Làm th? nào đ? xác đ?nh t?p tin MSI đư?c s? d?ng cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i MSDE

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311762
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn (c?n đư?c g?i là MSDE 2000), có ba cách đ? xác đ?nh t?p .msi các MSDE 2000 thi?t l?p đư?c s? d?ng. MSDE 2000 bao g?m 16 tiêu chu?n .msi t?p và khác s?n ph?m có th? bao g?m t?p tin .msi MSDE tùy ch?nh riêng c?a h?. M?i t?p .msi là m?t tách gói ph?n m?m cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a máy tính đ? bàn Đ?ng cơ.

Xác đ?nh t?p .msi chính xác là r?t quan tr?ng b?i v? b?n ph?i s? d?ng c? th? m?t cài đ?t chuyên bi?t gói đ? áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? đ? l?p đ?t đ?ng cơ máy tính đ? bàn hi?n có. Ví d?, n?u b?n đ? s? d?ng Sqlrun01.msi đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n g?c MSDE 2000, sau đó b?n ph?i s? d?ng Sqlrun01.msp đ? nâng c?p v?i gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2). Đ?i v?i sqlrun02.msi, b?n ph?i s? d?ng Sqlrun02.msp và như v?y quy đ?nh.

Thông tin thêm

Cho m?t trư?ng h?p hi?n t?i c?a MSDE 2000, dư?i đây là ba cách khác nhau đ? xác đ?nh .msi t?p cài đ?t chuyên bi?t đư?c s? d?ng:
 • N?u m?t b?n ghi ti?t cài đ?t chuyên bi?t đư?c kích ho?t trong MSDE thi?t l?p năm 2000, b?n có th? t?m hi?u mà .msi t?p tin thi?t l?p MSDE 2000 đư?c s? d?ng. Các sau ti?t kí nh?p n?i dung cho th?y r?ng các thi?t l?p MSDE 2000 s? d?ng các SqlRun01.msi t?p tin:
  === Verbose logging started: 11/15/2001 15:31:42 Build type: SHIP UNICODE 1.11.2405.00 Calling process: E:\WINNT\System32\msiexec.exe ===
  MSI (c) (94:70): Resetting cached policy values
  MSI (c) (94:70): ******* RunEngine:
        ******* Product: X:\SQLMSDE2k\Setup\SqlRun01.msi
        ******* Action: 
        ******* CommandLine: TARGETDIR="C:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MYINSTANCE" DATADIR="C:\program files\Micros
  oft SQL Server\MSSQL$MYINSTANCE" INSTANCENAME=MYINSTANCE SECURITYMODE=SQL 
  					
  Lưu ? theo m?c đ?nh, thi?t l?p MSDE 2000 không t?o ra m?t Microsoft Windows Installer kí nh?p t?p tin. Đ? cho phép ghi s? ti?t thi?t l?p, b?n ph?i kh?i đ?ng các kí nh?p t? dòng lệnh khi b?n th?c hi?n các t?p tin Setup.exe. Ví d?: dư?i đây là nh?ng g? b?n g? vào d?ng l?nh:

  Directory:\>Setup.exe/l * v c:\msde_install.log

 • N?u b?n đ? có 2000 MSDE cài đ?t chuyên bi?t b?n có th? ki?m tra các sau khóa s? ki?m nh?p đ? t?m .msi mà t?p tin cài đ?t chuyên bi?t đư?c s? d?ng cho c? th? Ví d? MSDE 2000:
  1. tra c?u tên d? MSDE 2000 s?n có trong các khoá ki?m nh?p sau:

   HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ID_Number

   Các ProductName giá tr? Hi?n th? tên d?. Ví d?, "ProductName" = Microsoft SQL Server công c? máy tính đ? bàn (MYINSTANCE)
  2. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:

   HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ID_Number\SourceList

   Các PackageName giá tr? quan tr?ng cho th?y các t?p .msi. Ví d?: "PackageName"="SqlRun01.msi"
 • N?u MSDE năm 2000 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y ki?m tra MSDE 2000 khóa s? ki?m nh?p ví d? tương ?ng đ? t?m các ProductCode Ví d? MSDE. Ti?p theo, s? d?ng các ProductCode Các giá tr? đ? phù h?p v?i l?p t?p tin gói tương ?ng t? b?ng đó sau. Xin lưu ? r?ng thông tin b?ng sau đây ch? áp d?ng cho t?p tin gói đư?c cung c?p v?i CD cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL máy ch? máy tính đ? bàn đ?ng cơ và m?t s? các s?n ph?m Microsoft khác bao g?m m?t thi?t l?p chuyên bi?t. B?ng không ph?i là đ?y đ? và không áp d?ng cho b?t k? bên th? ba phát tri?n thi?t l?p gói.
  • Trư?ng h?p m?c đ?nh

   N?u ví d? MSDE là m?t m?c đ?nh Ví d?, h?y ki?m tra các khóa registry sau đây cho các ProductCode giá tr?:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Setup
  • Trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo

   N?u ví d? MSDE là m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên, ki?m tra khoá ki?m nh?p sau cho các ProductCode giá tr?:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\INSTANCENAME\Setup
 • Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  ProductCodeGói ban đ?u TênTên d?
  E09B48B5-E141-427A-AB0C-D3605127224ASqlRun01.msi<any></any>
  689404D2-1C94-44B3-9203-BEC5594FDA7ASqlRun02.msi<any></any>
  EFB70B01-B1F3-4960-AB69-4A280084A60CSqlRun03.msi<any></any>
  C2736CA7-76E1-4D0C-B590-483A7FFD18DASqlRun04.msi<>
  FE7E950B-220A-4182-B5CA-19397244DCFDSqlRun05.msi<any></any>
  7E5C338B-E77E-4CB4-9C1D-FB67B56B3B19SqlRun06.msi<any></any>
  F07E35BF-8B03-4777-9B5E-AE90E4FF0932SqlRun07.msi<any></any>
  C5B59406-E985-4187-84E8-68E2D9F89A47SqlRun08.msi<any></any>
  D7CE240C-0F3B-4C40-9278-C0B90E533652SqlRun09.msi<any></any>
  A519AE9C-7C79-4C5B-9127-8F46D648D5A4SqlRun10.msi<any></any>
  4541DA32-2108-43E9-9915-C71B9DE77048SqlRun11.msi<any></any>
  A5C1C914-4EF7-40ED-9BCE-FCEB4BB0C19DSqlRun12.msi<any></any>
  9FCE5BBD-D85F-4905-8A0C-12A3A86C2434SqlRun13.msi<any></any>
  F4E46404-2578-4955-B748-547957F08AB1SqlRun14.msi<any></any>
  B7300824-E68F-45F1-BAC1-5F15636C346FSqlRun15.msi<any></any>
  CD59EA85-6CBF-4C08-BE59-6C628B3D8F54SqlRun16.msi<any></any>
  400BEE1A-0B83-44CA-800C-50FCF44C7707Sample.MSI<any></any>
  2678FAA9-9E98-48F2-8C4F-A75B6CF36B86SampleUpg.MSI<any></any>
  5B5BFFF9-9D55-45AF-9390-AA4DC1C4EEFE.NET SDK Ti?ng Anh (1033)NetSDK
  9E77BDCE-1C37-4A41-AD2A-A515D850F8D0.NET SDK Trung Qu?c truy?n th?ng (1028) NETSDK
  32E07634-0735-4E62-A6DA-594AE069F59F.NET SDK Ti?ng Pháp (1036)NETSDK
  4914DDEB-837D-454F-A002-74FF34F996E0 .NET SDK Ti?ng ? (1040) NETSDK
  2428ED11-E7F3-41C4-A199-8456E07B2018.NET SDK Nh?t b?n (1041)NETSDK
  0ED75FF4-1EB6-4C8D-9B46-59D7918E5815 .NET SDK Cộng hòa Hàn Quốc (1042)NETSDK
  348E0E91-FF67-470B-8191-9D8B82D280A6 .NET SDK Ti?ng Tây Ban Nha (1034)NETSDK
  1A585AEE-7D37-45B0-BB0D-68A68EF0CEAB.NET SDK Ti?ng Đ?c (1031)NET SDK
  E18E7A2E-4B5F-4088-812F-220237C70EC3.NET SDK Ti?ng Trung Qu?c (2052)NETSDK
  20F95200-47D6-4CAC-92FF-5F6B29C78F88?ng d?ng Trung tâmMSAC
  90320409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? năm 2002 Anh (1033)ProjectServer
  90320411-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? nh?t b?n 2002 (1041) ProjectServer
