Chương tr?nh có th? b?t đ?u, b? thu?c lá, m?t, và đ?t đư?c t?p trung ng?u nhiên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313176 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Chương tr?nh có th? b? thu?c lá, b?t đ?u, ho?c m?t và đ?t đư?c t?p trung ng?u nhiên; văn b?n trong các chương tr?nh có th? không đ?c đư?c; và màn h?nh đăng nh?p có th? xu?t hi?n đ? đư?c ki?m soát b?i m?t ngư?i đư?c k?t n?i t? xa đ?n máy tính.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n b?t nh?n d?ng ti?ng nói và b?n không ph?i c?u h?nh nó. B?n có th? kích ho?t nh?n d?ng ti?ng nói trong Office XP và trong Microsoft Plus! dành cho Windows XP.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, b?n có th? t?t bài phát bi?u công nh?n và văn b?n d?ch v?. Đ? b?t ho?c t?t d?ch v? văn b?n Windows XP, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp One

Đ? b?t ho?c t?t d?ch v? văn b?n Windows XP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng?, và tùy ch?n vùng.
 3. Nh?p vào Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?.
 4. B?m vào các Ngôn ngữ tab, và sau đó b?m chi ti?t trong các D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p h?p.
 5. Nh?p vào Thanh ngôn ng? trong các S? thích h?p.
 6. Đ? t?t d?ch v? văn b?n, b?m vào đ? ch?n các T?t d?ch v? văn b?n chuyên sâu h?p ki?m. Đ? b?t d?ch v? văn b?n, b?m vào đ? xóa các T?t d?ch v? văn b?n chuyên sâu h?p ki?m.
 7. Nh?p vào Có N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n l?a ch?n c?a b?n.

Phương pháp hai

Đ? b?t ho?c t?t d?ch v? văn b?n Windows XP:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thanh ngôn ng?.
 2. Nh?p vào Thiết đặt.
 3. Nh?p vào Thanh ngôn ng? trong các S? thích h?p.
 4. Đ? t?t d?ch v? văn b?n, b?m vào đ? ch?n các T?t d?ch v? văn b?n chuyên sâu h?p ki?m. Đ? b?t d?ch v? văn b?n, b?m vào đ? xóa các T?t d?ch v? văn b?n chuyên sâu h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Có ho?c nh?p vào Ok đ? xác nh?n l?a ch?n c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313176 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Plus! for Windows XP
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB313176 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313176

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com