Phân ph?i liên k?t theo d?i trên b? đi?u khi?n Windows trên vùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312403 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách b?n có th? s? d?ng các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i trong Windows đ? theo d?i vi?c t?o ra và chuy?n đ?ng c?a các t?p tin đư?c liên k?t trên NTFS đ?nh d?ng kh?i lư?ng và máy ch?.

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan phân ph?i liên k?t theo d?i

B?n có th? s? d?ng các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? và các Phân ph?i d?ch v? liên k?t theo d?i khách hàng đ? theo d?i các liên k?t đ?n t?p tin vào NTFS đ?nh d?ng phân vùng. Phân ph?i liên k?t theo d?i bài nh?c liên k?t trong k?ch b?n nơi liên k?t đư?c th?c hi?n vào m?t t?p tin trên m?t ? đ?a NTFS, ch?ng h?n như phím t?t tr?nh bao và OLE liên k?t. N?u t?p tin đó đư?c đ?i tên, di chuy?n m?t kh?i lư?ng trên cùng m?t máy tính, ông sang máy tính khác, ho?c di chuy?n trong các t?nh hu?ng tương t?, Windows s? d?ng phân ph?i liên k?t theo d?i đ? t?m t?p. Khi b?n truy c?p vào m?t liên k?t đó đ? di chuy?n, phân ph?i liên k?t theo d?i đ?t liên k?t; b?n không bi?t t?p đ? di chuy?n, ho?c phân ph?i liên k?t theo d?i đư?c s? d?ng đ? t?m các di chuy?n t?p.

Phân ph?i liên k?t theo d?i bao g?m m?t d?ch v? khách hàng và m?t d?ch v? h? ph?c v?. Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? ch?y đ?c quy?n trên b? ki?m soát mi?n Windows Server d?a trên. Nó lưu tr? thông tin Active Directory, và nó cung c?p d?ch v? đ? giúp phân ph?i liên k?t Theo d?i d?ch v? khách hàng. Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng ch?y trên t?t c? d?a trên Windows 2000 và d?a trên Microsoft Windows XP máy tính, trong đó có nh?ng ngư?i trong nhóm làm vi?c môi trư?ng ho?c nh?ng ngư?i đang không ? trong m?t nhóm làm vi?c. Nó cung c?p s? tương tác duy nh?t v?i các máy ch? phân ph?i liên k?t theo d?i.

Phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng đôi khi cung c?p các liên k?t phân ph?i Theo d?i máy ch? d?ch v? thông tin v? t?p tin liên k?t, mà các Phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? d?ch v? c?a hàng trong Active Directory. Truy phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng c?ng có th? v?n phân ph?i Link Tracking D?ch v? Server cho r?ng thông tin khi m?t phím t?t v? ho?c m?t đư?ng d?n OLE không th? đư?c gi?i quy?t. Phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng thông báo liên k?t phân ph?i Theo d?i máy ch? đ? c?p nh?t liên k?t m?i 30 ngày. Theo d?i liên k?t phân ph?i D?ch v? Server scavenges đ?i tư?ng đ? không đư?c C?p Nh?t trong 90 ngày

Khi m?t t?p tin đư?c tham chi?u theo m?t liên k?t đư?c di chuy?n m?t kh?i lư?ng (trên cùng m?t máy tính ho?c trên m?t máy tính khác nhau), các khách hàng phân ph?i liên k?t theo d?i thông báo cho máy ch? phân ph?i liên k?t theo d?i, t?o ra m?t đ?i tư?ng linkTrackOMTEntry trong Active Directory. M?t đ?i tư?ng linkTrackVolEntry đư?c t?o ra trong Active Directory cho m?i kh?i lư?ng NTFS trong tên mi?n.

Lưu ?: Trong Windows Server 2008 và m?i hơn, phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? nhà không đư?c bao g?m trong Windows n?a. V? v?y, b?n m?t cách an toàn có th? lo?i b? các đ?i tư?ng t? Active Directory.

