Dùng h? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng đ? có đư?c g? l?i bi?u tư?ng t?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311503 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách tham kh?o Microsoft Server bi?u tư?ng đ? có đư?c bi?u tư?ng thông tin g? l?i.

B?m vào các Chơinút đ? xem này tr?nh di?n truy?n thông streaming. Microsoft VideoChú ýĐ? xem video này, Windows Media Player 7.0 hay sau này ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299321 Mô t? và s?n có c?a Windows Media Player 7,1
B?n ph?i có thông tin bi?u tư?ng khi b?n g? l?i các ?ng d?ng v?i công c? Microsoft khác nhau. Bi?u tư?ng t?p tin cung c?p m?t d?u chân c?a các ch?c năng đư?c ch?a trong t?p tin th?c thi và thư vi?n liên k?t đ?ng (dll). Ngoài ra, bi?u tư?ng t?p tin có th? tr?nh bày m?t l? tr?nh c?a g?i ch?c năng d?n đ?n đi?m th?t b?i. Ví d?, b?n ph?i có các bi?u tư?ng khi b?n đ? cu?c g?i ngăn x?p bên trong m?t tr?nh g? l?i. Bài vi?t này th?o lu?n v? cách s? d?ng h? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng b?ng cách xác đ?nh URL sau đây đ? các công c? g? l?i:
http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols
Chú ý http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols không ph?i là browseable và ch? dành cho vi?c truy c?p c?a tr?nh g? l?i.

THÔNG TIN THÊM

B?ng cách s? d?ng bi?u tư?ng máy ch? công ngh?

H? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng công ngh? SymSrv (SymSrv.dll) đư?c cung c?p v?i các gói ph?n m?m công c? g? l?i cho Windows. SymSrv xây d?ng b? đ?m ?n bi?u tư?ng đ?a phương đ? gi?i quy?t nhanh, t? đ?ng bi?u tư?ng.

Nó đơn gi?n đ? s? d?ng máy ch? bi?u tư?ng là s? d?ng cú pháp thích h?p trong đư?ng d?n bi?u tư?ng c?a b?n. Thông thư?ng, cú pháp có đ?nh d?ng sau:
SRV *thư m?c bi?u tư?ng đ?a phương c?a b?n*http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols
nơi thư m?c bi?u tư?ng đ?a phương c?a b?n là b?t k? ? đ?a ho?c chia s? đư?c s? d?ng như m?t đi?m đ?n bi?u tư?ng.

Ví d?, thi?t l?p đư?ng d?n bi?u tư?ng trong tr?nh g? l?i WinDbg, g? l?nh sau trong c?a s? l?nh c?a tr?nh g? l?i:
.sympath SRV*f:\localsymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Đ? có đư?c các ch?c năng SymSrv m?i nh?t, b?n ph?i cài đ?t các gói m?i nh?t g? l?i. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a gói công c? g? l?i cho Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Microsoft công c? g? l?i
http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bi?u tư?ng máy ch? công ngh?, xem Debuggers.chm giúp t?p tin đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m công c? g? l?i cho Windows.

Thi?t l?p các bi?n môi trư?ng _NT_SYMBOL_PATH

Các công c? g? l?i ph? bi?n c?a Microsoft s? d?ng công ngh? SymSrv n?u b?n cung c?p đúng symsrv cú pháp trong các bi?n môi trư?ng _NT_SYMBOL_PATH. Nh?ng công c? này t? đ?ng bao g?m b?t c? đi?u g? b?n cung c?p trong bi?n như đư?ng d?n bi?u tư?ng.

B?n có th? đ?t bi?n này như là m?t bi?n h? th?ng ho?c như là m?t bi?n môi trư?ng ngư?i dùng. Đ? làm đi?u này t? máy tính đ? bàn, nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Bi?n môi trư?ng.

B?n c?ng có th? đ?t bi?n này t?m th?i t?i m?t d?u nh?c l?nh. B?ng cách này, t?t c? các ?ng d?ng mà b?n b?t đ?u thông qua command prompt k? th?a cài đ?t này. Ví dụ:
Đ?t _NT_SYMBOL_PATH = symsrv*symsrv.dll*f:\localsymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Dùng h? ph?c v? Microsoft bi?u tư?ng v?i WinDbg

S? d?ng bi?u tư?ng máy ch? Web site t? trong WinDbg, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u tr?nh g? l?i Windows (WinDbg.exe).
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đư?ng d?n t?p bi?u tư?ng.
 3. Trong các Đư?ng d?n bi?u tư?ng h?p, g? l?nh sau:
  SRV *thư m?c đ?a phương c?a b?n cho các bi?u tư?ng*http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols
  nơi thư m?c đ?a phương c?a b?n cho các bi?u tư?ng là thư m?c mà b?n sao b? nh? cache bi?u tư?ng đ?a phương. K? hi?u g? l?i đư?c t?i xu?ng đ?n đ?a đi?m này.

