Windows 2000 Security Rollup gói 1 (SRP1), tháng 1 năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311401
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?o m?t Rollup gói (SRP) cho Windows 2000 bao g?m b?o m?t các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong the "nhi?u hơn Thông tin"ph?n trong bài vi?t này. Này rollup nh?, toàn di?n c?a b?n C?p Nh?t là m?t cơ ch? d? dàng cho vi?c qu?n l? các bu?i gi?i thi?u các b?n s?a l?i b?o m?t. Áp d?ng các SRP1 không thay đ?i m?c đ? m? hóa c?a máy tính c?a b?n.

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n phát hành đ?u tiên này c?a SRP, truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735341.aspx
Gói Rollup b?o m?t này đư?c bao g?m trong Windows 2000 Service Gói 3. Đ? thêm thông tin v? m?i nh?t d?ch v? gói cho Windows 2000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? SRP1 và b?t c? hành đ?ng b?n nên dùng trư?c khi b?n áp d?ng nó, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315683 Windows 2000 Security Rollup gói 1 (SRP1), tháng Giêng năm 2002, ghi chú phát hành
B?n vá l?i có s?n t? Microsoft sau đây Trang web (n?u ngôn ng? c?a b?n không đư?c li?t kê, h?y ki?m tra l?i sau này):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (Ph?n th?) ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hy L?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n NEC ti?ng Nh?t b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tri?u tiên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th? Nh? K?

LƯU ?: Vá này đ?i h?i Windows 2000 SP2.