Phân ph?i liên k?t theo d?i và ho?t đ?ng thư m?c

Phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng đư?c nhân r?ng trong s? t?t c? các tên mi?n b? đi?u khi?n trong tên mi?n lưu tr? tài kho?n máy tính và t?t c? trên toàn c?u Danh m?c các máy ch? trong r?ng. Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server t?o ra các đ?i tư?ng trong con đư?ng phân bi?t tên sau đây:
CN = FileLinks, CN = h? th?ng, DC =tên mi?n container c?a Active Directory
Phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng t?n t?i trong hai sau b?ng dư?i CN = FileLinks, CN = c?p h? th?ng:
 • CN = ObjectMoveTable, CN = FileLinks, CN = h? th?ng, DC =tên mi?n Tên:

  Thông tin c?a hàng đ?i tư?ng này v? liên k?t t?p tin đó đ? đư?c di chuy?n trong tên mi?n.
 • CN = VolumeTable, CN = FileLinks, CN = h? th?ng, DC =tên mi?n Tên:

  Đ?i tư?ng này lưu tr? thông tin v? m?i NTFS âm lư?ng trong các tên mi?n.
Phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng tiêu th? r?t ít không gian cá nhân, nhưng h? có th? tiêu th? m?t lư?ng l?n không gian trong Active Directory khi h? đư?c phép đ? tích l?y theo th?i gian.

N?u b?n vô hi?u hóa Phân ph?i liên k?t theo d?i và xóa phân ph?i Link Tracking các đ?i tư?ng t? Active Directory, hành vi sau đây có th? x?y ra:
 • Kích thư?c cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng có th? gi?m (đi?u này hành vi x?y ra sau khi các đ?i tư?ng đ? đư?c tombstoned và rác đư?c thu th?p, và sau khi b?n th?c hi?n m?t th? t?c ngo?i tuy?n phân m?nh).
 • Nhân r?ng giao thông gi?a đi?u khi?n vùng có th? gi?m.

Phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? d?ch v? m?c đ?nh trên b? ki?m soát mi?n Windows Server d?a trên

Trong Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003, b?t đ?u giá tr? cho các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng đư?c thi?t l?p đ? T? đ?ng. Trên Windows 2000 d?a trên các máy ch?, phân ph?i Link Tracking Máy ch? d?ch v? b?t đ?u b?ng tay, theo m?c đ?nh. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng Dcpromo.exe đ? thúc đ?y m?t máy ch? v?i m?t tên mi?n, các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server là c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng.

Cho Windows Server 2003 d?a trên các máy ch?, các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server b? t?t theo m?c đ?nh. Khi b?n s? d?ng Dcpromo.exe đ? thúc đ?y m?t máy ch? vào m?t vùng, phân ph?i liên k?t Theo d?i d?ch v? Server không đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng. Khi m?t Đi?u khi?n d?a trên Windows 2000 vùng đư?c nâng c?p lên Windows Server 2003, các Phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? d?ch v? c?ng vô hi?u hóa trong khi nâng c?p. N?u b?n là ngư?i qu?n tr? và b?n mu?n s? d?ng phân ph?i Link Tracking Máy ch? d?ch v?, b?n ho?c là ph?i s? d?ng chính sách nhóm ho?c b?n ph?i đ?t th? công các d?ch v? đ? t? kh?i đ?ng. Ngoài ra, phân ph?i Link Tracking D?ch v? khách hàng trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP SP1 không c? g?ng s? d?ng các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server b?i m?c đ?nh. N?u b?n mu?n c?u h?nh nh?ng máy tính đ? t?n d?ng l?i th? c?a các Phân ph?i d?ch v? liên k?t theo d?i Server, cho phép các Cho phép phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng s? d?ng ngu?n tài nguyên tên mi?n thi?t l?p chính sách. Đ? làm như v?y, m? máy tính C?u h?nh/hành chính Templates/h? th?ng nút trong chính sách nhóm.

Microsoft khuy?n ngh? cho phân ph?i liên k?t theo d?i trên các máy ch? d?a trên Windows 2000

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng các thi?t đ?t sau v?i Phân ph?i liên k?t theo d?i trên các máy ch? Windows 2000 d?a trên:
 1. T?t d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng (đây là c?u h?nh m?c đ?nh trên t?t c? các máy ch? Windows " năm 2003, d?a trên các máy ch?).

