Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet in trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313058 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh Internet in trong Windows 2000 và làm th? nào đ? qu?n l? và k?t n?i v?i máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web.

Khi b?n s? d?ng Internet in, b?n có th? in ho?c qu?n l? tài li?u t? m?t trình duyệt Web. Internet in đư?c kích ho?t t? đ?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Internet Information Services (IIS). In đư?c th?c hi?n b?ng cách giao th?c in Internet (IPP), mà đư?c đóng gói trong Giao th?c Truy?n Siêu văn b?n (HTTP).

V?i Internet in, b?n có th? qu?n l? b?t k? máy in đư?c chia s? trên h? ph?c v? in t? tr?nh duy?t c?a b?n. N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính đang ch?y Microsoft Internet Explorer 4,01 và sau đó, b?n có th? in v?i máy in qua m?t m?ng n?i b? ho?c qua Internet b?ng cách g? đ?a ch? c?a h? ph?c v? in trong h?p đ?a ch? , ví d?, http://myprintserver/Printers/.

Khi b?n b?m k?t n?i trên web site máy in, máy ch? s? t?o ra m?t t?p tin .cab mà ch?a các t?p tin tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p và t?i nó vào máy tính khách hàng. Máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t đư?c hi?n th? trong c?p máy in trên máy tính khách.

Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet in trên m?t tr?nh ph?c v? in Windows 2000

Ph?n sau đây mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh Internet in trên m?t máy ph?c v? in d?a trên Windows 2000.

cài đ?t chuyên bi?t IIS

B?i v? Internet in ph? thu?c vào IIS, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t IIS trên h? ph?c v? in. IIS đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo m?c đ?nh khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 Server. Tuy nhiên, n?u b?n đ? ch?n không đ? cài đ?t chuyên bi?t IIS trong lúc Cài đặt Windows, h?y làm theo các bư?c sau đ? cài đ?t chuyên bi?t IIS:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Add/Remove Programs.
 3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows.
 4. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm Internet Information Services (IIS) , và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 6. Trong hộp thoại Thêm/lo?i b? chương tr?nh , b?m vào đóng.

C?u h?nh b?o m?t cho Internet in

Đ? c?u h?nh h? ph?c v? in b?o m?t, s? d?ng tr?nh qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet ho?c IIS snap-in. Đ? đ?t c?u h?nh các phương pháp xác th?c Internet in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l? ho?c B?t đ?u các IIS snap-in.
 2. Nh?n vào đây đ? m? r?ng *<b00> </b00> SERVER_NAME, nơi SERVER_NAME là tên c?a h? ph?c v?.
 3. Click vào đ? m? r?ng web site m?c đ?nh, b?m chu?t ph?i vào máy in, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Nh?p vào tab B?o m?t m?c tin thư thoại , và sau đó nh?p vào ch?nh s?a bên dư?i chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p và xác th?c.
 5. Nh?p vào b?t k? các phương pháp xác th?c sau mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó b?m OK:
  • Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p: khi b?n s? d?ng vô danh truy c?p, IIS t? đ?ng đăng b?n b?ng cách s? d?ng tài kho?n ngư?i dùng d?u ki?m tên (tài kho?n này là IUSR_computer_nameTheo m?c đ?nh). B?n không c?n m?t tên người dùng và m?t kh?u. Đ? thay đ?i tài kho?n ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? truy c?p vô danh, nh?p vào ch?nh s?a bên dư?i chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p.
  • sự xác thực cơ bản: khi b?n s? d?ng sự xác thực cơ bản, b?n đư?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, và tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n đư?c g?i trên m?ng trong văn b?n r? ràng. Phương pháp xác th?c này cung c?p m?t m?c đ? an ninh th?p b?i v? nó có th? cho m?t ngư?i đư?c trang b? v?i m?ng lư?i giám sát công c? đ? đánh ch?n tên người dùng và m?t kh?u. Tuy nhiên, lo?i xác th?c nào đư?c h? tr? b?i Web h?u h?t khách hàng. S? d?ng phương pháp xác th?c này n?u b?n mu?n đ? có th? qu?n l? máy in t? b?t k? tr?nh duy?t. Nh?p vào ch?nh s?a bên dư?i sự xác thực cơ bản đ? ch? đ?nh mi?n m?c đ?nh cho tài kho?n ngư?i dùng.
  • Tiêu hóa xác th?c: khi b?n s? d?ng xác th?c Digest, ch?ng ch? ngư?i dùng g?i securelyacross m?ng. Tiêu hóa xác th?c là ch? dành cho Internet Explorer 5.0 và sau đó và cho Máy ch? Web mà thu?c v? m?t tên mi?n Windows 2000.
  • Xác thực tích h?p Windows: xác th?c tích h?p Windows có th? s? d?ng c? hai giao th?c xác th?c Kerberos v5 và giao th?c xác th?c thách th?c/ph?n ?ng riêng c?a m?nh. Phương pháp xác th?c này là an toàn hơn. Tuy nhiên, phương pháp này ch? đư?c h? tr? trong Internet Explorer 2.0 ho?c sau này, và nó không làm vi?c qua HTTP proxy k?t n?i.
 6. B?n c?ng có th? ki?m soát quy?n truy c?p vào máy in Internet d?a trên máy ch? yêu c?u ch? không ph?i trên ch?ng ch? ngư?i dùng. Đ? c?p ho?c t? ch?i truy c?p vào máy tính c? th?, nhóm c?a máy tính, ho?c tên mi?n, nh?p vào ch?nh s?a bên dư?i đ?a ch? IP và tên mi?n tên h?n ch?.
 7. Trong đ?a ch? IP và tên mi?n tên h?n ch? hộp thoại s? đư?c hi?n th?, hoàn thành m?t trong các th? t?c sau đây:
  • Đ? c?p quy?n truy c?p, nh?p vào Truy c?p t? ch?i, và sau đó b?m vào Thêm.

