Kaip atkurti numatyt?sias saugos parametr? vertes?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 313222 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos apra?ymas

?is straipsnis padeda atkurti numatyt?sias saugos parametr? reik?mes sistemose ?Windows XP? ir ?Windows Vista?. ?? sprendim? naudokite tik tuomet, jei kompiuteriui buvo pritaikytas saugos pakeitimas, turintis neigiam? poveik?, ir kai n?ra atsargin?s kopijos, kuri? b?t? galima atkurti. ?is sprendimas neatkuria vis? saugos parametr?, pritaikyt? diegiant ?Windows?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie dalies ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50198


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad gal?tum?te paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.
Kiti veiksmai Panaudoj? ?Microsoft Fix it? sprendim?, pereikite prie skyriaus ?Ar ?is sprendimas i?sprend? problem???.

Leiskite taisyti pa?iam

Pavyzdin? komanda saugos parametrams i? naujo nustatyti

?ie veiksmai netaikomi sistemoms ?Windows XP Home Edition?, ?Windows Vista Home Basic? ir ?Home Premium? leidimams. Nor?dami i? naujo nustatyti saugos parametrus ?Home? leidimams, naudokite ?Microsoft Fix it? sprendim?, sistemos atk?rim? arba atsargin? kopij?.Pastaba Pritaik? saugos parametrus, negal?site anuliuoti pakeitim?, neatk?r? j? i? atsargin?s kopijos. Jei nesate tikri, kaip atkurti numatyt?sias saugos parametr? reik?mes, turite naudoti vis? kompiuterio duomen? atsargin? kopij?, kurioje yra ir sistemos b?sena (registro failai). Atkuriami elementai apima NTFS fail? sistemos failus ir aplankus, registr?, strategijas, tarnybas, teises ir naryst? grup?se.

Nor?dami atkurti pirmin?s operacin?s sistemos ?diegties numatytuosius saugos parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite nauj? komand? eilut?:

 2. Sistemoje ?Windows XP?
  • Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd ir paspauskite ENTER.
  Sistemoje ?Windows Vista?
  • Spustel?kite Prad?ti, tada laukelyje ?Prad?ti paie?k?? ?veskite cmd.
  • Rezultat? srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, tada spustel?kite ?Vykdyti kaip administratoriui?. J?s? papra?ys ?vesti administratoriaus abonemento slapta?od?. Spustel?kite T?sti, jei esate administratorius, arba ?veskite administratoriaus slapta?od?. Tada spustel?kite T?sti.
 3. Sistemoje ?Windows XP? ?veskite ?i? komand?, tada paspauskite ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Sistemoje ?Windows Vista? ?veskite ?i? komand?, tada paspauskite ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Gausite prane?im? ?U?duotis ?vykdyta? ir ?sp?jim?, kad ko nors negalima anuliuoti. ?io prane?imo galite nepaisyti. Nor?dami daugiau informacijos apie ?? prane?im?, ?r. fail? %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Kiti veiksmai Panaudoj? ?? ?Microsoft Fix it? sprendim? (arba ?vykd? ?iuos neautomatinius veiksmus), ??jimo ekrane galite nematyti standartini? vartotojo abonement?, kai paleid?iate kompiuter? arba bandote perjungti vartotojus. Taip ?vyksta tod?l, kad, i? naujo nusta?ius ?Windows saugos parametrus?, standartiniai vartotojo abonementai pa?alinami i? vartotoj? grup?s. Jei norite gr??inti pa?alintus vartotojo abonementus ? vartotoj? grup?, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Visos programos. Arba spustel?kite Programos.
 2. Spustel?kite Reikmenys, tada spustel?kite Komandin? eilut? (?Windows XP?). De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Vykdyti kaip administratoriui (?Windows Vista?).
 3. Komandin?je eilut?je ?veskite net users ir paspauskite ENTER. Parodomas vartotojo abonement? s?ra?as.
 4. Kiekvienam accountname komandin?s eilut?s s?ra?e, kurio n?ra ??jimo arba vartotojo perjungimo ekrane, ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???.
Daugiau informacijos Sistemoje ?Windows Vista? failas ?Defltbase.inf? yra saugos konfig?ravimo ?ablonas numatytosios saugos parametr? reik?m?ms. ?io failo parametrus galite per?i?r?ti ?ia:
%windir%\inf\defltbase.inf

?Secedit? parametr? apra?as

 • /configure: Nurodo, kad ?Secedit.exe? nustato sistemos saugos parametrus.
 • /DB failo_vardas: pateikia duomen? baz?s, kurioje yra taikytinas saugos ?ablonas, mar?rut?. Tai b?tinas argumentas. Ta?iau duomen? baz?s failas neb?tinai turi egzistuoti, jei naudojate rakt? /CFG saugos ?ablonui nurodyti.
 • /CFG failo_vardas: ?is argumentas galioja tik naudojant j? kartu su parametru /DB. Tai saugos ?ablono mar?rutas, kuris bus importuojamas ? duomen? baz? ir pritaikytas sistemai. Jei nenurodysite ?io argumento, bus pritaikytas duomen? baz?je jau saugomas ?ablonas.
 • /overwrite: ?is argumentas galioja tik naudojant j? kartu su argumentu /CFG. ?is argumentas nurodo, ar saugos ?ablonas argumente /CFG perra?o duomen? baz?je esant? ?ablon? arba sud?tin? ?ablon?, ar rezultatus prideda prie saugomo ?ablono. Jei ?is argumentas nenurodomas, ?ablonas argumente /CFG bus prid?tas prie duomen? baz?je saugomo ?ablono.
 • /areas SritiesVardas1SritiesVardas2...: nurodo saugos sritis, kurios bus pritaikytos sistemai. Numatytasis parametras yra ?visos sritys?. Kiekviena sritis turi b?ti atskirta tarpu.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  SritiesVardasX Apra?as
  SECURITYPOLICYSistemos vietin? ir domeno strategijos. Tai apima abonement?, audito ir kitas strategijas.
  GROUP_MGMTApribotos grup?s parametrai bet kokioms saugos ?ablone nurodytoms grup?ms.
  USER_RIGHTSVartotojo ??jimo teis?s ir teisi? suteikimas.
  REGKEYSVietinio registro rakt? sauga.
  FILESTOREVietin?s fail? saugyklos sauga.
  TARNYBOSSauga visoms apibr??toms tarnyboms.
  Pastaba Kiekviena sritis sutampa su pana?iu pavadinimu saugos ?ablone.
 • /log logpath: galite naudoti ?? rakt? pakeitimus sekan?io ?urnalo failo vietai konfig?ruoti.
 • /verbose: nurodo i?samesn? vietin?s eigos informacij?.
 • /quiet: suma?ina informacijos kiek?, naujinimo metu pateikiam? ekrane ir registruojam? ?urnalo faile.
Nor?dami rasti ?inyno tinkle informacijos apie ?Secedit?, spustel?kite Prad?ti, tada Vykdyti, ?veskite %windir%\help\secedit.chm, tada spauskite ENTER.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.

Savyb?s

Straipsnio ID: 313222 - Paskutin? per?i?ra: 2009 m. spalio 21 d. - Per?i?ra: 12.2
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Beta
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbenv kbhowtomaster KB313222

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com