Làm th? nào đ? s? d?ng b? l?c IPSec IP danh sách trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313190 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? an toàn m?ng lư?i thông tin liên l?c trên Windows 2000 d?a trên các máy tính n?u b?n s? d?ng Internet protocol security (IPSec). IPSec áp d?ng cho truy?n thông d?a trên các chính sách IPSec. B?n có th? s? d?ng các chính sách IPSec xác đ?nh th?i đi?m b?n nên s? d?ng IPSec an toàn thông tin liên l?c gi?a các máy tính. B?n c?ng có th? s? d?ng các chính sách IPSec đ? ki?m soát các gói d? li?u đư?c phép vào và ra kh?i giao di?n m?ng c?a máy tính.

Các chính sách IPSec đư?c d?a trên hai y?u t?:
 • Danh sách b? l?c IP

  - và -
 • Hành đ?ng l?c IP
Danh sách b? l?c Internet protocol (IP) là m?t danh sách các giao th?c và thư m?c. Ví d?, b?n có th? t?o m?t m?c nh?p danh sách b? l?c cho phép t?t c? các máy tính truy c?p TCP c?ng 80 trên giao di?n đ?a phương. M?t m?c nh?p trong danh sách b? l?c tương t? có th? cho phép truy c?p vào c?ng TCP 25 trên giao di?n đ?a phương, và m?t th? ba b? l?c danh sách m?c có th? cho phép truy c?p vào ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng 53 trên giao di?n đ?a phương.

N?u m?t gói d? li?u đ?n các giao di?n máy tính có m?t phù h?p v?i m?c trong danh sách b? l?c, đ?i l? chính sách IPSec áp d?ng m?t hành đ?ng l?c b?n ?n đ?nh vào danh sách b? l?c. Ví d?, n?u b?n ch? đ?nh m?t hành đ?ng l?c kh?i đ? l?c danh sách trên. Khi b?n làm đi?u này, b?t k? gói đó m?nh cho TCP c?ng 80, TCP c?ng 25 ho?c c?ng UDP 53 b? ch?n. Tuy nhiên, n?u b?n ch? đ?nh m?t hành đ?ng l?c cho phép danh sách l?c ? trên, các gói d? li?u đư?c m?nh TCP c?ng 80, TCP c?ng 25 ho?c UDP c?ng 53 đư?c cho phép.

B?n có th? s? d?ng danh sách b? l?c IPSec và l?c hành đ?ng như là m?t phương pháp hi?u qu? c?a đi?u khi?n truy c?p vào t?t c? các giao di?n. Lưu ? r?ng các chính sách IPSec đư?c áp d?ng cho t?t c? các giao di?n trên máy tính b?i s? homed. Không có không có th? t?c mà b?n có th? s? d?ng đ? cho phép ?ng d?ng ch?n l?c c?a các chính sách IPSec vào m?t giao di?n c? th?.

Windows 2000 bao g?m hai sau m?c đ?nh IP l?c lists:
 • T?t c? các lưu lư?ng truy c?p ICMP

  - và -
 • T?t c? các IP giao thông
Có ba hành đ?ng l?c m?c đ?nh:
 • Gi?y phép

  - và -
 • Yêu c?u an ninh (tùy ch?n)

