Nasıl yapılır: Visual Basic .NET uygulaması içinde belge olay tanıtıcısı

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 311284 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, Visual Basic. NET'te WebBrowser denetimi için belge olaylarını catch gösterilmiştir.

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyacağınız donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Visual Studio. NET'i
 • Microsoft ınternet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) veya sonrası
Bu makalede, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır:
 • Visual Studio .NET
 • Internet Explorer
 • WebBrowser denetimi

Tekniğin Açıklaması

WebBrowser denetimi, Visual Studio. NET'in veya önceki sürümlerinde bir Microsoft Visual Studio çalışmak için kolay bir denetimidir. Ancak, Visual Studio. NET'te WebBrowser denetiminin olayları işlemek daha zor bulabilirsiniz.

Aşağıdaki olay arabirimini çoğu belge olayların uygulamanızda tanıtıcı sunar:
Mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event
				
olay işlemek için <a0></a0>, kendi alt yordamı veya Olay ortaya çıktığında arayabileceğiniz işlev oluşturmanız gerekir. Olayın harekete imza eşleşmesi gerekir. Örneğin, aşağıdaki alt yordamı, belgenin MouseOver olay işleme:
Private Sub document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
				
olayı olay işleyicisi yerdir sonra kanca gerekir. Bir olay DocumentComplete olayından sonra dilediğiniz zaman üzerinde WebBrowser denetimi geçirilir kanca. Kanca sözdizimi şöyledir:
AddHandler CType(document, _
mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _
AddressOf Me.document_onmouseover
				
bu kod AddHandler ifade ça??r?r ve olay geçirilecek CType işlevini kullanır. Uygun türü (mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event) belge</a1> nesnesine CType işlevi çevirir ve daha sonra OnMouseOver</a0> olayı, geçirilir. Ikinci parametre için adres, işleyicisinin sağlayan AddressOf deyimi Me.document_onmouseoveralt yordamı geçirildi.

Projeyi oluşturmak ve kodu ekleme

Aşağıdaki örnekte, WebBrowser denetimi için http://www.microsoft.com gözatar. Sayfa yükler sonra örnek OnMouseOver ve OnClick olay için kanca oluşturur. Olayları ba?latmak için her örnek metni daha sonra bir liste kutusuna ekler.
 1. Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Visual Basic. NET'te yeni bir Windows uygulaması projesi oluşturma
 3. Microsoft.mshtml bir başvuruyu projeye ekleyin.
 4. Araç kutusunda, Genel ' i tıklatın.
 5. Panelini açma'ı sağ tıklatıp Toolbox ' ı tıklatın.
 6. <a0>Microsoft Web tarayıcısı</a0> onay kutusunu seçin ve Tamam ' ı tıklatın.
 7. Araç kutusunda, Explorer ' ı çift tıklatın.
 8. Araç, Windows Forms ' ı tıklatın ve sonra da liste kutusu denetimi çift tıklatın.
 9. Denetimler, form üzerinde görüntülemek, kolay olacak biçimde düzenleyin.
 10. Aşağıdaki kodu AssemblyInfo.vb en üstüne ekleyin, <a1>replace</a1> varolan alma
  Imports System
  Imports System.Drawing
  Imports System.Collections
  Imports System.ComponentModel
  Imports System.Windows.Forms
  Imports System.Data
  Imports System.Reflection
  Imports System.Runtime.InteropServices
  Imports System.Threading
  Imports System.Diagnostics
  
  cümleler.
 11. Add the following code between Windows Form Designer generated code and End Class in the code view of Form1.vb Public
  Shared dwCookie2 As Integer
    Public Sub add_list(ByVal a As Object)
      ListBox1.Items.Insert(0, a)
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      AxWebBrowser1.Navigate2("http://www.microsoft.com")
      Dim x As IEEvents = New IEEvents(AxWebBrowser1)
      x.fm = Me
    End Sub
  
    Private Sub AxWebBrowser1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxWebBrowser1.Enter
  
    End Sub
  
    Private Sub AxWebBrowser1_DocumentComplete(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent) Handles AxWebBrowser1.DocumentComplete
      Dim doc As mshtml.HTMLDocument
      doc = AxWebBrowser1.Document
  
      AddHandler CType(doc, _
        mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, AddressOf Document_onclick
      AddHandler CType(doc, _
     mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, AddressOf Document_onmouseover
    End Sub
  
    Private Sub AxWebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2Event) Handles AxWebBrowser1.BeforeNavigate2
      Dim doc As mshtml.HTMLDocument
      doc = AxWebBrowser1.Document
  
