Internet Explorer có th? m?t 2.048 byte đ?u tiên c?a d? li?u đư?c g?i tr? l?i t? m?t máy ch? Web s? d?ng HTTP nén

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312496 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Internet Explorer có th? m?t 2.048 byte đ?u tiên c?a d? li?u đư?c g?i tr? l?i t? m?t máy ch? Web có s? d?ng Hypertext Transfer Protocol (HTTP) nén. V?n đ? này x?y ra n?u m?t chương tr?nh đ? đăng k? m?t không gian tên handler cho b?t k? các giao th?c sau đây:
Tệp
FTP

HTTP
HTTPS
M?t ví d? c?a m?t chương tr?nh là th?c s? t?i ph?n m?m (trong đó có s?n trong b?n cài đ?t đ?y đ? c?a Real Player cơ b?n). Chương tr?nh này đăng k? không gian tên x? l? cho HTTP và FTP. Vi?c m?t d? li?u có th? bi?u hi?n b?n thân trong k?ch b?n l?i ho?c không chính xác hi?n th? các ph?n t? HTML.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi gây ra b?i m?t v?n đ? ? Urlmon.dll. V?n đ? x?y ra khi Urlmon.dll g?n bó v?i đ?c bi?t đ? thông báo cho các chương tr?nh đ? đăng k? không gian tên x? l?. V?n đ? x?y ra n?u b?t k? c?a khóa registry sau đây đư?c tr?nh bày:
 • Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\http
 • Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\ftp
 • Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\gopher
 • Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\https
 • Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\file
Th?c s? t?i v? 8 đăng k? các phím sau đây:
 • [Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\ftp\RealDownload]
  "CLSID" = "{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"
  "CLSID.new"="{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"
 • [Không gian HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name Handler\http\RealDownload]
  "CLSID" = "{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"
  "CLSID.new"="{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548 Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 6 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  08-Jan-2002 11:56 6.0.2713.800 480,256 Urlmon.dll
				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • T?t HTTP nén b?ng cách thay đ?i c?u h?nh máy ch? Web.
 • Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

  Xóa b? b?t k? khóa registry đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này trong khoá HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler. Lưu ? r?ng đi?u này b?ng cách s? d?ng phương pháp này ngăn chương tr?nh đăng k? không gian tên x? l? t? làm vi?c như b?n mong đ?i.
 • Lo?i b? chương tr?nh đăng k? x? l? không gian tên cho m?t trong các giao th?c đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Internet Explorer 6 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312496 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbie600presp1fix kbie600sp1fix kbmt KB312496 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312496

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com