   Trong C?p truy c?p vào hộp thoại s? đư?c hi?n th?, ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào OK hai l?n. Máy tính, nhóm c?a máy tính, ho?c tên mi?n mà b?n đ? ch?n s? đư?c thêm vào danh sách Granted.

   - ho?c -
  • Đ? t? ch?i truy c?p, nh?p vào C?p truy c?p, và sau đó b?m vào Thêm.

   Trong T? ch?i truy c?p vào hộp thoại s? đư?c hi?n th?, ch? đ?nh các tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào OK hai l?n. Máy tính, nhóm c?a máy tính, ho?c tên mi?n b?n đ? ch? đ?nh đư?c thêm vào danh sách ch?i.
 8. Nh?p vào OK, và sau đó b? Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l? ho?c b? IIS snap-in.

Làm th? nào đ? qu?n l? máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web

Đ? qu?n l? máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? Internet Explorer ho?c b?t k? tr?nh duy?t nào khác, hoàn thành b?t k? c?a các th? t?c sau đây:
  • Đ? xem danh sách các máy in đư?c đ?t trên h? ph?c v? in, h?y nh?p đ?a ch? sau đây, nơi print_server là tên c?a h? ph?c v? in:
   http://print_server/Printers/
   Ví d?, đ? xem m?t danh sách t?t c? các máy in đư?c đ?t trên m?t máy ch? in đư?c đ?t tên "MyPrintServer", h?y nh?p đ?a ch? sau đây:
   http://myprintserver/Printers/
   M?t danh sách t?t c? các máy in trên h? ph?c v? in đư?c hi?n th? trong c?a s? tr?nh duy?t c?a b?n. Trong danh sách có s?n máy in, b?m vào tên máy in b?n mu?n qu?n l?.

   - ho?c -
  • Đ? s? xem theo web site c? th? cho máy in, h?y nh?p đ?a ch? máy in b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng sau, nơi print_server là tên c?a h? ph?c v? in và Máy in là tên máy in:
   http://print_server/Máy in/
   Ví d?, n?u b?n mu?n đi tr?c ti?p trang máy in đư?c đ?t tên "Laser" đư?c chia s? t? m?t máy ch? đư?c đ?t tên "MyPrintServer", nh?p đ?a ch? sau đây:
   http://myprintserver/laser/
 2. Trên cácMáy in Ngày Print_serverTrang, nh?p vào liên k?t đó đư?c hi?n th? trong khung bên trái đ? xem thêm thông tin v? máy in ho?c đ? th?c hi?n m?t máy in ho?c m?t hành đ?ng tài li?u.