  9032040D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Công c? máy ch? 2002 ti?ng Do Thái (1037) ProjectServer
  90320404-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Trung Qu?c truy?n th?ng ph?c v? 2002 (1028)ProjectServer
  90320412-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? Cộng hòa Hàn Quốc năm 2002 (1042) ProjectServer
  90320804-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Hán (2052)ProjectServer
  90320407-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Herman (1031)ProjectServer
  90320405-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Séc (1029)ProjectServer
  90320406-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Đan M?ch (1030) ProjectServer
  90320413-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Hà Lan (1043) ProjectServer
  9032040B-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? Ph?n Lan năm 2002 (1035) ProjectServer
  9032040C-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Pháp (1036) ProjectServer
  90320410-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 ? (1040)ProjectServer
  90320414-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Na Uy (1044) ProjectServer
  90320415-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án H? ph?c v? Ba Lan năm 2002 (1045) ProjectServer
  90320416-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Brazil B? Đào Nha (1046)ProjectServer
  90320C0A-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Ti?ng Tây Ban Nha năm 2002 máy ch? (3082) ProjectServer
  9032041D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Th?y Đi?n (1053)ProjectServer
  90320419-6000-11D3-8CFE-0050048383C9D? án Máy ch? 2002 Nga (1049)ProjectServer
Cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t MSDE nơi ProductCode tương t? đư?c s? d?ng Đ?i v?i phiên b?n đ?a phương khác nhau trong m?t gói b?n ghi d?ch v? (đi?u này bao g?m nh?ng ngư?i đó đư?c bao g?m trong Microsoft SQL máy ch? máy tính đ? bàn đ?ng cơ thi?t l?p đ?a compact và ?ng d?ng trung tâm b?n c?a MSDE), nó là quan tr?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t đúng Phiên b?n đ?a hoá c?a m?t gói b?n ghi d?ch v?. Đ? xác đ?nh ngôn ng? đư?c s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t trư?ng h?p c? th? c?a MSDE, h?y ki?m tra giá tr? ki?m nh?p sau cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion\Language

ho?c giá tr? này ki?m nh?p cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instance_name>\MSSQLServer\CurrentVersion\Language


Đi?u này giá tr? ki?m nh?p mua s?m m?t mi?n đ?a phương. Dư?i đây là danh sách các mi?n đ?a phương có th? ID cho MSDE 2000:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
1028Trung Qu?c truy?n th?ng
1031Đ?c
1033Ti?ng Anh
1034Ti?ng Tây Ban Nha
1036Ti?ng Pháp
1040?
1041Nh?t b?n
1042Cộng hòa Hàn Quốc
1043Hà Lan
1046Brazil
1053Th?y Đi?n
2052Ti?ng Trung gi?n th?

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Application Center và Microsoft Khuôn kh? .NET, vui l?ng truy c?p Microsoft sau đây Web Các trang web:
?ng d?ng trung tâm năm 2000
Trung tâm phát tri?n Khuôn kh? .NET

Thu?c tính

ID c?a bài: 311762 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB311762 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 311762
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com