H?nh ?nh trong các tài li?u đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n c? c?a văn ph?ng xu?t hi?n l?n trong Office XP, Office 2003 và Office 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312838 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2007, khi b?n m? m?t tài li?u đ? đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n c? c?a m?t Microsoft văn ph?ng 97 ho?c m?t chương tr?nh Microsoft Office 2000, nh?ng h?nh ?nh trong các tài li?u có th? n?m l?n theo chi?u ngang, d?c, ho?c c? hai chi?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi b?n m? tài li?u đ? t?o ra trong phiên b?n sau đây c?a Microsoft Office:
 • Microsoft văn ph?ng 97 d?ch v? phát hành 1 (SR-1)
 • Microsoft văn ph?ng 97 d?ch v? phát hành 2 (SR-2)
 • Microsoft Office 2000
 • Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1)
B? qua các phiên b?n trư?c c?a Microsoft Office các FlipVerticalFlipHorizontal thu?c tính khi b?n m? m?t tài li?u. Đây là l? do t?i sao v?n đ? này không xu?t hi?n đ? x?y ra trong các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng.

Tuy nhiên, b?i v? Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2007 đ?c nh?ng thu?c tính này khi b?n m? m?t tài li?u, xu?t h?nh ?nh hi?n l?n, ngay c? khi mà đ? không là ? đ?nh ban đ?u c?a tác gi?.

Chú ý V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi b?c tranh không xu?t hi?n l?n, nhưng các thu?c tính l?n đư?c thi?t l?p. Đi?u này có th? x?y ra khi b?n kéo các ch?t c?a m?t h?nh ?nh qua ranh gi?i h?nh ?nh trong văn ph?ng 97 SR-1, văn ph?ng 97 SR-2, và Office 2000. Office 2000 SR-1 và Office XP, khi b?n kéo các ch?t m?t h?nh ?nh qua ranh gi?i h?nh ?nh, h?nh ?nh tr?c quan flips và các l?n tài s?n đư?c thi?t l?p.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307841 Làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t Gói d?ch v? Office XP

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này đ? thi?t l?p khóa s? đăng k? QFE_FlipPictures và đ? kích ho?t các hotfix.
Ngoài ra, các b?n ph?i c?u h?nh khóa s? đăng k? n?u b?n có Microsoft Office 2003 và Microsoft PTBV 2007.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Office XP Service Pack SP-2.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n cài đ?t s?a ch?a, b?n ph?i b?t b?i thi?t l?p khóa registry sau đây v?i giá tr? QFE_FlipPictures:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Draw

Chú ý QFE_FlipPictures cơ quan đăng k? v? trí ch? ch?t cho Microsoft Office 2003 s?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Draw
Chú ý QFE_FlipPictures cơ quan đăng k? v? trí ch? ch?t cho Microsoft Office 2007 s?:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Draw

Đ? thêm các khóa registry c?n thi?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Trong ngăn bên trái c?a tr?nh so?n th?o Registry, xác đ?nh v? trí và ch?n các phím sau đây (thư m?c):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
  Trong Microsoft Office 2003, khóa s? đăng k? là:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  Trong Microsoft Office 2007, khóa s? đăng k? là:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 5. Lo?i V?, vaø sau ñoù baám NH?P.
 6. Trong khi m?i V? phím đư?c ch?n, đi?m đ?n M?i trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 7. Lo?i QFE_FlipPictures.
 8. Trong quy?n-ngăn c?a Registry Editor, b?m đúp vào các QFE_FlipPictures l?i vào.
 9. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? các thích h?p giá tr? t? b?ng dư?i đây, d?a trên cách th?c b?n mu?n x? l? các h?nh ?nh l?n.

  Giá tr? = 0

  Đây là m?c đ?nh (t?t) thi?t l?p. Không có h?nh ?nh s? đư?c s?a ch?a khi b?n m? m?t tài li?u trong Office XP, Office 2003 ho?c Office 2007. Đây là hành vi tương t? mà b?n kinh nghi?m n?u b?n không có s?a ch?a cài đ?t.

  Giá tr? = 1

  N?u b?n m? m?t t?p tin l?n tu?i mà không bao gi? đư?c ch?nh s?a trong Office XP, Office 2003 ho?c Office 2007, t?t c? không chính xác l?n h?nh ?nh không ch?a các m?iOk b?t đ?ng s?n s? đư?c khôi ph?c. Khi b?n lưu tài li?u này, m?i Ok tài s?n đư?c thi?t l?p.

  Chú ý Đây là các thi?t l?p ưa thích cho s?a ch?a.

  Giá tr? = 2

  Hay không b?n m? m?t t?p tin l?n tu?i mà không bao gi? đư?c ch?nh s?a trong Office XP, Office 2003 ho?c Office 2007, thi?t đ?t này ph?c h?i t?t c? các h?nh ?nh không chính xác l?n mà không có m?iOk b?t đ?ng s?n.

  Trong m?t s? trư?ng h?p thi?t đ?t này có th? t?o ra v?n đ? cho các tài li?u m?i hơn ban đ?u đư?c t?o ra trong Office XP (trư?c khi S?a ch?a đ? đư?c áp d?ng) và có nh?ng h?nh ?nh tác gi? nh?m m?c đích đư?c l?n. Khi b?n lưu tài li?u này, m?i Ok tài s?n đư?c thi?t l?p cho t?t c? h?nh ?nh trong tài li?u.

  Chú ý Thi?t l?p này là dành cho ngư?i dùng c?p cao ch?. N?u b?n có đ? m?, ch?nh s?a và lưu tài li?u b? ?nh hư?ng, thi?t đ?t này có th? h?u ích cho đi?u ch?nh h?nh ?nh mà không s?a ch?a khi các QFE_FlipPictures thi?t l?p là 1.

  Giá tr? = 3

  Thi?t đ?t này đ?t l?i t?t c? các h?nh ?nh không chính xác l?n hay không h? có các m?i Ok b?t đ?ng s?n. Này ?nh hư?ng đ?n t?t c? các tài li?u không có v?n đ? Phiên b?n nào h? đư?c thành l?p năm, trong đó tài li?u đư?c t?o sau khi đ? s?a ch?a cài đ?t. Khi b?n lưu tài li?u này, m?i Ok tài s?n đư?c thi?t l?p cho t?t c? các h?nh ?nh trong tài li?u này, cho dù đó là đ? đư?c thi?t l?p hay không.

  Chú ý Thi?t l?p này là dành cho ngư?i dùng c?p cao ch?. Không s? d?ng các thi?t đ?t này tr? khi b?n có m?t s? tài li?u mà đ? không đư?c s?a ch?a khi b?n thi?t l?p QFE_FlipPictures đ? 1 ho?c 2.

  Giá tr? = 4

  N?u b?n không có b?t k? tài li?u b? ?nh hư?ng và không mong đ?i đ? nh?n đư?c b?t k? tài li?u b? ?nh hư?ng t? b?t k? ngư?i dùng khác, s? d?ng thi?t đ?t này đ? xác minh r?ng t?t c? các h?nh ?nh l?n t? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c b? qua. M?i Ok b?t đ?ng s?n s? đư?c thi?t l?p.

  Chú ý Thi?t đ?t này là đ? nâng cao ngư?i dùng ch? và th?c s? không ph?i là d? đ?nh s? đư?c s? d?ng. H?y s? d?ng thi?t đ?t này c?n th?n.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra thoát kh?i Registry Editor.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312838 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbofficexpsp2fix kbmt KB312838 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312838

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com