Làm th? nào đ? c?u h?nh thu?c tính tương thích tr?nh duy?t Web trong FrontPage 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311341 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh tr?nh duy?t Web kh? năng tương thích b?t đ?ng s?n trong Microsoft FrontPage 2002. Kh? năng tương thích tr?nh duy?t web thu?c tính xác đ?nh nh?ng lo?i c?a các tr?nh duy?t có th? xem các trang c?a b?n và nh?ng g? các lo?i script s? ch?y chính xác trên các trang c?a b?n. B?n ph?i là thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính đ? th?c hi?n các th? t?c đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này.

Chú ýCác th? t?c đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này chưa đư?c th?c hi?n trên các trang đ? đư?c t?o ra và lưu l?i. Ngoài ra, b?t k? tính năng đ? b? vô hi?u hóa b?ng cách c?u h?nh các cài đ?t tương thích s? xu?t hi?n dimmed trong FrontPage menu ho?c h?p.

M? thu?c tính tương thích

 1. B?t đ?u FrontPage (n?u nó không đ? b?t đ?u).
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Trang Tuỳ chọn.
 3. Trong các Tùy ch?n trang h?p tho?i h?p, b?m vào cácKh? năng tương thích tab.

S?a thu?c tính tương thích

 1. N?u b?n đ? l?i các Các tr?nh duy?t danh sách thi?t l?p đ? cácTu? ch?nh tùy ch?n, b?n có th? b?m vào đ? ch?n h?p ki?m cho các các tùy ch?n mà b?n mu?n theo Công ngh? có s?n.
 2. Đ? s?a đ?i các Các tr?nh duy?t cài đ?t, b?m vào các tùy ch?n mà b?n mu?n trong các Các tr?nh duy?t danh sách. B?ng dư?i đây danh sách các lo?i tr?nh duy?t và các tính năng không có s?n v?i m?i tr?nh duy?t g?.

  Chú ý Các tính năng không s?n có gi?i h?n các lo?i tính năng b?n có th? áp d?ng cho các trang Web c?a b?n và ?nh hư?ng đ?n xem các tr?nh duy?t khác nhau như th? nào các trang c?a b?n.
  Browser Unavailable features
  Microsoft Internet Explorer only Blink
  Netscape Navigator only Marquee, video, table background picture, cell borders, and background
  Both Internet Explorer and Netscape Marquee, video, table background picture, cell borders, background, and blink
  Microsoft Web TV Marquee, video, table background picture, cell borders, background, overline, blink, small caps, all caps, and capitalize
 3. Trong các Các phiên b?n tr?nh duy?t danh sách, b?m vào các các phiên b?n tr?nh duy?t mà b?n mu?n. B?ng sau đây li?t kê các phiên b?n và các tính năng có liên quan v?i phiên b?n đó. N?u m?t l?a ch?n không có s?n v?i phiên b?n tr?nh duy?t mà b?n ch?n, mà k?ch b?n lo?i ho?c ngôn ng? s? không ch?c năng trong ho?c v?i các trang Web c?a b?n.

  Chú ý Cho các mô t? các tính năng đư?c li?t kê trong b?ng, H?y xem ph?n "Mô t? các tính năng".

  Browser version Available features
  Microsoft Internet Explorer 5.0 and later ActiveX, VBScript, JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML
  Internet Explorer 4.0 ActiveX, VBScript, JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Internet Explorer 3.0 ActiveX, VBScript, JavaScript, Java applets, frames, CSS 1.0, VML downlevel image file
  Netscape Navigator 5.0 and later JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Netscape 4.0 JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Netscape 3.0 JavaScript, Java applets, frames, VML downlevel image file
  Internet Explorer and Netscape 4.0, 5.0, and later JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Internet Explorer and Netscape 3.0 JavaScript, Java applets, frames, VML downlevel image file
  Microsoft Web TV N/A

 4. Các thi?t đ?t b?n ch?n trong cácCác tr?nh duy?t danh sách và trong các Các phiên b?n tr?nh duy?tdanh sách s? xác đ?nh xem các Các máy ch? danh sách có s?n. N?u nó có s?n, b?m vào tùy ch?n b?n mu?n trong các Các máy ch?danh sách.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, tr?nh đơn l?nh mà không ph?i tương thích v?i c?a b?n l?a ch?n tương thích tr?nh duy?t là không có s?n trên FrontPage menu. N?u b?n ghi đè lên các thi?t l?p m?c đ?nh và b?n b?t m?t công ngh? ho?c tính năng mà m?t tr?nh duy?t c? th? ho?c phiên b?n không h? tr?, các trang Web trên trang Web c?a b?n có th? hi?n th? không chính xác ho?c có sai sót.

