B?n không th? B?t đ?u chương tr?nh khi máy tính c?a b?n b? nhi?m SirCam virus

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311446 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

N?u b?n nh?p vào Có, t?i v? các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t (khuy?n cáo) trong hộp thoại Nh?n C?p Nh?t t?p tin cài đ?t chuyên bi?t trong khi cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh đang ch?y, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau trong báo cáo nâng c?p:
Thi?t l?p t?m th?y m?t s? v?n đ? ch?n. B?n ph?i gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này trư?c khi b?n có th? ti?p t?c nâng c?p b?n máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào báo cáo đ?y đ?.

C?u h?nh h? th?ng t?nh tr?ng
N?u b?n b?m vào Báo cáo đ?y đ?, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
Thi?t l?p phát hi?n m?t c?u h?nh h? th?ng không h?p l?, thư?ng đư?c gây ra b?i m?t virus. Xem bài KB Q311446 và th?c hi?n theo các hư?ng d?n có.
N?u b?n nh?p vào Không, b? qua bư?c này và ti?p t?c cài đ?t chuyên bi?t c?a s? trong hộp thoại Nh?n C?p Nh?t t?p tin cài đ?t chuyên bi?t trong khi cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? g?p ph?i b?t k? m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • N?u b?n c? g?ng đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh (t?p tin .exe), chương tr?nh có th? không B?t đ?u, và b?n có th? nh?n đư?c b?t k? m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  • Đư?ng d?n c? th? không t?n t?i. Ki?m tra đư?ng d?n r?i th? l?i.
  • Windows không th? t?m th?y 'program_file'. Đ?m b?o r?ng b?n g? tên chính xác, và sau đó th? l?i. Đ? tra c?u m?t t?p tin, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  Lưu ? N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Đư?ng d?n đ?n program_name không ph?i là m?t ?ng d?ng Windows h?p l?" ho?c thông báo l?i tham chi?u đ?n các t?p tin Files32.vxd, xin vui l?ng xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  310585 Qu? v? không th? b?t đ?u m?t chương tr?nh v?i m?t ph?n m? r?ng t?p tin .exe
 • Ngoài ra, n?u b?n nâng c?p máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau, nơi tên t?p tin là đư?ng d?n đ?y đ? và các t?p tin c? th? đư?c đ? c?p trong thư:
  Windows không th? t?m th?y C:\Tên t?p tin


  Trong trư?ng h?p này, khi b?n kh?i đ?ng Registry Editor, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Windows không th? t?m th?y C:\Windows\Regedit.exe

Nguyên nhân

W32.Sircam.Worm@mm sâu virus có th? gây ra v?n đ? này. W32/Sircam virus lây lan chính nó thông qua thư e-mail ho?c t?p không đư?c b?o v? m?ng chia s? và có th? ti?t l? ho?c xóa thông tin v? máy tính c?a b?n.Đ? xác minh r?ng máy tính c?a b?n b? nhi?m b?nh v?i các lo?i vi-rút:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?n F8 lúc các Kh?i đ?ng Windows XP tr?nh đơn, và sau đó ch?n Ch? đ? Safe Mode v?i d?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? regedit, r?i b?m phím ENTER.
 3. N?u khoá đăng k? sau đư?c thi?t l?p đ?C:\recycled\sirc32.exe "% 1" % *, máy tính c?a b?n b? nhi?m virus sâu W32/SirCam:
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
  Lưu ? N?u cài đ?t đăng k? này là b?t c? đi?u g? khác hơn so v?i
  "%1" %*
  máy tính c?a b?n có th? b? nhi?m v?i m?t lo?i virus khác nhau.

Gi?i pháp

Microsoft không cung c?p ph?n m?m mà có th? phát hi?n ho?c lo?i b? virus máy tính. N?u b?n nghi ng? ho?c xác nh?n r?ng máy tính c?a b?n b? nhi?m virus, có đư?c ph?n m?m ch?ng vi-rút hi?n t?i. Đ? có danh sách các nhà s?n xu?t ph?n m?m ch?ng virus, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500 Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút

Thông tin thêm

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows

Làm th? nào đ? c? g?ng đ? ngăn ch?n các vi-rút ch?y

Quan tr?ng Các th? t?c sau đây ch? ngăn ch?n các vi-rút ch?y do đó b?n có th? ch?y m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút C?p Nh?t ho?c W32/Sircam virusremoval công c?. Trong khi b?n làm vi?c đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th? ch?t, ng?t k?t n?i t?t c? các máy tính b? nhi?m b?nh c?a b?n t? Internet ho?c b?t k? m?ng lư?i nào khác. Đ? bi?t hư?ng d?n chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c l?i m?t máy tính b? nhi?m b?nh, xin vui l?ng xem Carnegie Mellon Web site sau:
http://www.Cert.org/tech_tips/Win-Unix-system_compromise.html
 1. Xác minh r?ng máy tính c?a b?n b? nhi?m W32.Sircam.Worm@mm sâu virus.

  Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các bư?c đư?c bao g?m trong ph?n "Nguyên nhân" c?a bài vi?t này. N?u máy tính c?a b?n có b? nhi?m W32.Sircam.Worm@mm sâu virus, ti?p t?c bư?c 2. N?u máy tính c?a b?n không b? nhi?m b?nh v?i W32.Sircam.Worm@mm sâu virus, b? qua các bư?c c?n l?i, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đư?c bao g?m trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.
 2. S? d?ng Registry Editor đ? thay đ?i các giá tr? chu?i (m?c đ?nh) trong các khóa registry sau đây đ? "% 1" % * (v?i d?u ngo?c kép):
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command\
 3. M?t d?u nh?c l?nh, g? đ?a CD đư?c vi?t b?i admin, và sau đó nh?n ENTER.
 4. M?t d?u nh?c l?nh, g? del /s/f/a sirc32.exe, và sau đó nh?n ENTER.
 5. M?t d?u nh?c l?nh, g? del /s/f/a scam32.exe, và sau đó nh?n ENTER.
 6. M?t d?u nh?c l?nh, g? shutdown - r, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c bao g?m trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.
W32.Sircam.Worm@mm sâu virus s?a đ?i s? đăng k? do đó t?t c? các file t?p tin th?c thi (.exe) đư?c b?t đ?u thông qua các t?p tin vi-rút, Sirc32.exe, mà n?m trong thư m?c C:\recycled. Khi b?n th?c hi?n thay đ?i này vào s? đăng k?, t?p tin th?c thi đư?c bu?c ph?i đ? ch?y như là m?t đ?i s? d?ng l?nh đ? các t?p tin Sirc32.exe. Thông qua quá tr?nh nâng c?p lên Windows XP, các t?p tin Sirc32.exe đư?c l?y ra.

Lo?i b? virus Sirc32.exe mà không có đi?u ch?nh HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command khóa s? làm vô hi?u m?i t?p tin th?c thi trên máy tính b?i v?, theo d?ng này trong đăng k?, các t?p tin th?c thi ph?i đư?c ch?y như m?t tham s? d?ng l?nh đ? các t?p tin Sirc32.exe mà không c?n t?n t?i. Đi?u này nh?c nh? thư "Windows không t?m th?y" khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u t?p tin th?c thi.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? vi rút W32/Sircam

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đúng lo?i b? virus W32/Sircam, xin vui l?ng xem Web site sau c?a bên th? ba:
http://www.Symantec.com/avcenter/venc/Data/W32.sircam.Worm@mm.html
http://www.datafellows.com/v-descs/sircam.shtml
http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_SIRCAM.A

Tính kh? d?ng c?a W32.Sircam.Worm@mm lo?i b? công c?

Đ? bi?t thông tin v? các công c? b?n có th? s? d?ng m?t cách chính xác lo?i b? virus W32/Sircam, xin vui l?ng xem Web site sau c?a bên th? ba:
http://www.Symantec.com/avcenter/venc/Data/W32.sircam.Worm@mm.Removal.Tool.html
http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=Worm%5FSIRCAM%2EA&VSect=SN
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? W32/Sircam virus và các tài li?u tham kh?o thêm nhà cung c?p ch?ng vi-rút, xin vui l?ng xem "m? đ?c h?i CA-2001-22 W32/Sircam" CERT tư v?n t?i Carnegie Mellon Web site sau:
http://www.Cert.org/advisories/ca-2001-22.html
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306913Thông báo l?i gây ra b?i Sircam32 virus khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311446 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbsetup kbmt KB311446 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 311446

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com