Raksta ID: 312370 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Var tikt konstat?ta k?da no ??m paz?m?m:
  • ?trdarb?bas univers?l? seri?l? kopne (USB) 2.0 nedarbojas ?trdarb?bas re??m?.
  • Pievienojot ?trdarb?bas USB 2.0 ier?ci, var sa?emt k?du no ?iem br?din?jumiem.
    The Generic USB Hub is a HI-SPEED USB device and will function at reduced speed when plugged into a non-HI-SPEED port (Visp?r?jais USB centrmezgls ir ?TRDARB?BAS USB ier?ce, un, pievienojot centrmezglu portam, kas nav ?TRDARB?BAS ports, tas darbosies ar samazin?tu ?trumu).

    HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub. A HI-SPEED USB device is plugged into a non-HI-SPEED USB hub (?TRDARB?BAS USB ier?ce ir pievienota USB centrmezglam, kas nav ?TRDARB?BAS centrmezgls. ?TRDARB?BAS USB ier?ce ir pievienota USB centrmezglam, kas nav ?TRDARB?BAS centrmezgls).
  • USB vieso?an?s kontrolleris, kas ir sader?gs ar uzlabotu vieso?an?s kontrollera interfeisu (EHCI), tiek nor?d?ts ier??u p?rvaldniek? ar dzelten? apl? att?lotu izsaukuma z?mi vai 28. statusa kodu.

IEMESLS

??das paz?mes par?d?s t?d??, ka sist?m? Windows XP nav iek?auts EHCI vieso?an?s kontrolleru atbalsts.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows XP 1. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par USB 2.0 atbalstu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/whdc/default.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 312370 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2007. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 3.2
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbappcompatibility kbqfe kbenv kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbpubtypekc kbhotfixserver KB312370

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com