M?t d? li?u x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a ho?c nâng c?p Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Lưu ?: thông tin trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho máy tính v?i Windows XP cài đ?t chuyên bi?t trư?c c?a nhà s?n xu?t máy tính.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n có th? m?t d? li?u đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại t?t c? ngư?i dùng và b?n có th? m?t m?c đ?nh chương tr?nh m?u và thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại ngư?i dùng m?c đ?nh sau khi cài đ?t chuyên bi?t, s?a ch?a ho?c nâng c?p Windows XP. Ngoài ra, l?i t?t c?a menu B?t đ?u , các m?c kh?i đ?ng nhóm và tài li?u, ?nh ho?c t?p nh?c đư?c lưu tr? trong c?p tài li?u chia s? có th? b? m?t.

S? c? này có th? x?y ra sau khi b?n th?c hi?n nh?ng thao tác sau trên máy tính Windows XP cài đ?t chuyên bi?t trư?c m?t nhà s?n xu?t máy tính (c?n đư?c g?i là m?t nhà s?n xu?t thi?t b? g?c ho?c OEM):
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trong cùng m?t m?c tin thư thoại b?ng cách nh?p vào nâng c?p (khuy?n cáo) sau khi b?n ch?y Winnt32.exe ho?c b?ng cách b?m vào liên k?t cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên màn h?nh "Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Windows XP" xu?t hi?n khi b?n chèn đ?a compact Windows XP. Đi?u này c?n đư?c g?i là th?c hi?n nâng c?p t?i ch? ho?c cài đ?t chuyên bi?t t?i ch?.
 • B?n s?a ch?a Windows XP kh?i đ?ng máy tính t? Windows XP CD-ROM, nh?n ENTER đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, và sau đó nh?n R đ? s?a cài đ?t chuyên bi?t đ? ch?n.
 • B?n nâng c?p Windows XP Home Edition cài đ?t chuyên bi?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c c?a nhà s?n xu?t máy tính Phiên b?n bán l? c?a Windows XP Professional.

Nguyên nhân

Hành vi này có th? x?y ra n?u các t?p tin Undo_guimode.txt có trong m?c tin thư thoại Windows\System32 trên đ?a c?ng trên máy tính Windows XP cài đ?t chuyên bi?t trư?c c?a nhà s?n xu?t máy tính khi b?n th?c hi?n b?t k? hành đ?ng đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này. Các t?p tin Undo_guimode.txt đư?c t?o b?ng thu?t s? ch?y khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng máy tính có cài đ?t chuyên bi?t trư?c c?a nhà s?n xu?t máy tính Windows XP.

Lưu ? Undo_guimode.txt t?p đư?c t?o b?i OEM ra d? kinh nghi?m (OOBE) khi nó không ph?i. T?p này s? đư?c s? d?ng ch? thi?t l?p ch? đ? GUI khi thi?t l?p kh?i đ?ng l?i. Sau khi OOBE t?o t?p này, khi th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t nâng c?p, nó s? th?y t?p này và ngh? r?ng nó kh?i đ?ng l?i thi?t l?p và xoá c?u h?nh đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, t?i gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t dành cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c theMicrosoft:
322389 Cách t?i Gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t
Đ? kh?c ph?c s? c? này, khôi ph?c d? li?u b? m?t và l?i t?t chương tr?nh t? đ?ng g?i lưu.

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này x?y ra, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312369 B?n có th? m?t d? li?u ho?c cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh sau khi cài đ?t chuyên bi?t, s?a ch?a ho?c nâng c?p Windows XP
B?n C?p Nh?t cho các OEM cài đ?t chuyên bi?t trư?c b? (OPK) gi?i quy?t v?n đ? này đ? đư?c cung c?p cho các nhà s?n xu?t máy tính.

B?n c?p nh?t này c?ng nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft.