  V? chi phí nhân r?ng và không gian c?a r?ng FileLinks bàn s? d?ng Active Directory, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n t?t d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server vào Active Directory b? đi?u khi?n vùng. D?ng d?ch v?, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
  • Trong d?ch v?-theo (Services.msc ho?c compmgmt.msc), b?m đúp vào các Phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? d?ch v?, và sau đó b?m Khuy?t t?t trong các Lo?i kh?i đ?ngh?p.
  • Xác đ?nh giá tr? kh?i đ?ng trong máy tính D?ch v? c?u h?nh/Windows Settings/h? th?ng nút c?a chính sách nhóm.
  • Xác đ?nh các thi?t đ?t chính sách trên m?t đơn v? t? ch?c mà ch? t?t c? b? ki?m soát mi?n Windows 2000.

   Kh?i đ?ng l?i tên mi?n b? đi?u khi?n sau khi các chính sách đ? nhân r?ng đ? các chính sách này s? đư?c áp d?ng. N?u b?n không kh?i đ?ng l?i b? ki?m soát mi?n, b?n s? ph?i t? d?ng các d?ch v? trên m?i đi?u khi?n vùng.
 2. Xóa b? phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng đang ho?t đ?ng B? ki?m soát mi?n thư m?c.

  Xem "How to Delete phân ph?i Liên k?t theo d?i đ?i tư?ng"ph?n c?a bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? Xoá b? phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng. Đó khuy?n cáo r?ng b?n xóa các đ?i tư?ng sau khi b?n không th? phân ph?i liên k?t theo d?i Server d?ch v?.

  Lưu ? Kích thư?c thư m?c thông tin cây (DIT) vào b? ki?m soát mi?n không gi?m xu?ng cho đ?n khi hành đ?ng sau đây đư?c hoàn thành:
  1. Các đ?i tư?ng s? đư?c xóa t? thư m?c d?ch v?.

   Lưu ? Đ? b? xoá các đ?i tư?ng đư?c lưu tr? trong kho ch?a các đ?i tư?ng đ? xóa cho đ?n khi h?t h?n đ?i tombstone. Giá tr? m?c đ?nh cho m?t đ?i tombstone là 60 ngày. Giá tr? t?i thi?u là hai ngày. Theo m?c đ?nh, giá tr? này là 180 ngày cho r?ng m?i đư?c cài đ?t cùng v?i Windows Server 2003 Service Pack 1 ho?c m?t phiên b?n sau này c?a Windows Server 2003.

   Tr? khi b?n có m?nh m? Active Directory nhân r?ng giám sát, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng giá tr? 180 ngày. Làm gi?m giá tr? này đ? x? l? DIT kích thư?c v?n đ?. N?u b?n có v?n đ? v?i kích thư?c cơ s? d? li?u, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft.
  2. B? sưu t?p rác đ? ch?y đ? hoàn thành.
  3. B?n s? d?ng Ntdsutil.exe đ? ch?ng phân m?nh các t?p tin Ntds.dit trong Dsrepair ch? đ?.

Làm th? nào đ? xóa phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng

Nó không ph?i là quan tr?ng mà b?n t? xóa phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng sau khi b?n ng?ng d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i server tr? khi b?n có đ? l?y l?i không gian đ?a đó đang đư?c tiêu th? b?i các đ?i tư?ng này càng nhanh càng t?t. Phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng nh?c máy ch? phân ph?i liên k?t theo d?i C?p nh?t liên k?t m?i 30 ngày. Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server scavenges đ?i tư?ng đ? không đư?c C?p Nh?t trong 90 ngày.