Ngày Phát hành: 30 Tháng 1 năm 2002

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong SRP1

SRP1 bao g?m t?t c? các b?n c?p nh?t đăng bài-SP2 an ninh đ? đư?c đư?c g?i qua Microsoft B?n tin b?o m?t. Ngoài ra, nó c?ng bao g?m m?t s? lư?ng nh? C?p Nh?t b?o m?t không đ? đư?c th?o lu?n trư?c đó. V? an ninh b?n tin là gây r?i khách hàng b?nh thư?ng b?o tr? các th? t?c, Microsoft thông thư?ng nh?ng v?n đ? h? ch? khi m?t v?n đ? an ninh đ?t ra m?t m?i nguy hi?m ngay l?p t?c đ? h? th?ng c?a b?n. V?n đ? không đáp ?ng các tiêu chu?n này thư?ng đư?c gi?i quy?t thông qua các phương ti?n giao hàng khác như gói d?ch v?, ho?c trong trư?ng h?p này, các SRP.
252795 MS01-046: Windows 2000 không h? tr? l?p b?n đ? ?o c?ng COM đ?n c?ng h?ng ngo?i
273854 MS00-077: T? ch?i d?ch v? có th? x?y ra v?i Microsoft NetMeeting
276471 MS00-079: Patch cho "L?i tràn b? đ?m HyperTerminal" l? h?ng trong Windows 2000
282806 MS01-031: D?ch v? Telnet ngăn c?n m?t phiên Telnet nhàn r?i t? th?i gian ra
285156 MS01-013: Windows 2000 xem s? ki?n có m?t vùng đ?m đánh d?u
285851 MS01-007: Vá có s?n cho m?ng DDE đ?i l? yêu c?u Vulnerability
285985 MS01-004: Vá có s?n cho phiên b?n m?i c?a t?p m?nh đ?c qua.HTR l? h?ng
286043 MS01-051: Vá có s?n cho Telnet Logging Vulnerability
287912 MS01-031: D? đoán đư?c đ?t tên là ?ng có th? cho phép có đ? đ?c quy?n cao Telnet
288855 MS01-026: FTP d?ch v? cho phép đăng nh?p vào trương m?c khách tên mi?n
289243 MS02-001: Gi? m?o SID có th? d?n đ?n cao đ?c quy?n trong Windows 2000
292435 MS01-040: Không h?p l? RDP d? li?u có th? gây r? r? b? nh? trong d?ch v? đ?u cu?i
293826 MS01-026: M?u phù h?p v?i ch?c năng có th? gây ra hành vi vi ph?m quy?n truy c?p vào h? ph?c v? FTP
294370 MS01-026: C?p Nh?t b?n vá cho Microsoft Security Bulletin MS00-060
294379 Sang xu?t hi?n trong cơ th? c?a SMTP thông báo thay v? tiêu đ? n?u b?n ch? đ?nh nhi?u sang
294774 MS01-044: IIS t?i ISAPI Extension trong-quá tr?nh ngay c? khi ?ng d?ng đư?c đánh d?u cho s? cô l?p cao
295534 MS01-026: Chi?n d?ch gi?i m? th?a có th? cho phép th?c hi?n l?nh thông qua IIS
296185 MS01-025: Vá có s?n cho phiên b?n m?i c?a "Sai d?ng Hit-v?i" Vulnerability
297860 MS01-044: IIS 5,0 an ninh và Post-Windows NT 4.0 SP5 IIS 4,0 Patch Rollup
298009 Cipher.exe công c? b?o m?t h? th?ng t?p tin m? hóa
298012 MS01-041: Sai d?ng RPC yêu c?u có th? gây ra v?n đ? d?ch v?
298340 MS01-044: Vá có s?n cho WebDAV t? ch?i d?ch v?
299553 MS01-031: Đăng nh?p l?nh có ch?a m?t d? d?ng c? th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p vào d?ch v? Telnet
299687 MS01-036: Ch?c năng ti?p xúc b?ng cách s? d?ng LDAP trên SSL có th? cho phép m?t kh?u ph?i đư?c thay đ?i
299796 MS00-077: T?n công t? ch?i d?ch v? trên c?ng 1720 có th? gây ra m?t r? r? b? nh? trong Conf.exe
300477 MS01-035: FPSE: ti?m năng đ?m Overrun l? h?ng trong Visual Studio RAD (tri?n khai ?ng d?ng t? xa)
300855 MS01-031: Windows 2000 Telnet Security Rollup
300901 MS01-031: D?ch v? Telnet cho phép đăng nh?p vào tài kho?n khách tên mi?n
300905 MS01-031: X? l? r? r? ph?c v? Telnet gây ra m?t l? h?ng t? ch?i d?ch v?
300908 MS01-031: Chương tr?nh đang ch?y v?i các đ?c quy?n b?nh thư?ng có th? k?t thúc m?t phiên Telnet
300972 MS01-033: Đánh d?u b? đ?m trong ch? m?c máy ch? ISAPI ph?n m? r?ng có th? cho phép th?a hi?p h? ph?c v? Web
301625 MS01-044: Vá có s?n cho đ?c quy?n SSI v? d? b? t?n thương
302755 MS01-037: Authentication Error ph?c v? SMTP có th? cho phép ti?p nh?n thư
303984 MS01-043: D?ch v? NNTP trong Windows 2000 có ch?a m?t r? r? b? nh?
304867 MS01-044: Vá có s?n cho MIME tiêu đ? t? ch?i d?ch v? d? b? t?n thương
305601 MS01-060: S?a l?i: ch?c năng đ?nh d?ng màn h?nh CRT chu?i có th? b?o kê b? đ?m
306118 FPSE2000: Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong phiên b?n d?ch v? ph?n m? r?ng FrontPage Server 1.3
306121 MS01-051: B? thay đ?i đ?a ch? IP "Dotless" có th? gây ra m?t trang Web đ? đư?c x? l? trong vùng Intranet n?i b?
307298 MS02-004: H? ph?c v? Telnet là d? b? t?n thương m?t cu?c t?n công t? ch?i d?ch v?
307454 MS01-052: Không h?p l? RDP d? li?u có th? gây ra d?ch v? đ?u cu?i th?t b?i
308268 .IDA và.Ánh x? IDQ ph?c h?i sau khi b?n cài đ?t gói d?ch v? ho?c thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows
308414 MS01-051: Vá có s?n cho HTTP yêu c?u m? hóa d? b? t?n thương
311355 MS01-041: Phiên b?n Đan M?ch c?a an ninh Hotfix MS01-041 không đư?c cài đ?t
315404 MS01-052: Khách hàng v?i m?t gi?y phép h?t h?n t?m th?i có th? không th? k?t n?i v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 311401 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB311401 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311401

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com