Thông tin Hotfix

Hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này ch? đư?c dùng đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng hotfix này cho các h? th?ng đang g?p s? c? c? th? này. Hotfix này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng nghiêm tr?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuyên b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u hotfix này s?n có đ? t?i xu?ng th? s? có ph?n "Hotfix có s?n đ? t?i xu?ng" ? đ?u bài vi?t Cơ s? Ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? tính cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không phù h?p v?i hotfix c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i h? tr? và b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? t?o yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? M?u "T?i xu?ng Hotfix s?n có" Hi?n th? các ngôn ng? mà hotfix này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a m?nh, đó là do hotfix này hi?n không có ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này s? có các thu?c tính t?p sau ho?c sau:
  Date    Time  Version   Size   File name
  -----------------------------------------------------
  08-11-2001 09:12 5.1.2600.19 927,232 Syssetup.dll
				

Thông tin thêm

Cho hotfix này ho?t đ?ng đúng trong m?t môi trư?ng cài đ?t chuyên bi?t trư?c OEM, b?n ph?i slipstream hotfix trong m?c tin thư thoại ngu?n cài đ?t chuyên bi?t (i386) trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành. N?u b?n không th?c hi?n vi?c này, phiên b?n g?c c?a các t?p tin Syssetup.dll t?o t?p \Windows\System32\Undo_GUImode.txt và b?n th?y nh?ng hi?n tư?ng đư?c mô t? ? ph?n đ?u c?a bài vi?t này.

Đ? slipstream hotfix trong m?c tin thư thoại ngu?n cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Đ?i tên gói hotfix tên t?p s? d?ng đ?nh d?ng 8.3.

  Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nơi q###### s? Q bài vi?t cơ s? ki?n th?c có liên quan đ?n các hotfix, và sau đó nh?n ENTER:
  ren q######_wxp_spx_x86_enu.exe q######.exe
  CHÚ ?: B?n ph?i đ?i tên t?p hotfix v? Cài đặt Windows XP không nh?n ra tên t?p dài.
 2. T?o m?t m?c tin thư thoại t?m th?i đ? gi? trích xu?t n?i dung c?a gói hotfix.

  Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nơi q###### là tên c?a gói hotfix, và sau đó nh?n ENTER.
  MD c:\q######
 3. Trích xu?t các t?p tin t? gói hotfix. Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nơi q###### là tên c?a gói hotfix, và sau đó nh?n ENTER.
  q######.exe /x
 4. Khi b?n đư?c nh?c nh?p m?c tin thư thoại mà b?n mu?n gi?i nén t?p, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  c:\q######
 5. S? d?ng tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad đ? m? t?p \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Dosnet.inf.
 6. Trong t?p tin Dosnet.inf, thêm d?ng sau, và sau đó lưu và đóng t?p.
  [OptionalSrcDirs]
  svcpack
 7. Trong m?c tin thư thoại i386, xóa các t?p tin Svcpack.in_ và xoá b?t k? t?p g?c đư?c thay th? b?ng các t?p trong các hotfix.
 8. Sao chép các t?p tin thay th? t? m?c tin thư thoại t?m th?i hotfix i386. Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nơi q###### là tên c?a gói hotfix, và sau đó nh?n ENTER:
  sao chép c:\q######\syssetup.dll c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\syssetup.dll
 9. Trong m?c tin thư thoại \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386, t?o m?t m?c tin thư thoại Svcpack.
 10. Trong m?c tin thư thoại \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386, s? d?ng tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad đ? t?o m?t t?p Svcpack.inf m?i ch?a các d?ng sau
  [Phiên b?n]
  Ch? k? = "$Windows NT$
  BuildNumber = 2600
  MajorVersion = 5
  MinorVersion = 1

  [SetupData]
  CatalogSubDir = "i386\svcpack"

  [ProductCatalogsToInstall]
  SP1.Cat

  [SetupHotfixesToRun]
  q###### -n - q - z
  v? trí q###### là tên c?a gói hotfix.
 11. Sao chép t?p Sp1.cat t? c:\q######\Update m?c tin thư thoại vào m?c tin thư thoại C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nơi q###### là tên c?a gói hotfix, và sau đó nh?n ENTER:
  sao chép c:\q######\update\sp1.Cat c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\sp1.Cat
 12. Sao chép các Q######.exe t?p vào m?c tin thư thoại C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nơi q###### là tên c?a gói hotfix, và sau đó nh?n ENTER:
  đ?ng g?i q######.exe c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\q######.exe

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c kh?c ph?c trong Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312368 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2015 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB312368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 312368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com