Khi b?n ch?y Dltpurge.vbs VBScript, t?t c? các Active Directory các đ?i tư?ng đư?c s? d?ng b?i các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server xóa kh?i vùng nơi mà các t?p l?nh đư?c đi?u hành. B?n ph?i ch?y k?ch b?n trên m?t trong nh?ng đi?u khi?n vùng cho m?i tên mi?n trong m?t khu r?ng. Đ? ch?y Dltpurge.vbs:
 1. Có đư?c đo?n m? Dltpurge.vbs t? s?n ph?m c?a Microsoft H? tr?. M?t phiên b?n văn b?n c?a Dltpurge.vbs n?m ? Microsoft sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
  315229 Phiên b?n văn b?n c?a Dltpurge.vbs cho bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft Q312403
 2. D?ng d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch? trên t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong mi?n đó đang đư?c nh?m m?c tiêu c?a Dltpurge.VBS.
 3. S? d?ng quy?n qu?n tr? đ? đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a m?t đi?u khi?n vùng ho?c m?t máy tính viên trong tên mi?n đang đư?c nh?m m?c tiêu c?a Dltpurge.VBS.
 4. S? d?ng cú pháp sau đây đ? ch?y Dltpurge.vbs t? m?t l?nh dây:
  cscript dltpurge.vbs -s myserver -d dc = mydomain, dc = mycompany, dc = com
  Trong d?ng l?nh này:
  • -s là tên máy ch? DNS c?a b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n Xoá b? phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng.
  • -d là con đư?ng phân bi?t tên mi?n mà b?n mu?n Xoá b? phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng.
 5. Th?c hi?n m?t th? t?c gián tuy?n defragmentation c?a các Ntds.dit t?p tin sau khi các đ?i tư?ng đ? đư?c tombstoned và rác th?i thu th?p.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh b? sưu t?p rác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  198793Quá tr?nh sưu t?p Active Directory cơ s? d? li?u rác

M?t kinh nghi?m khách hàng m?u

Các k?ch b?n t?i t? nh?t đư?c mô t? trong ph?n này minh ho? m?t s? v?n đ? c?n xem xét khi b?n xoá m?t s? lư?ng l?n Phân ph?i liên k?t theo d?i v?t trong m?t l?nh v?c s?n xu?t l?n.

Trey Nghiên c?u, m?t khách hàng Fortune 500 hư c?u v?i hơn 40.000 nhân viên trên toàn th? gi?i tri?n khai m?t khu r?ng Active Directory duy nh?t mà bao g?m m?t s?n ph?m nào g?c tên mi?n v?i tên mi?n con mà b?n đ? các vùng đ?a l? c?a th? gi?i (B?c M?, Asia, Châu Âu, và do đó trên). Tên mi?n l?n nh?t trong r?ng có kho?ng 35.000 ngư?i dùng tài kho?n và s? cùng m?t tài kho?n máy tính.

Các t?p tin Ntds.dit đư?c đ?t trên m?ng raid 18-gigabyte (GB). K? t? khi tri?n khai ban đ?u c?a Windows 2000, t?p tin toàn c?u danh m?c có phát tri?n đ?n 17 GB.

