?c s? d?ng đ? xu?t chính sách c?c b? ho?c chính sách đư?c k?t h?p t? m?t máy dùng Windows. B?n có th? xu?t tr?ng thái c?a chính sách t? máy đang trong tr?ng thái làm vi?c và sau đó s? d?ng khóa chuy?n đ?i/configure đ? áp d?ng l?i m?u trên máy này khi trong tr?ng thái có s? c?.

Đ?i v?i cú pháp và thông tin b? sung, h?y tham kh?o đư?ng d?n này.

NTrights.exelà m?t công c? b? tài nguyên d?ng l?nh cho phép b?n c?p ho?c thu h?i quy?n c?a ngư?i dùng trên m?t máy tính c?c b? ho?c máy tính t? xa dùng Windows.

Cách đ?t quy?n đăng nh?p c?a ngư?i dùng b?ng ti?n ích NTRights

http://support.microsoft.com/kb/315276/vi-vn

Ntrights.exe là m?t ph?n c?a các công c? b? tài nguyên mà có th? đư?c t?i xu?ng t?i đây .

Giám sát Quy tr?nhlà m?t trong nh?ng ti?n ích Sysinternals cho phép giám sát h? th?ng T?p, S? đăng k?, Quy tr?nh, Lu?ng và ho?t đ?ng DLL trong th?i gian th?c. Ti?n ích này cho phép chúng ta l?c các k?t qu? c?ng như lưu chúng trong m?t t?p đ? xem l?i sau này. Công c? này có th? đư?c s? d?ng đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? b?o m?t b?ng cách truy nh?p vào t?p và s? đăng k?. Ví dụ: B?n có th? l?c "k?t qu?" cho các l?n th? "b? t? ch?i".

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng tham kh?o liên k?t dư?i đây:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx

T?i v? t? đây ho?c Ch?y Theo d?i Quy tr?nh ngay bây gi? t? Live.Sysinternals.com

AccessChecklà m?t chương tr?nh d?ng l?nh có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m tra lo?i truy nh?p c? th? c?a ngư?i dùng/nhóm ngư?i có các tài nguyên như khóa trong s? đăng k?/thư m?c/t?p, các d?ch v? cho đ?i tư?ng toàn c?u và Windows. Nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? bi?t chi ti?t:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb664922.aspx

T?i v? t? đây

AccessEnumcho b?n xem toàn b? đư?ng d?n c?a h? th?ng t?p và thi?t đ?t b?o m?t cho trung tâm Đăng k? giúp b?n x? l? các l? h?ng trong vi?c b?o m?t và khóa các quy?n khi c?n thi?t.

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897332.aspx

T?i v? t? đây

Sc.exe là m?t công c? d?ng l?nh cài s?n liên l?c v?i Tr?nh qu?n l? Đi?u khi?n D?ch v?. Công c? này có th? đư?c s? d?ng đ? hi?n th? thông tin v? m?t giá tr? b?t đ?u d?ch v?, thay đ?i ho?c vô hi?u hóa d?ch v?. Trong ng? c?nh c?a bài vi?t này, b?n có th? s? d?ng l?nh “sc sdshow Service_Name” đ? đưa các quy?n lên d?ch v?. Khi đ? có k?t qu?, b?n có th? s? d?ng bài vi?t KB sau đ? di?n gi?i d?ch v? tương t?

Cách th?c hi?n t?t nh?t và hư?ng d?n cho ngư?i vi?t danh sách ki?m soát truy nh?p tùy quy?n cho d?ch v?http://support.microsoft.com/kb/914392 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Đ?ng th?i, b?n có th? ch?y l?nh “sc sdset service_name DACL_in_SDDL_format” đ? s?a đ?i các quy?n.

B?n có th? t?m th?y thông tin b? sung v? l?nh này trong các liên k?t sau:

http://support.microsoft.com/kb/251192 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/dd296748.aspxIcacls.exeIcacls.exe là m?t ti?n ích d?ng l?nh cài s?n cho phép hi?n th? ho?c s?a đ?i các danh sách ki?m soát truy nh?p tùy quy?n (DACLs) trên các t?p/thư m?c đư?c ch? đ?nh. “ICACLS path_name /save aclfile” có th? đư?c s? d?ng đ? xu?t ACL’s cho tên đư?ng d?n liên quan(t?p/thư m?c) thành m?t t?p văn b?n và c?ng đư?c s? d?ng đ? khôi ph?c nó tr? v? các t?p b?ng l?nh “ICACLS path_name /restore aclfile”

B?n có th? t?m th?y thông tin b? sung v? l?nh này trong các liên k?t sau:

http://support.microsoft.com/kb/919240 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc753525(WS.10).aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 313222 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster KB313222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com