Làm th? nào đ? k?t n?i v?i m?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web

Đ? k?t n?i v?i m?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trong h?p đ?a ch? , nh?p đ?a ch? máy in:
  • N?u b?n không bi?t tên c?a máy in mà b?n mu?n k?t n?i, h?y nh?p đ?a ch? sau đây, nơi print_server là tên c?a h? ph?c v? in:
   http://print_server/Printers/
   Ví d?, đ? xem m?t danh sách t?t c? các máy in đư?c đ?t trên m?t máy ch? in đư?c đ?t tên "MyPrintServer", h?y nh?p đ?a ch? sau đây:
   http://myprintserver/Printers/
   M?t danh sách t?t c? các máy in trên h? ph?c v? in đư?c hi?n th? trong c?a s? tr?nh duy?t c?a b?n. Trong danh sách có s?n máy in, b?m vào tên máy in b?n mu?n k?t n?i.

   - ho?c -
  • N?u b?n bi?t tên c?a máy in mà b?n mu?n k?t n?i, h?y nh?p đ?a ch? máy in b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng sau, nơi print_server là tên c?a h? ph?c v? in và Máy in là tên c?a máy in:
   http://print_server/Máy in/
   Ví d?, n?u b?n mu?n đi tr?c ti?p đ?n trang c?a m?t máy in đư?c đ?t tên "Laser" đư?c chia s? t? m?t máy ch? đư?c đ?t tên "MyPrintServer", nh?p đ?a ch? sau đây:
   http://MyPrintServer/laser/
 3. Đ? k?t n?i t?i máy in, b?m k?t n?i theo Máy in hành đ?ng.
Khi b?n k?t n?i t?i máy in, H? ph?c v? in t?i v? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p đ? máy tính c?a b?n. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, bi?u tư?ng c?a máy in đư?c thêm vào c?p máy in trên máy tính c?a b?n. B?n có th? s? d?ng, giám sát và qu?n l? máy in như n?u nó đư?c g?n vào máy tính c?a b?n.

Gi?i đáp th?c m?c

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? liên quan đ?n in ?n Internet c? th?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246855 Qu?n l? m?ng in ?n trong m?t môi trư?ng Windows
222078 Thêm máy in hư?ng d?n l?c lư?ng k?t n?i HTTP đ?n máy ch? Internet in Windows 2000
252416 Internet in có th? không làm vi?c trên m?t máy ch? d?ch đ?a ch? m?ngTham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Internet in trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
248344 T?ng quan v? Internet in trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách làm vi?c v?i các tính năng xác th?c trong IIS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262233 II: Làm th? nào đ? c?u h?nh xác th?c cơ b?n/Clear văn b?n cho IIS 5.0 trong Windows 2000
262233 II: Làm th? nào đ? c?u h?nh xác th?c cơ b?n/Clear văn b?n cho IIS 5.0 trong Windows 2000
310344 Làm th? nào đ? c?u h?nh IIS 5.0 web site xác th?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m soát quy?n truy c?p vào n?i dung web site, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300985 Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh ngư?i dùng và nhóm truy c?p vào m?t NT Windows d?a trên 4.0 ho?c m?ng n?i b? d?a trên Windows 2000
271071 Quy?n NTFS t?i thi?u c?n thi?t cho IIS 5.0 đ? làm vi?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh IIS, tham kh?o ph?n "B?o m?t" c?a IIS 5.0 tài li?u tr?c tuy?n. Đ? xem các tài li?u, kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó nh?p đ?a ch? sau đây trong h?p đ?a ch? :
http://localhost/iisHelp/

Thu?c tính

ID c?a bài: 313058 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbprint kbmt KB313058 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 313058

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com