Trey nghiên c?u mu?n đ? tri?n khai Windows Server 2003 trong v?ng ti?p theo 10 ngày nhưng c?n ít nh?t 1,5 GB dung lư?ng đ?a s?n dùng trên cơ s? d? li?u phân vùng trư?c khi h? b?t đ?u nâng c?p. H? c?n này nhi?u không gian đ?a v? Adprep.exe đư?c bi?t đ?n đ? thêm 3-5 đư?c th?a k? aces tùy thu?c vào các gói hotfixes và d?ch v? đ? đư?c trư?c đó cài đ?t. Các đi?u ki?n sau đây đóng góp cho kích thư?c l?n toàn c?u vào c?a hàng ho?c thi?u không gian đ?a:
 • Đi?u ki?n 1: Trey nghiên c?u là m?t adopter s?m c?a Windows năm 2000 và các ? đ?a l?n nh?t mà h? nh?n đư?c t? ph?n c?ng ưa thích c?a h? ngư?i bán hàng là 9 GB or 18 GB khi h? đ? đư?c c?u h?nh trong m?t m?ng raid. Hi?n t?i ? đ?a là tăng g?p đôi kích thư?c cho m?t n?a chi phí.
 • Đi?u ki?n 2: DNS scavenging không đư?c phép vào ho?t đ?ng Thư m?c tích h?p DNS khu mà đ? đư?c giao cho m?i tên mi?n trong các r?ng.
 • Đi?u ki?n 3: Ngư?i s? d?ng tên mi?n đ? đư?c cho phép đ? t?o máy tính các tài kho?n trong tên mi?n. Qu?n tr? viên đ? không có m?t quá tr?nh theo đ?nh k? đ? xác đ?nh và xóa trương m?c m? côi máy tính.
 • Đi?u ki?n 4: trong su?t th?i gian, tr?nh mô t? b?o m?t đ? đư?c đ?nh ngh?a b?i qu?n tr? viên, gói d?ch v? và hotfixes ngày đ?t tên g?c Th? trư?ng b?i c?nh (NC) (cn = gi?n đ?, cn = c?u h?nh, CN =tên mi?n) và các thùng ch?a lưu tr? hàng ngàn các đ?i tư?ng trong Active Directory. Ngoài ra, ki?m toán đư?c kích ho?t trên cùng m?t phân vùng. Khi b?n thi?t l?p phép và kích ho?t tính năng ki?m toán vào các đ?i tư?ng trong ho?t đ?ng Thư m?c, làm tăng kích thư?c c?a cơ s? d? li?u. Công c? chu?n b? Windows 2000 r?ng và tên mi?n cho b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n (Adprep) c?ng cho bi?t thêm đư?c th?a k? aces; do đó, Trey nghiên c?u c?n thi?t đ? gi?i phóng không gian trên ? đ?a trư?c khi h? nâng c?p tên mi?n.
 • Đi?u ki?n 5: Trey nghiên c?u đ? không th?c hi?n thư?ng xuyên vi?c th? t?c gián tuy?n defragmentation c?a Ntds.dit t?p tin trong Dsrepair ch? đ?.
 • Đi?u ki?n 6: Khi các CN = FileLinks, CN = h? th?ng, DC =tên mi?n kho ch?a trong các tên mi?n l?n nh?t đư?c xem xét l?i, nó ti?t l? trên 700.000 phân ph?i liên k?t Theo d?i các đ?i tư?ng. Mô t? b?o m?t trên m?i phân ph?i Link Tracking đ?i tư?ng là x?p x? 2 kilobyte (KBs).
M?i ngư?i trong s? nh?ng đi?u ki?n này đư?c đánh giá cho nh?ng đóng góp c?a nó 17-GB .dit t?p:
 • Đi?u ki?n 1: Trey nghiên c?u đ? quy?t đ?nh không đ? tri?n khai các ? đ?a m?i v? chi phí và th?i gian c?a nó s? có đ? làm như v?y. Ngoài ra, h? ch? c?n đ?a space t?m th?i v? h? mong đ?i cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng thu h?p l?i sau khi h? nâng c?p lên Windows Server 2003 và ví d? đơn C?a hàng (SIS) quá tr?nh đư?c hoàn thành (SIS th?c hi?n m?t lưu tr? hi?u qu? hơn c?a quy?n trong Active Directory cơ s? d? li?u).
 • Ti?t 2 và 3: Trey nghiên c?u đ? quy?t đ?nh r?ng đây đi?u ki?n đ? là th?c hành t?t nh?t; Tuy nhiên, ngay c? khi th?c hi?n nghiên c?u Trey h?, h? s? không đ?t đư?c k?t qu? c?n thi?t. H? đ? quy?t đ?nh đ? cho phép DNS scavenging v? nó m?t cách d? dàng th?c hi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh các tài kho?n không s? d?ng máy tính, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  197478Làm th? nào đ? phát hi?n và xoá tài kho?n không ho?t đ?ng máy
 • Đi?u ki?n 4: Trey nghiên c?u nh?n ra r?ng n?u h? đ? xác đ?nh l?i tr?nh mô t? b?o m?t và các danh sách đi?u khi?n truy c?p h? th?ng (SACLs), h? s? đ?t đư?c nh?ng k?t qu? mà h? đang t?m ki?m, nhưng h? đ? quy?t đ?nh r?ng th? t?c này s? là th?i gian đ? th?c hi?n cho đ?n khi h? hoàn toàn có th? ki?m tra kích thư?c gi?m, nhân r?ng trên cao, và quan tr?ng nh?t, chương tr?nh/hành chính kh? năng tương thích trong k?ch b?n ph?ng thí nghi?m gương môi trư?ng s?n xu?t.