  - và -
 • Yêu c?u b?o m?t

Làm th? nào đ? t?o ra m?t danh sách các b? l?c IPSec

Đ? t?o m?t danh sách b? l?c IPSec áp d?ng cho c? trong nư?c TCP c?ng 80 và TCP c?ng 25:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính sách b?o m?t c?c b?.
 2. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t.
 3. Nh?p chu?t ph?i Chính sách b?o m?t IP trong ngăn bên trái, và sau đó nh?p vào Qu?n l? các b? l?c IP.
 4. B?m vào các Qu?n l? danh sách b? l?c IP th? tab trong các Qu?n l? danh sách b? l?c IP và l?c hành đ?ng h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Thêm.
 5. Lo?i Tour trong nư?c TCP 80 và 25 trong các Tên h?p, và sau đó g? Cho phép giao thông trong nư?c đ? TCP c?ng 80 và 25 trong các Mô tả h?p.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các S? d?ng thu?t s? thêm ki?m tra h?p và b?m Thêm đ? thêm m?t m?c nh?p danh sách b? l?c m?i.
 7. B?m vào các Đ?a ch? tab.
 8. Nh?p vào B?t k? đ?a ch? IP trong các Ngu?n đ?a ch? h?p.
 9. Nh?p vào Đ?a ch? IP c?a tôi trong các Đ?a ch? đíchh?p. C?u h?nh này ch? ra r?ng b? l?c s? là áp d?ng đ? g?i đ?n các gói.
 10. Nh?n vào đây đ? xóa các Đư?c nhân đôi h?p ki?m.
 11. B?m vào các Giao thức Tab.
 12. Nh?p vào TCP trong các Ch?n lo?i giao th?c h?p.
 13. Nh?p vào T? b?t k? c?ng, sau đó b?m T?i c?ng này.
 14. Trong các T?i c?ng này h?p, lo?i 80.
 15. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 16. Nh?p vào Thêm trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i.
 17. B?m vào các Đ?a ch? tab.
 18. Nh?p vào B?t k? đ?a ch? IP trong các Ngu?n đ?a ch? h?p.
 19. Nh?p vào Đ?a ch? IP c?a tôi trong các Đ?a ch? đích h?p. C?u h?nh này ch? ra r?ng b? l?c s? là áp d?ng đ? g?i đ?n các gói.
 20. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đư?c nhân đôi h?p ki?m. Khi b?n làm đi?u này, m?t b? l?c v?i đ?i di?n m? ngu?n và đi?m đ?n đ?a ch? IP đư?c t?o ra.
 21. B?m vào các Giao thức tab.
 22. Nh?p vào TCP trong các Ch?n lo?i giao th?c h?p.
 23. Nh?p vào T? b?t k? c?ng, sau đó b?m T?i c?ng này.
 24. Lo?i 25 trong các T?i c?ng này h?p.
 25. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 26. Nh?p vào Đóng trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t chính sách IPSec d?a trên danh sách b? l?c

Đ? t?o ra m?t chính sách IPSec d?a trên danh sách b? l?c:
 1. Nh?p chu?t ph?i Chính sách b?o m?t IP trong ngăn bên trái, và sau đó nh?p vào T?o ra chính sách b?o m?t IP.
 2. Trong chào m?ng đ?n v?i thu?t s? chính sách b?o m?t IP, nh?p vào Ti?p theo.
 3. Trong các IP Security Policy tên h?p tho?i, lo?i Cho phép các TCP 80 và 25 trong các Tên h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t m?c đ?nh ph?n ?ng quy t?c ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 5. Trong các Hoàn t?t thu?t s? chính sách b?o m?t IP h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các S?a thu?c tính h?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 6. B?m vào các Quy t?c tab.
 7. Nh?n vào đây đ? xóa các S? d?ng thu?t s? thêm ki?m tra h?p và b?m Thêm.
 8. B?m vào các Danh sách b? l?c IP tab.
 9. Nh?p vào Tùy ch?n đó là bên trái c?a Danh sách b? l?c IP TCP 80 và 25 trong nư?c.
 10. B?m vào các Hành đ?ng l?c tab.
 11. Nh?p vào Tùy ch?n đó là bên trái c?a Gi?y phép.
 12. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 13. Các Danh sách b? l?c TCP 80 và 25 trong nư?c ch?n h?p ki?m. Nh?p vào Đóng.
Chính sách IPSec ki?m tra các gói đư?c m?nh TCP c?ng 80 và TCP c?ng 25 trên giao di?n đ?a phương, và sau đó phù h?p v?i các gói d? li?u nh?ng hành đ?ng l?c gi?y phép, cho phép các gói d? li?u thông qua các giao di?n.

LƯU ?: N?u b?n ch? đ?nh chính sách này, t?t c? các lưu lư?ng truy c?p đư?c phép v? không t? ch?i không có quy t?c có th? ngăn ch?n giao thông khác. N?u b?n mu?n ch? cho phép lưu lư?ng truy c?p mà b?n ch? r? trong chính sách ? trên, b?n c?n ph?i t?o m?t quy t?c t? ch?i t? ch?i t?t c? lưu lư?ng truy c?p.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
301284Làm th? nào đ? s? d?ng Internet Protocol Security đ? an toàn m?ng lư?i giao thông gi?a hai máy ch? Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 313190 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB313190 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313190

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com