      RemoveHandler CType(doc, _
        mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _
        AddressOf Document_onclick
      RemoveHandler CType(doc, _
        mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _
        AddressOf Document_onmouseover
    End Sub
    Private Sub Document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
      ListBox1.Items.Insert(0, "onMouseOver: " & _
        e.srcElement.tagName.ToString())
    End Sub
    Private Function Document_onclick(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) _
        As Boolean
      ListBox1.Items.Insert(0, "onClick: " & _
        e.srcElement.tagName.ToString())
      Return True
    End Function
  
 12. Add the following code after End Class
  Public Class IEHTMLDocumentEvents
    Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2
    Public Sub onactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onactivate
  
    End Sub
  
    Public Sub onafterupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onafterupdate
  
    End Sub
  
    Public Function onbeforeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeactivate
      Return True
    End Function
  
    Public Function onbeforedeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforedeactivate
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onbeforeeditfocus(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeeditfocus
  
    End Sub
  
    Public Function onbeforeupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeupdate
      Return True
    End Function
  
    Public Sub oncellchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncellchange
  
    End Sub
  
    Public Function onclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onclick
      Return True
    End Function
  
    Public Function oncontextmenu(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontextmenu
      Return True
    End Function
  
    Public Function oncontrolselect(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontrolselect
      Return True
    End Function
  
    Public Sub ondataavailable(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondataavailable
  
    End Sub
  
    Public Sub ondatasetchanged(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetchanged
  
    End Sub
  
    Public Sub ondatasetcomplete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetcomplete
  
    End Sub
  
    Public Function ondblclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondblclick
      Return True
    End Function
  
    Public Sub ondeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondeactivate
  
    End Sub
  
    Public Function ondragstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondragstart
      Return True
    End Function
  
    Public Function onerrorupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onerrorupdate
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onfocusin(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusin
  
    End Sub
  
    Public Sub onfocusout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusout
  
    End Sub
  
    Public Function onhelp(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onhelp
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onkeydown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeydown
  
    End Sub
  
    Public Function onkeypress(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeypress
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onkeyup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeyup
  
    End Sub
  
    Public Sub onmousedown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousedown
  
    End Sub
  
    Public Sub onmousemove(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousemove
  
    End Sub
  
    Public Sub onmouseout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseout
  
    End Sub
  
    Public Sub onmouseover(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseover
  
    End Sub
  
    Public Sub onmouseup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseup
  
    End Sub
  
    Public Function onmousewheel(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousewheel
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onpropertychange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onpropertychange
  
    End Sub
  
    Public Sub onreadystatechange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onreadystatechange
  
    End Sub
  
    Public Sub onrowenter(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowenter
  
    End Sub
  
    Public Function onrowexit(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowexit
      Return True
    End Function
  
    Public Sub onrowsdelete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsdelete
  
    End Sub
  
    Public Sub onrowsinserted(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsinserted
  
    End Sub
  
    Public Sub onselectionchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectionchange
  
    End Sub
  
    Public Function onselectstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectstart
      Return True
    End Function
  
    Public Function onstop(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onstop
      Return True
    End Function
  End Class
  
  Public Class IEEvents
    Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2
    Public fm As Form1
    Private icp As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint
    Private cookie As Integer = -1
    Private m_ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser
  
    Public Sub New(ByRef ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser)
      ' Call QueryInterface for IConnectionPointContainer
      m_ie = ie
      Dim icpc As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(ie.GetOcx(), System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)
      ' Find the connection point for the
      ' DWebBrowserEvents2 source interface
      Dim g As Guid = GetType(SHDocVw.DWebBrowserEvents2).GUID
      icpc.FindConnectionPoint(g, icp)
  
      'Pass a pointer to the host to the connection point
      icp.Advise(Me, cookie)
  
      ' Show the browser
      ie.Visible = True
      Dim oURL As Object = "http://www.microsoft.com"
      Dim oEmpty As Object = ""
      ie.Navigate2(oURL, oEmpty, oEmpty, oEmpty, oEmpty)
  
    End Sub
  
  
    Public Sub BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Flags As Object, ByRef TargetFrameName As Object, ByRef PostData As Object, ByRef Headers As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.BeforeNavigate2
  
    End Sub
  
    Public Sub ClientToHostWindow(ByRef CX As Integer, ByRef CY As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ClientToHostWindow
  
    End Sub
  
    Public Sub CommandStateChange(ByVal Command As Integer, ByVal Enable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.CommandStateChange
  