  B?i v? Trey nghiên c?u đ? tri?n khai Windows 2000 SP2 và m?t s? hotfixes, h? mong đ?i r?ng s? gia tăng th?a hư?ng aces mà đ? đư?c b? sung b?i Adprep (cho các đ?i tư?ng thu?c v? ph?m vi NC) có th? là nh? đ?n 300 MB (MBs). H? có th? xác minh hành vi này trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m nâng c?p c?a r?ng s?n xu?t.
 • Đi?u ki?n 5: Trey nghiên c?u nh?n ra r?ng n?u h? th?c hi?n m?t th? t?c ngo?i tuy?n phân m?nh, h? có th? không ph?c h?i "kho?ng tr?ng" trong các t?p tin Ntds.dit. Trong th?c t?, qu?n tr? viên nghiên c?u Trey nh?n th?y s? gia tăng trong Kích thư?c cơ s? d? li?u ngay l?p t?c sau khi h? đ? hoàn thành phân m?nh gián tuy?n th? t?c. Hành vi này x?y ra v? c?a m?t b?t trong các c?a s? cơ s? d? li?u năm 2000; đ?ng cơ này đ? đư?c nâng c?p trong Windows Server 2003.
 • Đi?u ki?n 6: Trey nghiên c?u đ?ng ? r?ng các khóa h?c r? ràng hành đ?ng s? là th?c hi?n m?t đơn gi?n v?i s? lư?ng l?n xóa t?t c? phân ph?i Liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng t? CN = FileLinks, CN = h? th?ng, DC =tên mi?n Tên kho ch?a trên b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?i tên mi?n trong các r?ng. Tuy nhiên, h? nh?n ra r?ng n?u h? đ? làm như v?y, thêm không gian đ?a s? không đư?c gi?i phóng lên cho đ?n khi các đ?i tư?ng đ? đư?c tombstoned và rác đư?c thu th?p, và cho đ?n khi h? hoàn thành m?t th? t?c ngo?i tuy?n phân m?nh trên m?i tên mi?n b? đi?u khi?n tên mi?n đó. Trong khi đ?i tombstone giá tr? có th? đư?c thi?t l?p các giá tr? như th?p như hai ngày, nhi?u b? ki?m soát mi?n trong nghiên c?u Trey r?ng đ? gián tuy?n như h? ch? đ?i ph?n c?ng và ph?n m?m C?p Nh?t. N?u các đ?i tư?ng là tombstoned trư?c khi k?t thúc đ? k?t thúc làm b?n sao có th? x?y ra, các đ?i tư?ng đ? b? xóa có th? đư?c reanimated ho?c d? li?u không phù h?p có th? đư?c báo cáo trong s? danh m?c toàn c?u các máy ch? trong r?ng.
Đ? cung c?p c?u tr? ngay l?p t?c, Trey nghiên c?u th?c hi?n các th? t?c sau đây:
 1. H? lo?i b? mô t? b?o m?t m?c đ?nh cho Phân l?p gi?n đ? liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng và thay th? nó b?ng m?t đ?a đơn hi?u trư?ng an ninh (tài kho?n ngư?i dùng).
 2. H? đ? vi?t m?t chương tr?nh VBScript g? b? t?t c? các hi?n có tr?nh mô t? b?o m?t, và sau đó thay th? chúng b?ng m?t ace r? ràng cho m?t hi?u trư?ng an ninh duy nh?t.
 3. H? xóa phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng trong 10.000 đơn v? t?ng bư?c v?i m?t ba-gi? tr? gi?a t?ng đ?i tư?ng xóa.
 4. H? đ? th?c hi?n m?t th? t?c ngo?i tuy?n phân m?nh trên m?i b? ki?m soát mi?n trong mi?n sau khi t?t c? phân ph?i liên k?t theo d?i đ?i tư?ng đ? đư?c xóa.
Khi nghiên c?u Trey g? b? mô t? và th?c hi?n các D?n li?n ? đ?a th? t?c, cơ s? d? li?u thu h?i kho?ng 1,5 GB không gian đ?a trên t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. S? ti?n này c?a không gian đ? đ? đ? tho?i mái ch?y công c? Adprep và nâng c?p t?t c? các tên mi?n d?a trên Windows 2000 b? đi?u khi?n và toàn c?u catalog lên Windows Server 2003.

