S? ghi s? ki?n d?ng ghi nh?t k? s? ki?n trư?c khi đ?t t?i kích thư?c t?i đa k?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312571
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Windows 2000, d?ch v? s? ki?n đăng nh?p có th? d?ng ghi nh?t k? s? ki?n trư?c khi các Kích thư?c đư?c xác đ?nh trong các Kích thư?c t?i đa k? thi?t l?p là đ?t đư?c n?u các Không ghi đè lên các s? ki?n tùy ch?n b?t. Đi?u này có th? gây ra s? ki?n b? m?t.

S? ghi s? ki?n thư?ng d?ng đăng nh?p m?i s? ki?n khi Nh?t k? đ?t t?i kích thư?c t? kho?ng 200 megabyte (MB) đ? 600 MB.

NGUYÊN NHÂN

D?ch v? s? ki?n đăng nh?p có th? báo cáo r?ng s? ghi s? ki?n đ?y đ? và ng?ng ghi nh?t k? s? ki?n trư?c khi kích thư?c t?i đa k? đư?c đ?t t?i. N?u "Shut xu?ng "ngay l?p t?c n?u không th? đăng nh?p ki?m toán an ninh h? th?ng cài đ?t chính sách nhóm đang là s? d?ng trên máy tính, máy tính có th? ng?ng ki?m toán các s? ki?n và có th? ng?ng đáp ?ng (treo) s?m hơn d? ki?n.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t gói d?ch v?

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.Ti?ng Anh Phiên b?n hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong ngày và th?i gian công c? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size  File name
  --------------------------------------------------------
  02-May-2002 14:28 5.00.2195.5722 45,328 Eventlog.dll
				
V?i s?a ch?a cài đ?t, b?n có th? th?c hi?n m?t quá tr?nh sao lưu t? đ?ng (b?ng cách s? d?ng m?t khóa registry) khi các hi?n t?i s? ki?n đăng nh?p không th? đư?c m? r?ng. B?n có th? thêm m?t khóa registry cho m?i s? ki?n đăng nh?p đ? tăng th?i gian trư?c khi s? ghi s? ki?n tr? thành đ?y đ?, ho?c trư?c khi các máy tính treo. Lưu ? r?ng kích thư?c c?a b?n ghi s? ki?n v?n c?n h?n ch? b?i các ngu?n l?c s?n có trên máy tính (như là b? nh? ?o và đ?a v? tr?).

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows

S? d?ng hành vi sao lưu t? đ?ng m?i sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i thêm khóa registry như các phím sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\DNS Server


Giá tr?: AutoBackupLogFiles
Lo?i: DWORD
D? li?u giá tr?: giá tr? không hi?n di?n ho?c 0 (zero) b?ng "vô hi?u hóa." (Đi?u này là m?c đ?nh) B?t k? giá tr? khác không b?ng "b?t."
Lưu ? B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính ho?c xoá các s? ki?n tương ?ng đăng nh?p trư?c khi hành vi m?i có hi?u l?c. B?n ph?i c?u h?nh s? k? s? đ? có các Không ghi đè lên các s? ki?n (xóa đăng nh?p b?ng tay) thi?t l?p.

N?u b?n đang s? d?ng "Shut down h? th?ng ngay l?p t?c n?u không th? đăng nh?p ki?m toán an ninh"chính sách (CrashOnAuditFail) và n?u b?n không xoá s? ghi b?o m?t sau khi b?n thi?t l?p các An ninh giá tr? đăng k? t?i 1, máy tính v?n c?n d?ng đáp ?ng khi m?t ki?m toán l?i x?y ra.

Mô t? c?a các m?c nh?p registry AutoBackupLogFiles

B?ng cách s? d?ng c?m t? này gây ra các d?ch v? s? k? s? đ? t? đ?ng r? ràng m?t Nh?t k? s? ki?n đ?y đ? và sao lưu các t?p tin log. Trên các máy tính v?i các "CrashOnAuditFail" chính sách b?t, máy tính ti?p t?c đăng các s? ki?n (thay v? c?a treo do c?a m?t s? th?t b?i ki?m toán) n?u t?p tin đăng nh?p hi?n t?i có th? sao lưu t? đ?ng. Theo m?c đ?nh, b?n ghi s? ki?n đư?c lưu tr? trong các %SystemRoot%\System32\Config thư m?c. N?u b?n b?t giá tr? s? đăng k? này, m?t đ?y đ? t?p s? ghi đư?c t? đ?ng sao lưu trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Config, các t?p tin log s? b? xóa, và ghi nh?t k? s? ki?n h? sơ.

N?u b?n b?t giá tr? s? đăng k? này, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng đ? di chuy?n ho?c xóa các t?p tin sao lưu đăng nh?p t? kh?i lư?ng h? th?ng. N?u b?n không, kh?i lư?ng có th? tr? nên đ?y đ?. Microsoft khuy?n cáo b?n th?c hi?n m?t th? t?c b?ng tay ho?c t? đ?ng di chuy?n ho?c xóa b? Nh?t k? sao lưu các t?p tin đ? ngăn ch?n sao lưu đăng nh?p t?p tin t? tiêu th? t?t c? các kho?ng tr?ng trên ? đ?a h? th?ng. N?u b?n b?t giá tr? s? đăng k? này, m?t ngay l?p t?c hành đ?ng n?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n "Đ?a đ?y đ?".

Khi m?t t?p s? ghi sao lưu thành công, s? ki?n 524 đư?c đăng nh?p v?i m?t ngu?n c?a "các" các T?p s? ghi s? ki?n an ninh. S? ki?n này là tương t? như:
T?p nh?t k? b?o m?t đư?c lưu dư?i d?ng Security-2002-02-05-22-48-40-042.evt v? t?p s? ghi hi?n th?i đ? đ?y.
Tên t?p sao lưu là m?t n?i t?p s? ghi tên và ngày tháng và th?i gian (trong gi? ph?i h?p qu?c t?, hay UTC). Tên có đ?nh d?ng này:
Đăng nh?p name-year-month-day-hour-minute-seconds-millisecond.evt
Tên t?p sao lưu đăng nh?p s? trông tương t? như này:
Logname-YYYY-MM-DD-HH-MM-SSS-mmm.evt
Bi?n này giá tr? đăng k? ho?c t?t ?nh hư?ng đ?n t?t c? các đăng nh?p t?p tin. S? thay đ?i có hi?u l?c sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, ho?c xoá b?t k? S? k? s?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và c?a s? S?n ph?m Trung tâm d? li?u Server 2000
Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u c?a s? b?n c?p nh?t ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 312571 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbdirservices kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp4fix kbmt KB312571 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312571

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com