    End Sub
  
    Public Sub DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DocumentComplete
      Dim doc As mshtml.HTMLDocument = CType(CType(pDisp, SHDocVw.IWebBrowser2).Document, mshtml.HTMLDocument)
      Dim pConPtCon As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(doc, System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)
      Dim guid As Guid = System.Type.GetType("mshtml.HTMLDocumentEvents2").GUID
      Dim pConPt As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint
      pConPtCon.FindConnectionPoint(guid, pConPt)
      Dim d As IEHTMLDocumentEvents = New IEHTMLDocumentEvents
      pConPt.Advise(d, Form1.dwCookie2)
  
      Dim iEvent As mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event
      iEvent = CType(doc, mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event)
      AddHandler iEvent.onclick, AddressOf ClickEventHandler
      AddHandler iEvent.onmouseover, AddressOf MouseOverEventHandler
    End Sub
    Private Function ClickEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean
      fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)
      Return True
    End Function
    Private Sub MouseOverEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)
      fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)
    End Sub
    Public Sub DownloadBegin() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadBegin
  
    End Sub
  
    Public Sub DownloadComplete() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadComplete
  
    End Sub
  
    Public Sub FileDownload(ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.FileDownload
  
    End Sub
  
    Public Sub NavigateComplete2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateComplete2
  
    End Sub
  
    Public Sub NavigateError(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Frame As Object, ByRef StatusCode As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateError
  
    End Sub
  
    Public Sub NewWindow2(ByRef ppDisp As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NewWindow2
  
    End Sub
  
    Public Sub OnFullScreen(ByVal FullScreen As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnFullScreen
  
    End Sub
  
    Public Sub OnMenuBar(ByVal MenuBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnMenuBar
  
    End Sub
  
    Public Sub OnQuit() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnQuit
  
    End Sub
  
    Public Sub OnStatusBar(ByVal StatusBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnStatusBar
  
    End Sub
  
    Public Sub OnTheaterMode(ByVal TheaterMode As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnTheaterMode
  
    End Sub
  
    Public Sub OnToolBar(ByVal ToolBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnToolBar
  
    End Sub
  
    Public Sub OnVisible(ByVal Visible As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnVisible
  
    End Sub
  
    Public Sub PrintTemplateInstantiation(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateInstantiation
  
    End Sub
  
    Public Sub PrintTemplateTeardown(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateTeardown
  
    End Sub
  
    Public Sub PrivacyImpactedStateChange(ByVal bImpacted As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrivacyImpactedStateChange
  
    End Sub
  
    Public Sub ProgressChange(ByVal Progress As Integer, ByVal ProgressMax As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ProgressChange
  
    End Sub
  
    Public Sub PropertyChange(ByVal szProperty As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PropertyChange
  
    End Sub
  
    Public Sub SetSecureLockIcon(ByVal SecureLockIcon As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.SetSecureLockIcon
  
    End Sub
  
    Public Sub StatusTextChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.StatusTextChange
  
    End Sub
  
    Public Sub TitleChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.TitleChange
  
    End Sub
  
    Public Sub UpdatePageStatus(ByVal pDisp As Object, ByRef nPage As Object, ByRef fDone As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.UpdatePageStatus
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowClosing(ByVal IsChildWindow As Boolean, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowClosing
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetHeight(ByVal Height As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetHeight
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetLeft(ByVal Left As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetLeft
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetResizable(ByVal Resizable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetResizable
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetTop(ByVal Top As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetTop
  
    End Sub
  
    Public Sub WindowSetWidth(ByVal Width As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetWidth
  
    End Sub
  End Class
  
  

Ek notlar

 • ınternet Explorer otomatik hale getirmek için bu işlem aynıdır. Internet Explorer yerel değişken adınızı AxWebBrowser1 değiştirin.
 • Bu örnek, çerçeve kümeleri dikkate almaz. Bir çerçeve kümesi için gittiğinizde, hiçbir olay uygulamanızda göremeyebilirsiniz. Gerekirse uygulamanızdaki çerçeve olasılığı işlemek için kod da eklemeniz gerekir.

Referanslar

WebBrowser denetimi yan? s?ra yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için özellikleri ve arabirimin WebBrowser denetimi sunar, olaylar aşağıdaki MSDN belgelerine başvurun:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa752043.aspx
Microsoft ınternet Explorer için Web tabanlı çözümler geliştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep

Özellikler

Makale numarası: 311284 - Last Review: 13 Mayıs 2007 Pazar - Gözden geçirme: 3.1
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowtomaster kbwebbrowser KB311284 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:311284

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com