Sau khi Trey Nghiên c?u nâng c?p h? đi?u hành Windows Server 2003, thêm không gian đ?a đư?c gi?i phóng khi tính năng c?a hàng ví d? đơn trong Windows Server 2003 gi?m Kích thư?c cơ s? d? li?u đ? kho?ng 8 GB (b?n ph?i th?c hi?n m?t phân m?nh gián tuy?n th? t?c đ? có đư?c nh?ng k?t qu? này). Thêm không gian đư?c ph?c h?i sau khi TSL kho?ng th?i gian h?t h?n, đ? là phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng rác đư?c thu th?p, và h? đ? th?c hi?n m?t th? t?c ngo?i tuy?n phân m?nh.

Trey nghiên c?u thăng đi?u khi?n m?i d?a trên Windows 2000 vùng b?n sao vào ph?m vi và đ?t tài kho?n máy tính trong m?t đơn v? t? ch?c khác nhau hơn so v?i h? thư?ng đư?c s? d?ng. Trong hai ngày, kho?ng 8.000 phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng đ? có m?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000. Trey nghiên c?u ho?c là ng?ng phân ph?i liên k?t theo d?i ho?c t?o ra m?t chính sách d?ng d?ch v?, và sau đó liên k?t v?i các chính sách đ? t? ch?c các đơn v? lưu tr? d?a trên Windows 2000 b? đi?u khi?n vùng. Cu?i cùng, Trey nghiên c?u s? d?ng Dltpurge.vbs đ? đánh d?u các c?n l?i phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng đ? xóa b?.

Phân tích DLT đ?i tư?ng xóa

Các đ?i tư?ng DLT m?nh có ch?a r?t ít thu?c tính và s? d?ng r?t không gian nh? trong Active Directory. Khi m?t đ?i tư?ng đư?c đánh d?u đ? xóa b? (tombstoned), t?t c? các thu?c tính không c?n thi?t là tư?c đi, ngo?i tr? nh?ng ngư?i c?n thi?t đ? theo d?i các đ?i tư?ng cho đ?n khi nó là thanh tr?ng t? Active Directory.

Trong trư?ng h?p c?a các đ?i tư?ng liên k?t theo d?i, đánh d?u các đ?i tư?ng cho Xoá ch? s? ti?n đ? hai thu?c tính đư?c g? b?: dscorepropagationdata và objectcategory. Vi?c xoá hai thu?c tính k?t qu? trong m?t ban đ?u ti?t ki?m 34 byte. Tuy nhiên, quá tr?nh đánh d?u các đ?i tư?ng liên k?t theo d?i đ? xoá c?ng C?p nh?t các đ?i tư?ng b?ng cách thêm m?t thu?c tính IS_DELETED (4 byte), và b?i mangling RDN và "common name" thu?c tính, gây ra m?i nh?ng thu?c tính phát tri?n b?i kho?ng 80 byte. Ngoài ra, nhân r?ng" siêu d? li?u"thu?c tính c?ng phát tri?n b?i kho?ng 50 byte đ? ph?n ánh các b?n C?p Nh?t bi?u di?n trên đ?i tư?ng này. V? v?y, b?ng cách đánh d?u m?t đ?i tư?ng theo d?i liên k?t đ? xoá, các đ?i tư?ng s? k?t thúc lên ngày càng tăng c?a kho?ng 200 byte. NTDS.DIT s? không th? hi?n m?t gi?m kích thư?c cho đ?n các đ?i tư?ng đ? b? xóa có tombstoned, rác đư?c thu th?p và m?t phân m?nh gián tuy?n th?c hi?n.

Lưu ? N?u d?ch v? này b? t?t như bài vi?t này đ? ngh?, autocleanup không x?y ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312403 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB312403 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312403

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com