  Chú ý B?n có th? tr? đ?n b?t k? đư?ng d?n đ?a phương ho?c chia s? máy tính c?a b?n có th? ti?p c?n; nó không ph?i là m?t đ?a đi?m trên đ?a c?ng c?a máy tính.
Ngoài ra, b?n c?ng có th? s? d?ng các .sympath b? ch? huy t?i m?t d?u nh?c l?nh đ? thi?t l?p đư?ng d?n bi?u tư?ng.

B?n có th? k?t h?p các symsrv cú pháp v?i đư?ng d?n bi?u tư?ng khác. Ví d?, s? d?ng cú pháp sau đây đ? xác đ?nh hai ho?c nhi?u đư?ng d?n bi?u tư?ng:
f:\BusObjSymbols;SRV*f:\localsymbols*http://msdl.Microsoft.com/Download/symbols
Cú pháp này chia tách các đư?ng bi?u tư?ng v?i d?u ch?m ph?y.

Khi b?n b?t đ?u đ? g? l?i t?p k?t xu?t s?p ho?c ?ng d?ng, tr?nh g? l?i Windows s? ki?m tra xem các thông tin bi?u tư?ng cho m?t mô-đun đó nó t?i là trong thư m?c đ?a phương. N?u thông tin bi?u tư?ng c?a các mô-đun không đư?c n?m trong thư m?c đ?a phương, WinDbg c? g?ng đ? t?i các t?p tin thích h?p bi?u tư?ng hay t?p tin t? h? ph?c v? bi?u tư?ng.

N?u b?n s? d?ng b? nh? cache đ?a phương cùng m?t khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng trên m?t máy tính có các phiên b?n t?p tin khác nhau, các bi?u tư?ng cho các phiên b?n khác nhau đư?c t?i xu?ng và lưu tr? v?i các bi?u tư?ng đ?u tiên. Đ?nh d?ng SymStore lưu các t?p tin theo th?i gian đóng d?u và kích thư?c c?a h?nh ?nh (ho?c ki?m tra). Do đó, các bi?u tư?ng t? các phiên b?n khác nhau s?n ph?m có th? cùng t?n t?i c?nh nhau. (SymStore.exe là m?t ti?n ích gói công c? g? l?i cho Windows mà t?o ra m?t bi?u tư?ng máy ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u s?n ph?m).

B?i v? nó có th? m?t th?i gian đ? t?i các t?p tin bi?u tư?ng, h?y nh? r?ng tr?nh g? l?i có th? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng (treo) l?n đ?u tiên b?n g? l?i ?ng d?ng. Đi?u này x?y ra b?i v? h?u h?t các t?p tin bi?u tư?ng cho h? th?ng dll (như Ntdll.dll, Kernel32.dll, và nh?ng ngư?i khác) ph?i đư?c t?i v?.

B?ng cách s? d?ng các ti?n ích SymChk.exe đ? t?i v? các bi?u tư?ng

B?n có th? s? d?ng ti?n ích SymChk.exe đ? xác minh các bi?u tư?ng và đ? xây d?ng m?t b? nh? cache bi?u tư?ng đ?a phương m?t cách thu?n ti?n noninvasive. Ti?n ích SymChk.exe là bao g?m trong các gói ph?n m?m công c? g? l?i cho Windows. SymChk.exe là m?t công c? d?ng l?nh. B?n có th? mu?n thêm thư m?c gói công c? g? l?i cho Windows đ? các bi?n môi trư?ng con đư?ng trên h? th?ng c?a b?n do đó b?n có th? truy c?p công c? này m?t cách d? dàng t? b?t k? d?u nh?c l?nh.

Đ? s? d?ng ti?n ích SymChk.exe đ? t?i t?p tin bi?u tư?ng cho t?t c? các thành ph?n trong thư m?c Windows\System32, s? d?ng d?ng l?nh l?nh sau đây:
symchk /r c:\windows\system32/s SRV*c:\symbols\*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Trong ví d? này:
 • /r c:\windows\system32 T?m t?t c? các bi?u tư?ng cho các t?p tin trong thư m?c System32 và b?t k? thư m?c con.
 • / s SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols ch? đ?nh đư?ng d?n bi?u tư?ng đ? s? d?ng cho bi?u tư?ng đ? phân gi?i. Trong trư?ng h?p này, c:\symbols là c?p c?c b?, nơi các bi?u tư?ng s? đư?c sao chép t? máy ch? bi?u tư?ng.
Đ? có đư?c thông tin thêm v? các tùy ch?n d?ng l?nh cho SymChk.exe, g? symchk /? m?t d?u nh?c l?nh. Tu? ch?n khác bao g?m kh? năng xác đ?nh tên ho?c quá tr?nh ID (PID) c?a m?t t?p tin th?c thi đang ch?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311503 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
T? khóa: 
kbfile kbinfo kbsample kbmt KB311503 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311503

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com