Mô t? các tính năng

 • ActiveX: ActiveX là m?t thu?t ng? chung cho các công ngh? c?a Microsoft mà cho phép các nhà phát tri?n đ? t?o ra n?i dung tương tác cho World Wide Web. ActiveX là m?t t?p h?p các công ngh? đ?c l?p kh? năng tương tác cho phép các thành ph?n ph?n m?m đư?c vi?t b?ng ngôn ng? khác nhau đ? làm vi?c v?i nhau trong qu?n l? môi trư?ng. Các y?u t? công ngh? c?t l?i c?a ActiveX các Mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) và phân ph?i COM. Các công ngh? này là đư?c c?p phép đ? t? ch?c tiêu chu?n Open Group và đư?c th?c hi?n trên nhi?u h? đi?u hành.
 • Microsoft Visual Basic script Edition (VBScript): VBScript là m?t t?p h?p con c?a ngôn ng? Microsoft Visual Basic. VBScript th?c hi?n như m?t thông d?ch viên nhanh, di đ?ng, nh? đ? s? d?ng trong Tr?nh duy?t web và các chương tr?nh khác s? d?ng các đi?u khi?n ActiveX và Java applet.
 • JavaScript: JavaScript là m?t ngôn ng? k?ch b?n r?ng thông tin liên l?c Netscape phát tri?n. Đó là cú pháp tương t? như Java. Tuy nhiên, JavaScript, không ph?i là m?t đúng hư?ng đ?i tư?ng ngôn ng?, và có hi?u su?t h?n ch? so v?i Java, b?i v? nó không đư?c biên so?n. B?n ph?i s? d?ng m?t tr?nh duy?t JavaScript-khách hàng Web đ? ch?y M? JavaScript. JavaScript là m?t tiêu chu?n m? đư?c g?i là ECMA 262 ngôn ng? đ?c t?.
 • Ti?u d?ng Java: M?t applet Java là m?t l?p h?c Java mà đư?c n?p và đư?c đi?u hành b?i m?t Chương tr?nh Java có đang ch?y, ch?ng h?n như m?t tr?nh duy?t Web ho?c m?t applet tr?nh xem. Ti?u d?ng Java có th? đư?c t?i v? và đi?u hành b?i b?t k? tr?nh duy?t Web có th? gi?i thích Java, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, và HotJava. Ti?u d?ng Java đư?c s? d?ng thư?ng xuyên đ? thêm hi?u ?ng đa phương ti?n và tương tác v?i các trang Web, ch?ng h?n như nh?c n?n, hi?n th? video th?i gian th?c, h?nh đ?ng, máy tính b? túi và tr? chơi tương tác. Ti?u d?ng có th? đư?c kích ho?t t? đ?ng khi ngư?i dùng xem m?t trang, ho?c h? có th? yêu c?u m?t s? hành đ?ng trên các m?t ph?n c?a ngư?i s? d?ng, ch?ng h?n như cách nh?n vào bi?u tư?ng trong các trang Web.
 • HTML đ?ng (DHTML): DHTML là m?t t?p h?p các tính năng sáng t?o trong Microsoft Internet Phiên b?n Explorer 4.0 và sau đó có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra HTML tài li?u mà t? đ?ng thay đ?i n?i dung c?a h? và tương tác v?i ngư?i dùng. B?ng cách s? d?ng DHTML, tác gi? có th? cung c?p các hi?u ?ng đ?c bi?t v? m?t trang Web mà không d?a vào các chương tr?nh phía máy ch?.
 • Cascading style t? (CSS): A cascading style sheet là m?t tài li?u có ch?a phong cách thông tin mà m?t s? trang Web có th? đ? c?p đ?n. Phong cách xác đ?nh di?n m?o và đ?nh d?ng c?a n?i dung trên các trang Web và cung c?p cho tác gi? thêm quy?n ki?m soát như th? nào n?i dung s? xu?t hi?n trong tr?nh duy?t.
 • Vector Markup Language (VML): VML là m?t đ?c đi?m k? thu?t cho kích thư?c tw có th? ch?nh s?a đ? h?a vector trong m?t tài li?u HTML ho?c XML. Như là m?t ?ng d?ng XML, VML s? d?ng XML tags và cascading style sheets t?o và đ?t đ? h?a véc tơ, ch?ng h?n như v?ng tr?n và h?nh vuông, trong m?t tài li?u XML ho?c HTML, ch?ng h?n như m?t trang Web. Các đ? h?a k?t xu?t trong h? đi?u hành g?c và có th? bao g?m các màu s?c. Chúng c?ng là có th? ch?nh s?a trong m?t lo?t các chương tr?nh đ? h?a. Đ?c t? đư?c đ? tr?nh lên World Wide Web Consortium (W3C) vào năm 1998 b?i m?t lo?t các công ty máy tính, như AutoDesk, Microsoft, Hewlett-Packard và Macromedia.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311341 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbconfig kbwebbrowser kbhowtomaster kbmt KB311341 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311341

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com